Usnesení ze IX. ze zasedání Zastupitelstva

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 15.12.2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

IX.  zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

konaného dne 15. prosince 2015

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a změn již odhlasovaných.

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 v rozsahu 608 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

3. schvaluje odměny členům finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města za rok 2015, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy.

4. neschvaluje poskytnutí finančního daru na rekonstrukci stravovacího provozu Nemocnice Valašské Meziříčí, dle žádosti starosty města Valašského Meziříčí ze dne 6.11.2015.

5. schvaluje rozpočet města na rok 2016 ve výši 303.839 tis. Kč ve výdajové i příjmové části, ve znění předložených změn k původnímu návrhu rozpočtu. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální.

6.  schvaluje seznam nezařazených investičních akcí uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy, ve znění předložených změn, a schvaluje jejich následné zařazení do rozpočtu města na r. 2016 za předpokladu získání dotací spolufinancujících tyto investice.

7. schvaluje  poskytnutí  zálohy na  finanční podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2016 ve výši 5.200.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 a uzavření smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2016, číslo smlouvy 359/2015/KBR, se  společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

8. schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o místních poplatcích ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení.

9. schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení.

 

 

10.  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm č. 130/2015/OSM/5 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem jako budoucím oprávněným ze služebnosti RETIGO s.r.o.,  Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 607 94 062 (napojení sjezdu z pozemku města p. č. 846/2 přes pozemek města p. č.846/3 na pozemek stavebníka p. č. 782/8 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Láň). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

11. schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1)  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 (umístění vodovodu do městských pozemků p. č. 3625/1, p. č. 1715/12,p. č. 1399/16, p. č.3615/1 a p. č. 3615/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Lesní a ul. Frenštátská), smlouva č. 344/2015/OSM/1,

2)  ENERGOAQUA, a. s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 155

03 461 (umístění přeložky rozvodu tepla do městského pozemku p. č. 1012/2 v  k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Meziříčská), smlouva č. 344/2015/OSM/2,

 3) pan Z.M. bytem  756 61 Rožnov pod Radhoštěm a paní E.M. bytem 756 61 Vigantice (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 1398/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Slezská), smlouva č. 343/2015/OSM/1. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

  12. schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí v a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy s  těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:

  1) Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO: 47674652, uložení vodovodního řadu  v pozemku  p.č. 3634/1 a  p.č. 3634/2 v celkové délce 16 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5939-8421/2015  (ulice Polanského), smlouva č. 325/2015/OSM,

  2) pan M.Č. a paní Z.Č. , oba trvalým pobytem 756 51 Zašová, uložení kanalizační přípojky v pozemku p. č. 75/1 a p.č. 1462/2 v celkové délce 6,5 m v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5937-8361/2015  (ulice Videčská), smlouva č. 337/2015/OSM,

  3) pan J.H. trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v pozemku p.č. 148/2  v celkové délce 3,2 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5669-107/2014 (ulice Bayerova), smlouva č. 339/2015/OSM,

  4) pan P.K. bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,uložení přípojky dešťové kanalizace v pozemku p.č. 1300/18 a p.č. 1301 v celkové délce 9,49 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5965-62/2015 (ulice Čs. armády), smlouva 351/2015/OSM.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

  13.  schvaluje uzavření:

  A) smluv o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejné osvětlení ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 7 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390, jako investorem a těmito povinnými ze služebnosti inženýrské sítě:

1. INFINAX s r.o., nábřeží Dukelských hrdinů 754, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 27763838 v pozemku p.č. 6104/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 4,74m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 (smlouva č. 326/2015/OSM),

  2. pan L.D. bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a manželé Z. oba bytem 756 53 Vidče v pozemku p.č. 1032/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 7,29m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 (smlouva  č. 327/2015/OSM),

  3. EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO:45193631 v pozemku p.č. 1012/1, p.č. 1012/4 a p.č. 1012/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 65,56m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014  (smlouva č. 329/2015/OSM),

  4. FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o., Jasenická 296, 755 01 Vsetín, IČO:25309561, v pozemku p.č. 1002/112 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 4,14m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 (smlouva č. 330/2015/OSM),

  5.  manželé T. bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm v pozemku p.č. St. 741 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 11,15m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 (smlouva č. 331/2015/OSM),

6. Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČO: 00012122 a manželé Š.  oba trvale bytem 757 01 Valašské Meziříčí v pozemku p.č. 3812/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 56,8m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 (smlouva č. 332/2015/OSM)

7. pan J.Š. bytem 100 00 Praha 10 -Strašnice a paní A.T. bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm v pozemku p.č. 1032/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 43,23m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014  (smlouva č. 333/2015/OSM).

  B) smluv o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě ve znění uvedeném v přílohách č. 8 a 9 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako povinným spočívající ve zřízení služebnosti inženýrské sítě

  1. v pozemku p.č. 3728/24 a p.č. 3728/38 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 18,14m dle geometrického plánu č. 5754-182/2014 (smlouva č. 334/2015/OSM),

  2. v pozemku p.č. 998/8, p.č. 998/10, p.č. 1002/108, p.č. 1009/8, p.č.1009/9, p.č. 1009/12, p.č. 1009/14, p.č. 1012/26, p.č. 1032/15, p.č. 3728/22, p.č. 3728/23, p.č. 3728/24, p.č. 3728/25, p.č. 3728/26, p.č. 3728/27, p.č.3728/28, p.č. 3728/29, p.č. 3728/31, p.č. 3728/38, p.č. 3728/39, p.č. 3728/40, p.č. 3728/41, p.č. 3728/42, p.č. 3728/43, p.č.3728/44, p.č. 3729/5, p.č. 3812/7, p.č. 3812/8, p.č. 3812/9, p.č. 6104/2 a p.č. 6226 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 1049,92m dle geometrického plánu č. 5736-162/2014 a geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 335/2015/OSM). Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

14.schvaluje koupi části pozemku p.č. 1324/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5225-25/2012 jako pozemek p.č. 1324/5 o výměře 4 m2, od pana B.R. trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za cenu ve výši 880 Kč dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 272/2015/OSM mezi  městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem B.R. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

15.schvaluje koupi částí pozemků p.č. st. 860 a p.č. 1324/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5225-24/2012  jako pozemky p.č. 6261 o výměře 14 m2 a p.č. 1324/4 o výměře 26 m2, od pana T.R. trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a paní D.R., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za cenu ve výši 8.800 Kč dle důvodové zprávy a uzavření "Kupní smlouvy a dohody o zrušení věcných břemen" č. 353/2015/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, panem T.R. a paní D.R. jako prodávajícími a panem B.R. a paní F.R oba trvalým pobytem, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněnými z věcného  břemene ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

16.   schvaluje podání žádosti  o bezúplatný převod nemovité věci, a to nového pozemku p.č. 1250/31, ostatní plocha, zeleň, o výměře 330 m2, který byl geometrickým plánem

  č. 5935-1111/2015 oddělen z pozemku p.č. 1250/1, katastrální území a obec Rožnov pod Radhoštěm, funkčně související a tvořící areál (zahradu) školského zařízení Základní škola 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 60990384, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Uvedená část pozemku je využívána pro činnost ve veřejném zájmu - výchova a vzdělávání dětí, kdy tato činnost bude zachována po dobu trvání omezujících podmínek 20 let sjednaných v příslušné smlouvě o bezúplatném převodu nemovité věci. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a pověřuje starostu podepsáním příslušných dokumentů.

17.schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5901-1088/2015 jako  pozemek p.č. 1250/28 o výměře  2 634 m2, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. 340/2015/OSM (UZSVM/OVS/3806/2015-OVSH) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČO 69797111 jako převodcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

18.schvaluje koupi části pozemku p.č. 6234 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5902-1089/2015 jako  pozemek p.č. 6234/2 o výměře 32 m2, od  České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČO 69797111 dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 358/2015/OSM (UZSVM/OVS/3694/2015-OVSM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

19.   schvaluje uzavření plánovací smlouvy ke stavbě "dopravní a technické obsluhy parcel v lokalitě Pod Kozincem", č. smlouvy 347/2015/OSM, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a žadateli  panem P.H. a paní B.H. oba trvalým  pobytem Chodov, 149 00 Praha 4 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

20.   schvaluje bezúplatný převod celých pozemků:

 p.č. 1122/13, o výměře 1587 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

 p.č. 1122/14, o výměře 948 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

 p.č. 1128/5, o výměře 30 m2, ostatní plocha, zeleň,

 p.č. 1152/4, o výměře 661 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

 p.č. 1152/5, o výměře 137 m2,ost. plocha, ostatní komunikace,

 p.č. 1152/7, o výměře 401 m2, zeleň,

  vše v k.ú. a obci Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. 360/2015/OSM (UZSVM/OVS/2859/2015-OVSH) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111 jako převodcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

21.   schvaluje  změnu článku XVII. odstavec 4 v "Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm" uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy, kdy částka 100.001  Kč se mění na částku 100.000 Kč.

22.schvaluje  "Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm" dle přílohy číslo 1 důvodové zprávy ve znění přijatých změn a dle příloh č. 2 až 4 důvodové zprávy. Schválené zásady jsou součástí tohoto usnesení.

23.schvaluje  a v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm“ schválenými zastupitelstvem města dne 15. 12. 2015 vyhlašuje programy programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2016 ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené programy a časový harmonogram jsou součástí tohoto usnesení.

24. schvaluje  smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy 210/2015/ORM, v rámci stavby "Veřejné osvětlení ul. Na Láni" mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a společností RG Kámen s.r.o., se sídlem Sokolská 408, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26790211 jako povinným ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

25.   schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu, č. smlouvy 0245/2015/ORM, pro územní řízení akce "I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka, SSZ napojení společnosti Lidl a Billa", mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (budoucí oprávněný) a společností Billa Reality spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy,  IČ: 41603575 (budoucí povinný) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

26.   schvaluje přípravu a realizaci projektu ""Veřejné WC - parkoviště VMP, Palackého ul.,

Rožnov pod Radhoštěm" a jeho spolufinancování ve výši 1.860 tis. Kč dle důvodové zprávy a její přílohy.

27.schvaluje smlouvu o úhradě nákladů za realizaci dodatečných stavebních prací v rámci stavby "Čistá řeka Bečva II-C - opravy komunikací" se Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města výše uvedenou smlouvu, po předložení řádně uzavřeného dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřeným mezi Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko a společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy, podepsat.

28.   neschvaluje pořízení změny Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm na pozemku parc. č. 811/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.

29.neschvaluje návrh paní B.K. , trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na přejmenování ulice Svazarmovská dle důvodové zprávy a její přílohy.

30.   navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, PSČ 756 61, IČO 49606361 tyto kandidáty:

  Ing. PAVEL KOCIÁN, trvalým pobytem, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

  LENKA ANDRYSOVÁ, trvalým pobytem,  756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

  Ing. ANTONÍN ZBRANEK, trvalým pobytem, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

31.navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 tyto kandidáty:

  Ing. JIŘÍ PAVLICA, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

  MARTIN BARATKA,  trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

  Ing. ANDRZEJ SIKORA, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

32.   souhlasí s ukončením kontroly Městské knihovny a místních poplatků kontrolním výborem v roce 2016

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města   místostarostka města

Vytvořeno 21.12.2015 10:44:42 - aktualizováno 6.1.2016 9:14:49 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load