Usnesení XIV. zasedání zastupitelstva

Usnesení z jednání zastupitelstva č. 14/2020

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 8. 12. 2020

 1/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zasedání zastupitelstva města formou on-line videokonference, tj. na dálku s využitím technických prostředků zabezpečujících přítomnost zastupitelů a zúčastněných osob na zasedání zastupitelstva v reálném čase, dle důvodové zprávy a určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele pana Jiřího Melchera a pana Libora Adámka.

 2/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele paní Janu Malcovou, pana Daniela Drápalu a pana Martina Drápala.

 3/14/ZM/08/12/2020 Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky.

 4/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020 v rozsahu 326 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

 5/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2022 až 2025 dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

 6/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo písemnou připomínku k návrhu rozpočtu města pro rok 2021 pana Ing. Mxxxxxxxx Mxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm, doručenou městu dne 30. 11. 2020, a nesouhlasí se zařazením rekonstrukce ul. Vítězná do návrhu rozpočtu města pro rok 2021 dle předložené připomínky.

 7/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočet města na rok 2021 ve výši 659 155 tis. Kč ve výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu jsou oprávněni provádět změnu rozpisu rozpočtu mezi provozními a investičními výdaji, pokud dochází ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Správce odboru investic je oprávněn převést obecnou investiční rezervu odboru investic ve prospěch jiné investiční akce.

 8/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17.12.2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

 9/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí zálohy na finanční podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby pro rok 2021 ve výši 7.700.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu pro rok 2021, číslo smlouvy 0281/2020/KBR, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 10/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 a 2 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137 dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení

 11/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí "Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje města na roky 2021-2030" dle důvodové zprávy a předložených příloh.

 12/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej části pozemku p. č. 407, oddělené a označené jako pozemek p.č. 407/2 o výměře 59 m2 dle geometrického plánu č. 488-7a/2020 v k.ú. Hážovice, do vlastnictví manželů Axxxxxxx Kxxxxx a Sxxxxxx Kxxxxxxx, oba trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxx 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření kupní smlouvy č. 144/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manžely Axxxxxxxx Kxxxxxx a Sxxxxxxx Kxxxxxxxx jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

 13/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 1 (ag. č. 303/2017/OSM/1) k Plánovací smlouvě ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ č. 303/2017/OSM uzavřené dne 21.12.2017, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi žadatelem Kxxxxx Mxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm a městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený Dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

 14/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním územím Vidče dle geometrického plánu č. 1609-2109/2020 a geometrického plánu č. 1622-2109/2020, v rámci zahájené Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a části katastrálního území Vidče, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření Dohody o změně hranic obcí č. 298/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vidče, se sídlem Vidče 96, 756 53 Vidče, IČO: 00304433 ve znění uvedeném v příloze č. 1 až č.5 projednávaného bodu.Schválená Dohoda o změně hranic obcí je součástí tohoto usnesení.

 15/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje, že funkce druhého místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm bude s účinností od 1. 1. 2021 vykonávána jako funkce, pro kterou budou členové zastupitelstva města uvolněni.

 16/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm jmenuje s účinností od 8.12.2020 do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Miroslava Hrabala, nar. xxxxxxxxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

 17/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Kramolišov, navazující na ulici Na Drahách vedoucí k Uhliskému potoku (Švajdově potoku) včetně nově vybudovaného úseku na pozemcích parc. č. 344/25 a 344/29 dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu názvem ulice U Dubu,

2. ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenované ulice do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

 18/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke stávající smlouvě o spolupráci ze dne 17. 10. 2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Národním muzeem v přírodě, příspěvkovou organizací, Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00098604 dle důvodové zprávy. Předmětem dodatku č. 6 je rozsah spolupráce města a muzea v roce 2021. Schválený dodatek č. 6 je součástí tohoto usnesení.

 19/14/ZM/08/12/2020

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o provedené kontrole efektivnosti změny v zabezpečení údržby městské zeleně dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta

Ing. Radim Holiš

starosta

Vytvořeno 10.12.2020 13:12:34 - aktualizováno 10.12.2020 13:19:24 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load