Usnesení XXII. zasedání zastupitelstva

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

XXII.  zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 12. prosince 2017

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/XXII. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a změn již odhlasovaných. 2/XXII. schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 v rozsahu 444 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 3/XXII. schvaluje odměny členům finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města za rok 2017, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy a její přílohy. 4/XXII. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2018 až 2022 dle důvodové zprávy a její přílohy. 5/XXII. projednalo písemnou připomínku k návrhu rozpočtu města pro rok 2018 pana Ing. Miroslava Martináka, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, doručenou městu dne 11. 12. 2017 a nesouhlasí s přehodnocením návrhu rozpočtu pro rok 2018 dle předložené připomínky. 6/XXII. projednalo písemnou připomínku k návrhu rozpočtu města pro rok 2018 paní Evy Tvardíkové, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, doručenou městu dne 11. 12. 2017 a nesouhlasí s přehodnocením návrhu rozpočtu pro rok 2018 dle předložené připomínky. 7/XXII. schvaluje rozpočet města na rok 2018 ve výši 424.000 tis. Kč ve výdajové i příjmové části, ve znění předložených změn předkladatelem k původnímu (zveřejněnému) návrhu rozpočtu. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu jsou oprávněni provádět změnu rozpisu rozpočtu mezi provozními a investičními výdaji, pokud dochází pouze ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 8/XXII. schvaluje seznam nezařazených investičních akcí uvedených v příloze č. 3 důvodové

zprávy a schvaluje jejich následné zařazení do rozpočtu města na rok 2018 za předpokladu získání dotací spolufinancujících tyto investice.

9/XXII. ukládá městskému úřadu zajistit přípravu podkladů  pro předčasné splacení části úvěru s pohyblivou úrokovou sazbou a s tím související analýzu v termínu do příštího zasedání zastupitelstva města. 10/XXII. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17. 12. 2014 se společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:  49606361 ve znění uvedeném v příloze č. 1_1 důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení. 11/XXII. schvaluje poskytnutí zálohy na finanční podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2018 ve výši 6.450.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361 a uzavření smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2018, číslo smlouvy 332/2017/KBR se společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 12/XXII. schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená obecně závazná vyhláška č. 3/2017 je součástí tohoto usnesení. 13/XXII. bere na vědomí vyjádření městského úřadu k úkolu uloženému usnesením zastupitelstva města č. 21/XIX dne 20. 6. 2017 a souhlasí s účetním odepisováním pohledávek z titulu pronájmu městských bytů dle důvodové zprávy. 14/XXII. schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 303/2017/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy na výstavbu a převod  veřejné infrastruktury – splaškové kanalizace pro výstavbu rodinných domů v k ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Horní Paseky, ul. Žerotínská, dle zpracované projektové dokumentace "Prodloužení splaškové kanalizace" mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a žadatelem  paní K.M. , bytem  Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 15/XXII. schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové č. 71/2015/OSM/1) k plánovací smlouvě č. 71/2015/OSM ze dne 26. 2. 2015 na vybudování nové veřejné dopravní infrastruktury, účelové komunikace na pozemku p. č. 2666/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a žadateli panem M.D., bytem  Rožnov pod Radhoštěm a paní I.D., bytem Hutisko dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č.1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 16/XXII. schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové č. 224/2017/OSM/1) k plánovací smlouvě č. 224/2017/OSM ze dne 13. 7. 2017 na výstavbu a převod veřejné technické a dopravní infrastruktury – účelové komunikace, vodovodního řadu a splaškové kanalizace-výtlak pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Kramolišov, Na Drahách mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a těmito žadateli:

· pan J.M. bytem Rožnov pod Radhoštěm,

· manželé K., bytem  Rožnov pod Radhoštěm a paní K.K. bytem Vřesina,

· pan J.S., bytem Rožnov pod Radhoštěm,

· pan M.D., bytem  Bystřička a  paní L.D. bytem Střítež nad Bečvou,

· pan L.D., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

17/XXII. souhlasí s pronájmem nebytových prostor, včetně movitých věcí tvořících jejich vybavení, které se nacházejí v budově čp. 487 na pozemku parc. č. st. 163/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (budova tzv. Společenského domu) za podmínek uvedených v důvodové zprávě, s tím že bod 3 uvedený v důvodové zprávě se mění následovně: Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou nejdéle 10 let s možností vypovědět smlouvu i bez uvedení důvodu po uplynutí s pronajímatelem sjednané doby, nejvýše však 4 roky, přičemž výpovědní doba v takovém případě bude činit nejdéle 6 měsíců. Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm jednat s vlastníkem budovy čp. 487 na pozemku parc. č. st. 163/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o obsahu nájemní smlouvy a následně nájemní smlouvu respektující odsouhlasené podmínky předložit ke schválení Radě města  Rožnov pod Radhoštěm, která rozhodne o ostatních náležitostech, podmínkách a uzavření nájemní smlouvy. Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu informovat zastupitelstvo města o výsledcích jednání. 18/XXII. schvaluje uzavření smlouvy č. 313/2017/ORM zakládající právo provést stavbu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a nájemní smlouvy č. 0309/2017/ORM o nájmu pozemku par. č. 1000/1 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako investorem a nájemcem a společností České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70994226, jako vlastníkem a pronajímatelem. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 19/XXII. schvaluje aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018 s výhledem na roky 2019 – 2020“, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 20/XXII. schvaluje v rámci stavby „Vodovod ul. Sadová“ uzavření smlouvy o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako postupitelem, společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 jako postupníkem a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky se sídlem 14800 Praha - Chodov, Kaplanova 1931/1, IČ: 62933591 jako postoupenou stranou dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 21/XXII. zrušuje ke dni 31. 12. 2017 své usnesení č. 23/II ze dne 16. 12. 2014, kterým stanovilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, a s účinností od 1. ledna 2018 stanoví výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města takto:

1) Za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města bez další funkce náleží měsíční odměna ve výši 1 999 Kč.

2) Za výkon funkce člena rady města náleží měsíční odměna ve výši 7 998 Kč.  

3) Za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města náleží měsíční odměna ve výši 3 999 Kč.

4) Za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města náleží měsíční odměna ve výši 3 332 Kč.

5) Při souběhu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města měsíční odměna ve výši podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna. Souhrnná odměna za více funkcí se nepřipouští.

6) V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna neuvolněnému členu zastupitelstva města náležet ode dne následujícího po dni, kdy složil slib.

7) V případě změny v obsazení jednotlivých funkcích, tj. v případě nového zvolení předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise bude odměna náležet ode dne následujícího po dni zvolení do této funkce. Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu zapracovat tyto změny do rozpočtu pro rok 2018 a provést odpovídající změny ve výplatách odměn neuvolněným zastupitelům města.

22/XXII. 1. přiznává s účinností od 1. 1. 2018 uvolněným členům zastupitelstva města a) příspěvek na stravování, b) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, c) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a d) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva, a to za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města Rožnov pod Radhoštěm, 2. schvaluje aktualizované Zásady pro použití a tvorbu sociálního fondu města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválené zásady jsou součástí tohoto usnesení. 23/XXII. schvaluje s účinností od 1. 1. 2018 následující pravidla pro stanovení výše cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm:

a) výše stravného při vnitrostátních pracovních cestách se stanoví ve stejné výši jako pro zaměstnance města, kterým výši stravného stanovuje v mezích platných právních předpisů kolektivní smlouva platná pro příslušné období,

b) výše stravného při zahraničních pracovních cestách se stanoví v souladu s platnými právními předpisy upravujícími jeho výši pro zaměstnance územních samosprávných celků,

c) výše kapesného při zahraničních pracovních cestách se stanoví ve výši 40% zahraničního stravného poskytnutého podle písm. b),

d) výše ostatních cestovních náhrad se stanoví v souladu s platnými právními předpisy upravujícími jejich výši pro zaměstnance územních samosprávných celků,

e) pro ostatní skutečnosti rozhodné pro poskytnutí cestovních náhrad členům zastupitelstva města platí úprava stanovená právními předpisy pro zaměstnance územních samosprávných celků, přičemž podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad (zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění úkolů, způsob dopravy a ubytování) určí členům zastupitelstva města před zahájením pracovní cesty písmeně starosta města cestovním příkazem.

24/XXII. schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci ze dne 17. 10. 2014 s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:00098604, dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem dodatku č. 3 je rozsah spolupráce města a Valašského muzea v přírodě v roce 2018. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 25/XXII. bere na vědomí informaci o vyúčtování oslav 750. let města dle důvodové zprávy a jejích příloh. 26/XXII. schvaluje, aby v rámci další Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byl do případné změny územního plánu zařazen požadavek č. 1 žadatele pana M.S. , na části parc.č.1082 a části parc.č. 479 k.ú. Tylovice, dle důvodové zprávy a její přílohy. 27/XXII. 1. revokuje usnesení č. 19/XIX ze dne 20. 6. 2017 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje, aby v rámci další Zprávy o uplatňování územního plánu byl do případné změny územního plánu zařazen požadavek č. 2 žadatele pana V.M. na parc. č. 1871/3 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. 3. neschvaluje pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 2 žadatele pana V.M. na pozemku parc. č. 1871/7, 1858/12 a 1869/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

28/XXII. 1. schvaluje, aby v rámci další Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byl do případné změny zahrnut požadavek č. 3 žadatele pana J.V.  na části pozemku parc. č. 505/2 dle důvodové zprávy a její přílohy. 2. neschvaluje pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavek č. 3 žadatele pana J.V.  na pozemku parc. č. 506/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy 29/XXII. neschvaluje pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 4 žadatele paní M. Ž. a paní R. M. na pozemku parc. č. 2609/7 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy 30/XXII. neschvaluje pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 5 žadatele paní V.J.  , na parc. č. 2442/32, 2442/43 a 2442/47 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy 31/XXII. neschvaluje pořízení změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle požadavku č. 6 žadatele paní D.T.  na parc. č. 2609/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.  32/XXII. bere na vědomí informaci odboru výstavby a územního plánování městského úřadu o zpracovaných územních studiích Balkán, Na Drahách, Pod Chlacholovem, U Sladského potoka dle důvodové zprávy. 33/XXII. bere na vědomí rezignaci paní Veroniky Fuskové Valasové na funkci člena osadního výboru Jižní město. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 14. prosince 2017 novým členem osadního výboru Jižní město pana Ing. Rudolfa Konečného, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 34/XXII. schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY, spol. s r. o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 ve výši 4.115.000 Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 21.12.2017 8:51:54 - aktualizováno 1.3.2018 11:59:14 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load