Usnesení XV. zasedání zastupitelstva

Usnesení z jednání Zastupitelstva č. 15/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 23. 02. 2021

1/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele Mgr. Miroslava Kokinopulose a Bc. Markétu Blinkovou.

2/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele Ing. Lenku Střálkovou, Jaromíra Koryčanského, Mgr. Martina Drápala

3/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zařazuje do programu zasedání bod s názvem „Poskytnutí finanční podpory na likvidaci škod po otravě řeky Bečvy“.

4/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zařazuje do programu zasedání bod s názvem „Poskytnutí obsahu dopisu zastupitelům města zaslaný paní Dobrozemskou“.

5/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města.

6/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 v rozsahu 3.828 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

7/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zhotovené segmentové koncepce města Rožnov pod Radhoštěm pro oblasti cestovního ruchu, sportu, veřejného osvětlení, energetiky, místní ekonomiky, životního prostředí a školství dle důvodové zprávy a předložených příloh číslo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

8/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje "Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030" včetně "I. Akčního plánu na roky 2022-2025" a "Zásobníku aktivit" dle důvodové zprávy a předložené přílohy číslo 1, 9 a 10. Schválený "Strategický plán" včetně "I. Akčního plánu na roky 2022-2025" a "Zásobníku aktivit" je součástí tohoto usnesení.

9/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o průběhu zpracování Plánu udržitelné městské mobility a souhlasí s rozpracováním scénářů rozvoje dle důvodové zprávy a předložených příloh.

10/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o poskytnutí programových dotací a po projednání

1. schvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v předložené příloze č. 1

2. ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí programové dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 pro jednotlivé příjemce programové dotace a

3. pověřuje vedoucího odboru školství a sportu k podepsání smluv o poskytnutí programové dotace s jednotlivými příjemci.

11/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádosti o poskytnutí programových dotací a po projednání neschvaluje poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v předložené příloze č. 2.

12/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453 ve výši 3.873.786 Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 dne 12.11.2020 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy.

13/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej:

• pozemku p. č. 569 o výměře 73 m2 - ostatní plocha, mez, stráň

• pozemku p. č. 565/1 o výměře 100 m2 ostatní plocha, neplodná

• části pozemku p. č. 561/3, odděleného a nově označeného jako pozemek p. č. 561/23 o výměře 809 m2 vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace

a části pozemku p. č. 573/1, odděleného a nově označeného jako pozemek p. č. 573/24 o výměře 2207 m2 vedeného jako lesní pozemek,

dle geometrického plánu č. 500-70783/2020, který je přílohou č.4 projednávaného bodu, to vše v k. ú. Hážovice,

ve prospěch společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o., se sídlem Horní Paseky 2664, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25874187, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy č. 028/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a společností Valašský golfový klub spol. s r.o. jako kupující ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

14/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje budoucí bezúplatné nabytí

1) stavby tělesa pozemní komunikace (ul. Palackého), silnice III/48611 v úseku od uzlového bodu 2523A001 po uzlový bod 2523A053, v délce 1,226 km, ve staničení od km 0,000 - 1,226 (od vyústění ze silnice I/35 po konec silnice), nacházející se na pozemcích p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2, včetně mostu ev. č. 48611-2 (most u Eroplánu) nacházejícího se na pozemcích p. č. 3625/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1 a p. č. 3689/6,a veškerých součástí a příslušenství,

2) pozemků p.č. 3616/1 a p.č. 3616/2 včetně veškerých součástí a příslušenství, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 29/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím obdarovaným a Zlínským krajem jako budoucím dárcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc. k podpisu schválené smlouvy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

15/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nabytí (koupi) staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to: - asfaltové vozovky

- komunikace pěší - chodník

- vozovka z betonové dlažby

- vodovodního řadu

- jednotné kanalizace

- veřejného osvětlení, za cenu ve výši 1.974.000 Kč včetně DPH, bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2442/84, p.č. 2442/85, p.č. 2464/25 a p.č. 2464/72, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, pod veřejnou účelovou komunikací – asfaltová vozovka, chodníkem a vozovkou z betonové dlažby, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh, vše od společnosti EDEN ROŽNOV s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Město, 111 00 Praha 1, IČO 05050651a uzavření smlouvy č. 30/2021/OSM o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností EDEN ROŽNOV s.r.o. jako převodcem. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat až po výmazu zástavních práv na převáděných pozemcích, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

16/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na své usnesení č. 9/X ze dne 26.5.2020 schvaluje uzavření smlouvy č. 37/2021/OSM (SPÚ č. 1001992162) o bezúplatném převodu pozemku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a Českou republikou – Státním pozemkový úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, jako převádějící ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

17/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informace o změnách ve vedení města Rožnov pod Radhoštěm uvedených v důvodové zprávě a po projednání s účinností od 1. 3. 2021:

1. mění své usnesení č. 3/I ze dne 30. 10. 2018 tak, že určuje funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm jako funkci, kterou bude starosta města vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva města

2. nestanoví výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného starosty. Výše měsíční odměny neuvolněného starosty se bude řídit platnou právní úpravou.

3. stanoví funkci třetího místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm, kterou bude zvolený člen zastupitelstva města vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva

4. stanoví měsíční odměnu za výkon funkce třetího místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm ve výši 34.516 Kč

5. doplňuje své usnesení č. 7/I ze dne 30. 10. 2018, kterým určilo pořadí místostarostů při zastupování starosty, o poslední větu, která zní: „Nebude-li přítomen ani druhý místostarosta, zastupuje starostu třetí místostarosta.“

18/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. volí s účinností od 1. 3. 2021 třetím místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm, který bude vykonávat funkci místostarosty jako neuvolněný člen zastupitelstva města, pana RNDr. Jiřího Melchera, nar. 15. 10. 1947, trvalým pobytem Sluneční 2405, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

2. bere na vědomí odstoupení zastupitele Ing. Jiřího Pavlici z funkce člena Rady města Rožnov pod Radhoštěm ke dni 28. 2. 2021

3. bere na vědomí informaci, že s účinností od 1. 3. 2021 se členem Rady města Rožnov pod Radhoštěm stává ze zákona třetí místostarosta.

19/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ruší ke dni 28. 2. 2021 své usnesení č. 7/III ze dne 19. 2. 2019 v plném rozsahu a s účinností od 1. 3. 2021 nově svěřuje, dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, místostarostům města zajišťování úkolů v samostatné působnosti v těchto oblastech, a to včetně podpisového oprávnění místostarostů města k písemnostem souvisejících se zajišťováním plnění úkolů ve svěřených oblastech:

Oblast svěřená do působnosti 1. místostarosty města:

Odbor správy majetku mimo oddělení majetkoprávní

Odbor školství a sportu a školské příspěvkové organizace

Odbor strategického rozvoje a projektů mimo oddělení územního plánování

Sociální odbor, Útvar tajemníka

Odbor řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy

Odbor dopravy

Oblast svěřená do působnosti 2. místostarosty města:

Oddělení územního plánování

Oddělení majetkoprávní

Odbor životního prostředí a výstavby

Odbor kanceláře starosty, T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem investic a 3. místostarostou

Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a 1. místostarostou

Oblast svěřená do působnosti 3. místostarosty města:

Odbor investic

Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm

20/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ukládá panu RNDr. Jiřímu Melcherovi, zastupiteli města, aby s účinností od 1. 3. 2021 jako nově zvolený třetí místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm zastupoval a hájil zájmy města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 70238880 na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informoval o rozhodnutích přijatých valnou hromadou.

21/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí sdělení Ing. Radima Holiše, starosty města, že rezignuje na funkci člena Rady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO 702 38 880, do které byl zvolen valnou hromadou tohoto sdružení na základě návrhu města Rožnov pod Radhoštěm, a novým zástupcem města Rožnov pod Radhoštěm do Rady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko navrhuje zvolit pana RNDr. Jiřího Melchera, nar. 15. 10. 1947, trvalým pobytem Sluneční 2405, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, který byl s účinností od 1. 3. 2021 zvolen do funkce třetího místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm.

22/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo výši odměn za rok 2020 pro členy/předsedy komisí rady města a výborů zastupitelstva města, kteří nejsou současně zastupiteli města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu a po projednání:

1. schvaluje odměny jednotlivým členům/předsedům komisí rady města za rok 2020 ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto bodu a

2. schvaluje odměny jednotlivým členům výborů zastupitelstva města za rok 2020 ve výši uvedené v příloze č. 2 tohoto bodu.

23/15/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 24. 2. 2021 do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Martina Valáška, nar. 4. 3. 1966, trvalé bydliště Valašská Bystřice 408.

24/415/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje část svého usnesení č. 23/XIII ze dne 21.6.2016 a to v rozsahu první věty usnesení, která zní: "Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo návrh paní Barbory Kvapilové, trvalým pobytem Svazarmovská 1692, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 8. 5. 2016 na pojmenování některé z ulic v Rožnově pod Radhoštěm po A. G. Masarykové uvedený v příloze důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu evidovat návrh paní Barbory Kvapilové a v případě vzniku nové ulice v Rožnově pod Radhoštěm předložit návrh paní Barbory Kvapilové na pojmenování nově vzniklé ulice po A. G. Masarykové k rozhodnutí."

25/415/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí souhrnnou hodnotící informaci redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o. o mediálních výstupech společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2020 uvedenou v předložené příloze č. 1.

26/415/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu ředitele Městské Policie Rožnov pod Radhoštěm o činnosti městské policie za rok 2020.

27/415/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o zveřejnění portálu Životních událostí na webu města Rožnov pod Radhoštěm.

28/415/ZM/23/02/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodloužení doby dnešního jednání do 22:00 hod.

Mgr. Kristýna Kosová  Ing. Radim Holiš

 místostarosta                   starosta

Vytvořeno 1.3.2021 9:36:53 - aktualizováno 26.4.2021 8:49:56 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load