Usnesení XVI. Zastupitelstva města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

XVI. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

konaného dne 20. prosince 2016

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm1.  schvaluje program zasedání dle pozvánky.


2.  schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 v rozsahu - 895 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.


3.  schvaluje odměny členům finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města za rok 2016, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy a její přílohy.


4. schvaluje rozpočtový výhled města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2017 až 2021 dle důvodové zprávy a její přílohy.


5. schvaluje rozpočet města na rok 2017 ve výši 372.392 tis. Kč ve výdajové i příjmové části, ve znění předložených změn k původnímu návrhu rozpočtu. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální.


6. schvaluje seznam nezařazených investičních akcí uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy a schvaluje jejich následné zařazení do rozpočtu města na rok 2017 za předpokladu získání dotací spolufinancujících tyto investice.


7. schvaluje poskytnutí zálohy na finanční podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (provozování krytého bazénu a venkovního koupaliště) pro rok 2017 ve výši 5.580.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 a uzavření smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2017, číslo smlouvy 337/2016/KBR, se společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


8. schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních poplatcích, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení.


9. schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí v, na a nad pozemky ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:

1) ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO:15503461, uložení podzemního tepelného rozvodu v pozemku p.č. 1012/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu geometrického plánu č. 6130-44/2016, smlouva č. 324/2016/OSM,

2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, uložení nadzemního vedení NN nad pozemky p.č. st. 269/1, p.č. 3572/3, p.č. 3721/13 a p.č. 3721/16 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6141-143/2016, smlouva č. 334/2016/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.


10. schvaluje uzavření dohody o zrušení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 340/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 jako investorem a společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 jako oprávněným pro zrušení věcného břemene - služebnosti (podzemní přípojka vodovodního potrubí DN 200), zřízené smlouvou č. 168/2015/OSM v pozemcích p.č. 1451/12 a p.č. 3728/21 dle GP 5687-94/2014, a pro zřízení věcného břemene - služebnosti pro umístění podzemní přípojky vodovodního potrubí DN 200 do pozemků p.č. 1451/1, p.č. 1451/12 a p.č. 3728/21 dle geometrického plánu č. 6035-7193/2016, a to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


11.  schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě č. 321/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,602 00 Brno, IČO: 70890013 jako povinným pro výustní objekty dešťové kanalizace vybudované v a na pozemku p.č. 1339/1 v k.ú. Tylovice zaměřené dle geometrického plánu č. 1035 - 8112b/2016. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


12. schvaluje prodej části pozemku p.č. 3702/1 o výměře 150 m2 a části pozemku p.č. 2325/2 o výměře 7 m2, sloučené dle geometrického plánu č. 6032-16/2016 do pozemku p.č. 3702/1 o nové výměře 157 m2, vše v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví pana T.K., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, za dohodnutou cenu jako cenu v místě a čase obvyklou ve výši 78.500 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření kupní smlouvy č. 294/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem T.K. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


13. schvaluje prodej části pozemku p.č. 1291/22, oddělené a nově označené geometrickým plánem č. 6134-72/2016 jako pozemek p.č. 1291/44 o výměře 35 m2 v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví pana L.P., trvalým pobytem Olomouc 9, za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 3083.8.2016 ze dne 24. 10. 2016 ve výši 14.950 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 296/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem L.P. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


14. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 1250/31, ostatní plocha, zeleň o výměře 330 m2 v k.ú. a obci Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, včetně zřízení věcného práva a omezujících podmínek k převáděnému pozemku dle důvodové zprávy, a uzavření smlouvy č. 326/2016/OSM (UZSVM/OVS/2182/2016-OVSM) o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111 jako převodcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.


15. schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o školských obvodech mateřských škol na území města ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy s tím, že tato obecně závazná vyhláška nabude účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení.


16. projednalo a bere na vědomí "Analýzu využitelnosti Společenského domu č.p. 487 v Rožnově pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a jejích příloh a NESCHVALUJE nákup Společenského domu dle nabídky společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s. ze dne 21. července 2016 za kupní cenu ve výši 40 mil. Kč.


17. stahuje z programu jednání bod č. 10.1 „Odvolání člena kontrolního výboru“.


18. bere na vědomí informaci kontrolního výboru.
Ing. Radim Holiš       Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města           místostarosta města


Vytvořeno 22.12.2016 19:36:25 - aktualizováno 21.4.2017 13:08:51 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load