Usnesení XXIV. zasedání zastupitelstva ze dne 24.4.2018

V Ý P I S  Z E Z Á P I S U

XXIV. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 24. dubna 2018

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/XXIV. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a odhlasovaných změn.  

2/XXIV. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 v rozsahu 21.442 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

3/XXIV. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ:70891320 jako příjemcem finančního příspěvku a městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem finančního příspěvku dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

4/XXIV. souhlasí se zrušením účasti města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře ve společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45193631 a ve společnosti EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 06242685 a v návaznosti na toto rozhodnutí 1) schvaluje prodej 800 ks akcií společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45193631 a 800 ks akcií společnosti EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 06242685 formou elektronické dražby s nejnižší cenou stanovenou ve znaleckém posudku 52/4-2018, který je uveden v příloze důvodové zprávy 2) pověřuje starostu města Rožnov pod Radhoštěm provedením všech právních jednání za město Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti s prodejem výše uvedených akcií společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45193631 a společnosti EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 06242685 formou elektronické dražby dle bodu 1 tohoto usnesení, 3) ukládá starostovi města uzavřít smlouvu o prodeji výše uvedených akcií s účastníkem, který učiní v rámci elektronické dražby nejvyšší podání. Bude-li nejvyšší podání nebo okolnosti s ním související v rozporu s § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je starosta města povinen předložit návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií ke schválení zastupitelstvu města 4) bere na vědomí , že účast města Rožnov pod Radhoštěm ve společnosti EP Rožnov, a.s. a EP Development RPR a.s. zaniká dokončením převodu akcií na třetí osobu.

5/XXIV. schvaluje směnu části pozemku p. č. 4934 oddělenou a nově označenou geometrickým plánem č. 6316-7191/2018, jako p. č. 4934/2 o výměře 125 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za část pozemku p. č. 1553/1 oddělenou a nově označenou geometrickým plánem č. 6316-7191/2018 jako p. č. 1553/4 o výměře 5 m 2 ve vlastnictví pana Z. B., bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm s dohodnutým doplatkem ceny ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm ve výši 50.400 Kč dle důvodové zprávy a uzavření směnné smlouvy č. 88/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem Z.B. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

6/XXIV. schvaluje uzavření smlouvy č. 100/2018/ OSM o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústní nad Labem, IČ: 27295567, jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě. Předmětem smlouvy je umístění plynárenského zařízení v a na pozemku p. č. 1323/3 a p. č. 1324/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6249-262/2017. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

7/XXIV. schvaluje prodej části pozemku p. č. 1747/2, oddělenou a nově označenou jako p.č. st. 5137 o výměře 6 m 2 , k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši 3.150 Kč dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 102/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součásti tohoto usnesení.

8/XXIV. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 336/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a panem M.K., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a dalšími účastníky smlouvy paní Z.J., trvale bytem Ostrava - Zábřeh, panem R.R., trvale bytem Ostrava - Hrabůvka, akademickým malířem panem O.N., trvale bytem Brno a paní H.P., bytem Praha 1 na prodej části pozemku p.č. 3025/17 o výměře cca 212 m 2 , k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, pro budoucí stavbu vodojemu (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

9/XXIV. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 335/2017/OSM ve variantě B důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a manžely Š. oba trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucími prodávajícími na výkup části pozemku p.č. 3025/14, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře cca 617m 2 pro budoucí stavbu vodojemu (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem), dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zahájení exekuce na listu vlastnictví 117, k pozemku p. č. 3025/14, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

10/XXIV. schvaluje koupi stavby veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu v délce 174,50 m uloženého v městském pozemku p.č. 826/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města, od stavebníků pana M.K. a paní M.K., oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, za cenu ve výši 189.064 Kč včetně DPH a uzavření smlouvy č. 125/2018/OSM o koupi staveb veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a stavebníky panem M.K. a paní M.K. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

11/XXIV. volí do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm pro funkční období 2018 až 2022 kandidáty uvedené v důvodové zprávě, kterými jsou Mgr. Helena Fojtášková, Miroslav Horut, Blanka Kroupová Špinarová, Hana Mikešková, František Mitáš, Silvie Plucnarová a Bc. Pavel Vrána.

12/XXIV. souhlasí se zrušením Nadačního fondu pro rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu, se sídlem Bučiska 2305, Rožnov pod Radhoštěm, Zimní stadion, IČ: 25846914, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru kanceláře starosty připravit návrh na zrušení uvedeného nadačního fondu, předložit jej starostovi města k podpisu a učinit další úkony nezbytné k podání návrhu na zrušení nadačního fondu.

13/XXIV. schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení.

14/XXIV. navrhuje Ing. Martina Hrnčárka, vedoucího finančního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, trvalým pobytem Kopřivnice jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128, IČ: 00304271 do kontrolní komise TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00534439 dle důvodové zprávy.

15/XXIV. bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění závazku vyplývajícího z článku VII. písm. d) Kupní smlouvy č. 028/2008/OSM/KUX uzavřené dne 15. 9. 2008 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a společností ENERGOAQUA, a.s. jako kupujícím ve znění dodatku č. 1 uzavřeném dne 23. 5. 2014.

16/XXIV. bere na vědomí zprávu o činnosti energetika města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017 dle důvodové zprávy a její přílohy.

Ing. Radim Holiš       Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města


Vytvořeno 26.4.2018 10:57:05 - aktualizováno 26.4.2018 12:01:31 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load