Usnesení z I. ustavujícího zasedání

V Ý P I S     Z E Z Á P I S U

I. ustavujícího zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 30. října 2018

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/I. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky. 

2/I. stanoví 7 členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm. 

3/I. stanoví 2 místostarosty města. Zastupitelstvo města určuje funkci starosty města a funkci prvního místostarosty města jako funkce, pro které budou zvolení členové zastupitelstva města uvolněni. Druhý místostarosta města bude svou funkci vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva. 

4/I. volí starostou města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 

5/I. volí prvním místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm, který bude vykonávat funkci místostarosty jako uvolněný člen zastupitelstva města, Ing. Jana Kučeru, MSc., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 

6/I. volí druhým místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm, který bude vykonávat funkci místostarosty jako neuvolněný člen zastupitelstva města, Mgr. Kristýnu Kosovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 

7/I. určuje, že starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje místostarosta Ing. Jan Kučera, MSc. Nebude-li přítomen ani tento místostarosta, pak starostu bude zastupovat místostarostka Mgr. Kristýna Kosová. 

8/I. volí členem Rady města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Lenku Střálkovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 

9/I. volí členem Rady města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jiřího Pavlicu, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 

10/I. volí členem Rady města Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Martina Drápala, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 

11/I. volí členem Rady města Rožnov pod Radhoštěm doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm. 

12/I. a) pověřuje výkonem funkce oddávajícího při svatebních obřadech tyto zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm: doc. PhDr. Daniela Drápalu, Ph.D. Ing. Radúze Máchu Bc. Markétu Blinkovou Jaromíra Koryčanského Mgr. Martina Drápala Ing. Lenku Střálkovou Ing. Jiřího Pavlicu MVDr. Janu Malcovou doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. b) souhlasí, aby zastupitelé města Rožnov pod Radhoštěm, kteří budou v souvislosti s funkcí zastupitele zastupovat město při významných příležitostech a občanských obřadech, jakými jsou např. svatební obřady, vítání občánků či předávání vysvědčení, užívali závěsný odznak města Rožnov pod Radhoštěm. 

13/I. určuje jako člena zastupitelstva města za město Rožnov pod Radhoštěm pro komunikaci a spolupráci města s odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na území města Rožnov pod Radhoštěm ve volebním období 2018 - 2022 paní Mgr. Kristýnu Kosovou, místostarostku města Rožnov pod Radhoštěm. 

14/I. a) zrušuje své usnesení č. II/26 ze dne 16. 12. 2014, kterým delegovalo zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na všechny valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652, konané v období od prosince 2014 do listopadu 2018. b) deleguje na všechny valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652, konané ve volebním období 2018 až 2022 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm místostarostu města Ing. Jana Kučeru MSc. V případě, že se Jan Kučera nebude moci některé z valných hromad společnosti zúčastnit, deleguje na valnou hromadu místostarostku města Mgr. Kristýnu Kosovou. Zastupitelstvo města pověřuje delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře, přičemž delegované osoby budou na valné hromadě hlasovat tak, aby nedošlo k oslabení postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárného fungování společnosti a jejich orgánů. Delegované osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. 

15/I. a) zrušuje své usnesení č. II/28 ze dne 16. 12. 2014, kterým určilo zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na všechny valné hromady Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642, konané v období od prosince 2014 do listopadu 2018. b) určuje, že osobou oprávněnou k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642 ve volebním období 2018 až 2022 je, v souladu s platnými stanovami Sdružení, místostarosta města Ing. Jan Kučera, MSc. V případě, že se místostarosta města nebude moci některé z valných hromad Sdružení zúčastnit, účastní se valné hromady za město Rožnov pod Radhoštěm starosta města Ing. Radim Holiš. Místostarostovi i starostovi se ukládá, aby na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. c) navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do funkce předsedy Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642, místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. 

16/I. a) zrušuje své usnesení č. II/29 ze dne 16. 12. 2014, kterým určilo zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na všechny valné hromady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880 konané v období od prosince 2014 do listopadu 2018. b) bere na vědomí, že osobou oprávněnou k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880, je v souladu s platnými stanovami Sdružení, starosta města Ing. Radim Holiš. V případě, že se starosta města nebude moci některé z valných hromad Sdružení zúčastnit, zmocňuje pro volební období 2018 až 2022 jako náhradníka místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. Starostovi i místostarostovi se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. c) navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do Rady mikroregionu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880, starostu města Ing. Radima Holiše. 

17/I. a) zmocňuje na všechny valné hromady zapsaného spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925, konané ve volebním období 2018 až 2022 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc.. Zmocněné osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou hromadou. b) zmocňuje místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc., aby město Rožnov pod Radhoštěm zastupoval ve výběrové komisi Místní akční skupiny Rožnovsko, z. s., se sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925, bude-li město Rožnov pod Radhoštěm do této komise jako člen Místní akční skupiny Rožnovsko z. s. zvoleno. 

18/I. pověřuje zastupitele města Ing. Jana Kučeru, MSc., pro volební období 2018 až 2022 funkcí "politika pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21". 

19/I. zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a s účinností od 31. 10. 2018 volí do funkce předsedy finančního výboru Ing. Jiřího Pavlicu, zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm a do funkce členů finančního výboru kandidáty uvedené v důvodové zprávě, kterými jsou: Jindřich Motýl, MBA, Ing. Kateřina Strakošová, Kamil Mikula, Ing. Petr Hejný, DiS., Ing. Vojtěch Bajer, Bc. Markéta Blinková, Ing. Simona Pavelová, Jaromír Koryčanský. 

20/I. zřizuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a s účinností od 31. 10. 2018 volí do funkce předsedy kontrolního výboru pana Aloise Vychodila, zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm a do funkce členů kontrolního výboru kandidáty uvedené v důvodové zprávě, kterými jsou: RNDr. Jiří Melcher, Miroslav Macek, Martin Baratka, Renata Plačková, RNDr. Ivan Lukáš, Mgr. Jitka Valentová, Zdeněk Třos, JUDr. Danuška Grygarová. 

21/I. stanoví výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města takto: Za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města bez další funkce náleží měsíční odměna od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 1 999 Kč a od 1. 1. 2019 ve výši 2 139 Kč. Za výkon funkce člena rady města náleží měsíční odměna od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 7 998 Kč, a od 1. 1. 2019 ve výši 8 557 Kč. Za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města náleží měsíční odměna od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 3 999 Kč, a od 1. 1. 2019 ve výši 4 279 Kč. Za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města náleží měsíční odměna od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 3 332 Kč, a od 1. 1. 2019 ve výši 3 566 Kč. Za výkon funkce neuvolněného místostarosty města náleží měsíční odměna s účinností od 1. 11. 2018 ve výši 31 300 Kč. Při souběhu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města souhrnná měsíční odměna. Výše souhrnné měsíční odměny se stanoví jako součet odměn za nejvýše tři funkce, přičemž do souhrnné odměny lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady města, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města a předsedy nebo člena komise rady města. V případě budoucího nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna neuvolněnému členu zastupitelstva města náležet ode dne následujícího po dni, kdy složil slib. V případě budoucího zvolení do funkce v průběhu volebního období (např. změna v obsazení jednotlivých funkcí, zvolení do nově zřízených komisí rady či výborů zastupitelstva města) bude odměna náležet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke zvolení do příslušné funkce. Nárok na odměnu za výkon příslušné funkce zaniká ke dni ukončení výkonu této funkce. Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu zapracovat tyto změny do rozpočtu pro rok 2019 a provést odpovídající změny ve výplatách odměn neuvolněným zastupitelům města.

Ing. Radim Holiš               Ing. Jan Kučera, MSc.

  starosta města       místostarosta města

Vytvořeno 2.11.2018 8:00:51 - aktualizováno 11.2.2019 15:27:06 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load