Usnesení XX. zasedání zastupitelstva města

V Ý P I S   Z E Z Á P I S U

XX. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

konaného dne 12. září 2017

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program zasedání dle pozvánky. 

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 v rozsahu 1.074 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 

3. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné č. 258/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60794062. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu směnnou smlouvu, jejímž předmětem bude směna části pozemku p. č. 782/21 o výměře cca 1012 m 2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 782/8 o výměře cca 407 m 2 a část pozemku p.č. 782/12 o výměře cca 19 m 2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o., vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, a bezúplatný převod liniové stavby účelové komunikace vybudované na části pozemků p.č. 782/5, p.č. 782/9, p.č. 846/3, p.č. 846/2 a p.č. 782/20, p.č. 782/8, p.č. 782/12, p.č. 3592/1 a p.č.879/1, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

4. schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 a č. 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrské sítě: 1) manžely Ž. , trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, pro uložení přípojky splaškové kanalizace v pozemku p.č. 3721/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6192-70538/2017, smlouva č. 235/2017/OSM 2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, uložení zemního kabelového vedení NN v pozemcích p.č. 1376/3 a p.č. 1388/43 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6223-166/2017, smlouva č. 260/2017/OSM Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 

5. projednalo informaci o záměru na rozšíření parkoviště na ulici Bayerova na pozemky p. č. 6233, p. č. 6234/2 a p. č. 3564/60 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a pozemky p. č. 3564/43, p. č. 6234/1 a p. č. 6087/2 ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, vše v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, včetně zdůvodnění jeho realizace. Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým záměrem na rozšíření parkoviště a schvaluje podání žádosti k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o přímý prodej pozemků p. č. 3564/43, p. č. 6234/1 a p. č. 6087/2, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

6. projednalo informaci o záměru na využití pozemku p.č. 1250/30 ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, vše v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým záměrem na využití pozemku a schvaluje podání žádosti k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o přímý prodej pozemku p.č. 1250/30, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

7. schvaluje koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to: - dvou veřejných účelových komunikací v celkové délce 218,4 m a o celkové zpevněné ploše 1385 m 2 , včetně odvodnění do dešťové kanalizace - chodníku se schodištěm o délce 16,8 m - vodovodního řadu v délce 118 m - dešťové kanalizace v délce 272,05 m - splaškové kanalizace v délce 276 m a - veřejného osvětlení se sedmi osvětlovacími body, od stavebníků uvedených v důvodové zprávě za cenu ve výši 3.439.020 Kč včetně DPH a bezúplatný převod pozemků p. č. 819/33, p. č. 819/36, p. č. 819/37, p. č. 819/38 a p. č. 819/39, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, nacházející se pod uvedenou veřejnou účelovou komunikací, od převodců pozemků uvedených v důvodové zprávě do vlastnictví města, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření smlouvy č. 221/2017/OSM o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a uvedenými stavebníky a vlastníky pozemků. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

8. schvaluje prodej - části pozemku p. č. 1032/8 o výměře 103 m 2 nově označené jako p.č.1032/22 - části pozemku p.č. 3780/2 o výměře 4 m 2 nově označené jako p.č. 3780/11 - části pozemku p. č. 3780/5 o výměře 18 m 2 nově označené jako p.č. 3780/12 a - části pozemku p. č. 3781/8 o výměře 96 m 2 nově označené jako p.č. 3781/15, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a odměřeno geometrickým plánem č. 6232-92/2017, manželům Z. , oba trvalým pobytem Vidče, a Ing. L.D., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, a to za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši 137.000 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 261/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely Z. a Ing. L.D. jako kupujícími dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

9. schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové č. 347/2015/OSM/1) k plánovací smlouvě č. 347/2015/OSM ke stavbě "dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě Pod Kozincem" ze dne 21. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a žadateli panem P.H a paní B.H., oba trvalým pobytem Chodov, Praha 4 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

10. projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70238642 za rok 2016 a zprávu č. 354/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SMR za rok 2016, která tvoří přílohu závěrečného účtu. 

11. bere na vědomí informaci o postupu projektových prací na akci "Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm" a "Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a jejích příloh.

Ing. Radim Holiš                 Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města     místostarosta města

Vytvořeno 14.9.2017 13:02:47 - aktualizováno 14.9.2017 13:14:29 | přečteno 97x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load