Usnesení z XVI.zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 30.4.2013

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
XVI. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 30. dubna 2013


(U S N E S E N Í)
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. zastupitelé ukládají starostce města, aby bylo okamžitě zahájeno jednání s příslušnými orgány o osazení křižovatky u knihovny světelnou signalizací a tento návrh zrealizován. Na každém jednání zastupitelstva budou podávány informace o průběhu jednání.

2. bere na vědomí zpracování 2. etapy konceptu generelu dopravy města Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje pokyny pro dopracování návrhu generelu dopravy dle důvodové zprávy a jejích příloh.

3. bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Městské policie Rožnov pod Radhoštěm za rok 2012 a zprávu Policie České republiky, obvodního oddělení Rožnov pod Radhoštěm o stavu veřejného pořádku v ORP Rožnov pod Radhoštěm.

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 v rozsahu 1.790 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

5. schvaluje:
1) darovací smlouvu a bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 6384/222754 na pozemku p. č. st. 2311, v k. ú Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch pana P.J., bytem Rožnov pod Radhoštěm,
2) darovací smlouvu a bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 6384/222754 na pozemku p. č. st. 2311, v k. ú Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch pana J.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm,
3) darovací smlouvu a bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 5246/222754 na pozemku p. č. st. 2311, v k. ú Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do SJM manželů pana L.D. a paní E.D., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm,
4) darovací smlouvu a bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 7096/33816 na pozemku p. č. st. 1211, v k. ú Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do SJM manželů I.K. a D.K. , oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh.
Zastupitelstvo města ukládá starostce města tyto darovací smlouvy podepsat.

6. schvaluje kupní smlouvu a prodej části pozemku p.č. 3648/4 - o výměře 9 m2 nově označenou jako p.č. 3648/5 a části pozemku p.č. 2803 - o výměře 5 m2 nově označenou jako pozemek p.č. 2803/4, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu 1852,- Kč ve prospěch manželů B., bytem Pod Chlácholovem 2216, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

7. schvaluje kupní smlouvu a prodej části pozemku p.č. 434/1 o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Tylovice dovlastnictví pana L.G., paní R.G. a paní P.G., Rožnov pod Radhoštěm, za cenu dle znaleckého posudku 760,-Kč/m2, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

8. schvaluje kupní smlouvu a prodej části pozemku p.č. 3694/1 o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 3694/2 o výměře 1 m2, oba pozemky v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, manželům M., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.160,-Kč, dle katastrálního snímku, geometrického plánu č. 5300-71/2012, důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

9. schvaluje:
1) směnu ideální 1/2 části pozemku p. č. 2799 nově označenou geometrickým plánem č. 4473-195/2007 zpracovaným panem J.K., jako p. č. 2799/2 o výměře 121 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, která je ve SJM manželů V., bytem Pod Chlácholovem 2511, Rožnov pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. 2803 nově označenou geometrickým plánem č. 4473-195/2007 jako p. č. 2803/3 - lesní pozemek o výměře 33 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, který je vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s tím, že město doplatí manželům V. 3638,- Kč
2) koupi ideální 1/2 části pozemku p.č. 2799 nově označenou geometrickým plánem č. 4473-195/2007 zpracovaným panem J.K., jako p. č. 2799/2 o výměře 121 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana P.R., bytem Šípková 266/2, 796 01 Prostějov Domamyslice, za kupní cenu 8003,- Kč
3) nabytí celého pozemku p. č. 2799/2 o výměře 121 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
4) směnnou smlouvu a smlouvu kupní mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manželi V., bytem Pod Chlácholovem 2511, Rožnov pod Radhoštěm a panem P.R., bytem Šípková 266/2, 796 01 Prostějov Domamyslice, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tutosměnou smlouvu a smlouvu kupní podepsat.

10. schvaluje kupní smlouvu a nabytí pozemku p.č. 1721/20 - travní porost o výměře 195 m2 v obci a v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, odměřeného geometrickým plánem pana J.K. č. 5341-173/2012 od manželů K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, Horní Kouty 1375, do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Zastupitelstvo města ukládá starostce města podepsat tuto kupní smlouvu.

11. schvaluje přidělení grantů jednotlivým žadatelům na projekty a to ve výši dle důvodové zprávy a jejich příloh,
2) ukládá městskému úřadu připravit grantové smlouvy dle vzorového textu schváleného zastupitelstvem města dne 5.3.2013 pro jednotlivé příjemce grantů, ve smlouvách bude schválený grant rozdělen na jednotlivé položky (druhové členění nákladů projektu), jak je uvedeno v přílohách důvodové zprávy,
3) ukládá starostce města podepsat grantové smlouvy s jednotlivými příjemci grantů.

12. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 140.000,- Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a občanským sdružením Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o.s., 1. máje 864, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 49562878 pro účel uvedený v čl. I. odst. 2 smlouvy o poskytnutí dotace, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat do 31.05.2013.

13. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p.R. (IČ 00304271) a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (IČ 00098604) na realizaci akce Mezinárodní folklorní festival Rožnovské slavnosti, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat do 15.05.2013

14. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (IČ 00304271) a Tělovýchovnou jednotou Rožnov pod Radhoštěm, o.s., Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (IČ 534439) na realizaci akce Běh rodným krajem Emila Zátopka, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat do 31.05.2013

15. stanoví s účinností od 1.5.2013 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm v celkové částce 15.000,- Kč. Neuvolněnému místostarostovi nenáleží žádná další odměna při souběhu několika funkcí, ani příplatek podle počtu obyvatel dle sloupce 14 přílohy k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., dle důvodové zprávy. Současně ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm provést odpovídající změnu ve výplatě odměny.

16. pověřuje výkonem funkce oddávajících při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem používat státní znak:
a) všechny členy Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
b) dále tyto členy zastupitelstva - PhDr. Daniela Drápalu, PhD, Ing. Františka Šulgana, Mgr. Libuši Rousovou.

17. deleguje Ing. Martina Maliňáka jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČ 29450357, která se bude konat dne 6.6.2013. Jako náhradníka deleguje Ing. Lubora Kmentu.

18. bere na vědomí informaci o činnosti kontrolního výboru za rok 2012 a schvaluje plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2013, který je přílohou tohoto usnesení.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta                                                    
Vytvořeno 14.3.2014 14:18:18 - aktualizováno 14.3.2014 14:19:12 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load