Usnesení ze III. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 17.2.2015

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U
III. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 17. února 2015

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a změn již odhlasovaných.

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 v rozsahu - 2 000 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 v rozsahu 10 117 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

4. schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
1) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035
(uložení přípojky NN do městských pozemků p. č. 3614/2 a p. č. 1421/1v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Javornická),
2) pan V.K., Frenštát pod Radhoštěm (uložení dvou přípojek splaškové kanalizace do městských pozemků p. č 3630/1 a p. č. 3630/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Sladské),
3) pan R.H., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č 3631 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Sladské),
4) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234 (umístění přeložky kabelů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do městského pozemku p. č. 3779/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Zuberská),
5) pan M.D. a paní I.K., Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 2666/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Putýrky),
6) Manželé Z., Rožnov pod Radhoštěm, LAMANTI s.r.o., třída Kapt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno - Černé Pole, IČ: 29241839 (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3565/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Pivovarská),
7) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 (uložení přípojky NN do městského pozemku p. č. 1967/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Kinských),
8) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 (uložení přípojky NN do městského pozemku p. č. 75/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Videčská),
9) pan V.J., Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do městských pozemků p. č. 561/13 a p. č. 561/10 v k. ú. Hážovice, ul. Hážovice),dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

5. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti: paní J.Š. a pan D.J., Rožnov pod Radhoštěm - napojení sjezdu z pozemku p. č. 2375/19 na pozemek stavebníků p. č. 2375/45 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (ul. Za Školou), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

6. schvaluje
A) smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí nad, na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
1. paní K.B., Karlovy Vary - Drahovice, uložení přípojky splaškové kanalizace v délce 1,5 m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5731-161/2014, v pozemku p. č. 2859/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (Horní Paseky, ulice U Kantorka ),
2. pan K.H. a paní R.H., Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v délce 1,5 m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5717-221/2014, v pozemku p. č. 3649 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (Horní Paseky, ulice U Kantorka ),
3. pan D.B a paní M.B., Rožnov pod Radhoštěm, uložení přípojky splaškové kanalizace v pozemku p.č. 1193/2 v délce 2,29 m, p.č. 1195/3 v délce 4,37 m a p.č. 1197/3 v délce 3,6 m v rozsahu dle geometrického plánu č. 986-1138/2014 v k.ú.Tylovice (lokalita Horečky ),
4. ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 15503461, uložení podzemního kabelového vedení VN v délce 128 m v pozemku p.č. 5/1, p.č. 6, p.č. 7/1, p.č. 7/2, p.č. 51/5, p.č. 51/6, p.č. 63/3, p.č. 64/5, p.č. 64/7 p.č. 1337/42, p.č. 1337/43, a ochranného pásma v pozemku p.č. 4/1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 954-147/2013, vše v k.ú. Tylovice (lokalita Harcovna),
5.ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemní kabelové přípojky NN v délce 0,6 m v rozsahu dle geometrického plánu 971-346/2014 v pozemku p.č. 1143/50 v k.ú. Tylovice (Horní Dráhy),
6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, vybudování nadzemního kabelového vedení NN nad pozemky p.č. st. 248 v délce 3,4 m, p.č. 3564/46 v délce 1,5 m, p.č.3564/15 v délce 2 m, p.č. 3564/46 v délce 1,5 m a p.č. 3575/1 v délce 3,8 m v rozsahu dle geometrického plánu 5598-139/2014 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ulice Bayerova),
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035,
uložení zemní kabelové přípojky NN v délce 5,8 m v rozsahu dle geometrického plánu 5469-164/2014 v pozemku p.č. 3615/2 v k.ú. Rožnov p. R. (ulice Lesní),
8. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, vybudování nadzemní kabelové přípojky NN v délce 5,5 m v rozsahu dle geometrického plánu 5288-5/2014 nad pozemkem p.č. 1967/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ulice Kinských),
B) smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrských sítí na a v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
1. paní B.M. a paní P.K. obě trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v délce 4 m v rozsahu dle části A geometrického plánu č. 5756-178/2014 a vodovodní přípojky v délce 5,8 m v rozsahu dle části B geometrického plánu č. 5756-178/2014, vše v pozemku p.č. 3649 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (ulice U Kantorka), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

7. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 55/2015/OSM (UZSVM/OVS/3634/2014-OVSM) a bezúplatný převod celého pozemku pozemková parc. č. 3721/13, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. a obci Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111, do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci podepsat.

8. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 56/2015/OSM(ÚZSVM/OVS/3741/2014-OVSH) a bezúplatný převod celých pozemků:
- stavební parcela č. 2295, zastavěná plocha a nádvoří,
- stavební parcela č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří,
- stavební parcela č. 3139/3, zastavěná plocha a nádvoří,
- stavební parcela č. 3139/4, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemková parcela č. 1134/8, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemková parcela č. 1250/7, ostatní plocha, zeleň,
vše v k.ú. a obci Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, včetně zřízení věcného práva uvedeného v čl. V. a omezujících podmínek uvedených v čl. IV. smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva ÚZSVM/OVS/3741/2014-OVSH, dle důvodové zprávy a její přílohy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva podepsat.

9. schvaluje dokument "Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury", který tvoří přílohu č. 2 Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění nového znění "Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury" na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

10. schvaluje plánovací smlouvu č. 71/2015/OSM na výstavbu dopravní infrastruktury-nové zpevněné účelové komunikace na pozemku p.č. 2666/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, pro výstavbu rodinného domu v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, se stavebníky pan M.D. , bytem Horní Bečva 734, 756 67 Horní Bečva a paní I.K., Moravská 1442, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto plánovací smlouvu podepsat.

11. schvaluje dodatek č.1 k plánovací smlouvě Lokalita za Sokolovnou - II.etapa č.203/2013/OSM/INO na výstavbu a převod technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - lokalita "Za Sokolovnou - II. etapa" s individuálními stavebníky: paní M.F., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Hrnčířská 2020, pan J.S., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1342, paní R.S., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Boženy Němcové 919, pan Z.M., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1556, manželé Z., oba bytem 756 53 Vidče 509, pan Z.H., bytem 717 00 Ostrava, Bartovice, U Důlňáku 249/36, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tento dodatek č.1 k plánovací smlouvě podepsat.

12. schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1143/96 o výměře 10m2 v k.ú. Tylovice, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, a tomu odpovídající darovací smlouvu č. 73/2015/OSM s manžely L., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a ukládá starostovi města tuto darovací smlouvu podepsat.

13. schvaluje dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 96/2010/OSM/KUX z 8.7.2010 s panem l.P. bytem Láz 2290, Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostovi města tento dodatek č.2 ke kupní smlouvě podepsat.

14. schvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 519, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČO 641 23 430 a úplné znění Zřizovací listiny Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm ve znění dodatků č. 1 a č. 2, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

15. 1) schvaluje přidělení programové podpory jednotlivým žadatelům na projekty, a to ve výši uvedené v důvodové zprávě tohoto usnesení,
2) schvaluje vzorový text programové smlouvy, dle důvodové zprávy a její přílohy,
3) ukládá městskému úřadu připravit programové smlouvy dle schváleného vzorového textu pro jednotlivé příjemce programové podpory,
4) ukládá starostovi města podepsat programové smlouvy s jednotlivými příjemci programové podpory v termínu do 19.2.2015.

16. schvaluje smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu č. 178/22/14 a č. 249/2014/OR/INO "Podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-1" mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati č. 21, Zlín, PSČ 761 90, IČ: 708 91 320 zastoupeným na základě zmocnění Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23, IČ: 709 34 860 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

17. ruší ke dni 28.2.2015 pověření strážníka, pana Bc. Marka Grossmanna plněním některých úkolů při řízení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm a s účinností od 1.3.2015 pověřuje dle důvodové zprávy plněním úkolů při řízení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm s výjimkou činit úkony v pracovně právních vztazích strážníka, pana Bc. Aleše Pilaře.

18. schvaluje plán kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2015 uvedený v důvodové zprávě.
Ing. Radim Holiš
starosta


Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka
Vytvořeno 20.2.2015 10:50:48 - aktualizováno 30.3.2015 8:18:45 | přečteno 57x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load