Usnesení XVIII. zasedání zastupitelstva města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

XVIII.  zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

konaného dne 18. dubna 2017

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1.  schvaluje program zasedání dle pozvánky. 

2. schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení. 

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 v rozsahu 2.335 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 

4. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 jako příjemcem finančního příspěvku a městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem finančního  příspěvku dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

5. schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí v a na

  pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 2 důvodové zprávy s  těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:

  1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, uložení zemního kabelového vedení NN v a na pozemku  p.č. 830/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6085-628/2016, smlouva č. 82/2017/OSM.

  2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, uložení zemního kabelového vedení NN v a na pozemcích  p.č. 903/1 a p.č. 903/15 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5873-261/2015, smlouva č. 91/2017/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

6. schvaluje uzavření smlouvy č. 80/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy o zřízení služebnosti sjezdu na a v pozemku p.č. 846/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s oprávněným ze služebnosti společností RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

7. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje:

1) koupi pozemků p.č.1350 o výměře 10 m2, p.č. 1351 o výměře 4 m2 a p.č. 300/2 o výměře 9 m2, vše v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve vlastnictví paní M.K., bytem 756 61 Rožnov p.R, za cenu ve výši 4.600 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření kupní smlouvy č. 056/2017/OSM  mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní M.K. jako prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

2) koupi pozemků p.č. 1337/49 o výměře 9 m2, p.č. 1337/50 o výměře 1 m2 a p.č. 1337/9 o výměře 22 m2, vše v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, v podílovém spoluvlastnictví pana J.G., bytem Rožnov p.R., pana R.H., bytem  Rožnov p.R. a manželů S., bytem Rožnov p.R., za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.400 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření kupní smlouvy č. 057/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem J.G., panem R.H, a manžely S. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.

3) koupi pozemků p.č. 1353 o výměře 12 m2, p.č. 1337/10 o výměře 40 m2 a p.č. 1337/51 o výměře 45 m2, vše v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve společném jmění manželů S, bytem Rožnov p.R., za dohodnutou kupní cenu ve výši 19.400 Kč, stanovenou  jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření kupní smlouvy č. 058/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manžely  S.  jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy.

4) koupi pozemku p.č. 1352 o výměře 11 m2 v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve vlastnictví pana M.M. bytem  Rožnov p.R., za cenu ve výši 2.200 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření "Kupní smlouvy a dohody o zrušení věcného břemene" č. 059/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, panem M.M., jako prodávajícím a panem B.M. bytem Rožnov p.R., jako oprávněným z věcného břemene ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy. 

5) koupi pozemku p.č. 339/12 o výměře 1 m2 v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve společném jmění manželů K. bytem  Rožnov p.R., za cenu ve výši 200 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření kupní smlouvy č. 060/2017/OSM, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako  kupujícím a manžely K.  jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy.

6) koupi pozemků p.č. 342/2 o výměře 62 m2 a p.č. 342/3 o výměře 1 m2 , vše v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve vlastnictví  pana T. Z. bytem Rožnov p.R., za cenu ve výši 12.600 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření "Kupní smlouvy a dohody o zrušení věcných břemen" č. 061/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, panem T. Z.  jako prodávajícím a  paní M.Z, panem A.Z., paní A.Z., všichni trvalým pobytem Rožnov p.R., jako oprávněnými z věcného  břemene ve znění uvedeném v příloze č. 6 důvodové zprávy.

7) koupi pozemků p.č. 362/3 o výměře 5 m2 a  p.č. 363/2 o výměře 1 m2, vše v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve společném jmění manželů Ch., trvalým pobytem Rožnov p.R., za cenu ve výši 1.200 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření kupní smlouvy č. 062/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manžely Ch. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 7 důvodové zprávy.

8) koupi pozemku p.č. 423/5 o výměře 9 m2, v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve společném jmění manželů M., oba trvalým pobytem Rožnov p.R., za celkovou kupní cenu ve výši 4.800 Kč a za  podmínky výmazu zástavního práva váznoucího na kupovaném pozemku, dle důvodové zprávy, a kupní smlouvu č. 063/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manžely M. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 8 důvodové zprávy a ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zástavního práva.

9) koupi pozemků p.č. 423/4 o výměře 3 m2 a p.č. 424/2 o výměře 16 m2, vše v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve vlastnictví paní O.H., bytem Rožnov p.R., za cenu ve výši 3.800 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření kupní smlouvy č. 064/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní O.H. jako prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 9 důvodové zprávy.

10) koupi pozemku p.č. 426/3 o výměře 24 m2, v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, v podílovém spoluvlastnictví pana L.S a paní M.S, oba trvalým pobytem Rožnov p.R., za cenu ve výši 4.800 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření kupní smlouvy č. 065/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem L.S a paní M.S. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 10 důvodové zprávy.

11) koupi pozemku p.č. 431/4 o výměře 11 m2, v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, v podílovém spoluvlastnictví manželů H., oba trvalým pobytem Rožnov p.R., za cenu ve výši 2.200 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření kupní smlouvy č. 066/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manžely H.  jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 11 důvodové zprávy.

12) koupi pozemku p.č. 428/2 o výměře 22 m2, v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve vlastnictví paní H.H. bytem Rožnov p.R., za celkovou kupní cenu ve výši 7.400 Kč a za  podmínky výmazu zástavního práva váznoucího na kupovaném pozemku, dle důvodové zprávy, a kupní smlouvu č. 067/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a  paní H.H. jako prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 12 důvodové zprávy a ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zástavního práva.

13) koupi části pozemku p.č. 326/1 oddělené a nově označené geometrickým plánem č. 1042-8651/2016, vyhotoveným společností ValMez geo s.r.o., IČO: 04410793, jako pozemek p.č. 326/3 o výměře 4 m2, v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, v podílovém spoluvlastnictví manželů K., trvalým pobytem Rožnov p.R., za dohodnutou kupní cenu ve výši 800 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a uzavření "Kupní smlouvy a dohody o zrušení věcných břemen" č. 068/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, manžely K.  jako prodávajícími a panem A.J. a paní J.J., oba trvalý pobyt Rožnov p.R. jako oprávněnými z věcného břemene ve znění uvedeném v příloze č. 13 důvodové zprávy.

14) koupi pozemku p.č. 340/4 o výměře 11 m2 a části pozemku p.č. 340/1 oddělené a nově označené geometrickým plánem č. 1043-8652/2016, vyhotoveným  společností ValMez geo s.r.o., IČO: 04410793 jako pozemek p.č. 340/5 o výměře 4 m2, v  obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice, ve společném jmění manželů  R. , oba trvalým pobytem Rožnov p.R., za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.000 Kč, stanovenou jako cenu v místě a čase obvyklou, a za  podmínky výmazu zástavních práv váznoucího na kupovaných pozemcích, dle důvodové zprávy a kupní smlouvu č.  069/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manžely R. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 14 důvodové zprávy a ukládá starostovi  města schválenou smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zástavních práv.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

8. schvaluje směnu části pozemku p. č. 1142/6 oddělenou a nově označenou geometrickým plánem č. 1047-7091/2017, vyhotoveným společností ValMez geo s.r.o., IČO: 04410793, jako "díl a" o výměře 1 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky p.č. 372/5 o výměře 35 m2 a p.č. 372/6 o výměře 5 m2, v podílovém spoluvlastnictví pana T.M. a paní L.M., Rožnov p.R., vše v obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území Tylovice s dohodnutým doplatkem ceny ve prospěch pana T.M. a paní L.M. ve výši 22.800 Kč dle důvodové zprávy a uzavření směnné smlouvy č. 70/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem T.M. a paní L.M. ve znění uvedeném v příloze č. 15 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

9. projednalo výzvu k uplatnění předkupního práva ze dne 16. 3. 2017 předloženou advokátní kanceláří Janák a partneři, s.r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy na koupi budovy č. p. 1908 stojící na pozemku ve vlastnictví města, p.č. 604, k.ú. Tylovice, za nabízenou kupní cenu 800.000 Kč. Zastupitelstvo města neschvaluje přijetí nabídky koupě budovy č. p.1908 stojící na pozemku p. č. 604, k. ú. Tylovice, za podmínek učiněných ve výše uvedené výzvě k uplatnění předkupního práva ze dne 16. 3. 2017, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku připravit a předložit starostovi k podpisu vyrozumění o nepřijetí nabídky předkupního práva. 

10. schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO:48390453 ve výši 4.192.000 Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti - provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 

11.  schvaluje poskytnutí individuální dotace Wallachian Scooter rider, z.s., se sídlem Palackého 2205, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 05054893 ve výši 57.000 Kč na projekt Po Valašsku na skútru 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 

12. schvaluje poskytnutí individuální dotace Svaťa Božák ultracycling,  se sídlem Tylovice 2729, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 22852999 ve výši 90.000 Kč na projekt Cyklistický závod napříč USA- Race Across America dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 

13. schvaluje poskytnutí programové dotace Ladislavu Zajícovi, trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm ve výši 11.900 Kč účelově určenou na projekt Otevřená galerie Podchod a uzavření smlouvy č. 78/2017/OSK o poskytnutí programové dotace s tímto příjemcem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

14. schvaluje poskytnutí programové dotace Marii Chlebovské, trvale bytem Zubří ve výši 6.700 Kč účelově určenou na projekt Realizace nástěnné malby - typu fresco v kombinaci fresco-secco a uzavření smlouvy č. 79/2017/OSK o poskytnutí programové dotace s tímto příjemcem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

15. bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2017 dle důvodové zprávy a jejich příloh. 

16. schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanovují případy vymezení kratší doby nočního klidu, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové  zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení. 

17. bere na vědomí informaci odboru výstavby a územního plánování městského úřadu o územní studii Písečný dle důvodové zprávy. 

18. volí členem Kontrolního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Ing. Petra Holého, trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm. 

19. pověřuje výkonem funkce oddávajícího při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem používat státní znak zastupitele pana Aloise Vychodila. 

20. ruší bod č. 4 usnesení zastupitelstva města č. 17/XIX ze dne 20. 10. 2009, kterým vypsalo odměnu ve výši 100 tis. Kč za informaci, která povede k odhalení pachatelů a organizátorů útoků na majetky představitelů města, dle důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 20.4.2017 12:59:02 - aktualizováno 20.4.2017 13:09:12 | přečteno 68x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load