Usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 18.6.2013

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
XVII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 18. června 2013


(U S N E S E N Í)
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole Městské policie v Rožnově pod Radhoštěm.

2. ukládá starostce města zpracovat do 29.11.2013 pravidla pro zřízení a fungování pověřených osob na přechodech pro chodce vyškolenými občany. Na jednání zastupitelstva města konaném v prosinci 2013 předloží pravidla ke schválení zastupitelstvu města, na kterém bude zároveň hlasováním rozhodnuto o zřízení hlídek pověřených osob.

3. schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 3/2013 v rozsahu 8 563 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

4. schvaluje "Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace číslo D/0405/2013/KH" ve výši 850.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

5. 1) schvaluje poskytnutí provozní dotace ve výši 220.000,- Kč a smlouvu o poskytnutí provozní dotace ve výši 220.000,- Kč se společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, IČ 49606361, na úhradu osobních nákladů zaměstnanců příjemce dotace,
2) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 67.200,- Kč a smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 67.200,- Kč se společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, IČ 49606361, na úhradu doplatku ceny díla zhotoviteli HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., IČ 45193584, se sídlem 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, který vznikl na základě Smlouvy o dílo č. 2012/001uzavřené mezi společnostmi KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o. a HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh
3) ukládá starostce města tyto smlouvy o poskytnutí dotace podepsat.

6. schvaluje poskytnutí provozní dotace ve výši 942.800,- Kč a smlouvu o poskytnutí provozní dotace ve výši 942.800,- Kč se společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000, IČ 48390453, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu o poskytnutí dotace podepsat.

7. schvaluje Ručitelské prohlášení, kterým se město Rožnov pod Radhoštěm zavazuje ručit do maximální výše 35.353.000,- Kč za úvěr poskytnutý Českou spořitelnou,a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 755 01 Vsetín, Svárov 1080, IČ 70238880 dle smlouvy o úvěru č. 228/13/LCD ze dne 30.4.2013, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města toto prohlášení podepsat.

8. souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2012 a to bez výhrad. Dále schvaluje účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm sestavenou k 31.12.2012 uvedenou v příloze důvodové zprávy.

9. zrušuje Fond rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm, zřizuje Fond rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje zásady peněžního Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm, uvedené v důvodové zprávě a ve znění změn přijatých zastupitelstvem města v průběhu jednání dne 18.6.2013.

10. projednalo a bere na vědomí "Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko" za rok 2012.

11. schvaluje kupní smlouvu a prodej celého pozemku p.č. 765/18 o výměře 2 m2 v k.ú. Tylovice, ve prospěch pana V.O., MBA, Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

12. schvaluje kupní smlouvu a nabytí pozemků p.č. 1012/24 o výměře 468 m2 a p.č.1012/25 o výměře 11 m2 od společnosti EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 45193631 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za cenu ve výši 620 Kč/m2, pro rekonstrukci silnice I/35, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

13. bere na vědomí informaci odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o průběhu vyřizování žádosti pana F.K., Maďarská 1463/11, Ostrava, o peněžní náhradu za provozování cyklostezky na jeho pozemku p.č. 3808/11 v k.ú. Rožnov p. R. Zastupitelstvo města žádosti pana F.K. o peněžní náhradu za provozování cyklostezky na jeho pozemku p.č. 3808/11 v k.ú. Rožnov p.R. nevyhovuje a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm tuto skutečnost panu F.K. sdělit písemně.

14. schvaluje kupní smlouvu a nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 3668/1 o výměře 390 m2 a p.č. 3668/3 o výměře 542 m2, oba pozemky v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ( Horní Paseky ), od spoluvlastníků pozemků: pana J.Ž. (podíl 6/12), pana M.Ž. (podíl 4/12), paní N.A. (podíl 1/12) a paní I.G. (podíl 1/12), všichni bytem Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za celkovou kupní cenu ve výši 186.400,-Kč, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

15. schvaluje dodatek č. 1 ke grantové smlouvě č. 44/2013/OS/DAG ze dne 21. 3. 2013 uzavřené s Charitou Valašské Meziříčí se sídlem Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, IČ: 47997885, kterým se zvyšuje grant o 5.000,- Kč, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

16. - revokuje usnesení č. 10/XV ze dne 5. 3. 2013 v části poskytnutí grantů č. soc14/2013 ve výši 300.000,- Kč a č. kul13/2013 ve výši 20.000,- Kč Iskérce, o.s. se sídlem Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm,
- schvaluje poskytnutí grantu č. soc14/2013 ve výši 50.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s projektem "Sociální centrum denních aktivit Iskérka" sdružení Iskérka, o.s., se sídlem Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 27026094 a grantovou smlouvu s tímto občanským sdružením Iskérka, o.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat,
- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s projektem "Sociální centrum denních aktivit Iskérka" a poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s projektem "Týdny pro duševní zdraví" Iskérce o.p.s., se sídlem Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 28647912 a smlouvu o poskytnutí dotace v celkové výši 270.000,- Kč s Iskérkou o.p.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

17. schvaluje
- přesun finančních prostředků v rámci poskytnutého grantu mezi jednotlivými druhy nákladů rozpočtu projektu "Klub Parkinson Rožnov pod Radhoštěm" občanského sdružení Společnost Parkinson, o. s. se sídlem Volyňská 20/933, Praha 10, IČ: 60458887, dle důvodové zprávy, a
- dodatek č. 1 ke grantové smlouvě č. 44/2013/OS/DAG ze dne 17. 3. 2013 uzavřené s občanským sdružením Společnost Parkinson, o. s. se sídlem Volyňská 20/933, Praha 10, IČ: 60458887, kterým se mění čl. III. grantové smlouvy (druhové členění nákladů), dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

18. schvaluje poskytnutí finanční dotace
- ve výši 350.000,- Kč a smlouvu o poskytnutí této dotace občanskému sdružení Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm, Pod Strání 2268, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 69211728
- ve výši 1.500 000,- Kč a smlouvu o poskytnutí této dotace občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská 497, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 534439 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

19. schvaluje
1) poskytnutí dotace jednotlivým občanským (sportovním) sdružením uvedených v příloze důvodové zprávy na hrazení nájmů za využívání sportovních zařízení dětmi a mládeží v celkové výši 842.335,- Kč dle důvodové zprávy,
2) vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, na základě které bude dotace jednotlivým občanským sdružením poskytnuta ve výši uvedené v příloze důvodové zprávy. Současně ukládá starostce města, aby smlouvy s jednotlivými příjemci dotace podepsala.

20. rozhodlo
1) o zrušení příspěvkové organizace Mateřská škola Koryčanské Paseky, Rožnov p.R., příspěvková organizace, Rožnov p.R., Svazarmovská 1444, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČ 64123308 sloučením s příspěvkovou organizací Mateřská škola Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem na adrese Rožnov p.R., 5.května 1701, okres Vsetín, IČ 70887659
2) o sloučení Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Rožnov p.R., 5. května 1701, okres Vsetín, IČ 70887659 (nástupnická příspěvková organizace) a Mateřské školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Rožnov p.R., Svazarmovská 1444, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČ 64123308 (zrušená příspěvková organizace) s účinností dnem 1.8.2013
3) na nástupnickou příspěvkovou organizaci přechází ke dni 1.8.2013 veškerý majetek movitý i nemovitý a všechna práva a závazky, zejména práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, pohledávky, závazky,zásoby, finanční majetek, finanční a peněžní fondy a ostatní aktiva zrušené příspěvkové organizace
4) schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1701, Rožnov p.R., okres Vsetín, IČ 70887659

21. schvaluje
a) realizaci projektu "Rekonstrukce ulice Palackého Rožnov pod Radhoštěm"
b) předfinancování a spolufinancování aktivit projektu "Rekonstrukce ulice Palackého Rožnov pod Radhoštěm" dle předloženého rozpočtu projektu ve výši 5.112.436,58 Kč
c) každoroční vyčlenění částky ve výši 30.000 Kč v prvním roce provozu (zejména náklady na energie a na opravy a údržbu ulice Palackého) a 43.000 Kč v dalších letech tohoto provozu v rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na krytí nákladů na výše uvedený provoz, po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, dle důvodové zprávy.

22. schvaluje Generel bezbariérových tras na území města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.

23. schvaluje dodatek č. 01 k "dohodě o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013" č. 222/2012/OPR/OS na akci Značení cyklotras, s městem Považská Bystrica, se sídlem Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica, IČ: 00317667, ve kterém se mění číslo účtu vedoucího partnera a upravuje PSČ hlavního přeshraničního partnera, dle důvodové správy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

24. schvaluje zařazení lokality č. 3 (Hážovice - U farmy) do změny č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a neschvaluje zařazení lokality č. 4 (U Bečvy - mezi cyklostezkou a silnicí I/35) do změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta                                  
Vytvořeno 14.3.2014 14:19:35 - aktualizováno 14.3.2014 14:20:38 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load