Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 23.6.2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
VI. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,
konaného dne 23. června 2015

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a změn již odhlasovaných.

2. zřizuje pracovní skupinu ve složení: Ing. Radim Holiš, Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Jan Kučera, MSc., Bc. Markéta Blinková, Ing. Martin Houška, David Zapletal, Ing. Jaroslav Kučera, která se bude zabývat záležitostmi ohledně soudních sporů vedených se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. sídlem Všechromy 26, IČO: 60747641.

3. schvaluje vyčlenění položek 15, 26, 27, 29, 32, 33, 43 předloženého rozpočtového opatření číslo 4, do samostatného rozpočtového opatření číslo 5 a hlasovat tak o každém rozpočtovém opatření samostatně.

4. schvaluje upravené rozpočtové opatření číslo 4 dle změn přijatých na dnešním zasedání, v rozsahu 4.036 tis. Kč na straně příjmů i výdajů, dle důvodové zprávy a její přílohy.

5. schvaluje rozpočtové opatření číslo 5 (položky 15, 26, 27, 29, 32, 33, 43), v rozsahu 1.573 tis. Kč na straně příjmů i výdajů.

6. souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2014, a to bez výhrad a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm sestavenou k 31.12.2014, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

7. projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČO 70238880 za rok 2014 a zprávu č. 127/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2014, která tvoří přílohu závěrečného účtu.

8. schvaluje poskytnutí úvěru v částce 30.000,- Kč z Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm panu L.M., Rožnov pod Radhoštěm, a tomu odpovídající smlouvu o úvěru č. 157/2015/OF, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo ukládá starostovi města tuto smlouvu o úvěru ve znění uvedeném v příloze č. 2 podepsat.

9. schvaluje aktualizované znění Zásad pro zřízení a použití peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

10. schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
1) pan P.D. Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 1754/9 a p. č. 1747/8 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Karlova),
2) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ: 04084063 (uložení telefonního kabelu do městských pozemků p. č. 1438/18, p. č. 1438/11 a p. č. 1438/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Pletařská),
3) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 (uložení přípojky NN do městského pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Kramolišov),
4) pan P.Ž. a paní I.Ž., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Kramolišov),
5) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ: 04084063 (uložení telefonního kabelu do městských pozemků p. č. 1012/2 a p. č. 1012/20 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Meziříčská),
6) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 (uložení přípojky NN do městských pozemků p. č. 782/3 a p. č. 782/20 a umístění přípojkové skříně na pozemku p. č. 782/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Videčská),
7) pan P.H., 363 01 Ostrov (uložení plynovodu do městských pozemků p. č. 6202, p. č. 3565/4, p.č. 74/3 a p. č. 3691/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Nádražní),
8) pan P.H., 363 01 Ostrov (uložení plynovodní přípojky a přípojky jednotné kanalizace do městských pozemků p. č. 3565/3 a p. č. 6202 a umístění zařízení HUP na pozemku p. č. 6202 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Nádražní),
9) pan J.H., 7561 Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3634/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Polanského),
10) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ: 04084063 (přeložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do městských pozemků p. č. 375/1, p. č. 379 a p. č. 1142/5 v k. ú.Tylovice, ul. Horní Dráhy),
11) Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, IČ: 42196451 (uložení přeložky vodovodu do městského pozemku p. č. 3643/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Dolní Paseky),
12) Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, IČ: 42196451 (uložení plynovodního řadu do městského pozemku p. č. 3643/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Dolní Paseky), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 12 podepsat.

11. schvaluje
A) smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
1) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p.č. 3564/20 v délce 32 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5608-17/2014 (ulice Nádražní),
2) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemního kabelového vedení VN v pozemcích p.č. 1002/22 v délce 2,52 m, p.č. 1002/36 v délce 0,6m a p.č. 1002/65 v délce 9,34m vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5768-25/2015 (ulice 1. máje),
3) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemního kabelového vedení VN v pozemku p.č. 906/4 v délce 0,88 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5680-196/2014 (Bučiska),
4) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemní kabelové přípojky NN v pozemku p.č. 1195/3 v délce 9,4 m v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 977-410/2014 (ulice Dolní Dráhy),
5) RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, uložení NTL plynovodu v pozemcích p.č. 2199/1 v délce 6,8m, p.č. 2203 v délce 6,7m, p.č. 2204/1 v délce 42,5m a p.č. 2204/7 v délce 22,9m rozsahu geometrického plánu č. 5782-130/2015 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ulice Letenská a ulice Zahradní)
B) smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm s:
1) panem Z.Š., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako investorem a RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení STL plynovodní přípojky v pozemku p.č. 355 v délce 3m v k.ú. Hážovice v rozsahu geometrického plánu č. 294-7142/2013 (Hážovice)
2) panem A.R., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako investorem a RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení NTL plynovodní přípojky v pozemku p.č. 2257/2 v délce 2,5m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu geometrického plánu č. 5790-7212/2015 (Na Pařeničkách),
3) Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem vynucené překládky a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodu DN 300 v pozemku p.č. 3601/10 v délce 21,91m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5684-91/2014 (ulice Meziříčská),
4) Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4- Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem vynucené překládky a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodu DN 80 v pozemcích p.č. 987/4 v délce 0,79 m, p.č. 1459/1 v délce 47,11m, p.č. 3730/5 v délce 4,07m a ochranného pásma vodovodu v pozemku p.č. 3730/2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5686-93/2014 (ulice Meziříčská),
5) Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4- Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem vynucené překládky a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodu DN 200 v pozemcích p.č. 1451/12 v délce 4,56 m a p.č. 3728/21 v délce 5,41m vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5687-94/2014 (ulice Nábřeží Dukelských hrdinů),
6) Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4- Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem a panem P.J. 841 05 Bratislava, paní V.S., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, paní A. Š. 756 54 Zubří jako oprávněnými ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení podzemní přípojky kanalizačního potrubí v pozemcích p.č. 975/1 v délce 16,24 m a p.č. 975/29 v délce 14,83 m vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5676-89/2014 (ulice Chodská),
7) Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, IČ 62182137 příspěvkovou organizací a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ : 70891320 jako oprávněným z věcného břemene pro uložení plynovodní přípojky v pozemku p.č. 1438/18 v délce 2,2m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5824-7553b/2015 a vodovodní přípojky v pozemku p.č. 1446/3 v délce 14,8m a ochranného pásma v pozemku p.č. 1438/18 oba v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5824-7553a/2015 (Nábřeží Dukelských hrdinů a ulice Pletařská) dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 12 podepsat.

12. schvaluje smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě č. 174/2015/OSM ve prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněného ze služebnosti inženýrské sítě pro splaškovou kanalizaci o celkové délce 278,7m a dešťovou kanalizaci o celkové délce 278,7 m v pozemcích p.č. 2257/1, p.č. 2257/15, p.č. 2257/38, p.č. 2257/39, p.č. 2257/40, p.č. 2277/1 p.č. 2277/10, p.č. 2277/24, p.č. 2277/31, p.č. 2277/33, p.č. 2277/34 a p.č. 2277/35 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm s povinnými ze služebnosti inženýrské sítě:
Paní M.R., bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
Paní M.T. bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
Panem A.V.,bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
Panem P.Z., bydliště 756 53 Vidče
Panem A.R., bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
Paní M.R., bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
Panem Z.M., bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
Paní D.M., bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
Panem K.Š., bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
Paní G.Š. , bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
Panem P.P., bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
Paní H.H., bydliště: Rožnov pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 4 podepsat.

13. projednalo možnost vkladu vodovodních řadů a kanalizačních stok ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO: 47674652. Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem vložit vodovodní řady a kanalizační stoky do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. dle důvodové zprávy a ukládá Radě města Rožnov pod Radhoštěm a Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zabezpečit úkony směřující k realizaci tohoto záměru.

14. revokuje své usnesení č. 17 ze dne 30.9.2014, kterým schválilo zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm pro umístění dešťové kanalizace a splaškové kanalizace v pozemcích p.č. 732/2, p.č. 732/3 a p.č. 734/3, vše v k.ú. Tylovice, v rozsahu dle geometrického plánu č. 970-59/2014 a smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s panem L.K., paní M.K, panem T.K. , panem J.K, paní L.K., všichni bytem Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu návrhu smlouvy zpracované Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm, a kterým uložilo starostce města tuto smlouvu podepsat.
Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o vypořádání č. 159/2015/OSM s panem L.K, paní M.K. a panem T.K., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu o vypořádání ve znění uvedeném v příloze č. 4 podepsat.

15. schvaluje budoucí prodej části pozemku p.č. 1747/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře do 16 m2 za cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem, a tomu odpovídající smlouvu o budoucí kupní smlouvě se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. Zastupitelstvo ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 1 podepsat.

16. schvaluje prodej části pozemku p.č. 3702/1 oddělené a nově označené geometrickým plánem č. 5746-250/2014 jako pozemek p.č. 3702/6 o výměře 244 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu ve výši 122.000,-Kč, a tomu odpovídající kupní smlouvu č. 201/2015/OSM s panem R.L. a paní T.L. oba bytem 10800 Praha 10, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 3 podepsat.

17. schvaluje prodej pozemku p.č. st. 4900 o výměře 8 m2 a prodej části pozemku p.č. 4868 oddělené a nově označené geometrickým plánem č. 5863-82/2015 jako pozemek p.č. 4868/2 o výměře 19 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 34.500,- Kč, a tomu odpovídající kupní smlouvu č. 205/2015/OSM/KUX se společností PBT Rožnov p.R., s.r.o., se sídlem Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 47972769, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 3 podepsat.

18. schvaluje prodej pozemků p.č. st. 2009, p.č. st. 2010, p.č. st. 2011, p.č. st. 2012, p.č. st. 2013 a p.č. st. 2014, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 755,80 Kč/m2 a tomu odpovídající kupní smlouvy s paní I.H., Rožnov pod Radhoštěm, paní A.P., Rožnov pod Radhoštěm, panem J.S., Rožnov pod Radhoštěm, panem B.L., Rožnov pod Radhoštěm, panem J.Š., Rožnov pod Radhoštěm a manžely S., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo ukládá starostovi města tyto smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č. 2 až 7 podepsat.

19. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 1438/18 oddělené a nově označené geometrickým plánem č. 5824-7553c/2015 jako pozemek p.č. 1438/23 o výměře 81 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, a tomu odpovídající darovací smlouvu č. 188/2015/OSM se Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90, IČO 70891320 a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760 01 Zlín - Příluky, IČO 62182137, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 1 podepsat.

20. schvaluje poskytnutí dotace v maximální výši 1.470 tis. Kč Hockey clubu Rožnov pod Radhoštěm, zimní stadion - Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48773026, účelově určenou na nájem ledové plochy zimního stadionu v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, a smlouvu o poskytnutí dotace č. 204/2015/OSK s tímto příjemcem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 1 podepsat.

21. schvaluje, aby v rámci pořizování "Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm" byly do změny č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm zařazeny tyto lokality číslo: č. 3 Hážovice - farma Zerlina, č. 5. Horní Paseky- pan R.K., č. 6 Horní Paseky U Jánoštíka - paní G.B., č. 8 Hážovice- paní K.F., č. 11 Horní Paseky - naproti Loaně - pan L.R., č. 12 Písečný - Navmatix s.r.o., č. 13 U školního statku - manželé P.i, č. 14 Hážovice - manželé F., č. 18 Areál Loany - NEOVIT s.r.o,, č. 20 Tylovice - Salamandr s.r.o, č. 21 Zemědělská ulice - Oseva - Rožnovská travní semena s.r.o. Bližší vymezení těchto lokalit je uvedeno v příloze č. 1 - Seznam lokalit, která je přílohou tohoto usnesení.

22. schvaluje výjimku z úhrady nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace pro manžele pana J.P., Rožnov pod Radhoštěm a paní L.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm a promíjí úhradu nákladů za zpracování příslušné části dokumentace změny č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm u lokality č. 13 (U školního statku) dle důvodové zprávy a jejích příloh.

23. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanům města Rožnov pod Radhoštěm na vybudování domovních kanalizačních přípojek v rámci stavby "Čistá řeka Bečva, II. část", realizované mikroregionem Vsetínsko. Finanční příspěvek bude poskytnut ve výši 150 Kč na běžný metr skutečně vybudované kanalizační přípojky dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá Radě města projednání a schválení darovacích smluv s jednotlivými žadateli o poskytnutí finančního příspěvku.

24. projednalo a bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm o průběhu a výsledcích kontroly společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV,spol. s r.o., se zaměřením na energetiku v objektu Bečva na ulici Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.


Ing. Radim Holiš
starosta

Ing. Jan Kučera, MSc.
místostarosta

ikona souboruPožadavky na změnu územního plánu v rámci zprávy o uplatňování ÚP Rožnov p.R. 

Vytvořeno 26.6.2015 11:48:05 - aktualizováno 5.8.2015 9:29:20 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load