Usnesení z VI. zasedání zastupitelstva města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

VI. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 10. září 2019

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/VI. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky a navržených změn.

2/VI. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 v rozsahu 1 687 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

3/VI. schvaluje koupi části pozemku p. č. 2782/4, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6533-7242/2019 jako pozemek p. č. 2782/25 o výměře 63 m 2 , v podílovém spoluvlastnictví pana F.H., bytem Rožnov pod Radhoštěm, pana J.J. , bytem Ratiboř, pana A.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm a paní J.Z., bytem Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu dohodnutou smluvními stranami ve výši 5.000 Kč, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 268/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem F.H, panem J.J. panem A.P. a paní J.Z., jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

4/VI. schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ag. č. 16/2019/OSM/1) ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 10. 6. 2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi paní L.M. bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucí prodávající a městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

5/VI. schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ag. č. 31/2019/OSM/1) ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 17. 6. 2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi panem A.B., bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím, obsahující podmínky výsadby dřevin a podmínky napojení stávající dešťové kanalizace na pozemku p.č. 35 a 1337/3 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví pana A.B. do budoucí nově vybudované dešťové kanalizace v majetku města, dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

6/VI. schvaluje koupi části pozemku p. č. 295 o výměře 11 m 2 oddělenou a označenou jako „díl b“, dle geometrického plánu č. 1121-7244/2019 pro k.ú. Tylovice, z podílového spoluvlastnictví pana M.B. a paní M.Ž. oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu stanovenou na podkladě znaleckého posudku č. 4316-152/2018 ve výši 4.620 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 262/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem M.B. a paní M.Ž. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

7/VI. schvaluje prodej části pozemku p.č. 297 o výměře 7 m 2 oddělené a nově označené jako pozemek p.č. 297/2 a prodej části pozemku p. č. 298 o výměře 8 m 2 oddělené a nově označené jako pozemek p.č. 298/2, dle geometrického plánu č. 1121-7244/2019, vše v k.ú. Tylovice z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do společného jmění manželů Ž. oba bytem Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu stanovenou na podkladě znaleckého posudku č. 4316-152/2018 ve výši 6.300 Kč dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 263/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely Ž. jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

8/VI. schvaluje výpůjčku pozemku p.č. st. 822, jehož součásti je stavba č.p. 592 a pozemku p.č. 1002/10 ostatní plocha, na které se nachází oplocená zahrada, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Zemědělská za účelem poskytování sociálních služeb, Charitě Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o výpůjčce č. 271/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a společností Charita Valašské Meziříčí jako vypůjčitelem ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválená smlouva o výpůjčce je přílohou tohoto usnesení.

9/VI. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 3613/27, o výměře 510 m 2 , ostatní plocha, jiná plocha p.č. 3613/28, o výměře 564 m 2 , ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 3613/29, o výměře 48 m 2 , ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 3613/30, o výměře 5 m 2 , ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 3613/31, o výměře 2 m 2 , ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. a obci Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a uzavření smlouvy č. 238/2019/OSM (UZSVM/OVS/1538/2019-OVSM) o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 128 00 Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 69797111 jako převodcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

10/VI. a) schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Písečný vedoucí od ulice Kulturní směrem na sever až po ulici Láz včetně odbočky vedoucí k usedlosti č.p. Láz 214 a přejmenování ulice Láz v úseku od adresního místa Láz 2292 po adresní místo Láz 2289 názvem ulice Na Stárkách vše dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, b) ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenované ulice do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

11/VI. souhlasí s realizací Veřejného fóra spolu s veřejným projednáním ke Strategického plánu rozvoje města dle důvodové zprávy.

12/VI. projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70238642 za rok 2018 a zprávu č. 284/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2018, která tvoří přílohu závěrečného účtu.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města     místostarostka města

Vytvořeno 12.9.2019 9:31:45 - aktualizováno 12.9.2019 9:36:42 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load