Usnesení XIX. zasedání zastupitelstva

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

XIX. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

konaného dne 20. června 2017

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program zasedání dle pozvánky. 

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 v rozsahu 16.702 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. Zastupitelstvo města ukládá Radě města provést analýzu příčin odchodů žáků ze ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm a předložit návrhy na opatření k zamezení migrace žáků mezi základními školami v našem městě. 

3. souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2016, a to bez výhrad, a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm sestavenou k 31. 12. 2016, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

4. projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČ: 70238880 za rok 2016 a zprávu č. 397/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2016, která tvoří přílohu závěrečného účtu. 

5. schvaluje uzavření smlouvy o dobrovolném nepeněžitém příplatku společníka č. 196/2017/OF mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako jediným společníkem společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361 a společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku, kterým je pozemek ve vlastnictví města parc. č. 1707/7, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, včetně příslušenství, společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. mimo její základní kapitál. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

6. bere na vědomí informaci o přípravě "Koncepce rozvoje bydlení" a schvaluje "Pravidla výkupů staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury" ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválená pravidla jsou součástí tohoto usnesení. 

7. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné č. 226/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60794062. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu směnnou smlouvu, jejímž předmětem bude směna části pozemku p. č. 842/5 o výměře cca 288 m 2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 851/1 o výměře cca 53 m 2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o., vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, a bezúplatný převod liniové stavby chodníku včetně opěrných zídek a liniové stavby veřejného osvětlení chodníku vybudovaného na části pozemku p.č. 842/5 a části pozemku p.č. 851/1 do vlastnictví města, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

8. schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 5 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako investorem a těmito povinnými ze služebnosti inženýrské sítě: 1) Gumárny Zubří , akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČ: 00012122 a manželé Š. oba trvalý pobyt Valašské Meziříčí, pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení v pozemku p.č. 3812/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o celkové délce 56,8m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 (smlouva č. 212/2017/OSM). 2) panem S.M., trvalý pobyt Dolní Bečva, pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení a kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení v pozemku p.č. 1005/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v celkové délce 27,39 m dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 a geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č.213/2017/OSM). 3) OMV Česká republika , s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 Nusle, IČ: 48038687, pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o celkové délce 179,65m a kabelového vedení – koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení o celkové délce 13,01m v pozemcích p.č. 1002/3, p.č. 1002/103, p.č. 1002/106, p.č. 1002/117, p.č. 1009/10 a p.č 3728/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5694-95/2014, geometrického plánu č. 5736-162/2014 a geometrického plánu č. 5708-103/2014 (smlouva č.214/2017/OSM), 4) OMV Česká republika , s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 Nusle, IČ: 48038687, pro světelné signalizační zařízení o celkové délce 8 m v pozemcích p.č. 1002/103, p.č. 1002/106, p.č. 1002/117, p.č. 1009/10, p.č. 1009/13 a p.č 3728/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5752-180/2014, geometrického plánu č. 5751-99/2014 a geometrického plánu č. 5753-181/2014 (smlouva č. 215/2017/OSM), 5) EP Rožnov, a.s ., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:45193631, pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení o celkové délce 65,56m v pozemcích p.č. 1012/1, p.č. 1012/4 a p.č. 1012/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 (smlouva č.216/2017/OSM). Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 

9. schvaluje prodej 1) části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/3 o nové výměře 251 m 2 do vlastnictví paní J.H., bytem Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 101.781 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 200/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a Janou Hudákovou jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 2) části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/29 o výměře 11 m 2 do společného jmění manželů D. bytem Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 5.781 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 201/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely D. jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. 3) části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/30 o výměře 24 m 2 do společného jmění manželů Š., oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 10.981 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 202/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely Š. jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. 4) části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/31 o výměře 133 m 2 do společného jmění manželů A. , oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 54.581 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 203/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely A. jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy. 5) části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/32 o výměře 203 m 2 do vlastnictví paní M. R., bytem Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 82.581 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 204/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a Marií Románkovou jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy. 6) části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/33 o výměře 26 m 2 do vlastnictví pana R. D. bytem Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou kupní cenu výši ve 11.781 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 205/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem R. D. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 6 důvodové zprávy. 7) částí pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělených a nově označených dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/34 o výměře 13 m 2 a pozemek p.č. 1398/35 o výměře 4 m 2 do vlastnictví pana P. H., bytem Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou kupní cenu ve  výši 8.181 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 206/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem P. H. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 7 důvodové zprávy. 8) části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/36 o výměře 32 m 2 do vlastnictví paní H.J. bytem, Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 14.181 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 207/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní H. J. jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 8 důvodové zprávy. Schválené smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č.1 až č.8 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení. 

 10. revokuje své usnesení č. 6/XV ze dne 1.11. 2016 a schvaluje směnu bytové jednotky č. 2330/7 v dispozičním členění 3+0 v budově č.p. 2330 na ulici Lesní postavené na pozemku parc. č. st. 3773, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 62/7691 na společných částech budovy č.p. 2330 a na pozemku parc. č. st. 3773 , vše k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za pozemek p. č. 296 o výměře 108 m 2, jehož součástí je rodinný dům  č. p. 1860 včetně příslušenství (vodovodní a elektrické přípojky), pozemek p. č. 297 o výměře 30 m 2 a pozemek p. č. 298 o výměře 196 m 2 , jehož součástí je stavba  studny, vedlejší stavba a ovocné porosty, vše v k.ú. Tylovice ve vlastnictví paní L.H., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, s doplatkem ceny v místě a čase obvyklé ve výši 70.000 Kč ve prospěch paní L.H., dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření směnné smlouvy č. 218/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní L.H. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

11. projednalo žádost vlastníků garáží v lokalitě Na Zahradách ze dne 13. 3. 2017 o odkup pozemků pod garážemi, která je uvedena v příloze č. 1 důvodové zprávy. Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemků p.č. st. 1799, p.č. st. 1800, p.č. st. 1801, p.č. st. 1802, p.č. st. 1803, p.č. st. 1804, p.č. st. 1805, p.č. st. 1806, p.č. st. 1807, p.č. st. 1808, p.č. st. 2002, p.č. st. 2003, p.č. st. 2004, p.č. st. 2005 a p.č. st. 3135, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, na základě výše uvedené žádosti, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvy k projednání zastupitelstvem města. 

12. schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 217/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy na výstavbu a převod veřejné infrastruktury – vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Tylovice, lokalita Tylovické Horečky 2, dle zpracované projektové dokumentace „Prodloužení vodovodu a kanalizace k.ú. Tylovice č. parc 1142/5, Horní Dráhy“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a těmito žadateli: - paní A.S., bytem Hrachovec Valašské Meziříčí, - pan P.S. bytem Hrachovec, Valašské Meziříčí, - pan M.H., bytem Rožnov pod Radhoštěm, - pan V.Č., bytem Zubří. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

13. schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 224/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy na výstavbu a převod veřejné technické a dopravní infrastruktury – účelové komunikace, vodovodního řadu a splaškové kanalizace-výtlak pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Kramolišov, Na Drahách dle zpracované projektové dokumentace „Prodloužení účelové komunikace a inženýrských sítí “ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a těmito žadateli: - pan J.M. bytem Rožnov pod Radhoštěm, - manželé L. K. bytem Rožnov pod Radhoštěm a K.K. bytem Vřesina, - pan J.S., Na Drahách 1718, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, - manželé M.D. bytem Bystřička a L.D. bytem Střítež nad Bečvou - pan L.D. bytem Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

14. schvaluje plánovací smlouvu č. 228/2017/OSM na výstavbu a převod veřejné infrastruktury – účelové komunikace, chodníku, vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení pro výstavbu bytových domů na pozemcích p.č. 2464/25, p.č. 2442/56 a p.č. 2442/57 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle zpracované projektové dokumentace „Eden Rožnov “ s žadatelem, společností EDEN ROŽNOV s.r.o., sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 05050651, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města schválenou plánovací smlouvu podepsat až po převodu pozemku p.č. 1250/31, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města, tj. po doručení „ Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí“ k pozemku p.č. 1250/31. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

15. schvaluje "Pravidla pro udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm" ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená pravidla jsou součástí tohoto usnesení. 

16. deleguje na valnou hromadu společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 451 93 631 konané dne 30. 6. 2017 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm starostu města Ing. Radima Holiše, bytem Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje jej hlasováním a výkonem práv města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů. 

17. schvaluje, aby v rámci další Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byl do případné změny územního plánu zařazen požadavek č. 1 žadatele pana A.S., dle důvodové zprávy a její přílohy. 

18. neschvaluje pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 2 žadatele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.

19. neschvaluje pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 3 žadatele pana V.M., dle důvodové zprávy a její přílohy. Zastupitelstvo města trvá na svém usnesení č.21/VII ze dne 15. 9. 2015. 

20. neschvaluje pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 4 žadatele Varta, z.s., dle důvodové zprávy a její přílohy. 

21. bere na vědomí zápis kontrolního výboru o provedené kontrole "Kontrola vnitřního kontrolního systému MěÚ" a ukládá městskému úřadu připravit nejpozději pro zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2017 podklady pro rozhodnutí zastupitelstva města ve věci odpisu pohledávek přiznaných pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím, z titulu pronájmu městských bytů, u nichž po uplynutí deseti let nedošlo k jejich vymožení. 

22. bere na vědomí informaci o přípravě projektu "Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm", dle důvodové zprávy a její přílohy. 

23. bere na vědomí informaci o přípravě projektu "Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm", dle důvodové zprávy a její přílohy.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 22.6.2017 12:20:45 - aktualizováno 22.6.2017 12:32:12 | přečteno 71x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load