Usnesení XXI. zasedání zastupitelstva

V Ý P I S   Z E Z Á P I S U

XXI. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

konaného dne 31. října 2017

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje program zasedání dle pozvánky a navržených změn. 

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 v rozsahu 1.885 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 

3. schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatných služebností inženýrských sítí v a na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí: 1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, uložení zemního kabelového vedení NN v a na pozemku p.č. 1142/5 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1045-150/2016, smlouva č. 269/2017/OSM, 2) GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:27295567, uložení plynárenského zařízení v a na pozemku p.č. 753 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1036-7902/2016, smlouva č. 293/2017/OSM, 3) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, uložení staničního zabezpečovacího zařízení, přejezdového zabezpečovacího systému a traťového kabelu v a na pozemku p.č. 3779/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6050-041/2016, smlouva č. 295/2017/OSM, 4) pan L.F., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, uložení vodovodní přípojky v pozemku p.č. 3636 a potrubí přepadu akumulační šachty - dešťové kanalizace v pozemku p.č. 3635/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6252-70588b/2017, smlouva č. 296/2017/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 

4. schvaluje prodej pozemku p.č. 378 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm o výměře 239 m 2 v k.ú. Hážovice manželům Z., oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši 48.000 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 255/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely Z. jako kupujícími, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 6 je součástí tohoto usnesení. 

5. schvaluje, v rámci akce Podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-1, Rožnov pod Radhoštěm, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (č. 248/2017/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 jako povinným, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

6. 

1) schvaluje změnu vstupních podmínek schválených usnesením zastupitelstva města č. 16/XIII dne 21. 6. 2016 v rámci probíhající přípravy projektu "Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm", a to následovně: maximální celkové náklady realizace projektu (všech realizačních nákladů) činí 141,2 mil. Kč bez DPH a zároveň maximální výše spoluúčasti města, včetně případného bankovního úvěru, nepřesáhne 110 mil. Kč bez DPH, a ukládá radě města schválení dodatku ke smlouvě o dílo č. 144/2017/ORM uzavřené dne 23. 5. 2017 se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., IČ: 277 55 690, který zohlední schválenou změnu vstupních podmínek, dle důvodové zprávy a jejích příloh, 

2) ukládá radě města zpracovat závaznou bilanci tvorby vlastních finančních prostředků a výše cizích zdrojů na financování kulturního centra a přístavby knihovny, a to dle jednotlivých let na období 2017 až 2020. Tento materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města a následně zahrnout do rozpočtu města na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 a 2020. 

7. projednalo a schvaluje "Koncepci rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm pro 2018 - 2028" z října 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená koncepce je součástí tohoto usnesení. 

8. projednalo návrhy na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm uvedené v přílohách důvodové zprávy a schvaluje udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm panu Richardu Sobotkovi a panu Miloši Šimurdovi dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

9. schvaluje "Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm" ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy. Schválené zásady jsou součástí tohoto usnesení. 

10. vyhlašuje v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm schválenými zastupitelstvem města dne 31. 10. 2017 programy programové dotace a schvaluje časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2018 ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené programy a časový harmonogram jsou součástí tohoto usnesení. 

11. schvaluje poskytnutí individuální dotace panu J.K. s trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm ve výši 40.000 Kč na projekt Revitalizace zeleně v osadě Bučiska dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 22/IX dne 15. 12. 2015 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 

12. schvaluje, aby v rámci další Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byl do případné změny územního plánu zařazen požadavek č. 1 žadatele pana M.H., dle důvodové zprávy a její přílohy. 

13. neschvaluje pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 2 žadatele paní R.S., dle důvodové zprávy a její přílohy. 

14. bere na vědomí informaci o přípravě projektu "Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy. 

15. bere na vědomí rezignaci pana Libora Zavadila na post předsedy a člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a s účinností od 1. 11. 2017 volí novým členem kontrolního výboru pana Jaromíra Koryčanského, zastupitele města a předsedou kontrolního výboru současného člena kontrolního výboru a zastupitele města, pana Aloise Vychodila.

Ing. Radim Holiš               Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 6.11.2017 13:38:13 - aktualizováno 6.11.2017 13:58:29 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load