Usnesení X. zasedání zastupitelstva

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

X. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 26. května 2020

(U S N E S E N Í)

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/X  schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky.

2/X schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 v rozsahu 1.551 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

3/X zavazuje se v rámci projektu „Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice – Dopravní automobil – výzva JSDH_V2_2020 – Pořízení nového dopravního automobilu“ dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou za pořízený dopravní automobil a poskytnutou dotací z programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí do plné výše z vlastních zdrojů.

4/X schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 v rozsahu – 20 000 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

5/X schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 940071 mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ 70891320 jako příjemcem finančního příspěvku a městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem finančního příspěvku dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

6/X schvaluje koupi pozemku p. č. 23/5 v k.ú. Tylovice, z vlastnictví manželů S., oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 80/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manžely S. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

7/X schvaluje směnu části dešťové kanalizace v betonovém potrubí DN 300 včetně 6 ks revizních šachet ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm uložené v pozemcích p. č. 782/21, p. č. 782/17, p. č. 782/25, p. č. 782/26, p.č. 782/41 a p. č. 3592/1 v délce 138 m, za část dešťové kanalizace PP DN 300 včetně vpusti PVC DN 150 mm a 7ks revizních šachet DN 1000 nově vybudované společností RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 60794062, která je uložena v pozemcích p. č. 782/1, p.č.782/17, p.č. 782/21 a p. č. 3592/1 v délce 164,62 m vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření směnné smlouvy č. 88/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností RETIGO s.r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení.

8/X schvaluje bezúplatné nabytí 1) stavby pozemní komunikace (ul.Palackého), silnice III/48611 v úseku od uzlového bodu 2523A001 po uzlový bod 2523A053, v délce 1,226 km, ve staničení od km 0,000 - 1,226 (od vyústění ze silnice I/35 po konec silnice), nacházející se na pozemcích p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2, včetně mostu ev. č. 48611-2 (most u Eroplánu) a veškerých součástí a příslušenství, nacházejícího se na pozemcích p. č. 3625/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1 a p. č. 3689/6, 2) pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 včetně veškerých součástí a příslušenství, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín, IČ 70934860, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a starostovi města učinit ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje veškeré úkony nutné k přípravě smlouvy k uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu (nabytí) uvedených nemovitostí.

9/X schvaluje bezúplatný převod podle § 7 odst. 2 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů části pozemku p.č. 837/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 1323-25/2020 jako pozemek p.č. 837/12 o výměře 3181 m 2 , vše v k.ú. Tylovice, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Na převáděném pozemku p.č. 837/12 se nachází asfaltová komunikace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu (nabytí) uvedené nemovitosti.

10/X schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená obecně závazná vyhláška je součástí tohoto usnesení.

11/X v návaznosti na usnesení č. 17/IX ze dne 11. 2. 2020 o poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům rozhodlo, že všem příjemcům programové dotace v roce 2020 na projekty, jejichž realizace byla dočasně znemožněna z důvodu pandemie koronaviru a s ní souvisejících opatření orgánů státní správy, se tímto bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí programové dotace umožňuje posunout termín realizace uvedený v žádosti o programovou dotaci až k datu 31. 12. 2020 za těchto podmínek: 1. žadatelé, umožní-li to okolnosti, dokončí své projekty dle původně avizovaných termínů a jen s nezbytně nutným posunem, 2. žadatelé zachovají původní koncept projektu (určený účel) a dodrží závazná rozpočtová pravidla stanovená ve smlouvě; minimální programové změny anebo změny místa realizace - nezbytně nutné vzhledem k okolnostem - jsou přijatelné, 3. veškeré změny (termínu, obsahu, místa) žadatelé s uvedením důvodu včas písemně oznámí Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm – odboru školství a sportu.

12/X projednalo informaci o připravované spolupráci s městem Považská Bystrica dle důvodové zprávy a po projednání schvaluje: 1. předložení žádosti o NFP za účelem realizace malého projektu „Podpora rozvoja spolupráce a výmeny skúseností v kultúrno – spoločenskej oblasti“ 2. zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci; 3. zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci; 4. vyčleněnou finanční částku v EUR.

13/X projednalo informaci o připravované spolupráci s městem Kysucké Nové Mesto dle důvodové zprávy a po projednání schvaluje: 1. předložení žádosti o NFP za účelem realizace malého projektu „Hovorme o jedle – žime zdravo a chutne“ 2. zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci; 3. zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci; 4. vyčleněnou finanční částku v EUR.

14/X bere na vědomí závěry kontrolního výboru z kontrolní akce „Kontrola výběrového řízení pro rekonstrukci Krytého bazénu Rožnov, spol. s r.o. 2018“ dle důvodové zprávy a její přílohy.

15/X projednalo a schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválené upravené stanovy jsou součástí tohoto usnesení.


Ing. Radim Holiš                 Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 28.5.2020 8:15:57 - aktualizováno 29.7.2020 14:17:18 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load