Usnesení XIII. zasedání zastupitelstva

Usnesení z jednání zastupitelstva č. 13/2020

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 12. 11. 2020

1/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zasedání zastupitelstva města formou on-line videokonference, tj. na dálku s využitím technických prostředků zabezpečujících přítomnost zastupitelů a zúčastněných osob na zasedání zastupitelstva v reálném čase, dle důvodové zprávy a určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele paní Janu Malcovou a pana Daniela Drápalu.

2/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele Lenku Střálkovou, Zdeňka Němečka a Martina Drápala. 

3/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky.

4/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 v rozsahu 4 481 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

5/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje samostatné hlasování o dotaci žadatele P - TEAM s.r.o., se sídlem Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava, IČ 29321514.

6/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli P - TEAM s.r.o., se sídlem Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava, IČ 29321514 ve výši 90 000 Kč na projekt Garden Food Festival dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy.

7/13/ZM/12/11/2020Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí:

1. individuální dotace žadateli Společenství vlastníků 875 v Rožnově p. R., se sídlem Jiřího Wolkera 875, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25893807 ve výši 40 000 Kč na projekt "Oprava fasády bytového domu č. p. 875" dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy,

2. individuální dotace žadateli Společenství vlastníků 911 v Rožnově p. R., se sídlem Julia Fučíka 911, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 05735793 ve výši 30 000 Kč na projekt "Oprava fasády bytového domu č. p. 911" dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy.

8/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvalujeZásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v předložených přílohách č. 1 až 4 projednávaného bodu, s tím, že v příloze č. 1 „Zásady pro poskytování dotací“ se mění čl. 1 bod 3 písm. e), které nově zní: „právnická osoba, která nemá sídlo, místo výkonu své činnosti na území města, která však realizuje relevantní činnost ve prospěch občanů města, ať už na území města nebo mimo něj. Schválené Zásady jsou součástí tohoto usnesení.

9/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm schválenými zastupitelstvem města dne 12. 11. 2020 vyhlašuje programy programové dotace a schvaluje časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2021 ve znění uvedeném v předložených přílohách projednávaného bodu. Schválené programy a časový harmonogram jsou součástí tohoto usnesení.

10/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě  č. 216/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, jako budoucím kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu. Předmětem smlouvy o budoucí kupní smlouvě je prodej části pozemku p.č. 77 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle situačního snímku uvedeného v příloze č. 1 projednávaného bodu a popsané jako „prostor pro umístění trafostanice – odkupovaná plocha“, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem vybudování trafostanice. Schválená smlouva o budoucí kupní smlouvě je součástí tohoto usnesení.

11/13/ZM/12/11/2020Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p.č. 2125/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6715-7022/2020 jako pozemek p.č. st. 5233 o výměře 13 m2, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy č. 259/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a PBT Works s.r.o., IČO: 25827987, se sídlem Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č.8 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

12/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi části pozemku p. č. 760/1 v k.ú. Tylovice, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 1317-7112a/2020 jako pozemek p.č. 760/4 o výměře 15 m2, ve vlastnictví xxxx Lxxxxx Dxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy č. 221/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a xxxx Lxxxxxx Dxxxxxxx jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č.5 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

13/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 752/8 v k.ú. Tylovice, o výměře 27 m2, ve vlastnictví společnosti STK Rožnov, s.r.o., se sídlem Rychaltice 114, 739 46 Hukvaldy, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy č. 220/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností STK Rožnov, s.r.o. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č.5 projednávaného bodu.Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

14/13/ZM/12/11/2020Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm upřednostňuje projednání bodů č. 14 a 15 před bodem č. 10 a body následujícími.

15/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 3 (ag. č. 271/2015/OSM/2) ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB ze dne 14. 5. 2012, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím prodávajícím a společností Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 25110161 jako budoucím kupujícím dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený Dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení.

16/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 3 (ag. č. 214/2016/OSM/1) ke Smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 17/2012/OSM/INO ze dne 7. 3. 2012, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi společností Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 25110161 jako stavebníkem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem nemovitostí dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený Dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení.

17/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje návrh na překatastrování pozemků a změnu katastrální hranice mezi k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Vidče, vyznačený v příloze č. 8 a č. 9 projednávaného bodu, v rámci zahájené Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a části k.ú. Vidče, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

18/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí rezignaci Mgr. Jitky Valentové na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm ke dni 1.11.2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto bodu.

19/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádost paní Renaty Plačkové o uvolnění z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a na základě této žádosti ji s účinností k 12.11.2020 odvolává z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 tohoto bodu.

20/13/ZM/12/11/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o přípravě a realizaci investičních akcí dle důvodové zprávy a předložených příloh.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 16.11.2020 12:20:02 - aktualizováno 16.11.2020 12:24:22 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load