Usnesení z II. zasedání zastupitelstva

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

II. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 11. prosince 2018

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/II. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky. 

2/II. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 v rozsahu 8.443 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 

3/II. schvaluje odměny členům finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města za období od 1.1. 2018 do 5. 10. 2018, kteří nebyli v tomto období členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy a její přílohy. 

4/II. schvaluje rozpočet města na rok 2019 ve výši 516.455 tis. Kč ve výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu jsou oprávněni provádět změnu rozpisu rozpočtu mezi provozními a investičními výdaji, pokud dochází pouze ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

5/II. schvaluje seznam nezařazených investičních akcí uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy a schvaluje jejich následné zařazení do rozpočtu města na rok 2019 za předpokladu získání dotací spolufinancujících tyto investice. 

6/II. schvaluje poskytnutí zálohy na finanční podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2019 ve výši 7.000.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361 a uzavření smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2019, číslo smlouvy 336/2018/KBR se společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

7/II. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ: 62182137 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

8/II . schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 310/2018/OSM mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774 jako povinným z věcného břemene, městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným z věcného břemene a manžely D., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm jako investory ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Předmětem smlouvy je zřízení úplatného věcného břemene na dobu neurčitou spočívajícím v umístění vodovodního řadu v a na pozemku p. č. 837/1 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví České republiky v rozsahu dle geometrického plánu č. 1089-70784/2018. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 

9/II. schvaluje uzavření dohod o zrušení věcného břemene – služebnosti a smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti“ ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 důvodové zprávy v rámci stavby „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako investorem, městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným z věcného břemene – služebnosti a těmito povinnými : 1) INFINAX s.r.o, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 754, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 27763838 spočívající ve zrušení věcného břemene – služebnosti zřízené v pozemku p. č. 6104/1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 a ve zřízení nového věcného břemene – služebnosti pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení SO C 451- Veřejné osvětlení v pozemku p.č. 1451/5 a p.č. 6104/1 o celkové délce 82,2 m dle geometrického plánu č. 6301-8025q/2017 a geometrického plánu č. 6376-80215/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.306/2018/OSM). 2) pan L.D. bytem Rožnov pod Radhoštěm a manželé Z., oba bytem Vidče spočívající ve zrušení věcného břemene – služebnosti zřízené v pozemku p. č.1032/3 v rozsahu dle geometrického plánu č. 5694-95/2014 a ve zřízení nového věcného břemene – služebnosti podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení SO C 451- Veřejné osvětlení v pozemcích p. č. 1032/3, p. č. 1032/22 a p. č. 3781/15 o celkové délce 160,4 m dle geometrického plánu č. 6301-8025n/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.313/2018/OSM). Schválené „dohody o zrušení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti“ jsou součástí tohoto usnesení. 

10/II. schvaluje uzavření „smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 5 důvodové zprávy v rámci stavby „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 jako investorem, městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě a těmto povinnými : 1) MM elektro s.r.o., Horečky 317, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 25354183 spočívající ve zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení – SO C 451 Veřejné osvětlení v pozemku p. č. 940/3 o celkové délce 19,5 m dle geometrického plánu č.6301-8025c/2017 a koordinační kabel světelného signalizačního zařízení – SO D 497 Koordinační kabel SSZ v pozemku p. č. 940/3 o celkové délce 0,3 m dle geometrického plánu č. 6342-80214b/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č.305/2018/OSM). 2) FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., Jasenická 296, 755 01 Vsetín, IČ: 25309561 spočívající ve zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení – SO C 451 Veřejné osvětlení v pozemcích p. č. 1012/1, p. č. 1012/4 a p. č. 1012/6 o celkové délce 122,6 m dle geometrického plánu č. 6301-8025m/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č. 307/2018/OSM). 3) Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČ: 00012122 a manželé Ing. Radomír Šrámek a Mar t ina Šrámková, oba trvalý pobyt U Apolla 691/1, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí spočívající ve zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení – SO C 451 Veřejné osvětlení v pozemku p. č. 3812/6 o celkové délce 151,7 m dle geometrického plánu č. 6301-8025r/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č. 314/2018/OSM). 4) OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 48038687 spočívající ve zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení – SO C 451 Veřejné osvětlení v pozemcích p. č.1002/3, p.č. 1002/103, p.č. 1002/136, p.č. 1002/137, p.č. 1002/138, p.č. 1002/139, p.č. 1009/10, p.č. 1009/17 a p.č. 3728/12 o celkové délce 361,9 m dle geometrického plánu č. 6301-8025h/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č. 317/2018/OSM). 5) OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 48038687 spočívající ve zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro světelné signalizační zařízení SO D492 – SSZ přechodu v km 0,517 v pozemcích p.č.1002/103, p.č. 1002/138 a p.č. 3728/12 o celkové délce 12,1 m dle geometrického plánu č. 6329-80211/2017 a světelné signalizační zařízení SO D494 – SSZ přechodu v km 0,762 v pozemcích p.č. 1009/13 a p.č. 1009/17 o celkové délce 2,0 m dle geometrického plánu č. 6331-80213/2017 to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (smlouva č. 318/2018/OSM). Schválené „ smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti“ jsou součástí tohoto usnesení. 

11/II. schvaluje prodej části pozemku p. č. 1148/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6399-70769/2018 jako pozemek p.č. 1148/9 o výměře 59 m 2 , do společného jmění manželů M. oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 6.000 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 303/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

12/II. schvaluje směnu části pozemku p.č. 516 o výměře 287 m 2 nově označenou jako p.č. 516/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 514 o výměře 63 m 2 nově označenou jako p.č. 514/2 ve vlastnictví pana Z.S., trvale bytem Brno, vše odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 1090-212/2018 pro k.ú. Tylovice, s dohodnutým doplatkem ceny ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm ve výši 48.800 Kč, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření směnné smlouvy č. 327/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem Z.S. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení. 

13/II. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 326/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a panem Z.S., trvale bytem Brno jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 515 v k. ú. Tylovice městem Rožnov pod Radhoštěm za cenu ve výši 100 Kč/m 2 , stanovenou znaleckým posudkem č. 604-72/18 vyhotoveným dne 4.11.2018. Schválená smlouva o budoucí smlouvě kupní ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

14/II. revokuje své usnesení č. 10/XXV a č. 11/XXV ze dne 12. 6. 2018 v plném rozsahu a schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků: p.č. 942/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 67 m 2 p.č. 1012/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 83 m 2 p.č. 1012/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 293 m 2 p.č. 1012/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 11 m 2 p.č. 3601/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 27 m 2 p.č. 3715/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m 2 p.č. 3728/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 379 m 2 p.č. 3730/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 678 m 2 p.č. 3781/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 247 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky ve vlastnictví České republiky , uvedené v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR , IČ: 65993390, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města. 

15/II. schvaluje nabytí pozemků: a) p.č. 3616/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m 2 p.č. 3694/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m 2 p.č. 3721/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m 2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm b) p.č. 1337/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m 2 p.č. 1337/47 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m 2 p.č. 1337/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m 2 p.č. 1337/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 139 m 2 p.č. 1337/54 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m 2 p.č. 1337/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m 2 p.č. 1337/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 160 m 2 p.č. 1337/57 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m 2 p.č. 1337/58 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m 2 p.č. 1337/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m 2 p.č. 1337/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m 2 p.č. 1337/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m 2 p.č. 1337/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m 2 p.č. 1337/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 220 m 2 p.č. 1337/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m 2 p.č. 1337/65 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m 2 p.č. 1337/66 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m 2 vše v k.ú. Tylovice z vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm formou bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření darovací smlouvy č. 308/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená darovací smlouva je součástí tohoto usnesení. 

16/II. schvaluje bezúplatný převod pozemků: a) p.č. 706/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 50 m 2 p.č. 3564/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 367 m 2 p.č. 3566/20 - ostatní plocha, silnice o výměře 42 m 2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, b) p.č. 342/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m 2 p.č. 372/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 m 2 p.č. 545/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 42 m 2 p.č. 1142/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m 2 p.č. 1337/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 40 m 2 p.č. 1337/49 - ostatní plocha, silnice o výměře 9 m 2 vše v k.ú. Tylovice, z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76001 Zlín dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření darovací smlouvy č. 309/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená darovací smlouva je součástí tohoto usnesení. 

17/II. schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci ze dne 17. 10. 2014 s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00098604, dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem dodatku č. 4 je rozsah spolupráce města a Valašského muzea v přírodě v roce 2019. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

18/II. schvaluje odměny předsedům a členům komisí rady města za výkon jejich funkce v období od 1. 1. 2018 do 30. 10. 2018, kteří nebyli v tomto období členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy a její přílohy. 

19/II. zřizuje Strategický výbor Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a s účinností od 12. 12. 2018 volí do funkce předsedy strategického výboru Ing. Jan Kučera, MSc., zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm a do fukce členů strategického výboru kandidáty uvedené v důvodové zprávě, kterými jsou: Ing. Radim Holiš, Mgr. Kristýna Kosová, doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., Mgr. Martin Drápal, Ing. Lenka Střálková, Ing. Jiří Pavlica, Ing. Radúz Mácha, Alois Vychodil, Libor Adámek, Petr Jelínek, doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Mgr. Miloslav Janošek, Mgr. Aneta Valasová, Ing. arch. Karel Janča, Mgr. Libuše Rousová, Mgr. Jitka Valentová, Jaromír Koryčanský. 

20/II. schvaluje „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy. Schválené zásady jsou součástí tohoto usnesení. 

21/II. vyhlašuje v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm schválenými zastupitelstvem města dne 11. 12. 2018 programy programové dotace a schvaluje časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2019 ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené programy a časový harmonogram jsou součástí tohoto usnesení. 

22/II. bere na vědomí problémy města formulované na druhém Veřejném fóru Zdravého města 2018 dne 10. 10. 2018 a ověřené anketou uveřejněnou na webových stránkách města dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá radě města přijmout opatření k řešení těchto problémů. 

23/II. schvaluje uzavření smlouvy (agendové č. GINIS 0296/2018/ORM ) o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů pro potřeby projektu „Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako konečným uživatelem a zájmovým sdružením právnických osob Region Bílé Karpaty, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ: 70849153 jako správcem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 14.12.2018 9:09:33 - aktualizováno 14.12.2018 9:19:45 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load