Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 16.12.2014

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
II. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 16. prosince 2014

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a změn již odhlasovaných.

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 v rozsahu - 1.075 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

3. schvaluje odměny členům výborů zastupitelstva města za rok 2014, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy.

4. schvaluje rozpočtový výhled města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2015 až 2018 dle důvodové zprávy.

5. schvaluje rozpočet města na rok 2015 ve výši 331 130 tis. Kč ve výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální.

6. schvaluje seznam nezařazených investičních akcí uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy a schvaluje jejich následné zařazení do rozpočtu města na r. 2015 za předpokladu získání dotací spolufinancujících tyto investice.

7. schvaluje smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (veřejné služby) se společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, IČ 49606361, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

8. schvaluje poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2015 ve výši 5.192.000,- Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, IČ 49606361 a smlouvu o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2015 s tímto příjemcem ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

9. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

10. schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí systémové investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 15. 8. 1996 mezi Okresním úřadem Vsetín a městem Rožnov pod Radhoštěm, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 4. 1997 a č. 2 ze dne 10. 6. 1997, s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2, IČ 69797111, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

11. schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
1. pan P.M., Rožnov pod Radhoštěm (uložení plynovodní přípojky do městského pozemku p. č. 1012/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Meziříčská)
2. paní M.J., Rožnov pod Radhoštěm, paní I.D., Zlín (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 122 v k. ú. Tylovice - ul. Dolní Dráhy)
3. pan J.C., Zubří, paní I.M., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č 2576/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Láz)
4. manželé N., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č 3649 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. U Kantorka)
5. manželé P., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky a přípojky dešťové kanalizace do městského pozemku p. č 675/1 v k. ú. Tylovice, ul. Za Hážovkou)
6. TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25385780 (umístění sloupkového rozvaděče do městského pozemku p. č. 1002/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. 1. máje)
7. paní P.P., Rožnov pod Radhoštěm (uložení plynovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3636 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Volkova)
8. paní P.P., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3636 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Volkova)
9. pan J.F., Rožnov pod Radhoštěm, paní A.Z., Brno (uložení plynovodní přípojky do městského pozemku p. č. 487/1 a p. č. 440/1 v k. ú. Hážovice - ul. Hážovice)
10. pan J.H., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č 3634/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Polanského) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

12. schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
1. manželé P., Rožnov pod Radhoštěm - napojení sjezdu z pozemku p. č. 675/1 na pozemek stavebníků p. č. 713/1 v k. ú. Tylovice (ul. Za Hážovkou),
2. paní P.J., Rožnov pod Radhoštěm - napojení sjezdu z pozemku p. č. 1152/19 na pozemek stavebníka p. č. 1152/37 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Koryčanské Paseky) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

13. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s budoucím oprávněným RWE GasNet, s.r.o, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a investorem Mgr. Petrem Zetkem, Vidče (uložení plynovodní přípojky do městského pozemku p. č. 753 v k. ú. Tylovice - ul. Na Vyhlídce) dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

14.z r u š u j e bod a) svého usnesení č. 7/XXIII ze dne 30. 09. 2014 tj. schválení smlouvy o zřízení práva stavby se společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027 a schvaluje bezúplatnou smlouvu o zřízení práva stavby na pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 525/3 v k. ú. Tylovice, který vzniká odměřením části pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Tylovice, dle rozdělovacího geometrického plánu č. 983-8321/2014, vyhotoveného společností CAD-PRO spol. s r.o., IČ 47678771, se stavebníkem: Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

15. schvaluje smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
1. pan T.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm, uložení přípojky dešťové kanalizace v délce 23 m v pozemku p.č. 785/5 a jejího ochranného pásma v pozemku p. č. 806/7 v rozsahu dle geometrického plánu č. 5497-86/2014, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (místní část Láň)
2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemního kabelové přípojky NN v délce 1,7 m a přípojkové skříně v rozsahu dle geometrického plánu 5386-492/2013 v pozemku p.č. 1692/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (místní část Eroplán - za fotbalovým stadionem)
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemního kabelového vedení NN v délce 61,71 m v pozemku p.č.1692/2 a v délce 0,63m v pozemku p.č. 1702/14 v rozsahu dle geometrického plánu 5621-97/2014 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (místní část Eroplán - za fotbalovým stadionem)
4. RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, uložení STL plynovodu a STL přípojek v délce 15,2 m v rozsahu geometrického plánu č. 5650-745/2014 v pozemcích p.č. 3566/2, p.č. 3566/3, p.č. 3566/12 a p.č. 3690/15 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Nádražní)
5. RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, rekonstrukce NTL plynovodu a NTL přípojek v délce 379,2m v rozsahu geometrického plánu č. 5605-724/2014 v pozemcích p.č. 956/7, p.č. 975/1, p.č. 975/29, p.č.987/1, p.č. 987/4, p.č. 1000/11, p.č. 1000/12, p.č. 1459/1, p.č. 3689/2, p.č. 3715/1, p.č. 3715/2, p.č. 3730/6, p.č. 3730/7 a p.č. 6211 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ulice 5. května, Chodská, Nádražní) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

16. schvaluje úplatnou smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/OVS/98/2014-OVSM, spočívající v umístění a provozování kanalizační přípojky vymezené v rozsahu geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene č.4856-138/2009, na a v pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví České republiky, kde právo hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2, IČ 69797111, a oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě je město Rožnov pod Radhoštěm za finanční náhradu ve výši 6.834 Kč, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

17. schvaluje poskytnutí dotace v maximální výši 1.100 tis Kč Hockey Clubu Rožnov pod Radhoštěm, Zimní stadion - Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48773026, účelově určenou na nájem ledové plochy zimního stadionu a smlouvu o poskytnutí dotace s tímto příjemcem, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

18. schvaluje dodatek č. 1 k Zásadám města Rožnova pod Radhoštěm na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území města z rozpočtu města, schválených zastupitelstvem města usnesením č. 28/XXIII dne 30.9.2014, dle důvodové zprávy a jejich příloh.

19. bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2013.

20. určuje Mgr. Kristýnu Kosovou, místostarostku města, jako člena zastupitelstva města za město Rožnov pod Radhoštěm pro komunikaci a spolupráci města s odborem výstavby a ÚP Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na území města Rožnov pod Radhoštěm ve volebním období 2014-2018.

21. schvaluje přípravu a realizaci mikroprojektu "Společně po cyklostezce v Rožnově pod Radhoštěm" a jeho spolufinancování ve výši 13 438 EUR. Zastupitelstvo města ukládá odboru rozvoje zajistit přípravu uvedeného projektu.

22. schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu "Rožnov pod Radhoštěm - VDJ Písečný, Dolní paseky - propojení vodovodů - vodoměrná šachta" mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271, jako oprávněným a Ludmilou Gelnarovou, bytem Maroldova 2996/12, 702 00 Ostrava jako povinným, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

23. stanoví s účinností od 1. ledna 2015 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města takto:
1. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bez další funkce ve výši 820,- Kč, tj. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 460,- Kč a příplatek podle počtu obyvatel 360,- Kč,
2. za výkon funkce člena rady města ve výši 1.990,- Kč,
3. za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve výši 1.650,- Kč,
4. za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve výši 1.300,- Kč,
5. Při souběhu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města měsíční odměna ve výši podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna a k tomu se připočítá odměna člena zastupitelstva města v částce 820,- Kč.
6. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna neuvolněnému členu zastupitelstva náležet ode dne následujícího po dni, kdy složil slib.
7. V případě změny v obsazení jednotlivých funkcích, tj. v případě nového zvolení (neuvolněného místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne následujícího po dni zvolení do této funkce. Současně se ukládá městskému úřadu provést odpovídající změnu ve výplatách odměn.

24. zřizuje finanční výbor a s účinností ode dne 17.12.2014 volí do funkce předsedy finančního výboru pana Víta Matějku a do funkce člena finančního výboru:
pana Vojtěcha Bajera
pana Jiřího Pavlicu
paní Magdu Krejčí
paní Markétu Blinkovou
pana Václava Mikuška
pana Petra Malíka
pana Davida Zapletala
pana Martina Houšku

25. zřizuje kontrolní výbor zastupitelstva města a s účinností od 17.12.2014 volí do funkce předsedy kontrolního výboru
pana Libora Zavadila a do funkce člena kontrolního
pana Aloise Vychodila
paní Danušku Grygarovou
pana Jiřího Melchera
pana Petra Poláška
pana Ivana Lukáše
pana Karola Cába
pana Miroslava Macka
pana Martina Baratku

26. deleguje na všechny valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652, konané v období od prosince 2014 do listopadu 2018 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm starostu města Ing. Radima Holiše, bytem Rožnov pod Radhoštěm. V případě, že se pan Ing. Radim Holiš nebude moci některé z valných hromad společnosti zúčastnit, jako prvního náhradníka deleguje místostarostku města paní Mgr. Kristýnu Kosovou, Rožnov pod Radhoštěm a jako druhého náhradníka místostarostu města pana Ing. Jana Kučeru, Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města pověřuje delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv města Rožnova pod Radhoštěm jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů. Delegované osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou hromadou.

27. deleguje na všechny valné hromady společnosti TV Beskyd s.r.o., Dolní náměstí 1356, Vsetín, IČO 25844334, konané v období od prosince 2014 do listopadu 2018 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm místostarostu města Ing. Jana Kučeru, Rožnov pod Radhoštěm. V případě, že se pan Ing. Jan Kučera nebude moci některé z valných hromad společnosti zúčastnit, jako prvního náhradníka deleguje starostu města Ing. Radima Holiše, Rožnov pod Radhoštěm a jako druhého náhradníka místostarostku města paní Mgr. Kristýnu Kosovou, Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města pověřuje delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv města Rožnova pod Radhoštěm jako společníka, přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako společníka a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů. Delegované osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou hromadou.

28. 1) bere na vědomí, že osobou oprávněnou k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70238642, je v souladu s platnými stanovami Sdružení starosta města Ing. Radim Holiš. V případě, že se pan Ing. Radim Holiš nebude moci některé z valných hromad Sdružení zúčastnit, zmocňuje pro období od prosince 2014 do listopadu 2018 jako prvního náhradníka místostarostku města paní Mgr. Kristýnu Kosovou, Rožnov pod Radhoštěm a jako druhého náhradníka místostarostu města pana Ing. Jana Kučeru, Rožnov pod Radhoštěm. Starostovi i zmocněným osobám se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o rozhodnutích přijatých valnou hromadou.
2) navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do Rady mikroregionu Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642, starostu města Ing. Radima Holiše.

29. 1) bere na vědomí, že osobou oprávněnou k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880, je v souladu s platnými stanovami Sdružení starosta města Ing. Radim Holiš. V případě, že se pan Ing. Radim Holiš nebude moci některé z valných hromad Sdružení zúčastnit, zmocňuje pro období od prosince 2014 do listopadu 2018 jako prvního náhradníka místostarostku města paní Mgr. Kristýnu Kosovou, Rožnov pod Radhoštěm a jako druhého náhradníka místostarostu města pana Ing. Jana Kučeru, Rožnov pod Radhoštěm. Starostovi i zmocněným osobám se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o rozhodnutích přijatých valnou hromadou.
2) navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do Rady mikroregionu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880, starostu města Ing. Radima Holiše.

30. zmocňuje na všechny valné hromady spolku Místní akční skupina Rožnovsko, se sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925, konané v období od prosince 2014 do listopadu 2018 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm místostarostu města pana Ing. Jana Kučeru, Rožnov pod Radhoštěm. Zmocněné osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. Toto zmocnění ruší a v plném rozsahu nahrazuje zmocnění udělené na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 24/XV ze dne 5.3.2013 k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v Místní akční skupině Rožnovsko panu RNDr. Václavu Mikuškovi.

31. zřizuje osadní výbor v části města Rožnov pod Radhoštěm BUČISKA. Počet členů výboru je 3. S účinností od 17.12.2014 volí do funkce člena tohoto osadního výboru pana Mgr. Jaromíra Konečného, paní MUDr. Šárku Šmajstrlovou a pana Ing. Mojmíra Mičolu a do funkce předsedy tohoto výboru pana Ing. Mojmíra Mičolu.

32. zřizuje osadní výbor v části města Rožnov pod Radhoštěm HÁŽOVICE. Počet členů výboru je 11. S účinností od 17.12.2014 volí do funkce člena tohoto osadního výboru Ing. Petra Kulišťáka Petra Bělunka, Pavla Bolka, Karla Fiuráška, Ing. Josefa Halamíka, Ing. Jiřího Konvičného, Stanislava Slováka, Ing. Jana Ulrycha, Petra Vlčka, Milana Antalíka, Josefa Mikundu a do funkce předsedy tohoto výboru Ing. Petra Kulišťáka.

33. zřizuje osadní výbor v části města Rožnov pod radhoštěm Horní Paseky. Počet členů výboru je 5. S účinností od 17.12.2014 volí do funkce člena tohoto osadního výboru Ing. Jiřího Pavlicu, Bohumilu Kramolišovou, Vlastimila Frydrycha, Jakuba Ondruška, Petra Ondryáše a do funkce předsedy tohoto výboru Ing. Jiřího Pavlicu.

34. zřizuje osadní výbor v části města Rožnov pod Radhoštěm JIŽNÍ MĚSTO, který bude zahrnovat ulice: Tyršovo nábřeží, Meziříčská, Chodská, Revoluční, Průkopnická. Počet členů výboru je 5. S účinností od 17.12.2014 volí do funkce člena tohoto osadního výboru Ing. Víta Matějku, Radmilu Drozdovou, Anetu Valasovou, Veroniku Valasovou, Jana Vomočila a do funkce předsedy tohoto výboru pana Ing. Víta Matějku.


Ing. Radim Holiš
starosta

Ing. Jan Kučera
místostarosta
Vytvořeno 19.12.2014 13:15:14 - aktualizováno 19.12.2014 13:20:00 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load