Usnesení z XV. Zastupitelstva města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

XV.  zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

konaného dne 1. listopadu 2016

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program zasedání dle pozvánky.

2. schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 6/2016 (bez řádku č. 20 na straně výdajů - bytové hospodářství) v rozsahu 2. 566 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. Upravené rozpočtové opatření je přílohou tohoto usnesení.


3. schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 v rozsahu 9. 300 tis. Kč na straně příjmů i výdajů. Rozpočtové opatření č. 7/2016 tvoří výdajová položka uvedená na řádku 20 (bytové hospodářství) původně předkládaného rozpočtového opatření č. 6/2016.  Rozpočtové opatření č. 7/2016 je přílohou tohoto usnesení.

4. schvaluje smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě č. 289/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě pro splaškovou kanalizaci o celkové délce 108,39 m a dešťovou kanalizaci o celkové délce 107,97 m v pozemcích p.č. 819/1, p.č. 819/3, p.č.819/15,  p.č. 819/22, p.č. 819/23, p.č. 819/24, p.č. 819/25 a  p.č. 822/1 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a povinnými ze služebnosti inženýrské sítě:

  - manžely Z., oba trvalým pobytem Vidče , 756 53,

  - paní R.S., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

- panem Z.M., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

  - panem J.S., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

  dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 4  podepsat, a to až po doložení souhlasů zástavních věřitelů se zřízením služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 819/22 a p.č. 819/23 a výmazu zástavního práva k pozemku p.č. 819/15 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

5. revokuje své usnesení č. 8/XII ze dne 19. 4. 2016 a schvaluje uzavření úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene č. 290/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 jako investorem a společností  GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567 jako oprávněným, pro umístění plynárenského zařízení do pozemků p.č. 1000/12, p.č. 3715/2, p.č. 3730/7 a p.č. 6211 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 6068-7623/2016. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

6. schvaluje koupi pozemku p. č. 296 o výměře 108 m2, jehož součástí je rodinný dům  č. p. 1860 včetně příslušenství - vodovodní a elektrické přípojky, pozemku p. č.297 o výměře 30 m2 a pozemku p. č. 298 o výměře 196 m2, jehož součástí je stavba studny, vedlejší stavba a ovocné porosty, vše v obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice od paní L.H., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 104-2016 ve výši 1.350.000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 292/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní L.H. jako prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

7. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.17/2012/OSM/INO ze dne 7. 3. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015 se společností Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 25110161 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města dodatek č. 2 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy podepsat. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

8. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB ze dne 14. 5. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015 se společností Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 25110161 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tento dodatek č. 2 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy podepsat. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

9. schvaluje prodej části pozemku p.č. 3708/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6040-32/2016 jako pozemek p.č. 3708/12 o výměře 143 m2, do společného jmění manželů V., oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 63-3578/16 z 4. 10. 2016 ve výši 42.900 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 264/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely V. jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

10. schvaluje směnu části pozemku p.č. 1303/1 o výměře 1 m2 nově označenou jako p.č. 1303/23 a části pozemku p.č. 1303/14 o výměře 27 m2 nově označenou jako p.č. 1303/22 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1300/20 o výměře 18 m2 nově označenou jako p.č. 1300/41 a část pozemku p.č. 1300/35 o výměře 4 m2 nově označenou jako p.č. 1300/42 ve vlastnictví paní B.W., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a odměřeno geometrickým plánem č. 6059-7681/2016, s doplatkem ceny v místě a čase obvyklé ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm, stanovené dle znaleckého posudku č. T12/16 ve výši 950 Kč, a uzavření směnné smlouvy č. 265/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní B.W.  ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

11. pověřuje, v souladu s § 119 odst. 3 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšcích předpisů, kontrolní výbor zastupitelstva města, aby prověřil, zda byly splněny podmínky zániku předkupního práva dle čl. X odst. 2 kupní smlouvy č. 028/2008/OSM/KUX uzavřené dne 15. 9. 2008 na základě usnesení zastupitelstva města č. XII/7 ze dne 9. 9. 2008 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a společností ENERGOAQUA, a.s., se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 15503461 jako kupujícím ve znění dodatku č. 1 uzavřeném dne 23. 5. 2014 na základě usnesení zastupitelstva města č. XXI/10 ze dne 8. 4. 2014 a ukládá kontrolnímu výboru předložit zastupitelstvu města do konce února 2017 písemnou zprávu o svých závěrech a doporučeních.

12. schvaluje koupi bytové  jednotky č. 1034/5 na III. nadzemním podlaží (o výměře 56,05 m2, sestávající ze 3 pokojů, kuchyňského koutu, chodby, koupelny s WC a k bytové jednotce náležícímu sklepu na 1. podzemním podlaží domu) v budově č. p. 1034 na ulici 1. máje, postavené na pozemku p.č. st. 1119 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (zastavěná plocha a nádvoří), včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5605/33630 na společných částech budovy Rožnov pod Radhoštěm č. p. 1034 (bytový dům) postavené na pozemku p.č. st. 1119 a spoluvlastnického podílu 5605/33630 na pozemku p.č. st. 1119, vše pro obec a katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, od paní M.K.  bytem Rožnov pod Radhoštěm, za cenu ve výši 1.300.000 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 304/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní M.K. jako prodávající, za vedlejší účasti JUDr. Milana Matuly, advokáta se sídlem Dolní Bečva 636, PSČ 756 55, IČO 46570756 (schovatel),a společnosti Reality Kocourek s.r.o., se sídlem Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 28657713 (zprostředkovatel), ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

13. schvaluje koupi bytové jednotky č. 1688/19 na IV. nadzemním podlaží (o výměře 72,54 m2, sestávající ze 3 pokojů, kuchyně, chodby, šatny, koupelny a WC a k bytové jednotce náležícímu sklepnímu boxu na 1. podzemním podlaží domu) v budově č. p. 1687, 1688 na ulici Valašská, postavené na pozemku p.č. st. 3663 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (zastavěná plocha a nádvoří), včetně spoluvlastnického  podílu ve výši 797/15278 na společných částech budovy Rožnov pod Radhoštěm č. p. 1687, 1688 (bytový dům) postavené na pozemku p.č. st. 3663 a spoluvlastnického podílu 797/15278 na pozemku p.č. st. 3663, vše pro obec a katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, od manželů P., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za cenu ve výši 1.400.000 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 305/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manžely P. jako prodávajícími, za vedlejší účasti JUDr. Milana Matuly, advokáta se sídlem Dolní Bečva 636, PSČ 756 55, IČO 46570756 (schovatel), a společnosti Reality Kocourek s.r.o., se sídlem Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 28657713 (zprostředkovatel), ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

14. schvaluje koupi bytové jednotky č. 1157/6  na II. nadzemním podlaží (o výměře 51,10 m2, sestávající ze 2 pokojů, kuchyně, spíže, předsíně, koupelny a WC a k bytové jednotce náležícímu sklepnímu boxu na 1. podzemním podlaží domu) v budově č. p. 1157 na ulici 1. máje, postavené na pozemku p.č. st. 1994 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (zastavěná plocha a nádvoří), včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5110/108844 na společných částech budovy Rožnov pod Radhoštěm č. p. 1157 (bytový dům) postavené na pozemku p.č. st. 1994 a spoluvlastnického podílu 5110/108844 na pozemku p.č. st. 1994, vše pro obec a katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, od paní  N.I., bytem Mukačevo, Ukrajina, za cenu ve výši 1.100.000 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 306/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní N.I. jako prodávající, za vedlejší účasti JUDr. Milana Matuly, advokáta se sídlem Dolní Bečva 636, PSČ 756 55, IČO 46570756 (schovatel), ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

15. schvaluje  poskytnutí  účelové návratné finanční  výpomoci spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.  se sídlem Obecní úřad Zašová, č. p. 36, 756 51 Zašová, IČO:27034925 ve výši 1.050.000 Kč na časový nesoulad mezi datem zahájení projektu a termínem obdržení první zálohové platby projektu MS2014+ Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm a uzavření smlouvy č. 300/2016/OSK o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem a Místní akční skupinou Rožnovskou, z.s. jako příjemcem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

16.  schvaluje a  vyhlašuje programy programové  dotace pro rok 2017  ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené programy jsou součástí tohoto usnesení.

17. schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm,  z.s. se sídlem Pod Strání 2268, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO:69211728 ve výši 195.000 Kč na projekt Regenerace hřiště s umělou trávou dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat.

18. schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO:  00534439 ve výši 130.000 Kč na projekt Běh rodným krajem Emila Zátopka - 14. ročník dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat.

19. schvaluje "Akční plán rozvoje města na roky 2017 - 2018" s výhledem na roky 2019 - 2020, jako prováděcí dokument Strategického plánu rozvoje města platného do  roku 2020, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městském úřadu uveřejnit schválený akční plán na webových stránkách města.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města   místostarosta města

Vytvořeno 3.11.2016 12:20:07 - aktualizováno 3.11.2016 12:34:46 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load