Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 27.10.2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
VIII. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,
konaného dne 27. října 2015

(U S N E S E N Í)


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a změn již odhlasovaných.

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 v rozsahu - 4 925 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

3. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm č. 130/2015/OSM/4 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem jako budoucím oprávněným ze služebnosti:
1) pan M.H. bytem 779 00 Olomouc (napojení sjezdu přes pozemek města p. č. 1068/4 na pozemek stavebníka p. č. 1069/16 v k. ú. Tylovice, ul. Kulišťákova). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

4. schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
1. ENERGOAQUA, a. s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 155 03 461 (umístění kabelového vedení VN nad služebným pozemkem p. č. 1040/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Sklářská), smlouva č. 127/2015/OSM/11,
2. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 (umístění vodovodu do městských pozemků p. č. 1361/1, p. č. 3614/2 a p. č. 1421/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Slezská, Javornická, Dr. Milady Horákové), smlouva č. 127/2015/OSM/12,
3. pan M.H. bytem 779 00 Olomouc (uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 1068/4 v k. ú. Tylovice, ul. Kulišťákova), smlouva č. 129/2015/OSM/12.
Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

5. schvaluje
a) uzavření smluv o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí v a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 4 důvodové zprávy s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
1. manželi Š. , oba bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2203 v délce 1,9 m v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5910-58/2015 (ulice Letenská), smlouva č. 282/2015/OSM,
2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p.č. 1303/1 v délce 36,1 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5648-84/2015 (ulice Čs. armády), smlouva č. 288/2015/OSM,
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p.č. 1747/1 v délce 10,6 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5719-156/2015 (ulice Karlova), smlouva č. 289/2015/OSM,
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 , IČ: 04084063, uložení podzemního telefonního kabelu v pozemcích p.č. 1438/11 v délce 79,07 m, p.č. 1438/18 v délce 17,17 m a p.č. 1438/22 v délce 38,71 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5912-663/2015 (ulice Pletařská), smlouva č. 291/2015/OSM,
b) uzavření smluv o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí v a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 5 až č. 8 důvodové zprávy s:
1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako investorem přeložky a společností BENT HOLDING, a.s., třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, IČ 63487799 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení podzemní přípojky kanalizačního potrubí v pozemku p.č. 3730/2 a p.č. 3730/5 v celkové délce 3,91 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č.5675-88/2014 (ulice Meziříčská), smlouva č. 256/2015/OSM,
2. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako investorem podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení a společností BENT HOLDING, a.s., třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, IČ 63487799 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení v pozemku p.č. 3730/2 v délce 6,53 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č.5695-96/2014 (ulice Meziříčská), smlouva č. 257/2015/OSM,
3. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem přeložky a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 jako oprávněným ze služebnosti pro uložení podzemního komunikačního vedení - dálkových kabelů v pozemku p.č. 3781/5 v délce 66,47 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5652-60/2014 (ulice Meziříčská), smlouva č 268/2015/OSM,
4. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem přeložky a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 jako oprávněným ze služebnosti pro uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - sdělovacích kabelů v délce 33,1 m v pozemcích p.č. 942/1, p.č. 942/13, p.č. 942/14, p.č. 3601/10 a p.č. 3601/24, vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle geometrického plánu č.5653-61/2014 a 5721-139/2014 (ulice Meziříčská), smlouva č. 269/2015/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

6. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 11.11.2004 na převod pozemku p.č. 48 v k.ú. Tylovice mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (obdarovaný) a paní L.M., trvalým pobytem, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, paní J.M. trvalým pobytem, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a panem B.Š. trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (dárci), ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

7. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, č. 290/2015/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -Nusle, IČ: 65993390 jako investorem přeložky a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 jako oprávněným z věcného břemene pro uložení přeložky STL plynovodu a přeložky NTL plynovodu v pozemcích p.č. 1012/24, p.č. 1032/8, p.č. 3780/5, p.č. 3781/5, p.č. 1032/13 a p.č. 3781/6 v celkové délce 307,92 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č.5921-8112/2015 a geometrického plánu č. 5922-8113/2015. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

8. revokuje usnesení č. 15/V ze dne 21. 4. 2015 a č. 19/VII ze dne 15. 9. 2015 v rozsahu, ve kterém schválilo přidělení programové podpory Charitě Valašské Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 47997885, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí dotace ve výši 920.700 Kč Charitě Valašské Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 47997885, účelově určenou na finanční podporu poskytování sociálních služeb na území města Rožnov pod Radhoštěm nebo prokazatelně pro občany města Rožnov pod Radhoštěm, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, č. 298/2015/OSK, s tímto příjemcem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

9. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 43.300 Kč Hockey clubu Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem zimní stadion - Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48773026, účelově určenou na pronájem a dopravu na zimní stadiony ve Valašském Meziříčí, Novém Jičíně a Kopřivnici v období od 1. 9. 2015 do 20. 9. 2015, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 43.300 Kč, č. 302/2015/OSK, mezi městem (poskytovatel dotace) a Hockey clubem Rožnov pod Radhoštěm (příjemce dotace) ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

10. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu, č. smlouvy 0246/2015/ORM, pro územní řízení akce "I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka, SSZ napojení společnosti Lidl a Billa", mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (budoucí oprávněný) a společností Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ 26178541(budoucí povinný) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

11. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu, č. smlouvy 0241/2015/ORM, pro územní řízení akce "I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka, SSZ napojení společnosti Lidl a Billa", mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (budoucí oprávněný) a společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 (budoucí povinný) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

12. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu, č. smlouvy 242/2015/ORM, pro územní řízení akce "I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka, SSZ napojení společnosti Lidl a Billa", mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (budoucí oprávněný) a společností Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 25110161 (budoucí povinný) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

13. bere na vědomí rezignaci pana Davida Zapletala na funkci člena Finančního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm sdělenou prostřednictvím dopisu ze dne 2.10. 2015. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí novým členem finančního výboru paní Kateřinu Strakošovou, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

14. schvaluje změny zakladatelské listiny ze dne 24. 10. 2014 společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a pověřuje starostu města zajištěním a podpisem písemného vyhotovení notářského zápisu o schválených změnách zakladatelské listiny. Schválené změny jsou součástí tohoto usnesení.

15. stahuje body číslo 10.3 (Projednání a navržení zástupců města do dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.) a 10.5 (Projednání a navržení zástupců města do dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.) z jednání dnešního zastupitelstva.

16. schvaluje změny zakladatelské listiny ze dne 24. 10. 2014 společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, PSČ 756 61, IČO 49606361 uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a pověřuje starostu města zajištěním a podpisem písemného vyhotovení notářského zápisu o schválených změnách zakladatelské listiny. Schválené změny jsou součástí tohoto usnesení.

17. schvaluje změny zakladatelské listiny ze dne 25. 8. 2014 společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a pověřuje starostu města zajištěním a podpisem písemného vyhotovení notářského zápisu o schválených změnách zakladatelské listiny. Schválené změny jsou součástí tohoto usnesení.

18. navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do dozorčí rady společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027 tyto kandidáty:
Ing. JAROSLAVA JURKA, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
JOSEFA DOBEŠE, trvalým pobytem 756 52 Střítež nad Bečvou a
Ing. MARTINA KONUPKU, trvalým pobytem 756 51 Zašová.

19. schvaluje koupi podílů ve společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO 258 44 334, a to:
a) koupi podílu ve výši 25% od města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 003 04 387 za dohodnutou cenu 100.000 Kč,
b) koupi podílu ve výši 25% od města Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČO 003 04 450 za dohodnutou cenu 100.000 Kč a
c) koupi podílu ve výši 25% od města Nový Jičín, se sídlem Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 002 98 212 za dohodnutou cenu 100.000 Kč,
a uzavření smluv o převodu podílu ve znění uvedeném v příloze č. 1 (smlouva o převodu podílu s městem Valašské Meziříčí), č. 2 (smlouva o převodu podílu s městem Vsetín) a č. 3 (smlouva o převodu podílu s městem Nový Jičín) důvodové zprávy. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
Ing. Radim Holiš
starosta města

Ing. Jan Kučera, MSc.
místostarosta města
Vytvořeno 2.11.2015 14:26:57 - aktualizováno 2.11.2015 14:35:08 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load