Usnesení ze XII. Zastupitelstva města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

XII.  zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

konaného dne 19. dubna 2016

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky.

2. schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení.

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 v rozsahu 1.704 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předložit na jednání zastupitelstva města v červnu 2016 vstupní podmínky pro vypracování  zadání architektonické soutěže Kulturního centra a přístavby knihovny.

4. revokuje své usnesení č. XI/3 ze dne 23. 2. 2016 a schvaluje uzavření opravené smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 jako příjemcem finančního příspěvku a městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem finančního příspěvku dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

5. schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 9 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

  1) manželé K., bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky plynu do městských pozemků p. č. 830/2, p. č. 830/10, p. č. 826/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Láň), smlouva č. 108/2016/OSM/1,

2) Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 (uložení vodovodního řadu do městských pozemků p. č. 828/13, p. č. 97/3 v k. ú. Hážovice), smlouva č. 108/2016/OSM/2,

3) Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 (uložení vodovodního řadu do městských pozemků p. č. 1040/5, p. č. 1086/3 a p. č. 1002/22 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ul. Pod Lesem, Sklářská a 1. Máje), smlouva č. 108/2016/OSM/3,

4) Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652 (uložení splaškové kanalizace do městských pozemků p. č. 1040/5, p. č. 3779/1 a p. č. 935/3 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ul. 1. máje, Sklářská, Dopravní), smlouva č. 108/2016/OSM/4,

5) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 (uložení zemního kabelového vedení do městských pozemků p. č. 1376/3 a p. č. 1388/43 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ul. Pod Kozincem), smlouva 108/2016/OSM/5,

6) manželé K. bytem Rožnov pod Radhoštěm a Builing Real s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČO 28351002 (uložení vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 830/2, p. č. 830/10 a p. č. 826/1 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ul. Láň), smlouva č. 114/2016/OSM,

7) pan M.K, paní M.K, bytem  Rožnov pod Radhoštěm, paní E.N. bytem Rožnov pod Radhoštěm, pan M. H. bytem  Rožnov pod Radhoštěm, paní G.H. bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 2521/4, p. č. 2494/37 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ul. Láz), smlouva č. 115/2016/OSM,

8) pan B.P. bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3625/12 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ul. Pod Pindulu), smlouva č. 108/2016/OSM/6

9) A+R s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, IČO 26746000 (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3613/4 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ul. Bezručova), smlouva č. 108/2016/OSM/7

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

6. schvaluje  uzavření smluv o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí v a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 10 důvodové zprávy s  těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:

1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín , IČO:24729035 , uložení podzemního kabelového vedení NN  v pozemku  p.č. 75/1  v celkové délce 15,6 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5788-355/2015, smlouva č. 37/2016/OSM,

2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín , IČO:24729035 , uložení podzemního kabelového vedení NN  v pozemku  p.č. 1306/1  v celkové délce 0,4 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5689-160/2015, smlouva č. 57/2016/OSM,

3) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín , IČO:24729035 , uložení podzemního kabelového vedení NN  v pozemku  p.č. 1967/1  v celkové délce 4,7 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5772-306a/2015, smlouva č. 93/2016/OSM,

4) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín , IČO:24729035 , uložení podzemního kabelového vedení NN  v pozemku  p.č. 344/7  v celkové délce 3,7 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6003-33/2015, smlouva č. 94/2016/OSM,

5) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín , IČO:24729035 , uložení podzemního kabelového vedení NN  v pozemcích p.č. 518/5, p.č. 561/10 a p.č. 561/13  v celkové délce 6,5 m v k.ú. Hážovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 322-486/2015, smlouva č. 111/2016/OSM,

6) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, IČO: 65993390, uložení podzemní přípojky kanalizačního potrubí v pozemcích  p.č. 942/10, p.č. 1012/2, p.č. 1012/19, p.č. 1012/20, p.č. 1012/21, p.č. 1012/24, p.č. 1012/25, p.č. 1032/8, p.č. 3697/5, p.č. 3715/2, p.č. 3730/2, p.č. 3730/6, p.č. 3781/5, p.č. 3781/6, p.č. 1000/12, p.č. 1000/13, p.č. 3715/3, p.č. 3730/5, p.č. 3730/7 a p.č. 6211 v celkové délce 267,32m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5674-87/2014 a geometrického plánu č. 5723-141/2014, smlouva č. 99/2016/OSM,

7) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, IČO:04084063, uložení podzemního komunikačního vedení v pozemcích p.č. 379 a p.č. 1142/5 v celkové délce 27,28m v k.ú. Tylovice v rozsahu geometrického plánu č. 1021-508/2016, smlouva č. 98/2016/OSM,

8) RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  IČO: 27295567 , uložení plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 1075/4, p.č. 1075/5 a p.č. 3603/4  v celkové délce 81,75 m v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5911-310/2015, smlouva č. 345/2015/OSM,

9) pan V.J. bytem  Rožnov pod Radhoštěm, uložení přípojky splaškové kanalizace v  pozemku p.č. 561/13 v celkové délce 1,75m a uložení vodovodní přípojky v pozemcích p.č. 561/10 a p.č. 561/13 v celkové délce 3,4 m v k.ú. Hážovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 326-29/2016, smlouva č. 97/2016/OSM,

10) pan V.K. bytem Frenštát pod Radhoštěm,uložení dvou přípojek splaškové kanalizace v pozemku p.č. 3630/1 a p.č. 3630/5 v celkové délce 13 m v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6029-21/2016 , smlouva 116/2016/OSM.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

7. schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 4 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 jako investorem a těmito povinnými ze služebnosti inženýrské sítě:

1) BENT HOLDING, a.s., třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, IČO: 63487799 v pozemcích  p.č. 998/4, p.č. 998/5, p.č. 998/6, p.č. 998/9, p.č. 1005/2, p.č. 1005/3, p.č. 1005/4, p.č. 1005/7 a p.č 3601/22 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o celkové délce 263,5m a kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení o celkové délce 46,87m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014, geometrického plánu č. 5736-162/2014 a geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 40/2016/OSM),

2) BENT HOLDING, a.s., třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, IČO: 63487799,  v pozemcích p.č. 1005/2, p.č. 1005/3 a p.č. 1005/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro světelné signalizační zařízení o celkové délce 19,5 m dle geometrického plánu č. 5704-101/2014 a geometrického plánu č. 5754-182/2014 (smlouva č. 50/2016/OSM),

3) Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25110161 v pozemku p.č. 1005/5, p.č. 1005/6 a p.č. 1007/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o celkové délce 211,17m a kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení o celkové délce 198,6 m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014, geometrického plánu č. 5736-162/2014 a geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č. 41/2016/OSM),

4) Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25110161 v pozemku p.č. 1005/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro světelné signalizační zařízení v celkové délce 11,52 m dle geometrického plánu č. 5754-182/2014 (smlouva č. 54/2016/OSM),

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

8. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.110/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 jako investorem a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567 jako oprávněným, pro umístění plynárenského zařízení do pozemků p.č. 1000/12, p.č. 3715/2, p.č. 3730/7 a p.č. 6211 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 32,81m dle geometrického plánu č. 5942-8119/2015 .

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

9. schvaluje uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby ze dne 8. 1. 2013 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm  a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567.

Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

10. schvaluje prodej části pozemku p.č. 434/1 v k.ú. Tylovice, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 1025-41/2016 jako pozemek p.č. 434/5 o výměře 106 m2, do vlastnictví pana V.S. bytem  Rožnov pod Radhoštěm za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 66/3401/2016 ve výši 29.627 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 101/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem V.S. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

11. schvaluje prodej části pozemku p.č. 48 v k.ú. Tylovice, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 1024-40/2016 jako pozemek p.č. 48/2 o výměře 51 m2, do vlastnictví paní D.P. bytem Rožnov pod Radhoštěm za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 74-3308/13 ve výši 30.600 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 103/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní D.P.  jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

12. schvaluje koupi části pozemku p.č. 1432/1, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6010-7171/2016 jako pozemek p.č. 1432/18 o výměře 3 m2, od paní K.H. bytem  Praha 4, za dohodnutou kupní cenu ve výši 660 Kč jako cenu v místě a čase obvyklou a uzavření kupní smlouvy č. 102/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, paní  K.H.  jako prodávajícím a panem M.Č. bytem Praha 10 jako zástavním věřitelem ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

13. schvaluje budoucí prodej části pozemku p.č. 2125/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře cca 14 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) vyznačené v  katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, společnosti PBT Works s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25827987 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 121/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a společností PBT Works s.r.o. jako budoucím kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

14. schvaluje koupi části pozemku p.č. 2770/3, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5985-9331/2015 jako pozemek p.č. 2770/4 o výměře 46 m2, od pana V.B. bytem  Rožnov pod Radhoštěm za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 46/3381/2016 ve výši 23.000 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 124/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem V.B. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

15. schvaluje koupi části pozemku p.č. 2774/10, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5985-9331/2015 jako pozemek p.č. 2774/34 o výměře 11 m2, od  manželů K.  oba trvalým  pobytem Rožnov pod Radhoštěm, za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 46/3381/2016 ve výši 5.500 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 125/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manželi K. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

16. schvaluje koupi části pozemku p.č. 2774/11, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5985-9331/2015 jako pozemek p.č. 2774/33 o výměře 21 m2, od pana M.R., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dleznaleckého posudku č. 46/3381/2016 ve výši 10.500 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 126/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem M.R. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení

17. schvaluje směnu části pozemku p.č. 2774/5 o výměře 9 m2 nově označenou jako p.č. 2774/35 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 2277/11 o výměře 29 m2 nově označenou jako p.č. 2277/39 ve vlastnictví pana B.K. , trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a odměřeno geometrickým plánem č. 5985-9331/2015, s doplatkem ceny v místě a čase obvyklé ve prospěch pana B.K. , stanovené dle znaleckého posudku č. 46/3381/2016 ve výši 10.000 Kč, koupi pozemku p.č. 2774/12, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 60 m2, od pana B.K.  za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 46/3381/2016 ve výši 30.000 Kč, a uzavření směnné a kupní smlouvy č. 128/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a  panem B.K.  ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

18. schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků pozemková parc. č. 1134/3, č. 1134/7 a č. 1134/14 v katastrálním území a obci Rožnov pod Radhoštěm, funkčně souvisejících a tvořících mimo jiné areál školského zařízení Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace, IČ 70918643,  z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, územní pracoviště Ostrava, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Uvedené pozemky jsou především využívány pro činnost ve veřejném zájmu - výchovu a vzdělávání, kdy tato činnost bude zachována po dobu omezujících podmínek 20 let sjednaných v příslušné smlouvě o bezúplatném převodu nemovité věci. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a pověřuje starostu podepsáním příslušných dokumentů.

19. schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovité věci,  a to  části pozemku p.č. 1250/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 32 164 m2, která je definována geometrickými plány č. 5901-1088/2015 a č. 5935-1111/2015, katastrální území a obec Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111,  územní pracoviště Ostrava, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Tato část předmětného pozemku funkčně souvisí a tvoří veřejné prostranství okolo bytových domů čp. 1731, 1732, 1557, 1556, 1555, 1549, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1534, 1535,1536, 1537, 1528, 1529, 1530, 1531 Rožnov pod Radhoštěm a okolo areálů školských zařízení Mateřská škola 5. května 1527, Mateřská škola Radost 5. května 1701, Základní škola 5. května 1700 Rožnov pod Radhoštěm. Na pozemku jsou umístěny místní a účelové komunikace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a veřejná zeleň. Uvedená část pozemku je využívána pro činnost ve veřejném zájmu - plnění veřejné služby, tj. péče o veřejné prostranství sloužící široké veřejnosti, kterou město vykonává jako svou zákonem svěřenou působnost, kdy tato činnost bude zachována po dobu trvání omezujících podmínek sjednaných v příslušné smlouvě o bezúplatném převodu nemovité věci.

Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a pověřuje starostu podepsáním příslušných dokumentů.

 

20. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 109/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným, panem M.D. trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm a  paní I.D.  trvalým pobytem Bílovice nad Svitavou jako budoucím investorem a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774 jako budoucím povinným z věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodního řadu do pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice v délce cca 114 m. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

21. schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 123/2016/OSM na výstavbu a převod veřejné infrastruktury – vodovodního řadu v k.ú. Tylovice pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Tylovice a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Balkán, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a žadateli panem M.D. trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm a paní I.D. trvalým pobytem Bílovice nad Svitavou ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

22. schvaluje ujednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro vybudování stavby s názvem „Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes řeku Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“  na pozemcích parc. č.3689/5, 3689/28 a 6217/1, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, se společností Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno, obsažené v nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 0100/2016/ORM, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města smlouvu č. 0100/2016/ORM, po schválení její části týkající se ujednání nájemní smlouvy Radou města Rožnov pod Radhoštěm, podepsat.

23. 1) schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy,

2) ukládá městskému úřadu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 pro jednotlivé příjemce programové dotace a

3) ukládá starostovi města smlouvy o poskytnutí programové dotace s jednotlivými příjemci podepsat.

24. schvaluje uzavření smlouvy č. 55/2016/OSK o poskytnutí individuální dotace  ve výši 3.192.000 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem a společností Komerční domy Rožnov, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453 jako příjemcem za účelem zabezpečení veřejně prospěšné činnosti, provozu zimního stadionu pro sportování mládeže, dětí ze základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm a volnočasové aktivity veřejnosti, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

25. schvaluje závazný příslib pro TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00534439 na finanční spoluúčast na investičním záměru „Rekonstrukce sportovní haly“ ve výši 433.000 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh.

26. neschvaluje pořízení změny Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm na pozemku parc. č. 1967/7  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

27. navrhuje odvolat člena dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, pana Martina Baratku a novým členem dozorčí rady zvolit paní Ing. Kateřinu Strakošovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.

28. volí do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm pro funkční období 2016 až 2020 kandidáty uvedené v důvodové zprávě, kterými jsou Josef Krause, Anita Madarász, Helena Valentová, Anna Čotková, Mgr. Jana Kantorková, Mgr. Zdeňka Šlachtová, Dana Demlová, Květoslav Kovář, Jindřich Mikeška, Hana Nohavicová a Mgr. Patricie Štěpánková.

Ing. Radim Holiš v.r. Mgr. Kristýna Kosová v.r.

starosta města       místostarostka města


Vytvořeno 25.4.2016 10:06:54 - aktualizováno 25.4.2016 10:08:40 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load