Usnesení ze VII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 15.9.2015

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
VII. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,
konaného dne 15. září 2015

(U S N E S E N Í)


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky.

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 v rozsahu 4.119 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

3. schvaluje smlouvu o ručení č. 10000541581 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Komerční Bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 za úvěr ve výši 5 mil. Kč s příslušenstvím poskytovaný společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, PSČ 756 61, IČO 49606361, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města smlouvu o ručení ve znění uvedeném v příloze č. 2 podepsat v termínu do 30.9.2015

4. schvaluje dohodu o ručení č. 1874/15/5625 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO: 00001350 za úvěr ve výši 2.074 tis. Kč s příslušenstvím poskytovaný společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Kulišťákova 1831, PSČ 756 61, IČO 60323027, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města dohodu o ručení ve znění uvedeném v příloze č. 4 podepsat v termínu do 30.9.2015.

5. schvaluje smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137 a Městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 1 podepsat.

6. schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
1. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (umístění ochranného pásma plynového zařízení na městských pozemcích p. č.1323/4, p. č. 1431/2 a p. č. 6262 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Bezručova),
2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 (umístění nadzemního vedení NN, podpěrného bodu a přípojkové skříně do/nad městské pozemky p. č. st. 269/1, p. č. 3572/3, p. č. 3721/13 a p. č. 3721/16 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Kramolišov),
3. pan L.F., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky a potrubí přepadu akumulační šachty dešťové kanalizace vč. zaústění do potoku do městských pozemků p. č. 3636 a p. č. 3635/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. V Mokrém),
4. paní A.V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky, dešťové kanalizace, vývodu splaškové kanalizace, jednotné kanalizace a revizní šachty splaškové kanalizace do městských pozemků p. č. 3568/1 a p. č. 3619/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Pionýrská)
5. pan M.Š. a paní H.Š., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 2494/36 a p. č. 2521/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Láz),
6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 (uložení el. přípojky NN do městských pozemků p. č. 903/15 a p. č. 903/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Bučiska),
7. pan V.V. a paní M.V., 293 06 Bradlec (uložení přípojky splaškové kanalizace a přípojky NN do městského pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Čechova),
8. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 (uložení el. přípojky NN do městských pozemků p. č. 785/7 a p. č. 806/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Videčská),
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 8 podepsat.

7. schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
1. pan P.H., 363 01 Ostrov (napojení sjezdu přes pozemky města p. č. 6202 a p. č. 3565/3 na pozemek stavebníka p. č. 6200 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Nádražní),
2. pan P.K. , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (napojení sjezdu přes pozemek města p. č. 561/10 na pozemek stavebníka p. č. 516/10 v k. ú. Hážovice), dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 podepsat.

8. schvaluje smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako povinným spočívající ve zřízení služebnosti inženýrské sítě
1.v pozemku p.č. 940/5, p.č. 1012/26, p.č. 3728/38, p.č. 3728/43 a p.č. 3728/44 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové výměře 270 m2 a celkové délce 125,51 m dle geometrického plánu č. 5750-97/2014 (smlouva č. 258/2015/OSM),
2. v pozemku p.č. 3728/38 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové výměře 26 m2 a celkové délce 12,8 m dle geometrického plánu č. 5752-180/2014 (smlouva č. 259/2015/OSM),
3. v pozemku p.č. 1009/8, p.č. 1009/12, p.č. 3728/22 a p.č. 3728/38 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové výměře 65 m2 a celkové délce 26,12m dle geometrického plánu č. 5751-99/2014 (smlouva č. 260/2015/OSM),
4.v pozemku p.č. 1009/8 a p.č. 3728/38 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové výměře 30 m2 a celkové délce 15,09m dle geometrického plánu č. 5753-181/2014 (smlouva č. 261/2015/OSM),
5.v pozemku p.č. 3728/27, p.č. 3728/28, p.č. 3728/29, p.č. 3728/31,p.č. 3728/38 a p.č. 6104/2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové výměře 107 m2 a celkové délce 50,19m dle geometrického plánu č. 5755-183/2014 (smlouva č. 262/2015/OSM),
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 5 podepsat.

9. schvaluje
a) smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí v a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
1. pan Z.K. , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2886/13 v délce 5,3 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č.5874-42/2015 (Horní Paseky, ulice U Kantorka),
2. pan M.K., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, uložení přípojky splaškové kanalizace v pozemku p. č. 1398/2 v délce 5,3 m v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5766-26/2015 (Rybníčky - ulice Slezská),
3. T- Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 , IČ: 64949681, uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p.č. 3750/2 v délce 81,2 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5876-61/2015 (ulice 1.máje),
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p.č. 3600 v délce 2 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5718-32/2015 (ulice Sokolská),
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, uložení podzemního kabelového vedení NN v pozemku p.č. 1002/32 v délce 6,92 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5444-110/2013 (ulice Zemědělská),
6. Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 uložení vodovodního řadu v pozemcích p.č. 1250/14 v délce 8,4 m, p.č. 3611/1 v délce 3,9m, p.č. 3611/2 v délce 0,8m v rozsahu dle geometrického plánu č. 5651-7641/2014, v pozemcích p.č. 2494/35 v délce 44,4m, p.č. 2494/37 v délce 18,9m, p.č. 2521/4 v délce 38,1m, p.č. 2521/5 v délce 43,2m, p.č. 3605/1 v délce 302,3m, p.č. 3610 v délce 201,5m, p.č. 3611/1 v délce 1,2m, p.č. 4884 v délce 24,7m v rozsahu geometrického plánu č. 5871-7821/2015 a ochranného pásma vodovodního řadu v pozemcích p.č. 1152,/34, p.č. 2485/2, p.č. 2494/36 a p.č. 3611/2 v rozsahu geometrického plánu č. 5871-7821/2015 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (místní část Písečný a Laz),
b) smlouvu o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě v a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s:
1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako stavebníkem vynucené překládky a společností ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 15503461 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení podzemní přípojky vodovodního potrubí v pozemcích p.č. 3780/2 v délce 2,08 m a p.č. 3780/5 v délce 36,65m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č.5683-90/2014 (ulice Meziříčská), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 1 až 7 podepsat.

10. schvaluje dohodu o vypořádání (č.228/2015/OSM) s manžely K., oba trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města dohodu o vypořádání ve znění uvedeném v příloze č. 2 podepsat.

11. revokuje své usnesení č. 12 ze dne 23.6.2015, kterým schválilo smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě č. 174/2015/OSM a uložilo starostovi města tuto smlouvu podepsat.
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě č. 270/2015/OSM mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě pro splaškovou kanalizaci o celkové délce 278,5m a dešťovou kanalizaci o celkové délce 278,6 m v pozemcích p.č. 2257/1, p.č. 2257/15, p.č. 2257/38, p.č. 2257/39, p.č. 2257/40, p.č. 2277/1 p.č. 2277/10, p.č. 2277/24, p.č. 2277/31, p.č. 2277/33, p.č. 2277/34, p.č. 2277/35 a p.č. 2277/38 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a povinnými ze služebnosti inženýrské sítě:
• Paní M.R. bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
• Paní M.T. , bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
• Panem A.V. , bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
• Panem P.Z. , bydliště 756 53 Vidče,
• Panem A.R. , bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
• Paní M.R., bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
• Panem Z.M. , bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
• Paní D.M. , bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
• Panem K.Š. , bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
• Paní G.Š., bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
• Panem P.P. , bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
• Paní H.H. , bydliště Rožnov pod Radhoštěm,
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 4 podepsat.

12. schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovité věci, a to části pozemku p.č. 1250/1, k.ú. a obec Rožnov pod Radhoštěm, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 2650 m2, funkčně související a tvořící areál (zahradu) školského zařízení Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČO 70918694 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem), z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Uvedená část pozemku je využívána pro činnost ve veřejném zájmu (výchova a vzdělávání dětí), která bude na tomto pozemku zachována i po dobu trvání omezujících podmínek 20 let sjednaných v příslušné smlouvě o bezúplatném převodu nemovité věci.
Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a pověřuje starostu podepsáním příslušných dokumentů.

13. schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č.16/2012/OSM/SOB ze dne 14.5.2012 se společností Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 25110161, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tento dodatek ve znění uvedeném v příloze č.1 podepsat.

14. schvaluje směnu části pozemku p.č. 3628/1 o výměře 171 m2 nově označenou jako p.č. 3628/3 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1930/1 o výměře 275 m2 nově označenou jako p.č. 1930/33 a část pozemku p.č. 1930/1 o výměře 44 m2 nově označenou jako p.č. 1930/34 ve vlastnictví paní S.K. , bytem , Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, odměřeno geometrickým plánem č. 5791-8461/2014, a tomu odpovídající směnnou smlouvu č. 266/2015/OSM s finančním vyrovnáním ve výši 31.080,- Kč ve prospěch paní S.K., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č.1 podepsat.

15. schvaluje koupi pozemků p. č. 1270/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1262 m2, p.č. 1270/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 181 m2, p.č. 1270/3, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 11 m2, p.č. 4849/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 441 m2, vše v k.ú Rožnov pod Radhoštěm od pana T.K., trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za dohodnutou kupní cenu 397.000,- Kč a kupní smlouvu č. 203/2015/OSM mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem T.K. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

16. schvaluje koupi pozemku p. č. 1224/5, orná půda o výměře 3152 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od společnosti INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 1583/99, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO 25873261 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za dohodnutou kupní cenu 1.055.000,- Kč a kupní smlouvu o koupi pozemku č. 186/2015/OSM mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, společností INTOZA s.r.o. jako prodávající, JUDr. Milanem Matulou, se sídlem Dolní Bečva 636, PSČ 765 55 jako schovatelem a Reality Kocourek s.r.o., se sídlem Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 28657713 jako zprostředkovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

17. projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70238642 za rok 2014 a zprávu č. 115/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření SMR za rok 2014, která tvoří přílohu závěrečného účtu.

18. schvaluje poskytnutí dotace v celkové výši 350 000,- Kč Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604, účelově určenou na zajištění 38. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti, a smlouvu o poskytnutí dotace č. 214/2015/OSK s tímto příjemcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

19. schvaluje přidělení programové podpory č. VI (II. kolo) a č. VII (II. kolo) jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v důvodové zprávě. Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit programové smlouvy pro jednotlivé příjemce programové podpory dle vzorového textu schváleného Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 21. 4. 2015 a starostovi města vyhotovené programové smlouvy s jednotlivými příjemci programové podpory podepsat.

20. schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm v období 2012- 2015 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

21. neschvaluje pořízení změny Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm na pozemcích parc. č. 1869/3, 1871/3 a 1871/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

22. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.
Ing. Radim Holiš
starosta

Mgr. Kristýna Kosová
místostarostka
Vytvořeno 21.9.2015 13:58:06 - aktualizováno 21.9.2015 14:27:26 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load