Usnesení IX. zasedání zastupitelstva města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

IX. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 11. února 2020

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 

1/IX. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky.

2/IX. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 v rozsahu 1.968 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

3/IX. schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místních poplatcích dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená obecně závazná vyhláška č. 1/2020 je součástí tohoto usnesení.

4/IX. schvaluje směnu pozemků p. č. 842/6 o výměře 19 m 2 , p.č. 842/7 o výměře 29 m 2 , p. č. 842/8 o výměře 112 m 2 a p. č. 842/9 o výměře 37 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za pozemky p. č. 851/2 o výměře 101 m 2 a p. č. 851/3 o výměře 25 m 2 ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a nabytí liniové stavby chodníku, opěrných zídek a liniové stavby veřejného osvětlení chodníku vybudovaných společností RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062 darováním do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a uzavření směnné smlouvy se smlouvou darovací č. 27/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062 ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva se smlouvou darovací je součástí tohoto usnesení.

5/IX. schvaluje směnu pozemků p. č. 846/3 o výměře 200 m 2 , p.č. 846/9 o výměře 86 m 2 a části pozemku p. č. 782/21 nově oddělené a označené dle geometrického plánu č. 6593-84/2019 jako pozemek p.č. 782/41 o výměře 1033 m 2 , to vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za pozemky p. č. 782/36 o výměře 46 m 2 , p. č. 782/37 o výměře 385 m 2 , p. č. 782/38 o výměře 20 m 2 a p. č. 782/39 o výměře 18 m 2 ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, nabytí liniové stavby veřejně přístupné účelové komunikace vybudované společností RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062 darováním do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a uzavření směnné smlouvy se smlouvou darovací č. 32/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60794062 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva se smlouvou darovací je součástí tohoto usnesení.

6/IX. schvaluje směnu pozemků: p.č. 3728/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 108 m 2 p.č. 3728/94 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m 2 p.č. 3728/97 - ostatní plocha, silnice o výměře 144 m 2 p.č. 3728/104 - ostatní plocha, silnice o výměře 13 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky podél silnice I/35 uvedené v příloze č. 5 část B důvodové zprávy, ve vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, bez vyrovnání finančního rozdílu v cenách směňovaných nemovitostí, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření směnné smlouvy č. 25/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení.

7/IX. schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 35/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy na výstavbu veřejné dopravní infrastruktury – nové účelové komunikace na části pozemku p.č. 249/27 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a části pozemku p.č. 729 v k.ú. Tylovice, vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 245/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ul. Hrnčířská v ploše pro bydlení individuální dle projektové dokumentace „Rožnov pod Radhoštěm, příjezdová komunikace na parc. č. 249/27 pro plánovaný RD“ s žadatelkou paní H.M. bytem Rožnov pod Radhoštěm. Schválená plánovací smlouva je součástí tohoto usnesení.

8/IX. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné s dohodou o budoucím zřízení předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm č. 266/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Moravská nemovitostní a.s. se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 28282264. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu směnnou smlouvu, jejímž předmětem bude směna části pozemku p. č. 11 o výměře cca 33 m 2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemek p.č. 3690/42 o výměře 9 m 2 a část pozemku p.č. 3690/21 o výměře cca 24 m 2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví společnosti Moravská nemovitostní a.s., vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, a budoucí zřízení předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm k pozemkům ve vlastnictví investora, na nichž po realizaci stavby „BYTOVÝ DŮM MLÝN“ budou veřejná prostranství a parkoviště, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

9/IX. schvaluje uzavření Plánovací smlouvy - smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem ke stavbě „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“, č. smlouvy 41/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, na výstavbu a budoucí převod veřejné infrastruktury – vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm na ul. Sluneční v ploše přestavby pro bydlení BI č.35 dle zpracované projektové dokumentace „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a těmito žadateli: •  manželé K, bytem Rožnov pod Radhoštěm, •  pan R.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm, •  pan J.Z., bytem Rožnov pod Radhoštěm. Schválená plánovací smlouva je součástí tohoto usnesení.

10/IX. volí do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm pro funkční období 2020 až 2024 kandidáty uvedené v důvodové zprávě, kterými jsou Igor Tesárek, Mgr. Kateřina Pomklová a Vlasta Kučerová.

11/IX. projednalo výši odměn za rok 2019 pro členy/předsedy komisí rady města a výborů zastupitelstva města, kteří nejsou současně zastupiteli města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a po projednání: 1.schvaluje odměny jednotlivým členům/předsedům komisí rady města za rok 2019 ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy, 2.schvaluje odměny jednotlivým členům výborů zastupitelstva města za rok 2019 ve výši uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy a 3.bere na vědomí rozhodnutí členů komisí a výborů uvedených v důvodové zprávě vykonávat funkci člena komise/výboru bez nároku na odměnu a těmto členům komisí a výborů neposkytuje žádnou odměnu.

12/IX. schvaluje s účinností od 1. 3. 2020 aktualizaci „Zásad pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města“ schválených dne 19. 2. 2019 usnesením zastupitelstva města č. 8/III dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválené aktualizované zásady ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

13/IX. stanoví s účinností od 1. 3. 2020 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 34.516 Kč dle důvodové zprávy.

14/IX. bere na vědomí žádost společnosti ENERGOAQUA a.s. o pojmenování nové ulice v Rožnově pod Radhoštěm, katastrální území Tylovice, vzniklé v souvislosti s výstavbou souboru bytových a řadových domů Harcovna dle zákresu v příloze č. 2 důvodové zprávy a schvaluje pojmenování této ulice názvem Na Harcovně dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenované ulice do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

15/IX. schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČO 48390453 ve výši 5.000.000 Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy.

16/IX. schvaluje poskytnutí individuální dotace dobrovolnému svazku obcí Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880 ve výši 150.000 Kč na projekt Destinační společnost Valašsko v roce 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy.

17/IX. projednalo žádosti o poskytnutí programových dotací a po projednání a) schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 pro jednotlivé příjemce programové dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu k podepsání smluv o poskytnutí programové dotace s jednotlivými příjemci. b) neschvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy.

18/IX. bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

19/IX. schvaluje „Rodinnou politiku města Rožnov pod Radhoštěm 2020-2022“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

20/IX. projednalo a schvaluje zajištění vlastních zdrojů na dofinancování projektu JSDH_ V2_ 2020 Pořízení nového dopravního automobilu dle důvodové zprávy.

21/IX. projednalo a schvaluje „Plán přípravy na stárnutí 2020–2021“ ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

22/IX. bere na vědomí zprávu ředitele Městské Police Rožnov pod Radhoštěm o činnosti městské policie za rok 2019.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 13.2.2020 8:11:10 - aktualizováno 13.2.2020 8:16:51 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load