Usnesení ze XIV. Zastupitelstva města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

XIV.  zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

konaného dne 13. září 2016

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program zasedání dle pozvánky.

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 v rozsahu 11.712 tis. Kč na straně příjmů i výdajů  dle důvodové zprávy a jejích příloh.

3. schvaluje převedení částky 3.000.000 Kč z peněžního Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm do Fondu rozvoje technické infrastruktury města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu zajistit tento převod  finančních prostředků do 30. 9. 2016.

4. uzavírá čerpání Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm k datu 31. 12. 2016 a zrušuje tento fond a Zásady pro zřízení a použití peněžního Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm schválené zastupitelstvem města dne 8. 4. 2014, a to ke dni splacení veškerých pohledávek vzniklých čerpáním finančních prostředků z tohoto fondu.

5. schvaluje směnu pozemku p.č. 1219/1 o výměře 328 m2 a pozemku p.č. 43 o výměře 81 m2, oba v k.ú.  Tylovice ve vlastnictví paní D.K., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm (pozemky oceněny cenou v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 190/3311/2015 ve výši 200.000 Kč)  za pozemek p.č. 48/1 o výměře 43 m2  v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (pozemek oceněn cenou v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 74-3308/13 ve výši 25.800 Kč) s doplatkem ceny ve prospěch paní D.K.  ve výši 174.200 Kč a uzavření směnné smlouvy č. 104/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní D.K. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

6. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1250/24 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00534439 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a uzavření darovací smlouvy č. 266/2016/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek jako dárcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená  smlouva je součástí tohoto usnesení.

7. projednalo žádost TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek ze dne 1. 9. 2016 o prominutí smluvní pokuty za opožděné zpětné převedení pozemku p. č. 1250/24, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty sjednané v čl. V odst. 2 darovací smlouvy č. 173/2007/OŠ/DAM ze dne 27. 12. 2007 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2 a 3.

8. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 3564/56, o výměře 40 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. a obci Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a uzavření smlouvy č. 243/2016/OSM (UZSVM/OVS/760/2016-OVSM) o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČO 69797111 jako převodcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

9. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 1134/3, ostatní plocha, zeleň o výměře 873 m2, p.č. 1134/7, ostatní plocha, zeleň o výměře 40 m2 a p.č. 1134/14, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 572 m2,  vše v k.ú. a obci Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm včetně zřízení věcného práva a omezujících podmínek k převáděným pozemkům dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy č. 250/2016/OSM (UZSVM/OVS/3794/2015-OVSH) o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111 jako převodcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

10. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci, a to pozemku p.č. 1250/1, ostatní plocha, zeleň o nové výměře 32147 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 6084-1118/2016 z původního pozemku p.č. 1250/1 o výměře 32164 m2 v k.ú. a obci Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm včetně zřízení věcného práva a omezujících podmínek k převáděnému pozemku dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy č. 276/2016/OSM (UZSVM/OVS/2119/2015-OVSH) o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111 jako převodcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

11. schvaluje v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm schválenými zastupitelstvem města dne 15. 12. 2015 časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2017 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválený časový harmonogram je součástí tohoto usnesení.

12. souhlasí s předložením žádosti o finanční příspěvek pro realizaci mezinárodního projektu partnerských měst Rožnova pod Radhoštěm s názvem "Strategic planning of partner cities (a way to share best practices and to identify areas for strenghtening cooperation)" z Evropského programu na podporu partnerství "Europe for Citizens" a s účastí města Rožnov pod Radhoštěm v uvedeném projektu, dle důvodové zprávy a její přílohy.

13. souhlasí s účastí města Rožnov pod Radhoštěm v mezinárodním projektu partnerských měst pod vedením města Körmend (HU), v rámci Evropského programu na podporu partnerství "Europe for Citizens", dle důvodové zprávy a její přílohy.

14. schvaluje záměr na převod vybraných úseků komunikací na katastru města Rožnov pod Radhoštěm, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, do vlastnictví města dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jednáním s představiteli Zlínského kraje a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací o bližších podmínkách těchto převodů. 

15. projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70238642 za rok 2015 a zprávu č. 348/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SMR za rok 2015, která tvoří přílohu závěrečného účtu.

16. projednalo a schvaluje Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov  pod Radhoštěm 2017 - 2020 dle důvodové zprávy a její přílohy.

17. ukládá Radě města Rožnov pod Radhoštěm úkol vypracovat analýzu využitelnosti Společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm č. p. 487- ulice Palackého a předložit ji zastupitelstvu města do konce roku 2016.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města   místostarostka města

Vytvořeno 19.9.2016 13:40:43 - aktualizováno 19.9.2016 13:49:26 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load