Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.4.2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
V. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,
konaného dne 21. dubna 2015

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky.

2. schvaluje změnu textu v rozpočtovém opatření č. 3/2015, položka 2 na straně výdajů - nyní "obnova zeleně městského parku", nově "generel zeleně města Rožnov pod Radhoštěm".

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 v rozsahu 13 531 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

4. 1) schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. O/0152/2010/DOP mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 a městem Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
2) schvaluje smlouvu o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 a městem Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 tohoto usnesení a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

5. schvaluje souhlasné prohlášení o vlastnictví k pozemkům p. č. 832/18 a p. č. 832/98 v k.ú. Hážovice a pozemkům p. č. 3705, p. č. 3706, p. č. 3707/1, p. č. 3707/2, p. č. 3708/1, p. č. 3708/4 a p. č. 3708/8 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm se společností Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá starostovi města toto souhlasné prohlášení podepsat.

6. schvaluje Uznání dluhu a dohodu o plnění dluhu ve splátkách č. 0111/2015/OSM s paní I.H., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města Uznání dluhu a dohodu o plnění dluhu ve splátkách podepsat.

7. schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
1. pan M.L., Valašské Meziříčí - napojení sjezdu přes pozemek města p. č. 3634/2 na pozemky stavebníka p. č. 2778/39 a p. č. 2778/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Pod Chlácholovem),
2. pan M.K., Rožnov pod Radhoštěm - napojení sjezdu z pozemku p. č. 561/13 přes pozemky města p. č. 518/5 a p. č. 561/10 na pozemky stavebníka p. č. 519/1 a p. č. 519/8 v k. ú. Hážovice (ul. Hážovice), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

8. z r u š u j e bod 6 svého usnesení č. 11/II ze dne 16. 12. 2014, tj. schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společnosti TKR Jašek, s.r.o., Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25385780 a schvaluje novou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v a na pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 1002/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. 1.máje se společností TKR Jašek, s.r.o. jako budoucím oprávněným ze služebnosti (umístění sloupkového rozvaděče do městského pozemku p. č. 1002/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. 1. máje), dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

9. schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
1) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,IČ: 24729035 (uložení přípojky NN do městského pozemku p. č. 344/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Na Drahách),
2) RWE Energo s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, IČ: 25115171 (uložení přípojky NN do městského pozemku p. č. 3623/5 a uložení přípojky plynu do městského pozemku p. č. 3624/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Radhošťská),
3) pan P.K., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 561/10 a p. č. 561/13 v k. ú. Hážovice, ul. Hážovice),
4) pan J.P. a paní P.P. , Valašská Bystřice (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 561/10 v k. ú. Hážovice, ul. Hážovice),
5) pan J.K., Rožnov pod Radhoštěm (uložení kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, přípojky kabelové TV a přípojky NN do městských pozemků p.č. 518/5, p. č. 561/10 a p. č. 561/13 v k. ú. Hážovice, ul. Hážovice), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

10. schvaluje
A) smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí nad, na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
1. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, uložení vodovodního řadu v pozemcích p.č. 17/2 v délce 34m, p.č. 17/3 v délce 31m, p.č. 36/3 v délce 8m, p.č. 561/10 v délce 130m a p.č. 561/13 v délce 66m a ochranného pásma vodovodního řadu ve služebných pozemcích p.č. 17/1 a p.č. 36/2 vše v k.ú. Hážovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 314-58/2014 (Hážovice),
2. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, uložení vodovodního řadu v pozemcích p.č. 1747/8 v délce 0,5m, p.č. 1754/9 v délce 9,8m, p.č. 3623/1 v délce 5,4m a p.č. 3624/3 v délce 7,3m vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5774-7081/2015 (ulice Radhošťská),
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, uložení zemní kabelové přípojky NN v pozemku p.č. 785/32 v délce 1,6 m v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 982-539/2014 (ulice Na Vyhlídce),
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemní kabelové přípojky NN v pozemku p.č. 1143/50 v délce 0,6 m v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 971-346/2014 (Horní Dráhy),
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, vybudování nadzemního kabelového vedení NN nad pozemky p.č. st. 248 v délce 3,4 m, p.č.3564/15 v délce 2 m, p.č. 3564/46 v délce 1,5 m a p.č. 3575/1 v délce 3,8 m vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5598-139/2014 (ulice Bayerova),
6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemní kabelové přípojky NN v pozemku p.č. 3615/2 v délce 5,8 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5469-164/2014 (ulice Lesní),
B) smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s:
1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem vynucené překládky a O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 jako oprávněným ze služebnosti inženýrských sítí pro uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.č. 3781/5 v délce 66,47m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5652-60/2014 (ulice Meziříčská),
2. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, NaPankráci 546/56, 140 00 Praha 4- Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem vynucené překládky a O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 jako oprávněným ze služebnosti inženýrských sítí pro uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p.č. 942/13 v délce 7,38m, p.č. 942/1 v délce 1,23m, p.č. 3601/24 v délce 0,88m a p.č. 3601/10 v délce 1,41m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5653-61/2014 a pro uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.č. 942/14 v délce 5,65m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5721-139/2014 (ulice Meziříčská),
C) smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrských sítí na a v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
1. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s, Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ 47674652, uložení vodovodního řadu v pozemku p.č. 1075/4 v délce 68,26m v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 985-322/2014 a vodovodního řadu v pozemcích p.č.145/1 v délce 17,7m, p.č. 644/12 v délce 110,1m, p.č. 644/15 v délce 5,7m, p.č. 644/18 v délce 3m, p.č. 645 v délce 2,8m, p.č. 646/4 v délce 2m, p.č. 648/1 v délce 59,4m, p.č. 690/1 v délce 3,8m, p.č. 695/6 v délce 2,5m, p.č. 828/8 v délce 3,1m a p.č. 828/9 v délce 2,5m vše v k.ú. Hážovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 315-322/2014, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

11. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OVS/462/2015-OVSH a bezúplatný převod celých pozemků:
- pozemková parcela č. 1244, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemková parcela č. 1272/8, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemková parcela č. 1291/9, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemková parcela č. 2235/13, ostatní plocha, zeleň,
- pozemková parcela č. 2237/2, ostatní plocha, zeleň,
- pozemková parcela č. 2372/7, ostatní plocha, zeleň,
vše v k.ú. a obci Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, včetně zřízení věcného práva uvedeného v čl. V. a omezujících podmínek uvedených v čl. IV. smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OVS/462/2015-OVSH, dle důvodové zprávy a její přílohy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva podepsat.

12. schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 17/2012/OSM/INO ze dne 7.3.2012 na a v pozemcích p.č. 1012/2, p.č. 1012/20, p.č. 1012/21, p.č. 3601/1 a p.č. 3601/21, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, se společností Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6, IČ 25110161, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tento dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene podepsat.

13. schvaluje nabytí pozemku p. č. 909/1, lesní pozemek, o výměře 5042 m2 v k.ú Rožnov pod Radhoštěm od paní M.T., Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za dohodnutou kupní cenu 125.000,- Kč a kupní smlouvu s paní M.T. ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto kupní smlouvu podepsat.

14. schvaluje dodatek č. 2 k Zásadám města Rožnov pod Radhoštěm na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území města z rozpočtu města, schválených zastupitelstvem města usnesením č. 28/XXIII dne 30. 9. 2014, ve znění dodatku č. 1 schváleného zastupitelstvem města usnesením č. 18/II dne 16. 12. 2014, dle důvodové zprávy a ve znění uvedeném v přílohách tohoto usnesení.

15. 1) schvaluje přidělení programové podpory jednotlivým žadatelům na projekty dle důvodové zprávy, a to ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2) ukládá městskému úřadu připravit programové smlouvy dle vzorového textu programové smlouvy schváleného na zasedání zastupitelstva města dne 21.4.2015 pro jednotlivé příjemce programové podpory,
3) ukládá starostovi města podepsat programové smlouvy s jednotlivými příjemci programové podpory v termínu do 30. 6. 2015.

16. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 130 000,- Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p.R. (IČ 00304271) a TJ Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (IČ 534439) na 13. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat do 15.5.2015

17. souhlasí se zrušením stávajících stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko ze dne 21.10.2002 a schvaluje znění nových stanov Sdružení Mikroregion Rožnovsko, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení.

18. navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652 starostu města, pana Ing. Radima Holiše.

19. navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652 za město Rožnov pod Radhoštěm zastupitele města, pana RNDr. Václava Mikuška.Ing. Radim Holiš
starosta


Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka
Vytvořeno 27.4.2015 8:50:10 - aktualizováno 27.4.2015 9:08:20 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load