Usnesení XIX. zasedání zastupitelstva

Usnesení z jednání zastupitelstva č. 19/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 9. 11. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 1/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele:

Jarmilu Mikuláškovou

Ing. Jana Kučeru, MSc.

usnesení č. 2/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele

Ing. Lenku Střálkovou

Mgr. Martina Drápala

Mgr. Miroslava Kokinopulose

usnesení č. 3/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 4/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vypuštění výdajové položky č. 42 (revitalizace Jižního města) z předloženého ROP č. 9 a hlasovat o ní samostatně.

usnesení č. 5/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 9/2021 v rozsahu 3.312 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a upravené předložené přílohy.

usnesení č. 6/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 v rozsahu 800 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 7/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává:

a) obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místních poplatcích, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1,

b) obecně závaznou vyhlášku č. 7/2021, o místním poplatku ze psů, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2,

c) obecně závaznou vyhlášku č. 8/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 3 a č. 4,

d) obecně závaznou vyhlášku č. 9/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 5,

dle důvodové zprávy.

Schválené obecně závazné vyhlášky jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 8/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje přeshraniční spolupráci mezi městem Kysucké Nové Mesto (jako vedoucím partnerem malého projektu) a městem Rožnov pod Radhoštěm (jako hlavním přeshraničním partnerem malého projektu) prostřednictvím malého projektu v rámci Operačního programu INTERREG V-A SK - CZ = FOND MALÝCH PROJEKTŮ v souladu s platnou výzvou a jejími podmínkami (administrativními a finančními) dle důvodové zprávy.

usnesení č. 9/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zpracovanou Koncepci parkování na sídlištích Koryčanské Paseky a Láz dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 10/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje usnesení č. 33/16/ZM/20/04/2021, ve kterém schválilo postup převodu městských sportovních zařízení ze společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., IČO 49606361 a KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., IČO 48390453 na nově zřizovanou sportovní příspěvkovou organizaci města dle důvodové zprávy.

 usnesení č. 11/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje ke dni 30. 11. 2021 příspěvkovou organizaci Sport Rožnov, příspěvková organizace, IČO 10872345 a revokuje své usnesení č. 17/17/ZM/22/06/2021 dle důvodové zprávy.

usnesení č. 12/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm schválenými zastupitelstvem města dne 12. 11. 2020 vyhlašuje programy programové dotace a dále schvaluje časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2022 ve znění uvedeném v předložených přílohách projednávaného bodu. Schválené programy a časový harmonogram jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 13/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 380 o výměře 89 m2, p. č. 381 o výměře 34 m2 a p. č. 382 o výměře 600 m2, vše v k. ú. Hážovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do spoluvlastnictví P. P. o velikosti podílu 3/4 k celku a A. P. o velikosti podílu 1/4 k celku, oba trvalým bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření darovací smlouvy č. 229/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a P. P. a A. P. jako obdarovanými ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená darovací smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 14/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p. č. 2767/51 o výměře 52 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do společného jmění manželů P. K. a H. K., oba trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a koupi části pozemku p. č. 2767/31 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6880-324/2021 jako pozemek p. č. 2767/52 o výměře 32 m2, ve vlastnictví P. K., trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy č. 190/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manželi P. K. a H. K., ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 15/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej:

a) části pozemku p. č. 404/1, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 2268-35/2021, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, jako pozemek p. č. 404/3 o výměře 291 m2 v k. ú. Dolní Bečva, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do společného jmění manželů A. a I. T., oba trvalým bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy č. 231/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manželi A. a I. T. jako kupujícími, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu.

b) části pozemku p. č. 404/1, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 2268-35/2021, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, jako pozemek p. č. 404/4 o výměře 186 m2 v k. ú. Dolní Bečva, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Valašského golfového klubu spol. s r.o., se sídlem Horní Paseky 2664, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25874187, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy č. 232/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a Valašským golfovým klubem spol. s r.o., jako kupujícím, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu.

Schválené kupní smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 16/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu pozemku p. č. 211/12 o výměře 8 m2 a pozemku p. č. 211/13 o výměře 2 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemek p. č. 212/5 o výměře 4 m2 ve vlastnictví J. V., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k. ú. Hážovice, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření směnné smlouvy č. 56/2021/OSM mezi J. V. a městem Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená směnná smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 17/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 16/18/ZM/14/09/2021 ze dne 14.09.2021 a schvaluje výkup části pozemku p. č. 3025/17 o výměře 253 m2 oddělené a nově označené jako p. č. 3025/88 dle geometrického plánu č. 6826-70782/2021, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví pana M. K. trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy o koupi nemovité věci č. 233/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, a panem M. K. jako prodávajícím, ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 18/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p. č. 673/3 o výměře 175 m2 a dále pozemků vzniklých dle geometrického plánu č. 1260-336/2019, který je přílohou č. 5 projednávaného bodu, a to nově odděleného a označeného pozemku p. č. 674/2 o výměře 43 m2 a nově odděleného a označeného pozemku p. č. 675/4 o výměře 22 m2, to vše v k. ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví paní Z. P., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 211/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a Z. P. jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 19/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 10/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. Schválená obecně závazná vyhláška č. 10/2021 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 20/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm stanovuje 5 členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm.

usnesení č. 21/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm svěřuje, dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostům města zajišťování úkolů v samostatné působnosti v níže uvedených oblastech, a to včetně podpisového oprávnění místostarostů města k písemnostem souvisejících se zajišťováním plnění úkolů ve svěřených oblastech. V případě nepřítomnosti místostarostů podepisuje tyto písemnosti za město starosta města.

Oblast svěřená do působnosti 1. místostarosty města:

Oddělení územního plánování Oddělení majetkoprávní Odbor životního prostředí a výstavby Odbor kanceláře starosty T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem investic a 2. místostarostou Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a starostou Odbor školství a školské příspěvkové organizace mimo oblast sportu

Oblast svěřená do působnosti 2. místostarosty města:

Odbor investic Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm

usnesení č. 22/19/ZM/09/11/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo petici občanů vyjadřující nesouhlas s případným odvoláním jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. pana Bc. Stanislava Zlámala a bere na vědomí odpověď rady města zaslanou členům petičního výboru.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 12.11.2021 8:27:48 - aktualizováno 12.11.2021 8:39:38 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load