Usnesení XXVI. zasedání

V Ý P I S   Z E   Z Á P I S U

XXVI. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 11. září 2018

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/XXVI. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a změn již odhlasovaných. 

2/XXVI. souhlasí, aby místostarostka města Mgr. Kristýna Kosová vykonávala funkci místostarostky města jako neuvolněný člen zastupitelstva města bez nároku na odměnu a v souvislosti s touto změnou zrušuje v rozsahu, ve kterém stanovilo počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města, své usnesení č. 3/I ze dne 18. 11. 2014 a nově stanoví počet dlouhodobě uvolněných zastupitelů města na dva, jimiž jsou starosta města Ing. Radim Holiš a místostarosta města Ing. Jan Kučera, MSc. 

3/XXVI. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 v rozsahu 5.987 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 

4/XXVI. projednalo informaci o probíhajících stavebních úpravách šaten ve 2. NP v budově krytého bazénu v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen „Projekt“) a o způsobu financování tohoto Projektu ze strany vlastníka budovy, společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361 (dále jen „společnost KRYTÝ BAZÉN“) dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města 1) souhlasí s Projektem a se zvoleným způsobem financování Projektu, tj. s přijetím úvěru ve výši 11.862.504 Kč s příslušenstvím společností KRYTÝ BAZÉN od Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15 057, IČ: 00001350 (dále jen „ČSOB, a.s.“) včetně způsobu jeho zajištění dle podmínek smlouvy o úvěru č. 1490/18/5625 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy, 2) schvaluje ručení ve smyslu § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů za úvěr společnosti KRYTÝ BAZÉN od ČSOB, a.s. uvedený v bodě 1 tohoto usnesení a 3) schvaluje uzavření dohody o ručení č. 1491/18/5625 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako ručitelem a ČSOB, a.s. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená dohoda o ručení je součástí tohoto usnesení.

5/XXVI. bere na vědomí informaci o průběhu prodeje akcií společnosti EP Rožnov, a.s., IČ: 45193631, se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 209/2018/OF mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a společností E.P.I., s r.o. se sídlem Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49610163 jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Předmětem kupní smlouvy je prodej 800 ks kmenových akcií na jméno společnosti EP Rožnov, a.s., IČ: 45193631 ve vlastnictví města za kupní cenu 2.552.000 Kč. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

6/XXVI. schvaluje uzavření „dohod o zrušení věcného břemene – služebnosti a smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti“ ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 4 důvodové zprávy uzavírané mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako povinným ze služebnosti inženýrské sítě a městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným spočívající: 1) ve zrušení věcného břemene – služebnosti zřízené v pozemku p. č. 3728/38 v rozsahu dle geometrického plánu č. 5752-180/2014 a ve zřízení nového věcného břemene – služebnosti pro světelné signalizační zařízení „Stavební objekt SOD 492- SSZ přechodu v km 0,517“ v pozemku p.č. 3728/38 o celkové délce 19,8 m dle geometrického plánu č. 6329-80211/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.189/2018/OSM). 2) ve zrušení věcného břemene – služebnosti zřízené v pozemcích p.č.1009/8, p.č.1009/12, p.č.3728/22 a p.č.3728/38 v rozsahu dle geometrického plánu č. 5751-99/2014 a ve zřízení nového věcného břemene – služebnosti pro světelné signalizační zařízení „Stavební objekt SOD 493 – SSZ přechodu v km 0,650“ v pozemcích p.č. 1002/107, p.č. 1009/12, p.č. 3728/22, p.č. 3728/38 a p.č. 3728/78 o celkové délce 37 m dle geometrického plánu č. 6330-80212/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.190/2018/OSM). 3) ve zrušení věcného břemene – služebnosti zřízené v pozemcích p.č.1009/8 a p.č. 3728/38 v rozsahu dle geometrického plánu č. 5753-181/2014 a ve zřízení nového věcného břemene – služebnosti pro světelné signalizační zařízení „Stavební objekt SOD 494 – SSZ přechodu v km 0,762“ v pozemcích p.č. 1002/108, p.č. 1009/9 a p.č. 3728/38 o celkové délce 29,6 m dle geometrického plánu č. 6331-80213/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.191/2018/OSM). 4) ve zrušení věcného břemene – služebnosti pro veřejné osvětlení zřízené v pozemcích p. č. 998/8, p. č. 998/10, p. č. 1002/108, p. č. 1009/9, p. č. 1009/12, p. č. 1012/26, p. č. 1032/15, p. č. 3728/23, p. č. 3728/24, p. č. 3728/25, p. č. 3728/26, p. č. 3728/27, p. č. 3728/28, p. č. 3728/29, p. č. 3728/38, p. č. 3728/39, p. č. 3728/40, p. č. 3728/42, p. č. 3728/43, p. č. 3729/5, p. č. 6104/2 a p. č. 6226, v rozsahu dle geometrického plánu č. 5736-162/204 a v celých pozemcích p.č.3728/41, p.č. 3812/7, p.č. 3812/8 a p.č. 3812/9 a ve zrušení věcného břemene - služebnosti pro koordinační kabel světelného signalizačního zařízení zřízené v pozemcích p. č. 998/8, p. č. 1009/8, p. č. 1009/9, p. č. 1009/12, p. č. 1009/14, p. č. 1012/26, p. č. 3728/24, p. č. 3728/25, p. č. 3728/26, p. č. 3728/27, p. č. 3728/29, p. č. 3728/31, p. č. 3728/38, p. č. 3728/43, p. č. 3728/44 a p. č. 6104/2 v rozsahu dle geometrického plánu č. 5708-103/2014 a v celých pozemcích p.č. 3728/22, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve zřízení nového věcného břemene – služebnosti pro veřejné osvětlení „Stavební objekt SOC 451“ v pozemcích p.č. 940/5, p. č. 998/8, p. č. 998/10, p. č. 1002/84, p. č. 1002/108, p. č. 1002/132, p. č. 1009/9, p. č. 1009/12, p. č. 1009/16, p. č. 1012/26, p. č. 1012/48, p. č. 1012/49, p. č. 1032/15, p. č. 3728/23, p. č. 3728/24, p. č. 3728/25, p. č. 3728/28, p. č. 3728/38, p. č. 3728/39, p. č. 3728/40, p. č. 3728/43, p. č. 3728/44, p. č. 3728/64, p. č. 3728/66, p. č. 3728/67, p. č. 3728/68, p. č. 3728/71, p. č. 3728/72, p. č. 3728/73, p. č. 3728/80, p. č. 3728/83, p. č. 3729/13, p č. 3812/7, p. č. 6104/2, p. č. 6104/4, p. č. 6104/5, p. č. 6226 v rozsahu geometrického plánu č. 6301-8025d/2017 a v celých pozemcích p. č. 998/13, p. č. 1002/107, p. č. 3728/22, p. č. 3728/75, p. č. 3728/77, p. č. 3728/78, p. č. 3728/85 a p. č. 3729/5 o celkové délce 1362,3 m a ve zřízení věcného břemene – služebnosti pro koordinační kabel světelného signalizačního zařízení „Stavební objekt SOD 497“ v pozemcích p. č. 940/5, p. č. 998/8, p. č. 1012/26, p. č. 1012/48, p. č. 1012/49, p. č. 3728/24, p. č. 3728/25, p. č. 3728/38, p. č. 3728/43, p. č. 3728/71, p. č. 3728/72 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6342-80214c/2017 a v celých pozemcích p. č. 3728/22, p. č. 3728/75, p. č. 3728/77, p. č. 3728/78 o celkové délce 622,7 m, to vše v k,ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.237/2018/OSM). Schválené „dohody o zrušení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti“ jsou součástí tohoto usnesení. 

7/XXVI. projednalo a bere na vědomí informaci o vnesení nepeněžitého vkladu, vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 (dále jen Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.) dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města po projednání: 1) schvaluje nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., který je tvořen vodohospodářským majetkem města Rožnov pod Radhoštěm uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy (seznam vodohospodářského majetku) a blíže specifikovaném ve znaleckém posudku č. 35-9504/2018 ze dne 18. 7. 2018 zpracovaném soudním znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou. Nepeněžitý vklad je oceněn uvedeným znaleckým posudkem na částku ve výši 42.136.000 Kč. Za nepeněžitý vklad se městu Rožnov pod Radhoštěm vydá 42 136 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000 Kč. 2) schvaluje uzavření smlouvy o upsání akcií č. 239/2018/OSM (č. VaK / 114 / 2018) ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a 3) schvaluje Prohlášení o vnesení nemovité věci jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a s ním související protokol o předání a převzetí nepeněžitého vkladu ve znění uvedeném v příloze č. 2 a 3 důvodové zprávy a ukládá starostovi města tyto dokumenty podepsat. Znalecký posudek č. 35-9504/2018 ze dne 18. 7. 2018, seznam vodohospodářského majetku, schválená smlouva o upsání akcií a Prohlášení o vnesení nemovité věci včetně protokolu jsou přílohou tohoto usnesení. 

8/XXVI. 1) zrušuje v plném rozsahu bod 5 usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, kterým schválilo prodej části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a uzavření kupní smlouvy č. 204/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní M.R. trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm a v návaznosti na toto zrušení 2) schvaluje nově prodej části pozemku p. č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p. č. 1398/32 o výměře 203 m 2 do vlastnictví paní M.R., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 82.581 Kč a uzavření nové kupní smlouvy č. 89/2018/OSM se splátkovým kalendářem mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní M.R. ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

9/XXVI. 1) zrušuje v plném rozsahu bod 4 usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, kterým schválilo prodej části pozemku p. č. 1398/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a uzavření kupní smlouvy č. 203/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely A., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, a v návaznosti na toto zrušení 2) schvaluje nově prodej části pozemku p. č. 1398/3, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015 jako pozemek p.č. 1398/31 o výměře 133 m 2 , vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do společného jmění manželů A., oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 54.581 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 216/2018/OSM se splátkovým kalendářem mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely A. ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

10/XXVI. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem ke stavbě „Eden Rožnov 2“, č. sml. 253/2018/OSM, na výstavbu a budoucí převod veřejné infrastruktury – účelové komunikace, vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení pro výstavbu bytových domů na pozemcích p.č. 2442/56 a p.č. 2442/57 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle zpracované projektové dokumentace „Eden Rožnov 2“ s žadatelem, společností EDEN ROŽNOV s.r.o., sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 05050651, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

11/XXVI. schvaluje koupi části pozemku p.č. 2645, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6288-7095/2017 jako pozemek p.č. 2645/1 o výměře 257 m 2 , v podílovém spoluvlastnictví paní J.F. pana M.F. a pana T.F., všichni trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu v místě a čase obvyklou dohodnutou na podkladě znaleckého posudku ve výši 89.950 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 248/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní J.F. panem M.F. a panem T.F. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

12/XXVI. schvaluje koupi části pozemku p.č. 2643/1, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6288-7095/2017 jako pozemek p.č. 2643/4 o výměře 32 m 2 , ve vlastnictví pana M.K, trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu v místě a čase obvyklou dohodnutou na podkladě znaleckého posudku ve výši 11.200 Kč, a uzavření kupní smlouvy č. 249/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem M.K. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města schválenou kupní smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zástavního práva váznoucího na kupované části pozemku p.č. 2643/1, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana M.K. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

13/XXVI. schvaluje prodej pozemku p.č. st. 2636 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví pana B.J., trvalý pobyt Zašová, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 16.530 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a výhrady zpětné koupě č. 250/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem B.J. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

14/XXVI. schvaluje zrušení věcného předkupního práva zřízeného kupní smlouvou, uvedenou v příloze č. 2 důvodové zprávy s právními účinky vkladu ke dni 25. 6. 1998, pro město Rožnov pod Radhoštěm k pozemkům p.č. st. 1673/1 a p.č. 965/5, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví společnosti EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 06242685, a uzavření dohody o zrušení věcného předkupního práva k nemovitým věcem č. 251/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným z předkupního práva a společností EP Development RPR a.s. jako povinným z předkupního práva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení. 

15/XXVI. schvaluje koupi pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6087/2 a p.č. 6234/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 69797111, za kupní cenu ve výši 148.200 Kč dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 261/2018/OSM (UZSVM/OVS/2412/2018-OVSM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

16/XXVI. projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70238642 za rok 2017 a zprávu č. 411/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SMR za rok 2017, která tvoří přílohu závěrečného účtu. 

17/XXVI. 1) zrušuje část usnesení č. 26/XXV ze dne 12. 6. 2018, a to v rozsahu, kterým uložilo městskému úřadu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 s příjemcem individuální dotace, Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ: 70238880 a starostovi města takto připravenou smlouvu o poskytnutí individuální dotace podepsat, a v návaznosti na toto zrušení 2) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ: 70238880 jako příjemcem dotace ve výši 150.000 Kč na projekt Destinační společnost Valašsko v roce 2018 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva o poskytnutí dotace je součástí tohoto usnesení. 

18/XXVI. bere na vědomí znění souhrnné zprávy o stavu řešení ověřených problémů města Rožnov pod Radhoštěm vzešlých z Veřejného fóra 2017 ze dne 4. 10. 2017 a ověřených elektronickou anketou, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. 

19/XXVI. bere na vědomí informaci o podané žádosti města v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ, za účelem realizace malého projektu „Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“ (dále jen „malý projekt“), ve které město vystupuje jako žadatel a partnerské město Povážská Bystrica, se sídlem Centrum 2/3, Povážská Bystrica 017 03, IČ:317667, jako hlavní přeshraniční partner, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. zastupitelstvo města v souvislosti s podanou žádostí schvaluje: 1) zajištění realizace projektu žadatelem malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci uvedenými v příloze č. 2 důvodové zprávy a 2) zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci. Žádost o nenávratný finanční příspěvek dosahuje celkové výše 27.208 EUR (z toho spolufinancování z ERDF ve výši 19.997,88 EUR, spoluúčast žadatele 7 210,12 EUR). 

20/XXVI. projednalo a schvaluje druhou aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 - 2020 dle důvodové zprávy a jejich příloh. 

21/XXVI. schvaluje uzavření dohody o narovnání č. 262/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Ivo Mischingerem, se sídlem 1. máje 2609, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 13633848. Schválená dohoda o narovnání je součástí tohoto usnesení.

  Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města                 místostarosta města

Vytvořeno 17.9.2018 13:13:20 - aktualizováno 17.9.2018 13:21:47 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load