Usnesení XII. zasedání zastupitelstva

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

č. 12/2020, které se uskutečnilo dne 15. září 2020

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele Mgr. Miroslava Kokinopulose a Bc. Markétu Blinkovou

2/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele Ing. Lenku Střálkovou, MUDr. Zdeňka Němečka a Mgr. Martina Drápala.

3/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení bodu č. 17 “Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2020“ na

dnešní jednání zastupitelstva, jehož předkladatelem je Ing. Jan Kučera MSc.

4/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města.

5/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 v rozsahu 13.930 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 projednávaného bodu. 

6/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p.č. 3637/3 o výměře 53 m2 oddělené a nově označené jako pozemek  p.č. 3637/17 z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do společného jmění manželů pana J.J. a paní D.J., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a koupi části pozemku p.č. 2494/12 o výměře 57 m2 oddělené a nově označené jako pozemek  p.č. 2494/53 a  části pozemku p.č. 2494/12 o výměře 8 m2 oddělené a nově označené jako pozemek  p.č. 2494/54 do majetku města od manželů pana J.J. a paní Z.J., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm to vše dle geometrického plánu č. 6662-141/2020, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření kupní smlouvy č. 187/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, manžely panem J.J. a paní Z. J. , oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a manžely panem J. J. a paní D.J., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a  ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

7/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi lesních pozemků p. č. 854/9, p. č. 854/10, p. č. 854/11 a p. č. 854/14 v k. ú. Hutisko, z vlastnictví pana J.V., trvalý pobyt, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření kupní smlouvy č. 235/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a panem J. V. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 

8/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod podle § 7 odst. 2 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů pozemku p.č. 765/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Tylovice, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Na převáděném pozemku p.č. 765/1 se nachází asfaltová a převážně panelová účelová komunikace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá Odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k uskutečnění tohoto bezúplatného převodu a předložit zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu (nabytí) uvedené nemovitosti.

9/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a) schvalujepojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm,

lokalita Písečný navazující na ulici Písečná a vedoucí k ulici Horská dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu, názvem ulice Písečná, b) ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenované ulice do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

10/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrh na udělení Čestného občanství města Rožnov

pod Radhoštěm uvedený v příloze č. 2 projednávaného bodu a uděluje Čestné občanství města Rožnov pod

Radhoštěm in memoriam panu Františku Trpíkovi.

11/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrhy na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm uvedené v příloze č. 3 a 4 projednávaného bodu auděluje Cenu města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2020 panu PhDr. Jiřímu Langerovi, CSc, trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a panu Ing. Janu Měrkovi, trvalým pobytem Vidče.

12/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu účelu poskytnutého investičního příspěvku v roce 2019 Základní škole Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 70918651, ve výši 70.000 Kč z původně schváleného účelu nákup a instalace kamerového systému na nový účel nákup a instalace generálního a centrálního klíče dle důvodové zprávy.

13/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o možnostech zadržování dešťových vod ze střech budov v majetku města dle důvodové zprávy a předložených příloh. 

14/12/ZM/15/09/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 v rozsahu 1.230 tis. Kč na straně výdajů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 projednávaného bodu. Rozpočtové opatření č. 8 je bez vlivu na celkový objem rozpočtu.

Ing. Radim Holiš                   Ing. Jan Kučera

starosta města               místostarosta města

Vytvořeno 18.9.2020 14:28:19 - aktualizováno 18.9.2020 14:33:31 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load