Usnesení ze XIII. Zastupitelstva města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

XIII.  zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

konaného dne 21. června 2016

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje zařazení bodu č. 11.2. „Volba nového člena finančního výboru“.

2. schvaluje program zasedání dle pozvánky a změn již odsouhlasených.

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 v rozsahu 19.812 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a jejích příloh.

4. souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2015, a to bez výhrad a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm sestavenou k 31. 12. 2015, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

5. projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČO 70238880 za rok 2015 a zprávu č. 397/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2015, která tvoří přílohu závěrečného účtu.

6. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu na pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníky, jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu, panem Z.M. a paní D.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm (napojení sjezdu z pozemku města p. č. 2277/33 na pozemek stavebníka p. č. 2277/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Na Pařeničkách), smlouva č. 76/2016/OSM/1.  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

7. schvaluje uzavření

A) smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1.  MIAVENE, SE, Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 29133564 (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3613/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Hradišťko), smlouva č. 108/2016/OSM/8,

2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NNK do městského pozemku p. č. 1142/5 k. ú. Tylovice), smlouva 108/2016/OSM/9,

3.  manželé T. , bytem  Kopřivnice (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3628/2 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Sladské), smlouva č. 108/2016/OSM/10,

B) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy s:

  1. RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČO 27295567 jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Pavlem Holubem, Čapkova 397, 363 01 Ostrov jako investorem (uložení plynárenského zařízení do městských pozemků p. č. 6202, p. č. 3565/4, p. č. 74/3, p. č. 3691/10 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Pivovarská), smlouva č. 148/2016/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

8. schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové číslo 149/2016/OSM) ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 129/2015/OSM/5 ze dne 13. 07. 2015 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem P.H. bytem Ostrov. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

9. schvaluje uzavření smlouvy č. 38/2016/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy o zřízení služebnosti na a v pozemku p.č. 785/32 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito oprávněnými ze služebnosti panem J.K, bytem  Rokytnice, 755 01 Vsetín a paní K.K. bytem Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

10. schvaluje uzavření smlouvy č. 186/2016/OSM  o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 jako investorem a panem S.M. bytem Dolní Bečva jako povinným (uložení podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení a kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení v pozemku p.č. 1005/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 a geometrického plánu č. 5708-103/2014). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

11. schvaluje uzavření

A) smluv o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí v a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 8 důvodové zprávy s  těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:

1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín , IČO:24729035, uložení podzemního kabelového vedení NN  v pozemku  p.č. 3721/13  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5828-496/2015, smlouva č. 137/2016/OSM

2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín , IČO:24729035, uložení podzemního kabelového vedení NN  v pozemku  p.č. 2566/1  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5907-134/2015, smlouva č. 161/2016/OSM

3. RWE Energo, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9 , IČO:25115171, uložení podzemního kabelového vedení VN  v pozemku p.č. 3623/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6026-013/2016, smlouva č. 180/2016/OSM

4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, IČO:04084063, uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích p.č. 3750/1 a p.č. 3750/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu geometrického plánu č. 6043-596/2016, smlouva č. 189/2016/OSM,

5. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, uložení plynovodu v pozemcích p.č. 973/2, p.č. 975/1, p.č. 985/1, p.č. 3601/1 a p.č. 3601/21 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu geometrického plánu č. 5919-575/2015, smlouva č. 162/2016/OSM

6. pan J.K., bytem Rokytnice, 755 01  Vsetín a  paní K.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v pozemcích p.č. 785/32 a p.č. 786 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1023-10/2016, smlouva č. 112/2016/OSM,

7.  manželé K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v pozemku p.č. 2575/23 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6023-1020/2016 , smlouva 160/2016/OSM

8. manželé Š. bytem Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v pozemcích p.č. 2494/36 a p.č. 2521/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5966-72/2015, smlouva č. 213/2016/OSM

B) smluv o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí v a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 9 až 10 důvodové zprávy s:

  1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, IČO: 65993390 jako investorem stavby a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem IČO: 27295567 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě pro přeložku VTL plynovodu v pozemku p.č. 3780/4, p.č. 3780/5, p.č. 3781/4 a p.č. 3781/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5923-8114/2015, smlouva č. 184/2016/OSM,

2. RWE Energo, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, IČO: 25115171 jako investorem stavby a se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  IČO: 27295567 jako oprávněným pro STL přípojku uloženou v pozemku p. č. 3624/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6024-013/2016, smlouva č. 179/2016/OSM.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

12. A) revokuje částečně své usnesení č. 7/XII ze dne 19. 4. 2016, a to v rozsahu odstavce 3, ve kterém schválilo uzavření smlouvy č. 41/2016/OSM,  a schvaluje uzavření smlouvy č. 185/2016/OSM o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení a kabelové vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, IČO 65993390 jako investorem a společností Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25110161 jako povinným, dle důvodové zprávy a jejích příloh č.1, č.4 a č.5. 

B) revokuje částečně své usnesení 13/IX ze dne 15. 12. 2015, a to v rozsahu části A) odstavci 6, ve  kterém schválilo uzavření smlouvy č. 332/2015/OSM, a schvaluje uzavření smlouvy č. 217/2016/OSM o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, IČO 65993390 jako investorem, Gumárnami Zubří, akciovou společností, Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČO: 00012122 a manžely Š. oba trvale bytem Valašské Meziříčí jako povinnými, dle důvodové zprávy a příloh č. 2 a č. 3. 

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

13. schvaluje koupi pozemků p.č. 2774/36 a p.č. 2776/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od manželů H. oba trvalým  pobytem Rožnov pod Radhoštěm, za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku č. 46/3381/2016 ve výši 115.500 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 127/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manžely H. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

14. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1152/3, o výměře 517 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. a obci Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm včetně zřízení věcného práva a omezujících podmínek k převáděnému pozemku dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy č. 224/2016/OSM (UZSVM/OVS/717/2016-OVSM) o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111 jako převodcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

15. schvaluje uzavření smlouvy č. 172/2016/OSM o právu provést stavbu mezi manžely Č. oba trvalým pobytem Zašová, jako stavebníky a městem Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem pozemků dotčených stavbou v rámci stavby s názvem „Polyfunkční objekt parc. č. 76/1, 4930 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

16. schvaluje vstupní podmínky pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže na akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ uvedené v důvodové zprávě a ukládá městskému úřadu a radě města postupovat při realizaci soutěže v souladu s těmito vstupními podmínkami. 

17. schvaluje vstupní podmínky pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže na akci „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ uvedené v důvodové zprávě a ukládá městskému úřadu a radě města postupovat při realizaci soutěže v souladu s těmito vstupními podmínkami.

18. schvaluje spoluúčast na financování akce „Rekonstrukce víceúčelového městského sportovního areálu na ul. Letenská“, v návaznosti na schválení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu č. 133510 (MŠMT ČR), v maximální výši 14. 729. 966 Kč, dle důvodové zprávy a její přílohy.

19. schvaluje poskytnutí individuální dotace Ateliéru Sebevzdělávání z.s. se sídlem Tvarůžkova 432, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO 26560011 ve výši 10.000 Kč účelově určenou na projekt „Úhel pohledu“ a uzavření smlouvy č. 219/2016/OSK o poskytnutí individuální dotace s tímto příjemcem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

20. schvaluje nové úplné znění zakladatelské listiny společnosti TV Beskyd s.r.o. se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO 25844334 uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy včetně přemístění sídla společnosti z města Vsetín do města Rožnov pod Radhoštěm a snížení počtu členů dozorčí rady ze čtyř na tři členy. Toto nové úplné znění zakladatelské listiny nahrazuje v plném rozsahu dosavadní společenskou smlouvu společnosti TV Beskyd s.r.o. ze dne 23. 3. 2011 a společnost TV Beskyd s.r.o. se touto změnou zakladatelských dokumentů podřizuje plně zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku. Schválené nové úplné znění zakladatelské listiny je součástí tohoto usnesení.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města zajištěním a podpisem písemného vyhotovení notářského zápisu o přijatých změnách.

21. navrhuje odvolat paní Bc. Markétu Blinkovou z funkce člena dozorčí rady společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČO 25844334 zvolenou za město Rožnov pod Radhoštěm a novými členy dozorčí rady společnosti TV Beskyd s.r.o. navrhuje zvolit: 

· Ing. Jakuba Chovance, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm,

· RNDr. Jiřího Melchera, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm,

· Lucii Poledníkovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

22.  1) delegujena valnou hromadu společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 451 93 631 konanou dne 28. 6. 2016 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm starostu města Ing. Radima Holiše, bytem Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje jej hlasováním a výkonem práv města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů.

2) projednalo a souhlasí se záměrem prodat 800 ks akcií společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 451 93 631 ve vlastnictví města dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města, aby jednal za město ve věci prodeje těchto akcií. Zastupitelstvo města ukládá starostovi informovat zastupitelstvo o výsledcích těchto jednání a předložit podmínky prodeje ke konečnému schválení.

23. projednalo návrh paní B.K., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 8. 5. 2016 na pojmenování některé z ulic v Rožnově pod Radhoštěm po A. G. Masarykové uvedený v příloze důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu evidovat návrh paní B.K. a v případě vzniku nové ulice v Rožnově pod Radhoštěm předložit návrh paní B.K. na pojmenování nově vzniklé ulice po A. G. Masarykové k rozhodnutí. Zastupitelstvo města nesouhlasí s přejmenováním některé ze současných ulic v Rožnově pod Radhoštěm.

24. schvaluje rozsah spolupráce na rok 2016 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 148, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604 uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá odboru kanceláře starosty městského úřadu vypracovat dodatek ke smlouvě o spolupráci uzavřené dne 17. 10. 2014 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a starostovi města tento dodatek podepsat.

25. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole místních poplatků.

26. bere na vědomí rezignaci pana Petra Malíka na funkci člena Finančního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a novým členem Finančního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 21. 6. 2016 pana Bc. Zdeňka Harudu, , trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města   místostarostka města

Vytvořeno 28.6.2016 13:28:51 - aktualizováno 28.6.2016 13:30:53 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load