Usnesení XI. zasedání zastupitelstva

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

XI. zasedání

Zastupitelstva města Rožnov po Radhoštěm,

konaného dne 30. června 2020

(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1/XI. schvaluje program jednání zastupitelstva města dle pozvánky.

2/XI. projednalo informaci o narovnání ve věci sporu o budovy ZŠ na Záhumení a budovy MŠ na Koryčanských Pasekách se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. a schvaluje a) rozpočtové opatření č. 6/2020 v rozsahu 6 840 tis. Kč na straně výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 Rozpočtové opatření č.6 je bez vlivu na celkový objem rozpočtu. b) uzavření dohody o narovnání č. 183/2020/ODKS ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a doplnění předloženého na tomto zasedání zastupitelstva mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., IČ 60747641, sídlem Všechromy 26, PSČ 251 63, paní L.P., bytem Švihov, PSČ 340 12, JUDr. Vandou Bieleckou, advokátkou, sídlem Pavlovova 8, Havířov, PSČ 736 01, IČ 66202850, Mgr. Pavlem Struminským, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Karviná, sídlem Komorní 583/4, Český Těšín, PSČ 737 01, IČ 04517121, Základní školou Záhumení, Rožnov p. R., příspěvkovou organizací, IČ 70918651, sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Mateřskou školou Radost, Rožnov p. R., příspěvkovou organizací, IČ 70887659, sídlem 5. května 1701, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm c) uzavření dohody o depozitní úschově finančních prostředků a listin č. 185/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Mgr. Thomasem Mumulosem, advokátem, sídlem Preslova 361/9, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 71334157, společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., IČ 60747641, sídlem Všechromy 26, PSČ 251 63, paní L.P., bytem Švihov, PSČ 340 12, JUDr. Vandou Bieleckou, advokátkou, sídlem Pavlovova 8, Havířov, PSČ 736 01, IČ 66202850, Mgr. Pavlem Struminským, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Karviná, sídlem Komorní 583/4, Český Těšín, PSČ 737 01, IČ 04517121, paní E.V. bytem Praha 10 d) uzavření dohody o otevření depozitního účtu č. 186/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Mgr. Thomasem Mumulosem, advokátem, sídlem Preslova 361/9, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 71334157, e) uzavření kupní smlouvy č. 184/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy a doplnění předloženého na tomto zasedání zastupitelstva mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., IČ 60747641, sídlem Všechromy 26, PSČ 251 63 jako prodávající, jejímž předmětem je prodej budovy č. p. 1180 na pozemku p.č. st. 1672 a budovy č.p. 1444 na pozemku p.č. st. 2640, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu ve výši 6,834.374,- Kč, která bude uhrazena prostřednictvím advokátní úschovy finančních prostředků a listin, vše dle důvodové zprávy a doplnění předloženého na tomto zasedání zastupitelstva takto: V článku III. dohody o narovnání ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy se bod 3.1.7 označuje jako bod 3.1.8 a doplňuje se bod 3.1.7 ve znění: „Účastník/1 vezme bezprostředně po nabytí vlastnického práva ke Sporným budovám zpět žalobu vůči Účastníkovi/2, uvedenou v bodě 1.1. Dohody, o určení vlastnického práva ke Sporným budovám, a oba tito účastníci se vzdají nároku na náhradu nákladů tohoto soudního řízení.“ V odstavci „Za čtvrté“ kupní smlouvy uvedené v příloze č. 5 důvodové zprávy se doplňuje text: „Pro případ, že se kterékoliv z prohlášení Prodávajícího ukáže jako nepravdivé, nebo pro případ, že se na příslušném listu vlastnictví objeví jakýkoliv zápis, poznámka či plomba, mimo zápisů souvisejícím s Kupní smlouvou a zápisů z důvodů na straně Kupujícího, bude Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit.“ Schválená dohoda o narovnání, dohoda o depozitní úschově finančních prostředků a listin, dohoda o otevření depozitního účtu a kupní smlouva jsou součástí tohoto usnesení.

3/XI. schvaluje rozpočtové opatření č.4/2020 v rozsahu 10 119 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

4/XI. schvaluje rozpočtové opatření č.5/2020 v rozsahu - 6 870 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

5/XI. projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2019, a to bez výhrad, a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm sestavenou k 31. 12. 2019, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

6/XI. projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČ 70238880 za rok 2019 a zprávu č.266/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2019, která tvoří přílohu závěrečného účtu.

7/XI. schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve výši: 1/6 k pozemku p.č.st. 1196 ve prospěch pana T.B., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníka bytové jednotky č. 901/2 v bytovém domě č.p. 901 a uzavření darovací smlouvy č. 107/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a panem T.B. jako obdarovaným ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, 1/6 k pozemku p.č.st. 1197 ve prospěch společného jmění manželů M., oba trvalý pobyt 756 27 Valašská Bystřice, jako vlastníků bytové jednotky č. 902/2 v bytovém domě č.p. 902 a uzavření darovací smlouvy č. 108/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a manžely M. jako obdarovanými ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy, 1/4 k pozemku p.č.st. 1269 ve prospěch paní F.D., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníka bytové jednotky č. 1093/2 v bytovém domě č.p. 1093 a uzavření darovací smlouvy č. 109/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a paní F.D. jako obdarovanou ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy, 1/4 k pozemku p.č.st. 1269 ve prospěch pana M.J., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníka bytové jednotky č. 1093/1 v bytovém domě č.p. 1093 a uzavření darovací smlouvy č. 110/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a panem M.J. jako obdarovaným ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy, 3598/108844 k pozemku p.č.st. 1992 ve prospěch paní I.J. , trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníka bytové jednotky č. 1155/1 v bytovém domě č.p. 1155 a uzavření darovací smlouvy č. 111/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a paní I.J. jako obdarovanou ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy, 5221/108844 k pozemku p.č.st. 1992 ve prospěch pana A.M. , trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníka bytové jednotky č. 1155/9 v bytovém domě č.p. 1155 a uzavření darovací smlouvy č. 112/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a panem A.M. jako obdarovaným ve znění uvedeném v příloze č. 6 důvodové zprávy. 5221/108844 k pozemku p.č.st. 1992 ve prospěch pana P.Ř., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníka bytové jednotky č. 1155/13 v bytovém domě č.p. 1155, a uzavření darovací smlouvy č. 113/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a panem P.Ř. jako obdarovaným ve znění uvedeném v příloze č. 7 důvodové zprávy, 2632/95715 k pozemku p.č.st. 2276 ve prospěch pana T.K. , trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako spoluvlastníka ideální 1/3 bytové jednotky č. 1549/9 v bytovém domě č.p. 1549 a uzavření darovací smlouvy č. 114/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a panem T.K. jako obdarovaným ve znění uvedeném v příloze č. 8 důvodové zprávy, 5264/95715 k pozemku p.č.st. 2276 ve prospěch paní M.T. , trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako spoluvlastníka ideálních 2/3 bytové jednotky č. 1549/9 v bytovém domě č.p. 1549 a uzavření darovací smlouvy č. 114/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a paní M.T. jako obdarovanou ve znění uvedeném v příloze č. 8 důvodové zprávy, 1/6 k pozemku p.č.st. 1195 ve prospěch paní J. K., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníka bytové jednotky č. 900/4 v bytovém domě č.p. 900 a uzavření darovací smlouvy č. 68/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a paní J.K. jako obdarovanou ve znění uvedeném v příloze č. 9 důvodové zprávy, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválené darovací smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 9 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

8/XI. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 115/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a paní E.S. , trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako budoucí prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Předmětem smlouvy o budoucí smlouvě kupní je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu po dokončení stavby „CHODNÍK DOLNÍ PASEKY – ÚSEK 2., Rožnov p. R.“ kupní smlouvu na převod části pozemku p.č. 2357/3 o výměře cca 3 m2, části pozemku p.č, 2409/5 o výměře cca 1 m2 a části pozemku p.č. st. 452 o výměře cca 1 m2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví paní E.S. do výlučného vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Přesná výměra převáděných nemovitosti bude upřesněna geometrickým plánem skutečného zaměření stavby chodníku. Schválená smlouva o budoucí smlouvě kupní je součástí tohoto usnesení.

9/XI. schvaluje uzavření Plánovací smlouvy - smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem ke stavbě „Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p. R. - Láz“, č. smlouvy 172/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, na výstavbu a budoucí převod veřejné infrastruktury – vodovodního řadu pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Pod Lázem v části plochy pro bydlení individuální BI č.142 dle zpracované projektové dokumentace „Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p. R. - Láz“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a žadatelem panem R.V., bytem 756 55 Dolní Bečva, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená plánovací smlouva je součástí tohoto usnesení.

10/XI. schvaluje uzavření Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby „Obnova povrchu silnice III/48612: Rožnov p. R., ul. Hradišťko“ č.174/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako investorem opravy části úseku silnice III/48612 a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín, IČ 70934860, jako investorem opravy silnice III/48612 na ul. Hradišťko ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, vše převážně na části pozemku p.č. 3613/4 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená dohoda o společném postupu přípravy a realizace stavby je součástí tohoto usnesení.

11/XI. a) projednalo žádost pana Martina Baratky o uvolnění z funkce člena Kontrolního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a na základě této žádosti jej s účinností k 30. 6. 2020 odvolává z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města dle důvodové zprávy a její přílohy b) volí s účinností od 1. 7. 2020 do funkce člena Kontrolního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm zastupitele Ing. Jiřího Sapíka dle důvodové zprávy. 12/XI. schvaluje poskytnutí individuální dotace Společenství vlastníků 912 v Rožnově p. R.., Julia Fučíka 912, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ 07748698 ve výši 20.000 Kč na projekt Oprava fasády bytového domu č. p. 912 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy.

13/XI. bere na vědomí 1. místo města Rožnov pod Radhoštěm v celostátní soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020 dle důvodové zprávy.

14/XI. schvaluje zařazení správního území města Rožnov pod Radhoštěm do území působnosti Integrované strategie území MAS Rožnovsko na období 2021-2027, realizované Místní akční skupinou Rožnovsko, z.s., se sídlem č.p. 36, 756 51 Zašová, Obecní úřad Zašová, IČ 27034925 dle důvodové zprávy.

15/XI. bere na vědomí informaci o stavu projektu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm předloženého v rámci 146. výzvy Operačního programu životního prostřední 2014 – 2020 dle důvodové zprávy a její přílohy.

16/XI. projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70238642 za rok 2019 a zprávu č. 255/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2019, která tvoří přílohu závěrečného účtu.

Ing. Radim Holiš             Mgr. Kristýna Kosová

  starosta města místostarostka města

Vytvořeno 2.7.2020 10:07:35 - aktualizováno 2.7.2020 10:11:48 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load