Usnesení z III. zasedání zastupitelstva města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

III. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 19. února 2019

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/III. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a změn již odhlasovaných.

2/III. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 v rozsahu 7.862 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

3/III. schvaluje 1) směnu části pozemku p.č. 599/1 o výměře 31 m 2 nově označenou jako p.č. 599/4 a části pozemku p.č. 602/2 o výměře 92 m 2 nově označenou jako p.č. 602/3 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 599/2 o výměře 123 m 2 nově označenou jako p.č. 599/5 ve společném jmění manželů K., oba trvale bytem Praha 7 - Troja, vše nově odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 2079-190/2018 pro k.ú. Dolní Bečva s finančním vyrovnáním ve výši 22.112,50 Kč ve prospěch města, 2) bezúplatné zřízení služebnosti pro umístění kanalizačního vedení z čistírny odpadních vod ve služebném pozemku p.č. 599/5, který bude převeden na město Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 2079-190/2018 pro panující pozemky p.č. 599/2 a p.č. st. 451 ve vlastnictví manželů K., v k.ú. Dolní Bečva 3) uzavření směnné smlouvy č. 10/2019/OSM se zřízením výše uvedené služebnosti mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely K., ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součásti tohoto usnesení.

4/III. schvaluje směnu částí pozemku p. č. 606 o výměře 3 m 2 a o výměře 36 m 2 nově oddělené a označené jako p. č. 606/2 a p. č. 606/3 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 625 o výměře 13 m 2 nově oddělenou a označenou jako p. č. 625/2 ve společném jmění manželů K., oba trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše nově odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 1099-290/2018 pro k. ú. Tylovice s dohodnutým doplatkem ceny ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm ve výši 9.573 Kč, dle důvodové zprávy a jejich příloh, a uzavření směnné smlouvy a dohody o zrušení VB č. 13/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, manžely K. a paní A.S., ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva a dohoda o zrušení VB je součástí tohoto usnesení.

5/III. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné č. 7/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60794062. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu směnnou smlouvu, jejímž předmětem bude směna části stávající dešťové kanalizace v betonovém potrubí DN 300 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm nyní vedené v pozemcích p. č. 782/21, p. č. 782/17, p. č. 782/25, p. č. 782/26 a p. č. 3592/1 o délce cca 138 m za část dešťové kanalizace PP DN 300 včetně 7 ks šachet nově vybudované společností RETIGO v pozemcích p. č. 782/1, p. č. 782/4 a p. č. 3592/1 v délce cca 161 m (přesná délka bude stanovena dle geometrického zaměření skutečného provedení stavby inženýrské sítě), vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

6/III . schvaluje směnu pozemků: p.č. 942/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 67 m 2 p.č. 1012/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 83 m 2 p.č. 1012/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 293 m 2 p.č. 1012/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 11 m 2 p.č. 3601/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 27 m 2 p.č. 3715/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m 2 p.č. 3728/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 379 m 2 p.č. 3730/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 678 m 2 p.č. 3781/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 247 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky ve vlastnictví České republiky, uvedené v příloze č. 3 a 4 důvodové zprávy, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, bez vyrovnání finančního rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření směnné smlouvy č. 12/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení.

7/III. svěřuje, dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostům města zajišťování úkolů v těchto oblastech: Oblast působnosti 1. místostarosty města: Odbor správy majetku mimo oddělení majetkoprávní Odbor školství a sportu a školské příspěvkové organizace Odbor strategického rozvoje a projektů Sociální odbor Oblast působnosti 2. místostarosty města: Odbor životního prostředí Oddělení územního plánování Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem investic a starostou Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a 1. místostarostou Oblast kultury T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace Svěření úkolů místostarostům v daných oblastech nemá vliv na ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého zastupuje obec navenek starosta města. Pokud je místostarosta nepřítomen nebo svou funkci nevykonává, plní úkoly ve výše uvedených oblastech starosta města.

8/III. projednalo návrh nového nastavení systému poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům a předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města a na základě projednání: 1. zrušuje body 1 až 4 a 6 až 9 usnesení č. 21/I ze dne 30. 10. 2018 2. schvaluje „Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů“ ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy, ve kterých stanoví: a) výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a výši souhrnné odměny poskytované při souběhu funkcí a pravidla pro její poskytování, b) výši a pravidla pro poskytování odměn pro členy a předsedy komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva města a c) postup při zpracování podkladů pro vyplácení odměn a způsob jejich vyplácení. Schválené Zásady pro poskytování odměn jsou součástí tohoto usnesení.

9/III. volí s účinností od 20. 2. 2019 do funkce členů Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy pana Miroslava Macka a paní Alenu Trčkovou.

10/III. v návaznosti na své usnesení č. 17/I ze dne 30. 10. 2018, kterým zmocnilo Ing. Jana Kučeru, MSc., místostarostu města Rožnov pod Radhoštěm zastupováním města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách zapsaného spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČ: 270 34 925, zmocňuje v případě, že se místostarosta města nebude moci některé z valných hromad zúčastnit, jako prvního náhradníka Ing. Radima Holiše, starostu města. Nebude-li se moci zasedání valné hromady Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s. účastnit místostarosta města a ani starosta města, zmocňuje zastupitelstvo města místostarostu Ing. Jana Kučeru, MSc., aby zmocnil za město Rožnov pod Radhoštěm zastupováním na valné hromadě zaměstnance města zařazeného do odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ.

11/III. navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do funkce člena Revizní komise Národní sítě Zdravých měst České republiky, se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, Palác YMCA, IČ: 61385247, místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc.

12/III. schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací listiny T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, IČ: 44740743 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

13/III. schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 ve výši 4.550.000 Kč na projekt „Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy.

14/III. projednalo žádosti po poskytnutí programových dotací v rámci PROGRAMU II - „Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení“ a po projednání a) schvaluje poskytnutí programové dotace v rámci PROGRAMU II jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy, b) ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 pro jednotlivé příjemce programové dotace a c) pověřuje vedoucího odboru školství a sportu k podepsání smluv o poskytnutí programové dotace s jednotlivými příjemci.

15/III. projednalo a bere na vědomí informaci o možnosti podpory obnovy místních komunikací a schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace pro projekt „Obnova místních komunikací v Rožnově pod Radhoštěm“ v programu: Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli, dotační titul DT 117D8230A dle důvodové zprávy a jejích příloh.

16/III. schvaluje 2. aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018 s výhledem na roky 2019 – 2020“, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020, dle důvodové zprávy a její přílohy.

17/III. bere na vědomí informaci o procesu přípravy nového Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030 zpracovávaného v rámci projektu „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm“ (zkrácený název „ReSTRAT“) dle důvodové zprávy.

18/III. schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na Masarykově náměstí dne 10. března 2019 jako symbol protestu proti potlačování práv a svobod národů a menšin.

19/III. schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2019 uvedený v důvodové zprávě.

  Ing. Radim Holiš   Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města


Vytvořeno 25.2.2019 13:56:15 - aktualizováno 25.2.2019 14:04:57 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load