Usnesení XXIII. zasedání zastupitelstva ze dne 27.2.2018

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

XXIII. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 27. února 2018

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/XXIII. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a oznámené změny.

2/XXIII. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 v rozsahu 7.216 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

3/XXIII. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě nad, na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 a č. 2 důvodové zprávy se stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrské sítě: 1) ENERGOAQUA a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 15503461, umístění vedení VN nad pozemkem p.č. 1040/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6261-52/2017, smlouva č. 10/2018/OSM. 2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p.č. 782/3 a p.č.782/20 a 1 ks přípojkové skříně na pozemku p.č. 782/3 to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5952-585/2015, smlouva č. 50/2018/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

4/XXIII. schvaluje směnu části pozemku p. č. 3612 o výměře 3 m 2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 3612/2, části pozemku p.č. 3612 o výměře 2 m 2 oddělenou a označenou jako „díl b“ a části pozemku p.č. 3605/3 o výměře 0,44m 2 oddělenou a označenou jako „díl a“, kde díl „a“ a „b“ jsou sloučeny do nového pozemku p.č. 3612/3, to vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. st. 353 o výměře 3 m 2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 6369 ve společném jmění manželů P., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a odměřeno geometrickým plánem č. 6061-31/2016, bez finančního vyrovnání, a směnnou smlouvu č. 53/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely P. ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zástavních práv váznoucích na směňované části pozemku p. č. st. 353, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví manželů P. Schválená smlouva je součásti tohoto usnesení.

5/XXIII. schvaluje koupi pozemku p. č. 1040/89 o výměře 49 m 2 a části pozemku p.č. 1040/8 o výměře 46 m 2 oddělenou a nově označenou dle geometrického plán č. 6259-7093/2017 jako pozemek p.č. 1040/134, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, od níže uvedených spoluvlastníků ve výši jejich spoluvlastnických podílů uvedených na listu vlastnictví č. 558 pro obec a katastrální území Rožnov pod Radhoštěm: pana B.M. bytem Rožnov pod Radhoštěm paní B.N.E. bytem Lonsee, Spolková republika Německo paní B. J. , bytem Horní Bečva paní C.M., bytem Olomouc pana Č.P., bytem Hovězí pana D.F., bytem Rožnov pod Radhoštěm paní H.Z., bytem Rožnov pod Radhoštěm paní H. J., bytem Hutisko – Solanec panem H.B., bytem Vidče panem K.J. a paní K.A., bytem Rožnov pod Radhoštěm paní K.L., bytem Zubří paní L.L., bytem Rožnov pod Radhoštěm pan M.J. , bytem Rožnov pod Radhoštěm pan M.H., bytem Rožnov pod Radhoštěm pan M.P. bytem Rožnov pod Radhoštěm pan P.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm paní P. I., bytem Rožnov pod Radhoštěm paní P.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm pan P.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm paní R.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm pan R.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm paní S.I., bytem Zubří paní S.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm paní S.L., bytem Nový Jičín paní V.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm paní Z.E., bytem Rožnov pod Radhoštěm, a to za celkovou kupní cenu ve výši 17.690 Kč dohodnutou na podkladě znaleckého posudku jako cenu v místě a čase obvyklou a uzavření kupní smlouvy č. 51/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a výše uvedenými spoluvlastníky pozemků jako prodávajícími, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

6/XXIII. schvaluje prodej •  pozemku p.č. st. 1799 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 18 m 2 do vlastnictví paní V.D., bytem Liptál, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 13.084 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 276/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní V.D. jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 1800 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 17 m 2 do vlastnictví pana J.C., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 12.384 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 277/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem J.C. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 1801 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 18 m 2 do vlastnictví pana P.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 13.084 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 278/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem P.V. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 1802 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 16 m 2 do vlastnictví paní Z.H., bytem Krhová, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 11.684 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 279/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní Z.H. jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 1803 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 19 m 2 do vlastnictví paní J.K, bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 13.784 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 280/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní J.K. jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 1804 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 13 m 2 do vlastnictví paní M.S., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 9.584 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 281/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní M.S. jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 6 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 1805 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 13 m 2 do spoluvlastnictví paní P. P., bytem Praha 4, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 4.792 Kč a paní V.V., bytem Ostrava, Zábřeh, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 4.792 Kč, každé ideální jednu polovinu (1/2) pozemku p.č. st. 1805 vzhledem k celku, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 282/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní P.P. a paní V.V. jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 7 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 1806 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 13 m 2 do vlastnictví paní L.CH., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 9.584 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 283/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní L.Ch. jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 8 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 1807 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 17 m 2 do spoluvlastnictví pana M.K, bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 6.192 Kč a pana P.K, bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 6.192 Kč, každému ideální jednu polovinu (1/2) vzhledem k celku, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 284/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a pány M.K, a P.K, jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 9 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 1808 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 16 m 2 do vlastnictví pana Z.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 11.684 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 285/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem Z.K. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 10 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 2002 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 21 m 2 do vlastnictví paní B.K, bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 15.184 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 286/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní B.K. jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 11 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 2003 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 17 m 2 do společného jmění manželů R., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 12.384 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 287/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely R. jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 12 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 2004 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 17 m 2 do společného jmění manželů H., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 12.384 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 288/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely H. jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 13 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 2005 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 19 m 2 do vlastnictví pana P.C., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 13.784 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 289/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem P. C. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 14 důvodové zprávy. •  pozemku p.č. st. 3135 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 20 m 2 do vlastnictví paní D.C., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 14.484 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 290/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a paní D.C. jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 15 důvodové zprávy. Schválené smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 15 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

7/XXIII. schvaluje koupi části pozemku p.č. 2180/23, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6287-7096/2017 jako pozemek p.č. 2180/32 o výměře 27 m 2 , od paní S.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu v místě a čase obvyklou dohodnutou na podkladě znaleckého posudku ve výši 5.670 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 52/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní S.M. jako prodávající ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

8/XXIII. schvaluje nabytí pozemků: a) p.č. 3616/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m 2 p.č. 3694/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m 2 p.č. 3721/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m 2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm b) p.č. 1337/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m 2 p.č. 1337/47 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m 2 p.č. 1337/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m 2 p.č. 1337/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 139 m 2 p.č. 1337/54 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m 2 p.č. 1337/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m 2 p.č. 1337/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 160 m 2 p.č. 1337/57 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m 2 p.č. 1337/58 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m 2 p.č. 1337/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m 2 p.č. 1337/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m 2 p.č. 1337/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m 2 p.č. 1337/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m 2 p.č. 1337/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 220 m 2 p.č. 1337/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m 2 p.č. 1337/65 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m 2 p.č. 1337/66 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m 2 vše v k.ú. Tylovice z vlastnictví Zlínského kraje, IČ 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit darovací smlouvy a následně je předložit k projednání a schválení zastupitelstvem města.

9/XXIII. schvaluje nabytí pozemků: p.č. 1040/11 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 26,7 m 2 p.č. 1040/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 23,4 m 2 p.č. 1040/66 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 14,6 m 2 , vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (přesná výměra pozemků bude stanovena geometrickým plánem po dokončení stavby chodníku) a vyznačené v situačním snímku z vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit darovací smlouvy a následně je předložit k projednání a schválení zastupitelstvem města.

10/XXIII. bere na vědomí informaci o podané žádosti o grant z Mezinárodního Visegradského fondu na projekt v rámci spolupráce s partnerskými městy Povážská Bystrica, Śrem, Körmend a Bergen na realizaci VIII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže s názvem „Olympic idea links children from partners cities“ a schvaluje spolupráci s partnerskými městy spočívající v realizaci tohoto projektu v rozsahu popsaném v projektové žádosti o grant, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

11/XXIII. bere na vědomí problémy města formulované na prvním Veřejném fóru Zdravého města 2017 dne 4. 10. 2017 a ověřené anketou uveřejněnou na webových stránkách města dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá radě města přijmout opatření k řešení těchto problémů.

12/XXIII. projednalo a schvaluje aktualizovanou verzi 1.1 schválené „Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm pro 2018 - 2028“ z 31. října 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy. Tato schválená verze 1.1 Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm pro 2018-2028, která nahrazuje verzi 1.0 Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm pro 2018-2028, která byla schválena Zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 7/XXI dne 31. 10. 2017, je součástí tohoto usnesení.

13/XXIII. schvaluje, v rámci akce Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (č. 028/2018/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 jako povinným, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

14/XXIII. bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

15/XXIII. navrhuje do funkce přísedící Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm paní Helenu Fojtáškovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu města podáním žádosti o vystavení osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon).

16/XXIII. navrhuje do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm pana Miroslava Horuta, bytem Rožnov pod Radhoštěm.

17/XXIII. navrhuje do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm pana Jana Chovance, bytem Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu města podáním žádosti o vystavení osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon). 

18/XXIII. navrhuje do funkce přísedící Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm paní Blanku Kroupovou Špinarovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm.

19/XXIII. navrhuje do funkce přísedící Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm paní Hanu Mikeškovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu města podáním žádosti o vystavení osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon).

20/XXIII. navrhuje do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm pana Františka Mitáše, bytem Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu města podáním žádosti o vystavení osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon).

21/XXIII. navrhuje do funkce přísedící Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm paní Silvii Plucnarovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm.

22/XXIII. navrhuje do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm pana Bc. Pavla Vránu, bytem Rožnov pod Radhoštěm.

23/XXIII. schvaluje dodatek č. 4 Zřizovací listiny Základní školy Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

24/XXIII. 1) schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 pro jednotlivé příjemce programové dotace a ukládá starostovi města smlouvy o poskytnutí programové dotace s jednotlivými příjemci podepsat, 2) neschvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy.

25/XXIII. schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o školském obvodu mateřských škol na území města Rožnov pod Radhoštěm zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení.

26/XXIII. bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017.

27/XXIII. projednalo a schvaluje aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020 dle důvodové zprávy a jejich příloh.

28/XXIII. schvaluje plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na 1. pololetí 2018 uvedený v důvodové zprávě.

29/XXIII. bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o provedené kontrole projektů z období 2010 – 2016, které nebyly realizovány a projekty u kterých se v započaté přípravě se nepokračuje. Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu zpracovat časový výhled pokračování prací na neukončených projektech, u kterých se realizace předpokládá.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města


Vytvořeno 1.3.2018 10:45:57 - aktualizováno 6.3.2018 9:33:41 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load