Usnesení VIII. zasedání zastupitelstva města

V Ý P I S  Z E Z Á P I S U

VIII. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 10. prosince 2019

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/VIII. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a navržených změn. 

2/VIII. bere na vědomí informaci o průběhu přípravy a převzetí projektové dokumentace k akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ a o dalších připravovaných krocích a ruší maximální limity pro celkové náklady na realizaci projektu a pro finanční spoluúčast města, včetně případného bankovního úvěru, stanovené v usneseních zastupitelstva města č. 16/XIII ze dne 21. 6. 2016 a č. 6/XXI ze dne 31. 10. 2017 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

3/VIII. bere na vědomí rámcovou studii proveditelnosti a dopadovou analýzu k realizaci výstavby a provozu nového Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm, tvz. provozně-ekonomický model Kulturního centra, a informace o „nabídkovém balíčku pro externí podporovatele projektu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm“ dle příloh důvodové zprávy a prezentace zpracovatelů. 

4/VIII. schvaluje 3. aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města 2017 – 2020“ s výhledem na rok 2020 dle důvodové zprávy a její přílohy. 

5/VIII. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 v rozsahu - 39.968 tis . Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy. 

6/VIII. schvaluje mimořádný převod částky 6.000 tis. Kč z peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch (financování) rozpočtu města 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 

7/VIII. schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místních poplatcích dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená obecně závazná vyhláška č. 3/2019 je součástí tohoto usnesení. 

8/VIII. schvaluje vítězného uchazeče výběrového řízení na poskytovatele služeb s názvem „Investiční úvěrový rámec města Rožnova pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím úvěru od vítězného uchazeče a způsobu jeho splácení dle podmínek uvedených ve smlouvě o úvěru č. 2019016576 a schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 2019016576 na výše uvedené výběrové řízení mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Československou obchodní bankou, a.s. Schválená smlouva o úvěru č. 2019016576 ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

9/VIII. projednalo písemnou připomínku k návrhu rozpočtu města pro rok 2020 pana M.M., trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, doručenou městu dne 24. 11.2019, a nesouhlasí se zařazením rekonstrukce ul. Vítězná do návrhu rozpočtu města pro rok 2020 dle předložené připomínky.

10/VIII. schvaluje rozpočet města na rok 2020 ve znění změny návrhu rozpočtu dle důvodové zprávy ve výši 646.675 tis. Kč ve výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu jsou oprávněni provádět změnu rozpisu rozpočtu mezi provozními a investičními výdaji, pokud dochází ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Správce odboru investic je oprávněn převést obecnou investiční rezervu odboru investic ve prospěch jiné investiční akce. 

11/VIII. schvaluje seznam nezařazených investičních akcí uvedených v příloze č. 3 důvodové zprávy a schvaluje jejich následné zařazení do rozpočtu města na r. 2020 za předpokladu získání dotací spolufinancujících tyto investice. 

12/VIII. schvaluje poskytnutí zálohy na finanční podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2020 ve výši 7.700.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361 a uzavření smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2020, číslo smlouvy 0334/2019/KBR se společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení . 

13/VIII. schvaluje uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČ: 62182137 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 2 ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

14/VIII. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.344/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi společností OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 48038687, jako povinným, městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ:65993390 jako investorem. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení SO C451 - Veřejné osvětlení v pozemcích p. č. 1002/3 a p.č. 1002/137 o celkové délce 26,5m v rozsahu dle geometrického plánu č. 6589-7379/2019, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě je součástí tohoto usnesení. 

15/VIII. schvaluje koupi pozemku p. č. 281/4 o výměře 24 m 2 v k.ú. Tylovice, z vlastnictví pana M.S. , trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 304/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem M.S. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

16/VIII. schvaluje koupi části pozemku p. č. 287 o výměře 2 m 2 oddělenou a označenou jako p.č. 287/2 v k.ú. Tylovice, dle geometrického plánu č.1093-7195/2018, z vlastnictví pana P.B., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 305/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem P.B. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

17/VIII. schvaluje prodej části pozemku p. č. st. 269/1 o výměře 8 m 2 oddělené a nově označené jako pozemek p. č. 6410 dle geometrického plánu č. 6475-31/2019, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví pana R.H., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 350/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem R.H. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

18/VIII. schvaluje prodej části pozemku p. č. 1306/1, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6564-243/2019 jako pozemek p. č. 1306/4 o výměře 1011 m 2 , v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví pana R.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy se zřízením předkupního práva a výhrady zpětné koupě č. 312/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem R.M. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. Zastupitelstvo ukládá starostovi schválenou kupní smlouvu podepsat po splnění smlouvy č. 301/2019/OSM a nabytí nových vitrín do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 

19/VIII. schvaluje směnu pozemku p.č. 3625/20 o výměře 25 m 2 , ostatní plocha, silnice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky podél silnice I/58 uvedené v příloze č. 3 důvodové zprávy, ve vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, bez vyrovnání finančního rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření směnné smlouvy č. 337/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení. 

20/VIII. navrhuje do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm Igora Tesárka. 

21/VIII. navrhuje do funkce přísedící Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Kateřinu Pomklovou. 

22/VIII. navrhuje do funkce přísedící Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm Vlastu Kučerovou a pověřuje starostu města podáním žádosti o vystavení osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon). 

23/VIII. navrhuje a volí do funkce přísedících k Okresnímu soudu pro období 2020 – 2024 tyto stávající přísedící: Mgr. Janu Kantorkovou, Hanu Nohavicovou, Mgr. Zdeňku Šlachtovou, Jindřicha Mikešku, Anitu Madarász, Annu Čotkovou, Josefa Krause a Danu Demlovou. 

24/VIII. schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci ze dne 17. 10. 2014 s Národním muzeem v přírodě, příspěvkovou organizací, Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00098604, dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem dodatku č. 5 je rozsah spolupráce města a muzea v roce 2020. Schválený dodatek č. 5 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

25/VIII. projednalo a schvaluje třetí aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017–2020 dle důvodové zprávy a jejich příloh. 

26/VIII. souhlasí s převedením bodu 3. Kontrola efektivity změny v zabezpečení údržby zeleně města a bodu 4. Kontrola výběrového řízení pro rekonstrukci Krytého bazénu Rožnov, s.r.o. v roce 2018, z plánu činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2019 do plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2020 dle důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš                 Mgr. Kristýna Kosová

starosta města                 místostarostka města

Vytvořeno 16.12.2019 7:52:14 - aktualizováno 13.2.2020 8:18:20 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load