Usnesení z IV. zasedání zastupitelstva města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

IV. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 16. dubna 2019

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/IV. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky.

2/IV. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 v rozsahu 17. 626 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

3/IV. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ: 70891320 jako příjemcem finančního příspěvku a městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem finančního příspěvku dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

4/IV. schvaluje 1) vrácení přeplatku ve výši 14.311 Kč za vynětí z lesního půdního fondu, který vznikl rozdílem mezi částkou za vynětí z lesního půdního fondu, uhrazenou panem V.K. a paní M.K., oba trvalým pobytem Praha 7 - Troja, dle směnné smlouvy č. 10/2019/OSM uzavřené dne 8. 3. 2019, a částkou skutečných nákladů na odnětí z lesního půdního fondu dle důvodové zprávy a 2) uzavření dohody o vypořádání č. 10/2019/OSM/1 mezi panem V.K. a paní M.K., oba trvalým pobytem Praha 7 - Troja a městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená dohoda o vypořádání je součásti tohoto usnesení.

5/IV. schvaluje koupi pozemku p. č. 3630/15 a p. č. 3630/16 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana M.K., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm a uzavření kupní smlouvy č. 64/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem M.K. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

6/IV. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 016/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a paní L.M., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, jako budoucí prodávající dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 1337/2 o výměře 214 m 2 a části pozemku p.č. 33/1 o výměře cca 29 m 2 v k. ú. Tylovice, přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Schválená smlouva o budoucí smlouvě kupní ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

7/IV. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 028/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, panem J.J., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm a panem K.J., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm a manžely J., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na převod vlastnického práva k části pozemku p.č. 4934/1 o výměře cca 200 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do společného jmění manželů J., v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a převod vlastnického práva k části pozemku p.č. 30/1 o výměře cca 7 m 2 dotčené stavbou chodníku a celý pozemek p.č. 1337/4 o výměře 128 m 2 pod pozemní komunikací v podílovém spoluvlastnictví pana J.J. a pana K.J. do výlučného vlastnictví města v k.ú. Tylovice, jak je vyznačeno v situačním snímku a kde přesná výměra převáděných nemovitosti bude upřesněna až geometrickým plánem skutečného zaměření stavby chodníku. Schválená smlouva o budoucí smlouvě kupní ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

8/IV. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 029/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a paní L.D., trvale bytem Zubří jako budoucí prodávající dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi části pozemku p.č. st. 251 o výměře cca 19 m 2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Schválená smlouva o budoucí smlouvě kupní ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

9/IV. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 030/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a paní M.C. , trvale bytem Hutisko-Solanec jako budoucí prodávající dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi části pozemku p.č. 216/2 o výměře cca 23 m 2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Schválená smlouva o budoucí smlouvě kupní ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

10/IV. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 031/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a panem A.B., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 1337/3 o výměře 57 m 2 a části pozemku p.č. 35 o výměře cca 9 m 2 , vše v k. ú. Tylovice, přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Schválená smlouva o budoucí smlouvě kupní ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

11/IV. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 032/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a panem K.S., trvale bytem V Aleji 1921, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi části pozemku p.č. 36 o výměře cca 6 m 2 v k.ú. Tylovice, přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Schválená smlouva o budoucí smlouvě kupní ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

12/IV. schvaluje směnu části pozemku p. č. 280 o výměře 39 m 2 nově oddělené a označené jako p.č. 280/2, části pozemku p. č. 281 o výměře 46 m 2 a o výměře 14 m 2 nově oddělených a označených jako p.č. 281/2 a p.č. 281/3 ve vlastnictví pana M.S., bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše odměřeno geometrickým plánem č. 1093-7195/2018 pro k.ú. Tylovice, za pozemek p.č. 1116/12 o výměře 992 m 2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm bez finančního vyrovnání, dle důvodové zprávy a jejich příloh a uzavření směnné smlouvy č. 077/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem M.S. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města schválenou směnnou smlouvu podepsat až po splnění podmínky výmazu zástavních práv váznoucích na směňovaných částech pozemku p. č. 280 a p.č. 281 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví pana M.S. Schválená směnná smlouva je součásti tohoto usnesení.

13/IV. schvaluje směnu části pozemku p. č. 1075/5 o výměře 7 m 2 nově oddělené a označené jako p.č. 1075/12 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 6345-7193/2018 pro k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za pozemek p.č. 1072/5 o výměře 3 m 2 ve vlastnictví pana L.K., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, bez finančního vyrovnání, dle důvodové zprávy a jejich příloh a uzavření směnné smlouvy č. 065/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem L.K. ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva je součásti tohoto usnesení.

14/IV. schvaluje koupi části pozemku p. č. 2201/8 o výměře 130 m 2 , nově oddělené a označené jako p.č. 2201/15 ve vlastnictví paní Š.V., bytem Jesenice u Prahy, odměřeno geometrickým plánem č. 6447-1182/2018 pro k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh a uzavření kupní smlouvy č. 067/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a paní Š.V. jako prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

15/IV. navrhuje dle důvodové zprávy jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do funkce člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 starostu města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm.

16/IV. navrhuje dle důvodové zprávy jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do funkce člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 zastupitelku a radní města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Lenku Střálkovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm.

17/IV. schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení.

18/IV. schvaluje pojmenování vedlejší kolmé komunikace v nové zástavbě v Rožnově pod Radhoštěm, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Písečný, blíže zakreslené v příloze č. 1 důvodové zprávy, názvem ulice Písečná.

19/IV. bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

20/IV. projednalo žádosti po poskytnutí programových dotací a po projednání 1) schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve vý ši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 pro jednotlivé příjemce programové dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu k podepsání smluv o poskytnutí programové dotace s jednotlivými příjemci. 2) neschvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy.

21/IV. bere na vědomí došlé žádosti o změnu územního plánu dle důvodové zprávy a souhlasí s tím, aby tyto žádosti i žádosti, které přijdou po jednání zastupitelstva města dne 16. 4. 2019, již nebyly zastupitelstvu města předkládány, ale budou shromážděny u pořizovatele a předány novému řešiteli územního plánu, tj. budou řešeny v rámci nového územního plánu.


Ing. Radim Holiš             Mgr. Kristýna Kosová

starosta města               místostarostka města

Vytvořeno 18.4.2019 8:30:50 - aktualizováno 18.4.2019 8:37:52 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load