Usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva města

V Ý P I S   Z E Z Á P I S U 
XVII. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, 
konaného dne 21. února 2017 
(U S N E S E N Í) 
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 

1. schvaluje program zasedání dle pozvánky. 

2. schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 1/2017 v rozsahu 3.407 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její upravené přílohy č. 1 (bez výdajové položky 9 - Kulturní rozpočtová rezerva a 10 - Přístavba městské knihovny - PD). Upravené rozpočtové opatření č. 1/2017 je přílohou tohoto usnesení. 

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, jehož předmětem je přesun položek uvnitř rozpočtu s nulovým dopadem na straně příjmů i výdajů dle předložené přílohy. Rozpočtové opatření č. 2/2017 tvoří výdajová položka 9 - Kulturní rozpočtová rezerva a 10 - Přístavba městské knihovny - PD původně předkládaného rozpočtového opatření č. 1/2017. Rozpočtové opatření č. 2/2017 je přílohou tohoto usnesení. 

4. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 2372/11/5625 ze dne 16. 12. 2011 s Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem dodatku č. 1 je snížení úrokové marže banky. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

5.1. schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 pro jednotlivé příjemce programové dotace a ukládá starostovi města smlouvy o poskytnutí programové dotace s jednotlivými příjemci podepsat, 2. neschvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy. 

6. ukládá městskému úřadu připravit pro žadatele uvedené v příloze č. 3 důvodové zprávy podmínky o užití majetku ve vlastnictví města a tyto podmínky společně se smlouvou o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 předložit k projednání na následujícím zasedání zastupitelstva města, dle důvodové zprávy. 

7.  1. bere na vědomí stanovy asociace Národní sítě Zdravých měst České republiky (NSZM ČR) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a schvaluje členství města Rožnov pod Radhoštěm v asociaci Národní sítě Zdravých měst České republiky, 2. schvaluje Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím Projektu Zdravé město a metody místní Agenda 21 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a 3. pověřuje místostarostu města Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Jana Kučeru, MSc., funkcí "politika pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21" a souhlasí s tím, že rada města pověří zaměstnance města zařazeného do městského úřadu funkcí "koordinátora Projektu Zdravé město a místní Agenda 21", dle důvodové zprávy. 

8. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci ze dne 17. 10. 2014 s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00098604, dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem dodatku č. 2 je rozsah spolupráce města a Valašského muzea v přírodě v roce 2017. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

9.  1. podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřuje, že územní plán není v rozporu s: a) Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, schválenou usnesením vlády č. 276 dne 15. 4. 2015, b) Aktualizací zásad územního rozvoje Zlínského kraje, která byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12. 9. 2012 čj. 0749/Z21/12 s nabytím účinnosti 5. 10. 2012, c) Výsledkem řešení rozporů (rozpory nebyly řešeny), d) Stanovisky dotčených orgánů, e) Stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje. 2. podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 stavebního zákona a ve spojení s částí šestou - §171 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a) rozhodlo o námitkách uplatněných v rámci projednávání změny č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle části VII. Opatření obecné povahy č. 01/2017 změna č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, b) vydává opatření obecné povahy (OOP) č. 01/2017 - změnu č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu daném OOP č. 01/2017. OOP č. 01/2017 je přílohou tohoto usnesení. 

10. NESCHVALUJE pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 1 žadatele Střední škola cestovního ruchu a státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. 

11. NESCHVALUJE pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 2 žadatele pana Z.J., dle důvodové zprávy a její přílohy. 

12. SCHVALUJE, aby v rámci další Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byl do případné změny územního plánu zařazen požadavek č. 3 žadatele pana T.D., dle důvodové zprávy a její přílohy. 

13. NESCHVALUJE pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 4 žadatele pana Z. S., dle důvodové zprávy a její přílohy. 

14. NESCHVALUJE pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 5 žadatele pana P.D., dle důvodové zprávy a její přílohy. 

15. SCHVALUJE, aby v rámci další Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byl do případné změny územního plánu zařazen požadavek č. 6 žadatele Stroza s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. 

16. NESCHVALUJE pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 8 žadatele paní M.D., dle důvodové zprávy a její přílohy. 

17. bere na vědomí rezignaci člena Kontrolního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Ing. Petra Poláška (KSČM), podanou dne 20. 2. 2017. 

18. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města ve věci zániku předkupního práva města Rožnov pod Radhoštěm vůči společnosti ENERGOAQUA, a.s., se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 15503461 dle důvodové zprávy a její přílohy. 

19. bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rožnov pod Radhoštěm za rok 2016. 

20. souhlasí s účastí města Rožnov pod Radhoštěm v mezinárodním projektu partnerských měst pod vedením města Körmend (HU), v rámci Mezinárodního Visegrádského fondu, dle důvodové zprávy. Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová starosta místostarostka

Vytvořeno 24.2.2017 12:08:10 - aktualizováno 20.4.2017 12:59:17 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load