Usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 10.9.2013


V Ý P I S Z E Z Á P I S U
XVIII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 10. září 2013


(U S N E S E N Í)
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 v rozsahu 3.693 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

3. bere na vědomí informaci o čerpání obecné finanční rezervy města v částce 1.384.710 Kč na úhradu daně z převodu nemovitostí.

4. ukládá Radě města předložit na příštím jednání zastupitelstva podrobnou zprávu o průbězích všech jednání k získání dotačních titulů ze strany HC a Komerčních domů s.r.o. a to včetně:
- názvů institucí, u kterých byla požadována dotace
- datumy jednotlivých jednání
- předkládané projekty včetně ekonomické analýzy
- výsledky posouzení a případné důvody zamítnutí žádostí
Zastupitelstvo odkládá schvalovací proces poskytnutí dotací na další jednání zastupitelstva.

5. doplňuje článek II. Zásad pro zřízení a použití peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 13.9.2011 o bod 1 c), který zní: úhrady za souhlas k udělení výjimky z technických požadavků při výstavbě parkovacích míst, dle důvodové zprávy. Změna zásad nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

6. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace číslo D/0405/2013/KH mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy podepsat.

7. - schvaluje poskytnutí půjčky a smlouvu o půjčce č. 152/2013/FO/OS v částce 1.300.000,-- Kč z Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm občanskému sdružení “Kamarád“ Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže, se sídlem Volkova 523, 756 61 Rožnov pod radhoštěm, IČ 64123031, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu o půjčce ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy podepsat.
- schvaluje smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem - budově čp. 523 a pozemkům st. parcela č. 732 a parcela č. 2342/3, uvedeným na listu vlastnictví č. 3992 pro katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, zajišťující pohledávku města Rožnov pod Radhoštěm ze smlouvy o půjčce č. 152/2013/FO/OS ve výši 1 300 000 Kč - s občanským sdružením “Kamarád“ Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže, se sídlem Volkova 523, 756 61 Rožnov pod radhoštěm, IČ 64123031, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto zástavní smlouvu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy podepsat.

8. deklaruje vůli uzavřít v r. 2014 dodatek ke smlouvě uzavřené se Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati, Zlín, IČ: 70891320, č. smlouvy O/0152/2010/DOP ze strany Zlínského kraje a č. 26/2010/FO/OS ze strany města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen "město"), dle něhož se zvýší příspěvek města Zlínskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti (na částečné pokrytí prokazatelných zrát dopravcům provozujícím veřejnou linkovou autobusovou dopravu na území Zlínského kraje), a to od 1.1.2014 na částku nejvýše do 85,- Kč na jednoho obyvatele města.

9. schvaluje kupní smlouvu a prodej části pozemku p.č. 3694/1 o výměře 10 m2 odměřenou geometrickým plánem č. 5387-11/2013 a nově označenou jako p. č. 3694/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, manželům L., Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, dle důvodové zprávy, její přílohy a katastrálního snímku a ukládá starostce města kupní smlouvu podepsat.

10. schvaluje kupní smlouvu a prodej části pozemku p.č. st. 57/2 o výměře 13 m2 odměřenou geometrickým plánem č. 5275-525/2012 a nově označenou jako p.č. 57/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm společnosti ČEZ Distribuce, IČ: 24729035, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, dle důvodové zprávy, její přílohy a katastrálního snímku a ukládá starostce města kupní smlouvu podepsat.

11. schvaluje kupní smlouvu a prodej nově odměřeného pozemku p.č. 1092/9 – orná půda o výměře 23 m2 v k.ú. Tylovice, za kupní cenu 600,- Kč/m2 panu Z.S., bytem Partyzánská 1119, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

12. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 121/2013/OSM/DAM (ÚZSVM/OVS/1600/2013-OVSH) a bezúplatný převod celých pozemků:
 pozemková parc. č. 1068/9, ostatní plocha, neplodná půda,
 pozemková parc. č. 1086/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,
 pozemková parc. č. 1298/12, ostatní plocha, jiná plocha,
 pozemková parc. č. 1310/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
 pozemková parc. č. 1310/9, ostatní plocha, ostatní komunikace,
 pozemková parc. č. 1438/8, ostatní plocha, jiná plocha,
 pozemková parc. č. 1438/11, ostatní plocha, zeleň,
 pozemková parc. č. 1438/22, ostatní plocha, zeleň,  pozemková parc. č. 3604/5, ostatní plocha, ostatní komunikace,
 pozemková parc. č. 3604/7, ostatní plocha, ostatní komunikace,
 pozemková parc. č. 3748/1, ostatní plocha, zeleň,
 pozemková parc. č. 3748/4, ostatní plocha, zeleň,
 pozemková parc. č. 3749/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
 pozemková parc. č. 3749/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
 pozemková parc. č. 3750/2, ostatní plocha, zeleň,
 pozemková parc. č. 3750/4, ostatní plocha, zeleň,
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111, do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, včetně zavazujících a omezujících podmínek, jakož i sankčních ustanovení uvedených v čl. III. této smlouvy, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí podepsat.

13. schvaluje kupní smlouvu a nabytí pozemku p.č. 2349/16 o výměře 27 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana R.D., Dolní Paseky 2550, Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za dohodnutou cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem 6.750,- Kč, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

14. schvaluje kupní smlouvu se společností Komerční domy Rožnov spol. s r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453 (dále „KDR“) a nabytí staveb veřejné účelové komunikace, chodníků a pozemků pod těmito stavbami, tj. p.č. 1326/17, p.č. 1326/23 a p.č. 4911/2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za smluvní cenu v celkové výši 923.701,30 Kč, od KDR do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

15. schvaluje smlouvu o spolupráci s Družstvem stavebníků Dubková, Dolní Paseky 963, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 29394996 (dále „družstvo“) a jednorázovou úhradu části nákladů vynaložených družstvem na zhotovení staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále jen „IS“) ve výši 2/20 z celkové částky pro pozemky p. č. 2375/18 a p.č. 2375/34 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, což činí 1.301.284,- Kč bez DPH, tj. 1.574.554 Kč s DPH, na účet družstva, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

16. schvaluje změnu Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, jako přílohy č. 2 Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění takto upravených „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“ na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

17. schvaluje kupní smlouvu s panem P.CH., bytem Kulturní 1760, Rožnov pod Radhoštěm a nabytí stavby veřejné kanalizace splaškové v délce 61 m včetně dvou revizních šachet, které jsou uloženy v pozemcích p.č. 688/1, 274/3, 274/6, 274/8, 276/1, 276/2 a p.č. 278, vše v k.ú. Hážovice, jak je uvedeno v kolaudačním souhlasu sp. zn.: MěÚ/OŽP/39200/2012/VH/Šu-231/2 ze dne 19.11.2012, za cenu ve výši 50 % nákladů na stavbu veřejné kanalizace splaškové předložených investorem stavby a stavebníkem, tj. v konečné výši 36.988 Kč vč. DPH, která bude vyplacena jednorázově v roce 2013, od pana P.CH. do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

18. schvaluje stažení bodu 7.10. z programu jednání ZM 10.9.2013.

19. schvaluje Koncepci financování sportu, kultury, životního prostředí, sociální a charitativní činnosti z rozpočtu města v souvislosti se zapojením výtěžků z loterijních a sázkových her dle důvodové zprávy a předloženého návrhu a ukládá městskému úřadu rozpracovat tuto koncepci do jednotlivých programů podpory a grantových zásad města.
Návrh rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města dle jednotlivých programů podpory a grantových zásad města podle této koncepce financování bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání projednávající rozpočet města na rok 2014.

20. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 300.000,- Kč na zajištění financování výdajů příjemce dotace v roce 2013 a smlouvu o poskytnutí této dotace občanskému sdružení Hockey Club Rožnov, Bučiska 2305, Rožnov pod Radhoštěm,IČ: 48773026 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

21. schvaluje dodatek č. 1 ke Grantové smlouvě č. 44/2013/OS/DAG ze dne 17. 5. 2013 uzavřené s Římskokatolickou farností Rožnov pod Radhoštěm se sídlem Pivovarská 31, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 47997796, kterým se zvyšuje grant o 10.000,- Kč, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

22. schvaluje přesun finančních prostředků v rámci poskytnutého grantu mezi jednotlivými druhy nákladů rozpočtu projektu „SASanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ORP Rožnov p. R.“ organizace Charita Valašské Meziříčí se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47997885, dle důvodové zprávy, a dodatek č. 2 ke Grantové smlouvě č. 44/2013/OS/DAG ze dne 21. 3. 2013 uzavřené s organizací Charita Valašské Meziříčí se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47997885, kterým se mění čl. III. grantové smlouvy (druhové členění nákladů), dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

23. schvaluje Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.

24. schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 158/2013/OR/OS v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013“ dle smlouvy č. 222/2012/OPR/OS, na akci Značení cyklotras, s Ministerstvem pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, IČ: 00156621, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

25. schvaluje, aby Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) využilo opční právo, které si SOMV vyhradilo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce Čistá řeka Bečva II-C, dle podmínek a rozsahu uvedeného v důvodové zprávě a v příloze č. P-01.

26. bere na vědomí návrh generelu dopravy města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

27. schvaluje zařazení lokality č. 4, (Pod Černou horou, žadatel pan J.) do změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm. Změna č.2 bude zpracována v rámci zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm. Zpráva bude zpracována a projednána až po nabytí účinnosti změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm vydané opatřením obecné povahy.

28. neschvaluje zařazení lokality č.5 (Kozinec-Nad Energetikem, žadatel pan V.) do změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm.

29. schvaluje změnu bodu 2 a 3 zásad pro pořizování změn ÚP schválených usnesením zastupitelstva č.XII/18 dne 11.9.2012, ve znění uvedeném v důvodové zprávě.

30. schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000, IČ 48390453, ve znění uvedeném v důvodové zprávě. Zastupitelstvo města ukládá starostce města podepsat notářský zápis o tomto právním úkonu.

31. ukládá Městskému úřadu provést analýzu otevíracích dob restauračních zařízení a předzahrádek schválených v Tržním řádu města. Dále ukládá na základě analýzy předložit ke schválení změnu Tržního řádu tak, aby nebyl narušován noční klid občanů města hosty na předzahrádkách v termínu do 28.2.2014.

32. vzdává se svého práva na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 mil. Kč vyplývající ze smlouvy číslo 96/2010/OSM/KUX a dodatku č.1 této smlouvy a ukládá městskému úřadu tuto smluvní pokutu po panu L.P., bytem Láz 2290, Rožnov pod Radhoštěm, neúčtovat ani nevymáhat.

33. nesouhlasí s výstavbou obchodu PENNY MARKETv bývalém areálu firmy Loana a.s. na ulici Bezručova v Rožnově pod Radhoštěm.
Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta                                      
Vytvořeno 14.3.2014 14:21:14 - aktualizováno 14.3.2014 14:22:05 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load