Usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 8.4.2014

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
XXI. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 8. dubna 2014

(U S N E S E N Í)
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. bere na vědomí zprávu o činnosti rady města.

2. bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Městské policie v Rožnově pod Radhoštěm za rok 2013.

3. schvaluje smlouvu o zajištění přeložky jednotné kanalizace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm: p. č. 3605/9 ve vlastnictví společnosti LRC & partner s. r. o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bučiska 617, IČ 26790751 a p. č. 1267/7 a p. č. 3605/10 ve vlastnictví pana R.P., bytem Letenská 2674, Rožnov pod Radhoštěm v rámci akce "Obchodní centrum Penny market", mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností A+R s. r. o. Radonice, Počernická 257, 250 73 Radonice, IČ: 26746000, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 v rozsahu 4.104 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

5. schvaluje smlouvu o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21,PSČ 761 90, IČ 70891320 a městem Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 75661, IČ 00304271 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

6. schvaluje doplnění Zásad pro zřízení a použití peněžního Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm a úplné znění těchto Zásad, uvedené v důvodové zprávě a ve znění změn přijatých zastupitelstvem města.

7. schvaluje převedení částky 3.000.000,- Kč z peněžního Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm do Fondu rozvoje technické infrastruktury města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu zajistit tento převod finančních prostředků do 30.4.2014.

8. schvaluje poskytnutí příspěvku Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 00098604, v částce 300.000,- Kč, účelově určeného na úhradu nákladů spojených s obnovou požárem zničené restaurace Libušín na Pustevnách a ukládá městskému úřadu převést tuto částku na zveřejněný speciální účet povolené veřejné sbírky č.107/6978880207/0100 vedený u Komerční banky, a s. Rožnov pod Radhoštěm do 30.4.2014 dle důvodové zprávy a její přílohy.

9. schvaluje poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem Vsetín, Dolní náměstí 1356, PSČ 755 01, IČ: 25844334, ve výši 411.378,- Kč, na částečnou úhradu závazků společnosti vzniklých od 01.01.2011 do 31.03.2014 a ukládá zástupcům města v orgánech společnosti zajistit předložení hospodaření TV Beskyd s.r.o. za aktuální období 1-4/2014 zastupitelstvu města na jeho červnovém jednání v letošním roce.

10. schvaluje dodatek č. 1 kupní smlouvy č. 028/2008/OSM/KUX ze dne 15.9.2008, spočívající v úpravě textu čl. VIII. a čl. IX. uvedené smlouvy uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a společností ENERGOAQUA, a.s., Rožnov pod Radhoštěm, IČ 15503461 jako kupujícím, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tento dodatek č. 1 podepsat.

11. schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, Michle, IČ: 60193336 (uložení přeložky kabelů vedení O2 do městského pozemku p. č. 903/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Bučiska),
2) paní J.H. , Ostrava, pan J.H., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky plynu do městských pozemků p. č 1773/4 a p. č. 4850 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Polní),
3) pan A.K., paní J.K., Rožnov pod   Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č 2575/23 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Láz),
4) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 247259035 (uložení přeložky kabeláže VN do městského pozemku p. č. 906/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Bučiska),
5) pan P.Č., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 903/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Bučiska),
6) IZOLTING MORAVIA, s. r. o., Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26867125 (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č.903/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Bučiska),
7) ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., 1. máje 2230, 756 61Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 (umístění letní terasy na a v městském pozemku p. č. 1040/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. 1. máje)
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat

12. schvaluje smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
1) paní M.K. a pan L. K., Rožnov pod Radhoštěm, uložení kanalizační přípojky v délce 4,2 m a plynovodní přípojky v délce 2,8m, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5542-82/2013, v pozemku ve vlastnictví města p. č. 2367/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ulice Habrová),
2) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemního kabelového vedení NN v délce 20,8m v rozsahu dle geometrického plánu č.5468-205/2013 v pozemku p.č. 1224/2 a zemního kabelového vedení NN v délce 35,3 m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5467-207/2013 v pozemcích p.č. 1291/19, p.č.1291/22, p.č.4849/1 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Kulturní),
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

13. schvaluje převod celých pozemků p. č. st. 282/3 a p.č. 6077, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za dohodnutou cenu  23.364,- Kč a kupní smlouvu s manželi S., Masarykovo náměstí 183, Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

14. schvaluje převod pozemku p.č. 2803/1 o výměře 369 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za dohodnutou kupní cenu 144.480,- Kč a kupní smlouvu s panem P.B., bytem Zátiší 3501, 738 01 Frýdek - Místek, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

15. schvaluje kupní smlouvu a prodej spoluvlastnického podílu města Rožnov pod Radhoštěm ve výši 1/2 na pozemku p.č. 1736/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 1576 m2 a spoluvlastnického podílu města Rožnov pod Radhoštěm ve výši 1/2 na těchto stavebních pozemcích: p.č. st. 4353/2 o výměře 3 m2, p.č.st. 4354/2 o výměře 7 m2, p.č.st. 4355/2 o výměře 12 m2, p.č.st. 4356 o výměře 16 m2, p.č.st. 4357 o výměře 16 m2 , p.č.st. 4358 o výměře 15 m2 a st. p.č. 4403 o výměře 143 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, ve prospěch pana B.Š., Dolní Bečva 85, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat města.

16. schvaluje převod (prodej) celého pozemku p.č. 2204/12 o  výměře 23 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 ve prospěch pana V.K., bytem Trojská 1818, Praha 7 Troja a kupní smlouvu s panem V.K. ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

17. schvaluje nabytí pozemku p. č. 468 o výměře 439 m2 v k. ú Rožnov pod Radhoštěm od manželů P., oba bytem Hutisko 503, 756 62 Hutisko, za kupní cenu ve výši 33.200,- Kč dle znaleckého posudku. č. 19-3345/14 zpracovaného Václavem Adamcem, a kupní smlouvu s manželi  P. ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat..

18. schvaluje nabytí pozemku p. č. 830/10 o výměře 715 m2 v k. ú Rožnov pod Radhoštěm od paní M.J., Dubková 1544, Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města za dohodnutou kupní cenu ve výši 150.150,- Kč a kupní smlouvu s paní M.J. ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

19. 1) schvaluje přidělení grantů jednotlivým žadatelům na projekty, a to ve výši dle důvodové zprávy a jejich příloh,
2) ukládá městskému úřadu připravit grantové smlouvy pro jednotlivé příjemce grantů dle vzorového textu schváleného zastupitelstvem města usnesením č. 16/XX ze dne 25.2.2014; ve smlouvách bude schválený grant rozdělen na jednotlivé položky (druhové členění nákladů projektu), jak je uvedeno v přílohách důvodové zprávy,
3) ukládá starostce města podepsat grantové smlouvy s jednotlivými příjemci grantů.

20. 1) schvaluje přidělení programové podpory jednotlivým žadatelům na projekty, a to ve výši dle důvodové zprávy a jejich příloh,
2) schvaluje vzorový text programové smlouvy, dle důvodové zprávy a jejich příloh,
3) ukládá městskému úřadu připravit programové smlouvy dle schváleného vzorového textu pro jednotlivé příjemce programové podpory; ve smlouvách bude schválená programová podpora rozdělena na jednotlivé položky (druhové členění nákladů projektu), jak je uvedeno v přílohách důvodové zprávy,
4) ukládá starostce města podepsat programové smlouvy s jednotlivými příjemci programové podpory.

21. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70238642, účelově určené na nákup sněžného skútru a smlouvu o poskytnutí dotace s tímto příjemcem, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a dále ukládá starostce města, aby tuto smlouvu podepsala do 30. 4. 2014.

22. schvaluje smlouvu o úhradě nákladů, č. smlouvy 000035/2014/OR/OS, k využití opčního práva souvisejícího s projektem "Čistá řeka Bečva II", se Sdružením obcí mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880, se sídlem, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

23. schvaluje v rámci přípravy projektu "Veřejné osvětlení Na Láni v Rožnově pod Radhoštěm" smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v pozemcích p.č. 830/3 a 830/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, č. smlouvy 000033/2014/OR/SOB, se společností RG kámen s.r.o., IČ 26790211, sídlem Pletařská 226, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

24. schvaluje v rámci přípravy projektu "Rozšíření veřejného osvětlení Horní Paseky, v Rožnově pod Radhoštěm" smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v pozemku p.č. 3455/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, č. smlouvy 000043/2014/OR/SOB, s paní S.P., trvale bytem Ostravská 374, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako povinnou, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

25. schvaluje realizaci výstavby okružní křižovatky u Rosavy na ulici 5. května a ulici 1. máje dle návrhu společnosti Dopravoprojekt a.s. uvedeného v příloze k důvodové zprávě. Zároveň zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu zapracovat financování této akce do návrhu rozpočtu města na rok 2015.

26. stanovuje na volební období 2014 - 2018 počet členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na 21.
Markéta Blinková
starostkaRNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 14.4.2014 17:06:41 - aktualizováno 15.4.2014 8:58:27 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load