Usnesení ze XI. Zastupitelstva města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
XI.  zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,


konaného dne 23. února 2016

(U S N E S E N Í)
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a změn navržených.

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 v rozsahu 1.170 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 jako příjemcem finančního příspěvku a městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem finančního příspěvku ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

4. schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu:
1) pan T.Š, bytem Rožnov pod Radhoštěm (napojení sjezdu z pozemku města p. č. 3625/3 na pozemky stavebníka p. č. 3272/4, p. č. 3267/1, p. č. 6290, p. č. st. 583/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm), smlouva č. 81/2016/OSM,
2) manželé K.  bytem Rožnov pod Radhoštěm (napojení sjezdu z pozemku města p. č. 830/2 na pozemek stavebníka p. č. 830/24 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Láň), smlouva č. 79/2016/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

5. schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
1) paní Z.B. bytem Rožnov pod Radhoštěm (umístění vodovodní a kanalizační přípojky v městském pozemku p. č. 3619/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Pionýrská ), smlouva  č. 343/2015/OSM/2,
2) pan J.K. bytem Valašské Meziříčí (uložení vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 830/2, p. č. 830/10, p. č. 826/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Láň), smlouva č. 343/2015/OSM/3,
3) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  IČO 24729035 (umístění zemního kabelového vedení do městského pozemku p. č. 830/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Láň), smlouva č. 344/2015/OSM/3. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

6. schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 6 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 jako investorem a těmito povinnými ze služebnosti inženýrské sítě:
1) OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO: 48038687 v pozemcích  p.č. 1002/3, p.č. 1002/103, p.č. 1002/106, p.č. 1002/117, p.č. 1009/10 a p.č 3728/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o celkové délce 179,65m a kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení o celkové délce 13,01m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014, geometrického plánu č. 5736-162/2014 a geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 39/2016/OSM),
2) OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO: 48038687 v pozemcích p.č. 1002/103, p.č. 1002/106, p.č. 1002/117, p.č. 1009/10, p.č. 1009/13 a p.č 3728/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro světelné signalizační zařízení o celkové délce 8 m dle geometrického plánu č. 5752-180/2014, geometrického plánu č. 5751-99/2014 a geometrického plánu č. 5753-181/2014 (smlouva č. 49/2016/OSM),
3) PAMA, spol. s r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO:18054927 v pozemku p.č. 995/3, p.č. 995/5 a p.č. 998/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o celkové délce 22,81m a kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení o celkové délce 66,8 m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 a geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 42/2016/OSM),
4) MM elektro s.r.o., Horečky 317, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 25354183 v pozemku p.č. 940/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro světelné signalizační zařízení v celkové délce 4,39 m dle geometrického plánu č. 5750-97/2014 (smlouva č. 52/2016/OSM),
5) pan P.J. bytem  Bratislava, paní V.S. bytem  Rožnov pod Radhoštěm  a paní A.Š. bytem Zubří v pozemku p.č. 1455/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o celkové délce 23,46 m a kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení o celkové délce 23,84 m dle geometrického plánu č. 5736-162/2014 a geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 43/2016/OSM),
6)  pan P.J. bytem Bratislava, paní J.R. bytem Obergösgen/SO, Švýcarsko, paní V.S. bytem Rožnov pod Radhoštěm  a paní A.Š. bytem Zubří v pozemcích p.č. St. 706 a p.č. 6145 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o celkové délce 21,29 m a kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení o celkové délce 21,41 m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014, geometrického plánu č. 5736-162/2014 a geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 44/2016/OSM). Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

7. schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 56/2016/OSM na výstavbu a převod veřejné infrastruktury – vodovodního řadu pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita U Hřbitova, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a žadateli  manželi K. bytem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

8. schvaluje koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury: 
- splaškové kanalizace v délce 278,7m,
- dešťové kanalizace v délce 278,7m a
- veřejné účelové komunikace v délce 135m a o ploše 741m2,
za dohodnutou cenu 2.041.700 Kč včetně DPH a bezúplatný převod pozemků p.č. 2277/33, p.č. 2277/34, p.č. 2277/35 a p.č. 2277/38, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm od stavebníků:
1) paní H.H. bytem Rožnov pod Radhoštěm,
2) manželé M. oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, 
3) pan P.P.  trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm
4) manželé Š. oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm,
a uzavření smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům, č. smlouvy 69/2016/OSM, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a uvedenými stavebníky ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

9. schvaluje zřízení práva stavby pro vybudování a provoz útulku pro opuštěná zvířata na části pozemku p.č.  782/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené geometrickým plánem  č. 5847-184/2015 jako pozemek p.č. 782/30 o výměře 1 247 m2, ve prospěch společnosti Psí útulek Rožnovsko s.r.o., se sídlem 1.máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 04817087, dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o zřízení práva stavby č. 80/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem pozemku a společností Psí útulek Rožnovsko s.r.o. jako stavebníkem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

10. revokuje své usnesení č. 24 ze dne 15. 12. 2015, kterým schválilo uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy 210/2015/ORM, se společností RG Kámen s.r.o. a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy 073/2016/ORM, v rámci stavby „Veřejné osvětlení ul. Na Láni“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a společností RG Kámen s.r.o., se sídlem Sokolská 408, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26790211 jako povinným ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

11. navrhuje do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm kandidáty uvedené v tabulce důvodové zprávy a pověřuje starostu města podáním žádosti o vystavení osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon) pro kandidáty uvedené v tabulce důvodové zprávy pod čísly 7 až 11.

Seznam kandidátů na funkci přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm

1.

Krause

Josef

2.

Madarász

Anita

3.

Valentová

Helena

4.

Čotková

Anna

5.

Kantorková Mgr.

Jana

6.

Šlachtová Mgr.

Zdeňka

7.

Demlová

Dana

8.

Kovář

Květoslav

9.

Mikeška

Jindřich

10.

Nohavicová

Hana

11.

Štěpánková Mgr.

Patricie

12. pověřuje výkonem funkce oddávajících při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem používat státní znak zastupitele MVDr. Janu Malcovou a Ing. Jaroslava Kučeru.

13. bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rožnov pod Radhoštěm za rok 2015.

14. bere na vědomí zprávu o průběhu kontroly a závěrečnou zprávu o kontrole příspěvkové organizace MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM.

15. schvaluje plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2016 uvedený v důvodové zprávě.

16. schvaluje stažení bodu č. 10.1. „Informace k průzkumu a těžbě břidlicových plynů a podpora návrhu Koalice STOP HF“ z  programu jednání.

Ing. Radim Holišv.r. Ing. Jan Kučera v.r.
starosta města   místostarosta města

Vytvořeno 29.2.2016 9:30:42 - aktualizováno 29.2.2016 9:39:51 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load