Usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 24.6.2014

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
XXII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 24. června 2014

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. bere na vědomí zprávu o činnosti rady města.

2. bere na vědomí zprávu o průběhu kontroly plnění doporučení kontrolního výboru po provedených kontrolách ve společnostech Městské lesy Rožnov spol. s r.o.

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 v rozsahu 13.267 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

4.1) souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2013, a to bez výhrad
2) schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm sestavenou k 31.12.2013, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

5. projednalo a bere na vědomí "Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko" za rok 2013.

6. schvaluje poskytnutí zápůjčky
1) v částce 40.000,- Kč z Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm paní D.P., bytem Julia Fučíka 924, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a tomu odpovídající smlouvu o zápůjčce č.134/2014/FO/OS dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu o zápůjčce ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy podepsat.
2) v částce 42.000,- Kč z Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm paní E.V., bytem Jiřího Wolkera 1021, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a tomu odpovídající smlouvu o zápůjčce č.135/2014/FO/OS dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu o zápůjčce ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy podepsat.

7.1) schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov p. R., IČ 00304271, Římskokatolickou farností Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, Rožnov p. R., IČ 47997796 a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, IČ 70891320, při realizaci projektu "Otevřené brány", dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat do 31.07.2014.
2) ukládá městskému úřadu zařadit výdaj města Rožnov pod Radhoštěm dle smlouvy o spolupráci do rozpočtů města na r. 2015, 2016, 2017 a 2018.

8. schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) DIOFLEX, s. r. o., Pletařská 2671, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26804557 (uložení STL plynovodu a přípojky do městských pozemků p. č. 1438/1, p. č. 1310/1 a p. č. 1312/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Pletařská)
2) pan P.D., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městských pozemků p. č 1747/8 a p. č. 1754/9 a přípojky vody do městského pozemku p. č. 1747/8 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Karlova)
3) pan M.K., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č 1398/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Slezská)
4) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 247259035 (uložení kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 1143/50 v k.ú. Tylovice - ul. Horní Dráhy)
5) paní M.V., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3626 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Sladské)
6) Energoaqua, a. s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 15503461 (uložení přeložky vodovodního řadu a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 1040/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. 1. máje)
7) ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 (umístění přípojky splaškové kanalizace, přípojky vody a 2 ks revizních šachtic do městských pozemků p. č. 1040/5 a p. č 1086/3 a vodoměrné šachtice do městských pozemků p. č. 1086/3 a 1002/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. 1. máje)
8) ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 (umístění zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 1040/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. 1. máje)
9) pan L.K., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 2881/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. U Kantorka)
10) paní K.Č., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3628/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Sladské)
11) pan J.K., Nový Jičín (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3639 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Láz)
12) pan T.P., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky dešťové kanalizace do městských pozemků p. č. 785/5 a p. č. 782/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - Láň)
13) manželé B., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3649 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. U Kantorka)
14) ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 (uložení kabelové přípojky VN do městského pozemku p. č. 1040/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - areál bývalé Tesly)
dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

9. schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) pan J.K., Vsetín, paní K.K., Chotoviny - napojení sjezdu z pozemku p. č. 785/32 na pozemek stavebníka p. č. 785/38 v k. ú. Tylovice (ul. Na Vyhlídce)
2) manželé M., Rožnov pod Radhoštěm - napojení sjezdu z pozemku p. č. 2375/5 na pozemek stavebníka p. č. 6191/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Tkalcovská)
3) pan R.H., Rožnov pod Radhoštěm - napojení sjezdu z pozemku p. č. 3631 na pozemek stavebníka p. č. 1930/32 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Sladské)
4) pan P.D., Rožnov pod Radhoštěm - napojení sjezdu z pozemku p.č. st. 736 na pozemek stavebníka p. č. 1747/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Karlova) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

10. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném zřízení služebnosti uložení nové revizní šachty a potrubí dešťové kanalizace do služebného pozemku p. č. 888/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (Bučiska) ve vlastnictví společnosti Komerční domy Rožnov, spol. s r. o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271 a společností Komerční domy Rožnov, spol. s r. o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

11. schvaluje ujednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění stavby "KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ-ČÁST 2: ROŽNOV p.R., TYLOVICE" na části pozemku p. č. 1339/1 v k.ú. Tylovice s Povodím Moravy s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Brno, obsažené v nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. PM/2014ZHMMaj/717/1447-14/N/Ká RIII.4, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

12. schvaluje
a) smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
1. manželé K., Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v délce 1,8 m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5610-76/2014, v pozemku p. č. 2575/23 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (místní část Láz )
2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemního kabelové přípojky NN v délce 0,9 m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5384-316/2013 a zemní kabelové přípojky NN v rozsahu geometrického plánu č. 5419-360/2013, obě v pozemku p. č. 3600 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Sokolská)
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemního kabelové přípojky NN v délce 9,3 m v rozsahu dle geometrického plánu č. 930-16/2013, v pozemku p. č. 753 v k.ú. Tylovice (ul. Tvarůžkova)
4. RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, uložení STL plynovodu v délce 436,4 m v rozsahu geometrického plánu č. 5525-526/2013, v pozemcích p. č. 768/11, p. č. 903/1 a p. č. 903/15, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (lokalita Bučiska)
5. RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, přeložky STL plynovodu v délce 0,7 m v rozsahu geometrického plánu č. 949-7057/2013, v pozemku p. č. 1143/78 v k.ú. Tylovice (lokalita Horní Dráhy)
b) smlouvy o zřízení bezúplatných služebností inženýrských sítí na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
1. vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ : 47674652, uložení vodovodu v délce 178,9 m v rozsahu geometrického plánu č. 5591-7222/2014, v pozemcích p. č. 819/6, p. č. 3580/1, p. č. 3597/1 , p. č. 3694/1 a p. č.3694/2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (lokalita Ve Včelíně),
2. Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, uložení dešťové kanalizace v délce 168,2 m v rozsahu geometrického plánu č. 5602-14/2014, v pozemcích p. č. 1473 a p. č. 3619/2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (lokalita městský park - ZUŠ) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

13. schvaluje prodej části pozemku p. č. 2324/3 o výměře 10 m2 a části pozemku p. č. 3702/1 o výměře 39 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a odměřené oddělovacím geometrickým plánem č. 5646-138/2014 a sloučené do nově označeného pozemku jako p. č. 3702/5 o výměře 49 m2, za kupní cenu v celkové výši 24.500,- Kč, a kupní smlouvu s panem P.C., Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

14. schvaluje bezúplatný převod celých pozemků p. č. 1089/2 o výměře 345 m2 a p. č. 1090 o výměře 272 m2, vše v k.ú. Tylovice, ve prospěch Sboru dobrovolných hasičů Tylovice, Tylovice 2037, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 63701634, a darovací smlouvu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

15. stahuje bod číslo 7.8. z programu dnešního jednání.

16. schvaluje kupní smlouvu a prodej pozemku p.č. 6285 o výměře 9 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za dohodnutou kupní cenu 3.600,- Kč společnosti ENERGOAQUA a.s., 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 15503461, dle důvodové zprávy a její přílohy (kupní smlouva) a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

17. schvaluje kupní smlouvu a prodej části pozemku p. č. 1012/2 o výměře 191m2 nově oddělené a nově označené v geometrickém plánu č. 5603-47/2014 jako p. č. 1012/35 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za dohodnutou kupní cenu 201.300,-Kč panu P.M., bytem Nábřeží Dukelských hrdinů 1498, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy (kupní smlouva) a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

18. schvaluje nabytí pozemku p.č. 2193/1 o výměře 626 m2 v k. ú Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm od pana V.H., bytem Kuršova 984/9, 635 00 Brno - Bystrc, za kupní cenu ve výši 131.460,- Kč dle znaleckého posudku č. 31-3357/14, zpracovaného Václavem Adamcem, a kupní smlouvu s panem V.H., ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

19. schvaluje prodej části pozemku p. č. 2372/2 o výměře 62 m2 a části pozemku p. č. 2375/18 o výměře 70 m2, oba v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, odměřené oddělovacím geometrickým plánem č. 5636-116/2014 a nově označené jako p. č.2372/8 a p. č. 2375/63 za kupní cenu v celkové výši 70.500- Kč, a kupní smlouvu s panem J.P., Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze a důvodové zprávě a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

20. nesouhlasí s úplatným nabytím celých pozemků p. č.2235/13, p. č.1134/3, p. č.1134/8, p. č 1134/7, p. č.1134/14, p. č. 1250/7, st. p. č. 2295, st. p. č. 3139/2, st. p. č. 3139/3, st. p. č. 3139/4, p. č.1122/13, p. č.1122/14, p. č.1128/3, p. č.1128/5, p. č.1152/3, p. č.1152/4, p. č.1152/5, p.č.1152/7, p. č.1152/20, p. č. 1152/21, p. č.1152/24, p. č. 1244, p.č.1250/1, p. č.1272/8, p. č.1291/9, p. č.2237/2, p. č.2372/1 a p. č. 2372/7, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 a souhlasí s bezúplatným nabytím výše uvedených celých pozemků do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

21. schvaluje nabytí části pozemku p. č. 1000/4 o výměře 827 m2, odměřené geometrickým plánem a nově označené jako p. č. 1000/25 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, formou koupě od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1, IČ 70994234, za kupní cenu ve výši 19.000,- Kč, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města podepsat kupní smlouvu po jejím předložení prodávajícím.

22. schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1143/79 o výměře 11 m2 v k.ú. Tylovice, odměřenou geometrickým plánem č. 957-8511/2013, potvrzeným příslušným katastrálním úřadem pod č. 55/2014-836, a nově označenou jako p. č. 1143/95, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a tomu odpovídající darovací smlouvu s panem P.H., Ostrov, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto darovací smlouvu podepsat.

23. schvaluje nabytí stavby veřejné účelové komunikace, větev "A" a větev "B" o celkové výměře 753 m2 na pozemcích p. č.1142/5, 1143/16, 1143/39, 1143/50, 1143/74, 1143/79 a 1143/78, vše v k.ú. Tylovice, jak je uvedeno v kolaudačním souhlasu s užíváním stavby, č. j.: MěÚ-RpR/25809/2013, ze dne 05.08.2013, za cenu ve výši 60 % z ceny v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým posudkem Václava Adamce č.24-3350/14, ze dne 24.03.2014, která činí 1.270.000k- Kč vč. DPH, což představuje celkem 762.000,- Kč vč. DPH, do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm a tomu odpovídající smlouvu o koupi veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy s prodávajícími:
Paní M.C., U Cihelny 873/13, Ostrava, Polanka nad Odrou
Pan D.C., Máchova 616/27, Valašské Meziříčí
Pan Z.D., Lipová 1671, Rožnov pod Radhoštěm
manželé F., Horní Dráhy 2878, Rožnov pod Radhoštěm
pan P.H., bytem Čapkova 397, Ostrov
manželé K., Sluneční 2367, Rožnov pod Radhoštěm
manželé L., Horní Dráhy 2873, Rožnov pod Radhoštěm
pan T.W., Dubková 1542, Rožnov pod Radhoštěm
paní M.T., Horní Dráhy 2880, Rožnov pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

24. schvaluje
a) nabytí staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm od Družstva stavebníků Dubková, Dolní Paseky 963, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 29394996:
- účelové komunikace v délce 516,2 m
- dešťové kanalizace v délce 597,4 m
- splaškové kanalizace v délce 595,5 m
- vodovodu v délce 465,7 m
- venkovního osvětlení v délce 525,3 m
za cenu ve výši 60 % aritmetického průměru ceny v místě a čase obvyklé, zjištěné dle znaleckých posudků Václava Adamce č. 27-3353/14 z 24.03. 2014 a Ing. Ladislava Holiše č.4946/37/2014 z 30.05.2014, což činí celkem 7.746.718,- Kč vč. DPH,
b) bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 2375/19, p.č. 2375/61, p.č. 2372/5, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, od Družstva stavebníků Dubková, IČ 29394996 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm,
c) smlouvu o koupi staveb dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům s Družstvem stavebníků Dubková, Dolní Paseky 963, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 29394996, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

25. schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1707/4 o výměře 516 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, odměřenou geometrickým plánem č. 5638-7551/2014 a nově označenou jako p. č. 1707/7, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, a tomu odpovídající darovací smlouvu s TJ Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00534439, ve znění uvedeném v příloze a důvodové zprávě a ukládá starostce města tuto darovací smlouvu podepsat.

26. 1) schvaluje přidělení programové podpory č. V - II. kolo jednotlivým žadatelům na projekty, a to ve výši dle důvodové zprávy a jejich příloh,
2) ukládá městskému úřadu připravit programové smlouvy pro jednotlivé příjemce programové podpory dle vzorového textu schváleného zastupitelstvem města usnesením č. 20/XXI ze dne 8. 4. 2014; ve smlouvách bude schválená programová podpora rozdělena na jednotlivé položky (druhové členění nákladů projektu), jak je uvedeno v přílohách důvodové zprávy,
3) ukládá starostce města podepsat programové smlouvy s jednotlivými příjemci programové podpory.

27. schvaluje zařazení katastrálních území města Rožnova pod Radhoštěm do působnosti Integrované strategie území Místní akční skupiny Rožnovsko na období let 2014 až 2020, realizované Místní akční skupinou Rožnovsko.

28. rozhoduje:
a) o tom, že se společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o., sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 60323027 podřizuje zákonu č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech, jako celku,
b) o změně zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Rožnov,s.r.o., sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 60323027 tak, že stávající znění zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním zakladatelské listiny; nové úplné znění zakladatelské listiny tvoří přílohu tohoto usnesení.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 30.6.2014 10:48:53 - aktualizováno 30.6.2014 10:56:21 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load