Usnesení z V. zasedání zastupitelstva města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

V. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 18. června 2019

(U S N E S E N Í)


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm


1/V. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky.

2/V. ruší pracovní skupinu zřízenou dne 23. 6. 2015 usnesením č. 2/VI dle důvodové zprávy a zřizuje pracovní komisi, která se bude zabývat záležitostmi ohledně soudních sporů vedených se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., se sídlem Všechromy 26, IČ: 60747641 v tomto složení: Ing. Radim Holiš, starosta města; Ing. Jiří Pavlica, radní; Mgr. Kristýna Kosová, místostarostka města; RNDr. Ivan Lukáš, člen kontrolního výboru; Bc. Markéta Blinková, zastupitelka; Jaromír Koryčanský, zastupitel; Petr Jelínek, zastupitel; Ing. Jan Kučera, MSc., místostarosta města.

3/V. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 v rozsahu 7. 670 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

4/V. projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2018 bez výhrad a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm sestavenou k 31. 12. 2018, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

5/V. projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČ: 70238880 za rok 2018 a zprávu č. 295/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2018, která tvoří přílohu závěrečného účtu.

6/V. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 1. 7. 2004 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy č. 157/2019/OSM mezi Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880, Svárov 1080, 755 01 Vsetín a městem Rožnov pod Radhoštěm obsahující prodloužení lhůty pro uplatnění práva zpětné koupě z původních 15 let ode dne podpisu kupní smlouvy na 23 let ode dne podpisu kupní smlouvy, dle důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.

7/V. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.132/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi společností OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 48038687, jako povinným, městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ:65993390 jako investorem. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení SO C451 - Veřejné osvětlení v pozemcích p. č. 1002/3 a p.č. 1002/137 o celkové délce 26,6m v rozsahu dle geometrického plánu č. 6301-8025h/2017, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě je součástí tohoto usnesení.

8/V. schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné číslo 226/2017/OSM ze dne 28. 6. 2017 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy číslo 226/2019/OSM/1 uzavřené mezi společnosti RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60794062 a městem Rožnov pod Radhoštěm spočívající v prodloužení platnosti smlouvy, dle důvodové zprávy.

Schválený dodatek je přílohou tohoto usnesení.

9/V. schvaluje prodej části pozemku p. č. 1543/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6495-70722/2019 jako pozemek p.č. 1543/93 o výměře 5 m 2 , do společného jmění manželů S. , oba trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.100 Kč, dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 136/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

10/V. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné č. 137/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní D.D. , trvale bytem Praha-Michle, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu směnnou smlouvu jejímž předmětem bude směna části pozemku p. č. 265 o výměře cca 570 m 2 a celého pozemku p.č. 264 o výměře 17 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 261 o výměře cca 15 m 2 a část pozemku p.č. 263 o výměře cca 63 m 2 ve vlastnictví paní D.D., vše v k.ú. Tylovice, vyznačené v katastrální mapě uvedené v důvodové zprávě. Přesné výměry směňovaných částí pozemků budou určeny geometrickým plánem, směna bude realizována za cenu dohodnutou dle znaleckého posudku ve výši 420 Kč/m 2 . Schválená smlouva o budoucí smlouvě směnné ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

11/V. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné č. 138/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní M.Z. , trvale bytem Budišov nad Budišovkou, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu směnnou smlouvu jejímž předmětem bude směna části pozemku p. č. 271 o výměře cca 68 m 2 , části pozemku p. č. 265 o výměře cca 66 m 2 a celého pozemku p.č. 266 o výměře 30 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 268 o výměře cca 3 m 2 ve vlastnictví paní M. Z., vše v k.ú. Tylovice, vyznačené v katastrální mapě uvedené v důvodové zprávě. Přesné výměry směňovaných částí pozemků budou určeny geometrickým plánem, směna bude realizována za cenu dohodou dle znaleckého posudku ve výši 420 Kč/m 2 . Schválená smlouva o budoucí smlouvě směnné ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

12/V. schvaluje směnu pozemku p.č. 6412 o výměře 32 m 2 , části pozemku p.č. 2205/2 o výměře 186 m 2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 2205/13 a části pozemku p.č. 2214/4 o výměře 478 m 2 oddělenou a označenou jako „díl a“, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 2214/5 o výměře 4 m 2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 2214/25, část pozemku p.č. 1340/5 o výměře 542 m 2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 1340/6 a pozemek p.č. 1338/3 o nové výměře 150 m 2 , který vznikl sloučením dílu „c“ o výměře 77 m 2 odděleným od původního pozemku p.č. 1338/3 a dílu “d“ o výměře 73 m 2 odděleným od pozemku p.č. 1338/4, ve vlastnictví pana T.K. , trvale bytem Zašová, vše odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 6524-7196/2018 pro k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, bez finančního vyrovnání, dle důvodové zprávy a jejich příloh a uzavření směnné smlouvy č. 154/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem T. K. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení.

13/V. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 155/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a paní M.N., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, jako budoucí prodávající dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu kupní smlouvu na koupi částí pozemku p.č. 211/1 o výměře cca 21 m 2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví paní M.N. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Schválená smlouva o budoucí smlouvě kupní ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

14/V. schvaluje koupi pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6087/2 a p.č. 6234/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ. 69797111, za kupní cenu ve výši 148.200 Kč dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 153/2019/OSM (UZSVM/OVS/171/2019-OVSM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

15/V. schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové č. 228/2017/OSM/1) k plánovací smlouvě č. 228/2017/OSM ze dne 11. 7. 2017 ke stavbě „Eden Rožnov“ na výstavbu a převod veřejné infrastruktury – účelové komunikace, chodníku, vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení pro výstavbu bytových domů na pozemcích p.č. 2464/25, p.č. 2442/56 a p.č. 2442/57 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a žadatelem, společností EDEN ROŽNOV s.r.o., sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 05050651, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

16/V. schvaluje koupi pozemků:

p.č. 1002/103 o výměře 261 m 2 , ostatní plocha, ostatní komunikace

p.č. 1002/106 o výměře 43 m 2 , ostatní plocha, zeleň

p.č. 1002/114 o výměře 2 m 2 , ostatní plocha, zeleň

p.č. 1002/134 o výměře 2 m 2 , ostatní plocha, ostatní komunikace

p.č. 1002/136 o výměře 4 m 2 , ostatní plocha, zeleň

p.č. 1002/138 o výměře 176 m 2 , ostatní plocha, zeleň

p.č. 1002/139 o výměře 68 m 2 , ostatní plocha, ostatní komunikace

p.č. 1002/140 o výměře 19 m 2 , ostatní plocha, zeleň

p.č. 1002/144 o výměře 1 m 2 , ostatní plocha, neplodná půda

p.č. 1002/145 o výměře 1 m 2 , ostatní plocha, neplodná půda

p.č. 1009/6 o výměře 375 m 2 , ostatní plocha, ostatní komunikace

p.č. 1009/10 o výměře 79 m 2 , ostatní plocha, zeleň

p.č. 1009/13 o výměře 85 m 2 , ostatní plocha, silnice

p.č. 1009/17 o výměře 6 m 2 , ostatní plocha, ostatní komunikace

p.č. 3728/12 o výměře 322 m 2 , ostatní plocha, silnice

v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví společnosti FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o., se sídlem Jasenická 296, 755 01 Vsetín, IČ: 25309561, za kupní cenu ve výši 982.000 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy a uzavření kupní smlouvy č. 171/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o. jako prodávajícím. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

17/V. schvaluje koupi stavby veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu v délce 114,50 m uloženého v pozemku p.č. 837/1 v k.ú. Tylovice do vlastnictví města, od vlastníků manželů D., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, za cenu ve výši 161.068 Kč včetně DPH a uzavření smlouvy č. 179/2019/OSM o koupi staveb veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a stavebníky manžely D. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

18/V. schvaluje koupi staveb veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu v délce 167,5m a splaškové kanalizace v délce 184,9m uložených v pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Rybníčky, Pod Kozincem do vlastnictví města, od vlastníků manželů H., oba bytem Praha, za cenu ve výši 529.072,50 Kč včetně DPH a uzavření smlouvy č. 180/2019/OSM o koupi staveb veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a stavebníky manžely H. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

19/V. schvaluje koupi staveb veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu v délce 54,94m a splaškové kanalizace v délce 69,26m uložených v pozemku p.č. 1142/5 v k.ú. Tylovice v lokalitě Tylovické Horečky 2, do vlastnictví města, od vlastníků:

•  paní A.S. bytem Valašské Meziříčí,

•  pan P.S. bytem Valašské Meziříčí,

•  pan M.H., bytem Rožnov pod Radhoštěm,

•  pan V.Č., bytem Zubří,

za cenu ve výši 241.571 Kč včetně DPH a uzavření smlouvy č. 181/2019/OSM o koupi staveb veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a výše uvedenými stavebníky. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

20/V. 1) má zájem o bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, a na nich se nacházející pozemní komunikace – silnice III/48611 v délce 1,226 km od km 0,000 vyústění ze silnice I/35 do km 1,226 zaústění do místní komunikace ul. Lázeňská, včetně mostu ev. č. 48611-1 a veškerých součástí a příslušenství, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm

2) má zájem o bezúplatné nabytí pozemní komunikace – silnice III/48612 v délce 1,619 km od vyústění ze silnice I/35 po most u firmy Unipar, včetně veškerých součástí a příslušenství, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm

3) ukládá starostovi města jednat se Zlínským krajem o technických a smluvních podmínkách bezúplatného převodu komunikací a pozemků uvedených v bodě 1 a 2 tohoto usnesení a termínu bezúplatného převodu, dle důvodové zprávy.

21/V. volí s účinností od 19. 6. 2019 do funkce členů Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy pana Ing. Jana Měrku, Ing. Jindřicha Ondruše a paní Ing. Martinu Novosádovou.

22/V. projednalo návrhy na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm uvedené v příloze č. 1 až 3 důvodové zprávy a uděluje Cenu města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2019 panu Vladislavu Chmelařovi, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm.

23/V. souhlasí s částečným stažením bodu č. 8.3. s názvem Pojmenování ulic a to v rozsahu pojmenování ulice Ke Stárkám.

24/V. a) schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Za vodou, spojující ulici Bezručova a 5. května a označované historicky jako ulice Hřbitovní dle zákresu v příloze č. 1 důvodové zprávy názvem ulice Maria Kotrby,

b) ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenované ulice do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

25/V. schvaluje poskytnutí individuální dotace dobrovolnému svazku obcí Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ: 70238880 ve výši 150.000 Kč na projekt Destinační společnost Valašsko v roce 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy.

26/V. schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Spolek Foodfest, Hálkova 171/2, Hodolany, 77900 Olomouc, IČ: 05669693 ve výši 150.000 Kč na projekt Garden Food Festival Rožnov pod Radhoštěm 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy.

27/V. schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm, z. s., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 22662723 ve výši 250.000 Kč na projekt HORNET'S CUP dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy.

28/V. schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm, z. s., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 22662723 ve výši 100.000 Kč na projekt Mezinárodní florbalový kemp dětí dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy,

29/V. neschvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Wallachia z.s., Nerudova 635/29, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 70641846 na projekt Pohádka Největší dar – návrh a pořízení kostýmů dle důvodové zprávy a jejich příloh

30/V. neschvaluje poskytnutí individuální dotace paní M.B. bytem Rožnov pod Radhoštěm, na projekt Lesní zvěřinec – komunitní zahrada dle důvodové zprávy a jejích příloh.

31/V. projednalo možnost stát se členem Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. se sídlem Tyršovo náměstí 68/5, 412 01 Litoměřice, IČ: 08177562 dle důvodové zprávy a jejích příloh a po projednání:

•  schvaluje členství města Rožnov pod Radhoštěm ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s., se sídlem Tyršovo náměstí 68/5, 412 01 Litoměřice, IČ: 08177562,

•  souhlasí se stanovami Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s. ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy a

•  ukládá starostovi města podat žádost o členství ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s. uvedenou v příloze č. 2 důvodové zprávy.

32/V. Na základě zjištěných skutečností Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje vedení města:

Zajistit urychlení prací na zpracování doporučených směrnic vyplývajících z projektu.

Bez zbytečného odkladu implementovat manuál interní komunikace, včetně komunikační matice s implementací do činnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

Prioritně zařadit implementaci výstupů a závěrů projektu do činnosti MěÚ tak, aby došlo k účelnému využití vynaložených finančních prostředků a práce, k naplnění závěrů projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm“

33/V. bere na vědomí zprávu o činnosti odboru strategického rozvoje a projektů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

                      Ing. Radim Holiš                Mgr. Kristýna Kosová


                          starosta města                  místostarostka města

Vytvořeno 20.6.2019 9:15:34 - aktualizováno 20.6.2019 9:17:38 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load