Usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 25.2.2014

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
XX. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 25. února 2014


(U S N E S E N Í)
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. schvaluje plán kontrolní činnosti kontrolního výboru v roce 2014 uvedený v důvodové zprávě.

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 v rozsahu 59.889 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

3. ukládá městskému úřadu zpracovat do příštího zasedání zastupitelstva města návrh doplnění "Zásad pro zřízení a použití peněžního Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm", které by umožňovalo přesun finančních prostředků z tohoto fondu do rozpočtu města s uvedením, od jaké výše finančních prostředků, limitu, bude tento přesun finančních prostředků možný.

4. 1) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. O/0152/2010/DOP mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 a městem Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČ 00304271 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.
2) schvaluje záměr navýšení příspěvku na financování dopravní obslužnosti na 100,-- Kč na obyvatele a rok od 1.1.2015 za předpokladu úhrady nákladů linky 940071 Dolní Paseky za rok 2014 v max. výši 138.000,-- Kč.

5. schvaluje dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 2102/12/5625 ze dne 5.11.2012 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Československou obchodní bankou, a. s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

6. schvaluje poskytnutí zápůjčky a smlouvu o zápůjčce č. 17/2014/FO/OS v částce 50.000,-- Kč z Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm panu P.K., bytem J. Fučíka 923, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu o zápůjčce ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy podepsat.

7. schvaluje peněžitý vklad do společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., jehož je město Rožnov pod Radhoštěm jediným společníkem, takto:
1) dosavadní peněžité vklady ve společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. jsou zcela splaceny,
2) zvyšuje základní kapitál společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1778, 756 61, IČ 49606361, o částku 3.300.000,-- Kč (tři miliony tři sta tisíc korun českých), z původní výše 33.700.000,-- Kč (třicet tři milionů sedm set tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 37.000.000,-- Kč (třicet sedm milionů korun českých) peněžitým vkladem jediného společníka města Rožnov pod Radhoštěm,
3) základní kapitál se zvyšuje převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu jediného společníka (vkladová povinnost se přebírá písemným prohlášením ve smyslu ustanovení § 224 zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, 4) lhůta pro převzetí vkladové povinnosti: do třicátého března roku dva tisíce čtrnáct (30.3.2014),
5) v souvislosti se zvýšením základního kapitálu nevzniká nový podíl, zvýšení základního kapitálu se započítává na dosavadní základní vklad společníka.

8. schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) manželé V., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3637/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Láz)
2) paní V.S. a panem V.D., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky plynu do městského pozemku p. č. 458 v k. ú. Tylovice )
3) paní S.E. panem S. P., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 2576/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Láz)
4) panem Z.P., Rožnov pod Radhoštěm (uložení STL plynovodu do městského pozemku p. č. 753 v k. ú. Tylovice - ul. Na Vyhlídce) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

9. schvaluje smlouvu o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě zatěžující pozemek p. č. 2576/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (lokalita Láz - uložení vodovodní přípojky v délce 2,28 m, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5547-83/2013) se stavebníkem paní Z.R., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

10. schvaluje smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě zatěžující pozemky p. č. 3756/15, p.č. 3761/10 a p.č. 6304, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (ulice Zuberská) pro
- dešťovou kanalizaci z betonových trub DN 400 v délce 63,35 m, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5574-16/2014
- podzemní kabelové vedení NN v délce 42,22 m, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5574-16/2014
- vodovodní přípojku PE DN 50 v délce 89,67 m, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5575-17/2014
- STL plynovod ocelový DN 50 v délce 38,26 m, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5575-17/2014
uzavíranou s vlastníkem těchto inženýrských sítí společností ENERGOAQUA a.s., se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 15503461, jako oprávněným, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

11. schvaluje kupní smlouvu a prodej
a) části pozemku p. č. 1012/2 o výměře 218 m2, odměřené rozdělovacím geometrickým plánem č.5445-69/2013, a nově označené jako p.č. 1012/31,
b) části pozemku p.č. 1012/2 o výměře 18 m2, odměřené rozdělovacím geometrickým plánem č.5445-69/2013 a označené jako p.č. 1012/32,
c) části pozemku p.č. 3601/1 o výměře 98 m2, odměřené rozdělovacím geometrickým plánem č.5445-69/2013 a označené jako p.č. 3601/31, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, panu P.M., bytem Nábřeží Dukelských hrdinů 1498, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za dohodnutou kupní cenu 376.200,-- Kč, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

12. schvaluje bezúplatný převod poškozeného "mostu na Hradisko přes silnici III. třídy č.4868" z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 (dále jen "úřad"), IČ 69797111 a jeho nabytí do vlastnictví města Rožnov p.R.,dle důvodové zprávy a ukládá starostce města podepsat smlouvu o bezúplatném převodu po jejím předložení úřadem.

13. schvaluje stažení bodu č. 7.7. „Projednání a schválení dodatku č. 1 kupní smlouvy s Energoaqua a.s. Rožnov pod Radhoštěm na prodej pozemků - lokalita Harcovna“ z jednání dnešního zastupitelstva.

14. stahuje bod č. 7.8. „ Projednání smlouvy o zajištění přeložky jednotné kanalizace mezi městem Rožnov p.R. a společností A+R s.r.o. Radonice“ z jednání dnešního zastupitelstva a ukládá Městskému úřadu úkol zpracování právní analýzy dopadu na město v případě nesouhlasu s přeložením kanalizace.

15. schvaluje uzavření "smlouvy o budoucí smlouvě kupní" s panem T.M. a paní L.M., Vítězná 1743, Rožnov pod Radhoštěm, a budoucí nabytí části pozemku p. č. 372 nově označené jako pozemek p.č. 372/2 v k.ú. Tylovice za cenu ve výši 950 Kč/m2 a budoucí nabytí části pozemku p.č. 372 nově označené jako pozemek p.č. 372/3 v k.ú. Tylovice za cenu dle znaleckého posudku, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

16. 1) schvaluje přidělení grantů jednotlivým žadatelům na projekty, a to ve výši dle důvodové zprávy a jejich příloh,
2) schvaluje vzorový text grantové smlouvy, dle důvodové zprávy a jejich příloh,
3) ukládá městskému úřadu připravit grantové smlouvy dle schváleného vzorového textu pro jednotlivé příjemce grantů; ve smlouvách bude schválený grant rozdělen na jednotlivé položky (druhové členění nákladů projektu), jak je uvedeno v přílohách důvodové zprávy,
4) ukládá starostce města podepsat grantové smlouvy s jednotlivými příjemci grantů
5) schvaluje harmonogram a priority grantového systému pro druhé kolo roku 2014, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

17. 1) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250.000,-- Kč Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 47997796, účelově určené na revitalizaci prostoru kolem kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm, konkrétně na opravu ohradní zdi, a smlouvu o poskytnutí dotace s tímto příjemcem, dle důvodové zprávy a jejích příloh,
2) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000-- Kč Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 47997796, z toho je částka ve výši 150.000,-- Kč účelově určena na náklady spojené s přebudováním Kostnice na galerii u kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm a částka ve výši 50.000,-- Kč je účelově určena na propagační materiály - Brožuru o historii farnosti v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o poskytnutí dotace s tímto příjemcem, dle důvodové zprávy a jejích příloh
3) ukládá starostce města, aby tyto smlouvy podepsala do 31. 3. 2014.

18. schvaluje realizaci projektu "Rekonstrukce ulice Palackého v Rožnově pod Radhoštěm", registrační číslo Cz.1.12/2.2.00/46.02212, spolufinancování projektu ve výši 30% způsobilých výdajů projektu, tedy 4.015.042,25 Kč, zajištění předfinancování projektu ve výši 70% způsobilých výdajů, tedy 9.368.431,90 Kč, zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 9.176.169,75 Kč a financování projektu v době udržitelnosti, a to každoročním vyčleněním částky ve výši 43.000,-- Kč od prvního roku provozu po dobu udržitelnosti projektu.

19. ukládá radě města, ve spolupráci s Kulturní komisí města Rožnov pod Radhoštěm, zpracování komplexní studie kulturního vyžití ve městě, včetně návrhu budoucího řešení kulturní infrastruktury a dále zhodnocení ekonomické efektivnosti stávajících a současně navrhovaných opatření pro projednání na červnovém zastupitelstvu.

20. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavební řízení na stavbu Energetické úspory ZŠ Videčská, Rožnov p.R. mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271 jako stavebníkem a budoucím oprávněným a společností Sport Resort Beskydy a.s., Varhulíkové 1582/24, Praha 7-Holešovice, IČ: 02334721, jako budoucím povinným, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

21. schvaluje delegáta Ing. Lubora Kmentu na valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská, a. s., IČ 29450357 se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, která se bude konat 24. 4. 2014. V případě, že Ing. Lubor Kmenta se nebude moci ve stanoveném termínu valné hromady společnosti Valašská Vodohospodářská, a. s., zúčastnit, schvaluje ve stejném rozsahu náhradního delegáta Jaromíra Koryčanského.

22. ukládá delegátům vyslaným na jednotlivá jednání valných hromad Valašská vodohospodářská a.s. a VaK informovat zastupitele o obsahu jednání včetně přijatých rozhodnutí, a to na nejbližším jednání zastupitelstva města.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta                                        
Vytvořeno 14.3.2014 14:09:01 - aktualizováno 14.3.2014 14:11:57 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load