Usnesení VII. zasedání zastupitelstva města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

VII. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 5. listopadu 2019

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/VII. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a navržených změn. 

2/VII. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 v rozsahu 7.844 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 

3/VII. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zvýhodněném úvěru č. 2005-3685 - UW mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 Praha 1, IČ: 44848943 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a ukládá starostovi města učinit veškeré následující úkony související se zrušením bankovního účtu č. 2188210104/4300. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení. 

4/VII. schvaluje prodej části pozemku p.č. 2427/4 o výměře 176 m2 oddělené a nově označené jako pozemek p.č. 2427/30 dle geometrického plánu č. 6532-149/2019, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do společného jmění manželů W. , oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 288/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely W. jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

5/VII. a) zrušuje v plném rozsahu usnesení č. 13/V. ze dne 18. 6. 2019, kterým schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 155/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a paní M.N., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, jako budoucí prodávající. Předmětem smlouvy byl závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi části pozemku p.č. 211/1 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví paní M. N. do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. b) schvaluje koupi části pozemku p. č. 211/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6582-7246/2019 jako pozemek p.č. 211/5 o výměře 21 m2, ve vlastnictví paní M. N., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh, a uzavření kupní smlouvy č. 299/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní M.N. jako prodávající, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

6/VII. schvaluje prodej části pozemku p. č. 3601/10 o výměře 171 m2 oddělené a nově označené jako pozemek p. č. 3601/57, dle geometrického plánu č. 6592-198/2019, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví pana M.L., trvale bytem Valašské Meziříčí, za kupní cenu stanovenou na podkladě znaleckého posudku č. 3403-023/2018 ve výši 136.800 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 285/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem M.L. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

7/VII. bere na vědomí informace o navrhovaných změnách dopravního značení na komunikacích na území města Rožnov pod Radhoštěm (I/35 - ul. Meziříčská, I/58 - ul. Ostravská, III/4867 - u Harcovny, III/05726 Kramolišov - Uhliska, ulice 1. máje), které byly projednány s pracovníkem úseku dopravního inženýrství Dopravního inspektorátu Policie České republiky Vsetín a pracovní skupinou Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

8/VII. bere na vědomí odstoupení Ing. Kateřiny Strakošové z funkce člena finančního výboru zastupitelstva města k datu 5. 11. 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy a s účinností od 6. 11. 2019 volí do funkce člena finančního výboru zastupitelstva města Mgr. Miroslava Kokinopulose. 

9/VII. schvaluje změny zakladatelské listiny ze dne 21. 7. 2016 společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334 uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy, kterými zrušuje dozorčí radu společnosti a zřizuje redakční radu společnosti, a pověřuje starostu města zajištěním a podpisem písemného vyhotovení notářského zápisu o schválených změnách zakladatelské listiny. Schválené změny ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení. 

10/VII. schvaluje Etický kodex redakce a redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválený Etický kodex je součástí tohoto usnesení. Zastupitelstvo města ukládá radě města zařadit na program zasedání zastupitelstva města pravidelně každý rok k projednání písemnou souhrnnou hodnotící informaci o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o. vypracovanou redakční radou společnosti dle zakladatelské listiny společnosti. 

11/VII. schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ:00534439 ve výši 40.000 Kč na projekt Český skateboardový pohár Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy. 

12/VII. schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti Post Bellum, o.p.s. Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČ: 26548526 ve výši 45.450 Kč na projekt „Nezapomeňme listopad 89 na střední Moravě“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy. 

13/VII. schvaluje "Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm" ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy. Schválené zásady jsou součástí tohoto usnesení. 

14/VII. vyhlašuje v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm schválenými zastupitelstvem města dne 5. 11. 2019 programy programové dotace a schvaluje časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2020 ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené programy a časový harmonogram jsou součástí tohoto usnesení. 

15/VII. schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm v období 2015 – 2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

16/VII. schvaluje pořízení nového územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. 

17/VII. schvaluje aktualizovanou verzi "Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028" (verze 1.2) včetně aktualizace "Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury" a aktualizace "Akčního plánu rozvoje bydlení pro roky 2018 - 2021" dle důvodové zprávy a jejích příloh. Aktualizovaná verze "Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028" (verze 1.2) ve znění uvedeném v příloze č. 1, 3 a 5 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

18/VII. projednalo informaci o podaných přihláškách obcí ke členství ve Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín dle důvodové zprávy a jejích příloh a schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, které nabydou účinnosti dne 1. 1. 2020. Schválené upravené stanovy jsou součástí tohoto usnesení. 

19/VII. projednalo informaci starosty města o možném prodeji budovy České pošty v Rožnově pod Radhoštěm na adrese Náměstí míru čp. 1268 a pověřuje starostu města jednáním se zástupci České pošty s. p., IČ: 47114983 o podmínkách možného odkupu této budovy a přilehlých pozemků ve vlastnictví České pošty, s.p. dle důvodové zprávy. 

20/VII. bere na vědomí závěry kontrolní akce " Hudební klub 1. Máje 1000 " dle důvodové zprávy a její přílohy.

Ing. Radim Holiš             Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 7.11.2019 12:17:13 - aktualizováno 13.2.2020 8:18:11 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load