Usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 30.9.2014

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
XXIII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 30. září 2014

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. bere na vědomí zprávu o činnosti rady města.

2. bere na vědomí zprávu o průběhu kontroly plnění doporučení kontrolního výboru po provedených kontrolách ve společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o.

3. bere na vědomí informaci o hospodaření města Rožnov pod Radhoštěm.

4. schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 5/2014 v rozsahu 3.009 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

5. schvaluje navýšení poskytnuté dotace společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm Moravská 1787, IČ 49606361, z původní výše 4.100.000 Kč na novou výši 4.600.000,- Kč, účelově určenou na úhradu provozních nákladů a výdajů krytého a venkovního bazénu v roce 2014 a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí provozní dotace ze dne 11.12.2013 společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

6. schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) pan P.K., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 458 v k. ú. Tylovice - ul. Tylovice)
2) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035 (uložení přípojky NN do městského pozemku p. č. 375/2 v k. ú. Tylovice- ul. Horní Dráhy)
3) Mgr. E.P., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č 3613/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Dolní Paseky)
4) pan D.B., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městských pozemků p. č. 1193/2, p. č. 1195/3 a p. č. 1197/3 v k. ú. Tylovice - ul. Horečky)
5) pan TJ. a paní P.J., Horní Bečva (uložení splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 2666/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Putýrky)
6) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 247259035 (uložení kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 1303/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. 1. máje)
7) Mgr. H.P., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3614/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Javornická)
8) pan K.H. a paní R.H., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3649 v k. ú.Rožnov pod Radhoštěm - ul. U Kantorka)
9) ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26821532 (umístění přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 1040/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Oděská)
10) O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 -Michle, IČO: 60193336 (umístění přeložky kabelového vedení O2 do městských pozemků p. č. 49, p. č. 50, p. č. 55/4, p. č. 61/1 a p. č. 56 v k. ú. Tylovice - ul. V Aleji)
11) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 247259035 (uložení kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 1747/1 a p.č. 1754/9 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Karlova)
12) Mgr. P.Z., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 753 v k. ú. Tylovice - ul. Na Vyhlídce)
13) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 247259035 (uložení kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 1195/3 a p.č. 1197/3 v k. ú. Tylovice - ul. Horečky)
14) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 247259035 (uložení kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 3600 k. ú.Rožnov pod Radhoštěm - ul. Láň)
15) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,IČO: 247259035 (uložení kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 785/32 k. ú. Tylovice - ul. Na Vyhlídce)
16) paní K.B., Karlovy Vary (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 2859/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. U Kantorka)
17) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 247259035 (uložení kabelového vedení NN a umístění nové rozvodné skříně SR doměstského pozemku p. č. 1306/1 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Čs. armády)
18) pan P.K., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky dešťové kanalizace do městských pozemků p. č. 1301 a p. č 1300/18 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. 1. Máje)
19) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 247259035 (uložení kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 2566/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Láz)
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

7. schvaluje
a) bezúplatnou smlouvu o zřízení práva stavby (umístění zemědělského objektu na městském pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Tylovice, ul. Kulišťákova)
b) bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (uložení dešťové kanalizace a trativodu do městského pozemku p. č.525/1 v k. ú. Tylovice, ul. Kulišťákova)
se stavebníkem: Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

8. schvaluje
a) bezúplatné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům ve vlastnictví:
1. Ing. P.H a paní B.H., Praha - Chodov
2. pana T.K. a paní M.T., Rožnov pod Radhoštěm
3. manželům D., Rožnov pod Radhoštěm, kde oprávněným ze služebnosti inženýrských sítí je město Rožnov pod Radhoštěm,
b) bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s Ing. P.H. a paní B.H., Praha - Chodov (uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do městských pozemků p. č. 1376/3, p. č. 1388/43 a p. č. 1367/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Pod Kozincem)
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat, přičemž bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům ve vlastnictví Ing. P.H. a paní B.H. až poté, co bude osobami povinnými doložen souhlas zástavního věřitele, dle důvodové zprávy.

9. schvaluje ujednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění stavby "KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ-ČÁST 2: ROŽNOV p.R., TYLOVICE - úsek 0,800-1,031" na části pozemku p.č. 1339/1 v k.ú. Tylovice s Povodím Moravy s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, obsažené v nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.PM/2014/ZHMMaj/717/1483-14/N/Ká RIII.4, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

10. schvaluje uzavření "smlouvy o budoucí smlouvě kupní" s paní M.M., Tylovice 1885, Rožnov pod Radhoštěm, a budoucí nabytí části pozemku p. č. 339/8 v k.ú. Tylovice za dohodnutou cenu ve výši 1.000 Kč/m2, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat až poté, co bude budoucí prodávající doložen souhlas zástavního věřitele, dle důvodové zprávy.

11. schvaluje převod pozemku p.č. st. 1198 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 240 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 903 dle příslušných podílů na společných částech domu a darovací smlouvu dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

12. schvaluje převod části pozemku p.č. 500 v k.ú. Tylovice, odměřené oddělovacím geometrickým plánem č. 975-144/2014 a nově označené jako p.č. 500/2 o výměře 72 m2, za kupní cenu v celkové výši 36.000,-Kč, a kupní smlouvu s manželi M., Tylovice, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

13. schvaluje převod části pozemku p.č. 500 v k.ú. Tylovice, odměřené oddělovacím geometrickým plánem č. 975-144/2014 a nově označené jako p.č. 500/3 o výměře 112 m2, za kupní cenu v celkové výši 56.000,-Kč, a kupní smlouvu s manželi S., Tylovice, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

14. schvaluje smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
1) pan S.K. , Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v délce 2m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5610-78/2014, v pozemku p. č. 2575/23 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (místní část Láz )
2) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemního kabelové přípojky NN v délce 4 m v rozsahu dle geometrického plánu 929-56/2013 v pozemku p.č. 95/2 v k.ú. Tylovice (ul. Jurajdova)
3) LISS, akciová společnost, Dopravní 2603, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 16190874, uložení alkalickokyselé kanalizace v délce 17,5m, splaškové kanalizace v délce 6,3m v rozsahu geometrického plánu č. 5550-8331/2013, uložení zemní kabelové přípojky NN a VN obě v délce 6,7m, vedení demineralizované vody, přípojky dusíku a zemního plynu všechny v délce 5,8m v rozsahu geometrického plánu č. 5614-28/2014 vše v pozemku p.č. 1040/5 a v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Sklářská) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

15. schvaluje zřízení úplatné služebnosti stezky a cesty a smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty přes pozemky p.č. 2628/11 a p.č. 2629/10 v k.ú. Dolní Bečva ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu geometrického plánu č. 1584-349/2014, s panem M.T., trvale bytem Solanec pod Solaňem 121, 756 62 Hutisko - Solanec, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

16. schvaluje darovací smlouvu a bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 4197/167603 na pozemku p. č. st. 1232, v k. ú Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm panu P.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto darovací smlouvu podepsat.

17. schvaluje zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm pro umístění dešťové kanalizace a splaškové kanalizace v pozemcích p.č. 732/2, p.č. 732/3 a p.č. 734/3, vše v k.ú. Tylovice, v rozsahu dle geometrického plánu č. 970-59/2014 a smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Ing. L.K., Ing. M.K., Ing. T.K., Ing. J.K. a paní L.K., všichni bytem Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu návrhu smlouvy zpracované Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

18. schvaluje nabytí
- části pozemku p. č. 2498/2 o výměře 122 m2 nově označené jako p.č. 2498/6
- části pozemku p.č. 2509/10 o výměře 29 m2 nově označené jako p.č. 2509/12
- části pozemku p. č. 2511/4 o výměře 401 m2 a části pozemku p.č. 2511/5 o výměře 348 m2 sloučených a nově označených jako p.č. 2511/7
- části pozemku p. č. 2526/1 o výměře 83 m2 nově označené jako p.č. 2526/7
- části pozemku p. č. 2512/1 o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 2527/1 o výměře 50 m2 sloučených a nově označených jako p.č. 2527/3,
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, odměřeno geometrickým plánem č.5505-145/2013, do vlastnictví města za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 61-3387/14 ze dne 04.09.2014 ve výši 217.350,- Kč a kupní smlouvu s manžely J., bytem Láz 221, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

19. schvaluje nabytí pozemku p. č. 3613/16 o výměře 70 m2 v k. ú Rožnov pod Radhoštěm od pana J.S., Hradišťko 524, Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města za dohodnutou kupní cenu ve výši 14.000,- Kč, a kupní smlouvu s panem J.S. ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

20. schvaluje prodej části pozemku p.č. 144/2 o výměře 29 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, odměřené geometrickým plánem č. 5696-124/2014 pro rozdělení pozemku a nově označené jako p. č. 144/5 za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 29.000,- Kč a kupní smlouvu s panem J.S., Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

21. schvaluje prodej části pozemku p.č. 44 o výměře 35 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, odměřené geometrickým plánem č. 5635-115/2014 pro oddělení části pozemku a nově označené jako p. č. 44/2 za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 57.000,- Kč a kupní smlouvu s paní Z.B., Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

22. schvaluje směnu celého pozemku p. č. 1142/2 o výměře 236 m2 pod veřejně přístupnou účelovou komunikací v k.ú. Tylovice ve vlastnictví manželů S., Tylovice za část pozemku p.č.1327/1 o výměře 236 m2 v k.ú. Tylovice, odměřenou geometrickým plánem č. 972-74/2014 a označenou jako p.č. 1327/6, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a směnnou smlouvu bez finančního vyrovnání s manžely S., Tylovice dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

23. schvaluje směnu celého pozemku p.č. 835/3 o výměře 340 m2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví Ing. L.D., za celé pozemky p.č. 827 o výměře 1368 m2 a p.č. 796 o výměře 1342 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm vše v k.ú. Tylovice a směnnou smlouvu bez finančního vyrovnání s Ing. L.D., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

24. schvaluje přesun finančních prostředků v rámci poskytnutého grantu mezi jednotlivými druhy nákladů rozpočtu projektu "Týdny pro duševní zdraví" organizace Iskérka, o.p.s. se sídlem Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 28647912, dle důvodové zprávy, a dodatek č. 1 ke grantové smlouvě č. 16/2014/OS/DAG ze dne 19. 3. 2014 uzavřené s organizací Iskérka, o.p.s. se sídlem Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 28647912, kterým se mění čl. III. grantové smlouvy (druhové členění nákladů), dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

25. schvaluje přesun finančních prostředků v rámci poskytnuté programové podpory mezi jednotlivými druhy nákladů rozpočtu projektu "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" organizace Charita Valašské Meziříčí se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47997885, dle důvodové zprávy, a dodatek č. 1 k Programové smlouvě č. 63/2014/OS/DAG ze dne 12. 5. 2014 uzavřené s organizací Charita Valašské Meziříčí se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47997885, kterým se mění čl. III. Programové smlouvy (druhové členění nákladů), dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

26. schvaluje přesun finančních prostředků v rámci poskytnuté programové podpoře mezi jednotlivými druhy nákladů rozpočtu projektu "Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů" organizace Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o.s., se sídlem 1. máje 864, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49562878, dle důvodové zprávy, a dodatek č. 1 k Programové smlouvě č. 63/2014/OS/DAG ze dne 5. 5. 2014 uzavřené s organizací Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o.s., se sídlem 1. máje 864, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49562878, kterým se mění čl. III. Programové smlouvy(druhové členění nákladů), dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

27. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč Charitě Valašské Meziříčí se sídlem Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, IČO 47997885, dle důvodové zprávy a smlouvu o poskytnutí této dotace s organizací Charita Valašské Meziříčí se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47997885 dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

28. schvaluje "Zásady města Rožnova pod Radhoštěm na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území města z rozpočtu města" dle důvodové zprávy a jejich příloh.

29. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč Klubu seniorů Rožnov pod Radhoštěm, o.s., se sídlem 1. máje 864, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49562878 účelově určenou na refundaci již dříve vynaložených výdajů na podlahovou krytinu v klubovně Seniorcentra a smlouvu o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle důvodové zprávy a její přílohy. Zastupitelstvo ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat do 9.10.2014.

30. a) schvaluje smlouvu o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov p.R., IČ:00098604 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města uvedenou smlouvu podepsat.
b) ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zařadit výdaje vyplývající z této smlouvy o spolupráci do návrhu rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2015.

31. schvaluje "smlouvu o poskytnutí dotace" ve výši 110 000,- Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p.R. (IČ 00304271) a Tělovýchovnou jednotou Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (IČ 534439) na realizaci akce Běh rodným krajem Emila Zátopka, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat do 10.10.2014.

32. 1. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm podle § 6 odst.5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřuje, že územní plán není v rozporu s:
a) Politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády č.929 dne 20.7.2009 zveřejněné ve sbírce zákonů č.270/2009
b) Aktualizací zásad územního rozvoje Zlínského kraje, která byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12.9.2012 čj. 0749/Z21/12 s nabytím účinnosti 5.10.2012
c) Výsledkem řešení rozporů (rozpory nebyly řešeny)
d) Stanovisky dotčených orgánů
e) Stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje
2. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm podle § 6 odst.5 písm. c) ve spojení s § 54 odst.2 stavebního zákona a ve spojení s částí šestou - §171 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a) rozhodlo o námitkách uplatněných v rámci projednávání změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle části VII. Opatření obecné povahy č. 01/2004 změna č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm
b) vydává opatření obecné povahy č.01/2014 - změnu č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu daném OOP č.01/2014
c) souhlasí v souladu s ustanovením § 10i odst. 5 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů, se způsobem zapracování podmínek,vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů Změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm na životní prostředí, jak je uvedeno v opatření obecné povahy č. 01/2014.

33. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku evidované pod č.158/2013/OR/OS, uzavřené v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013" dle smlouvy č. 222/2012/OPR/OS na akci Značení cyklotras, s Ministerstvem pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, IČ: 00156621, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

34. schvaluje ujednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro umístění stavby podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-1, Rožnov pod Radhoštěm na části pozemku p.č. 3689/6 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm se společností Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno, obsažené v nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PM043144/2014-ZHMMaj/717/1486-14/N/Ru RIII.4, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

35. 1) schvaluje dohodu o společném postupu přípravy a realizace stavby "Silnice III/48611: Rožnov pod Radhoštěm, ulice Palackého, 2. část", mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271 a Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.
2) ukládá městskému úřadu dle ustanovení čl. II. a čl. IV. uvedené dohody o společném postupu zařadit výdaje vztahující se k financování stavebních objektů, kde je město investorem, do návrhu rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2015.

36. pověřuje v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění strážníka, pana Bc.Marka Grossmanna, plněním některých úkolů při řízení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

37. schvaluje název ulice "Za Školou" umístěné na p.č. 2375/19, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh.

38. rozhoduje:
- o tom, že se společnost KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453, podřizuje zákonu č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech, jako celku,
- o změně zakladatelské listiny společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453 tak, že stávající znění zakladatelské listiny se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním zakladatelské listiny; nové úplné znění zakladatelské listiny tvoří přílohu tohoto usnesení.

39. rozhoduje:
- o tom, že se společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 49606361, podřizuje zákonu č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech, jako celku,
- o změně zakladatelské listiny společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 49606361 tak, že stávající znění zakladatelské listiny se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním zakladatelské listiny; nové úplné znění zakladatelské listiny tvoří přílohu tohoto usnesení.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 7.10.2014 11:35:38 - aktualizováno 7.10.2014 11:54:01 | přečteno 61x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load