Usnesení XXV. zasedání zastupitelstva

V Ý P I S   Z E   Z Á P I S U

XXV. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 12. června 2018

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/XXV. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a navržených změn. 

2/XXV. ukládá Městskému úřadu úkol připravit podkladové materiály k posouzení posunutí dopravního značení označujícího počátek obce Rožnov pod Radhoštěm dále od centra v lokalitách Horní Paseky, Kramolišov / Uhliska a příjezd od Valašského Meziříčí s cílem zvýšit bezpečnost v okrajových částech města Rožnov pod Radhoštěm. 

3/XXV. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 v rozsahu 4.482 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 

4/XXV. souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2017, a to bez výhrad, a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm sestavenou k 31. 12. 2017, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

5/XXV. projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČ: 70238880 za rok 2017 a zprávu č. 423/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2017, která tvoří přílohu závěrečného účtu. 

6/XXV. schvaluje směnu pozemku p.č. 1224/23 o výměře 235 m 2 a pozemku p.č. 1224/83 o výměře 166 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1224/11 nově oddělenou a označenou dle geometrického plánu č. 6336-56/2018 jako pozemek p.č. 1224/104 o výměře 401 m 2 ve vlastnictví manželů S. , oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, s dohodnutým doplatkem ceny ve prospěch manželů S. ve výši 40.100 Kč, a bezúplatné nabytí předkupního práva městem Rožnov pod Radhoštěm na koupi zůstatkové části pozemku p.č. 1224/11 o výměře 1 806 m 2 , vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření smlouvy o směně a zřízení předkupního práva č. 173/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely S. ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená smlouva o směně a zřízení předkupního práva je součástí tohoto usnesení. 

7/XXV. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 143/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a panem I.H., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu z důvodu vybudování chodníku v Rožnově p. R. - Tylovice kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 211/2 o výměře cca17 m 2 , k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem). Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

8/XXV. schvaluje uzavření smlouvy č. 168/2018/OSM o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652, jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě. Předmětem smlouvy je umístění vodovodního řadu v a na pozemku p. č. 97/2 a p. č. 828/9 v k.ú. Hážovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 340-7777/2017. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

9/XXV. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1040/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 115m 2 , jehož součástí je chodník, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 760 01 Zlín dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit darovací smlouvu a následně ji předložit k projednání a schválení zastupitelstvem města. 

10/XXV. schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků: p.č. 942/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 67 m 2 p.č. 1012/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 83 m 2p.č. 1012/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 293 m 2 p.č. 1012/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 11 m 2 p.č. 3601/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 27 m 2 p.č. 3715/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m 2 p.č. 3728/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 379 m 2 p.č. 3730/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 678 m 2 p.č. 3781/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 247 m 2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit darovací smlouvu k projednání zastupitelstvem města. 

11/XXV. schvaluje nabytí pozemků uvedených v seznamu parcel v příloze č. 1 důvodové zprávy (na pozemcích se nachází chodníky, veřejná zeleň a místní komunikace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm u silnice I/35 na ul. Meziříčská) a v příloze č. 2 důvodové zprávy (na pozemcích se nachází chodník a veřejná zeleň-příkop ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm u silnice I/58 na ul. Ostravská), vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit darovací smlouvy a následně je předložit k projednání a schválení zastupitelstvem města. 

12/XXV. schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, na základě žádosti pana B.J. , trvalý pobyt Zašová, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města. Bude-li kupujícím na základě vyhlášeného záměru pan B.J. , ukládá zastupitelstvo města odboru správy majetku zapracovat do připravované kupní smlouvy dohodu o zřízení předkupního práva a o využití budovy ve vlastnictví pana B.J. stojící na pozemku p.č. st. 2636 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pouze k účelu umístění garáží. 

13/XXV. pojmenovává víceúčelové sportovní hřiště na ul. Letenská, Rožnov pod Radhoštěm, názvem "Atletické hřiště Dany Zátopkové" dle důvodové zprávy a její přílohy. 

14/XXV. stanovuje na volební období 2018 - 2022 počet členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na 21. 

15/XXV. deleguje na valnou hromadu společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 451 93 631 konanou dne 28. 6. 2018 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm starostu města Ing. Radima Holiše, bytem Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje jej hlasováním a výkonem práv města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat; podmínkou je přitom neoslabení postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů. 

16/XXV. projednalo a bere na vědomí informaci o nuceném přechodu vlastnického práva k akciím společnosti EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 06242685 z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví hlavního akcionáře, kterým se stala společnost E. P. I., s.r.o., IČ: 49610163, se sídlem Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za poskytnuté protiplnění ve výši 325 Kč za jednu akcii dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2 a v návaznosti na tuto informaci: 1) zrušuje část svého usnesení č. 4/XXIV ze dne 24. 4. 2018, a to v rozsahu, ve kterém schválilo prodej 800 ks akcií společnosti EP Development RPR a.s. ve vlastnictví města formou elektronické dražby s nejnižší cenou stanovenou ve znaleckém posudku 52/4-2018 a pověřilo starostu města provedením všech právních jednání v souvislosti s prodejem výše uvedených akcií společnosti EP Development RPR a.s. a uložilo starostovi města uzavřít smlouvu o prodeji výše uvedených akcií s účastníkem, který učiní v rámci elektronické dražby nejvyšší podání a 2) ukládá starostovi města zajistit veškeré úkony vedoucí k dosažení finančního protiplnění v celkové výši 260.000 Kč za nucený přechod vlastnického práva k 800 ks akciím společnosti EP Development RPR a.s. z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví hlavního akcionáře. 

17/XXV. projednalo návrh na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy a uděluje Cenu města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2018 manželům Heleně a Petrovi Dobrovolným, oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

18/XXV. projednalo návrh na udělení Čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm uvedený v příloze č. 4 důvodové zprávy a neschvaluje udělení Čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm dle předloženého návrhu. 

19/XXV. schvaluje dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko ze dne 8. 9. 2015 dle důvodové zprávy a její přílohy. 

20/XXV. projednalo a schvaluje Plán rozvoje sportu na území města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený plán je součástí tohoto usnesení. 

21/XXV. schvaluje poskytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Pivovarská 31, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:47997796 ve výši 150.000 Kč na projekt „Výmalba interiéru kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 

22/XXV. schvaluje poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku Art centrum DAGI, se sídlem 5. května 1551, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:26630257 ve výši 100.000 Kč na projekt Ledové království 12/2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 

23/XXV. schvaluje poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku Art centrum DAGI, se sídlem 5. května 1551, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:26630257 ve výši 50.000 Kč na projekt Sochy z písku 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 

24/XXV. schvaluje poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku Tenisový klub Radegast z.s., se sídlem Pod Strání 2834, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:22851933 ve výši 10.000 Kč na projekt Pronájem sportovního zařízení - venkovní kurty dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 

25/XXV. schvaluje poskytnutí individuální dotace zapsanému spolku Tenisový klub Radegast z.s., se sídlem Pod Strání 2834, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:22851933 ve výši 20.000 Kč na projekt Pronájem sportovního zařízení - sportovní hala dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 s příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 

26/XXV. schvaluje poskytnutí individuální dotace Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ:70238880 ve výši 150.000 Kč na projekt Destinační společnost Valašsko v roce 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 příjemcem individuální dotace a ukládá starostovi města smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat. 

27/XXV. projednalo a schvaluje Plán přípravy na stárnutí ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválený plán je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš                   Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 15.6.2018 12:28:45 - aktualizováno 15.6.2018 12:34:46 | přečteno 57x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load