Usnesení XVI. zasedání zastupitelstva

Usnesení z jednání zastupitelstva č. 16/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 20. 4. 2021

1/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele:

•  MVDr. Janu Malcovou

•  MUDr. Zdeňka Němečka

2/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele:

•  Mgr. Martin Drápal

•  Bc. Markéta Blinková

•  doc. PhDr. Drápala Daniel, Ph.D.

3/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje zařazení bodu č.34 Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm do programu dnešního jednání.

4/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města.

5/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 v rozsahu 9.353 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

6/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti linky č. 948650 mezi Zlínským krajem se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČO 70891320 jako příjemcem finančního příspěvku a městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem finančního příspěvku dle důvodové zprávy a předložených příloh a pověřuje místostarostu města, Ing. Jana Kučeru, MSc., podpisem této smlouvy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.

7/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 4. ke Smlouvě o poskytnutí dobrovolných příspěvků na realizaci projektu „Čistá řeka Bečva II“ ze dne 22. 10. 2009 mezi Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, Vsetín, IČO 70238880 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený dodatek č. 4 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 7 je součástí tohoto usnesení.

8/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místních poplatcích dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. Schválená obecně závazná vyhláška č. 1/2021 je součástí tohoto usnesení.

9/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 2. Schválená obecně závazná vyhláška č. 2/2021 je součástí tohoto usnesení.

10/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 95/2021/OF mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a Českým rybářským svazem, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 00434167 jako obdarovaným dle důvodové zprávy a předložené přílohy. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

11/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o nutnosti posunutí termínu realizace malého přeshraničního projektu Hovorme o jedle - žime zdravo a chutne, kód projektu - CZ/FMP/11b/05/079, který je realizován ve spolupráci s městem Kysucké Nové Mesto, dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku ze dne 11. 9. 2020 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako konečným uživatelem a Regionem Bílé Karpaty, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČO 70849153 jako poskytovatelem finančního příspěvku ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 a 3. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.

12/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí souhlasné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje vydané podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce „Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030" dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 2 a schvaluje Prohlášení vyhotovené dle § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ke Strategickému plánu rozvoji města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 - 2030 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

13/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o pořízení územní studie Pod Chlacholovem – Pařeničky dle důvodové zprávy a předložených příloh.

14/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o přípravě dokumentu Pravidla pro posuzování a podporu revitalizací bytových domů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1.

15/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do funkce člena Revizní komise Národní sítě Zdravých měst České republiky, se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, Palác YMCA, IČO 61385247, místostarostu města Ing. Jana Kučeru, MSc.

16/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

a) zrušuje v plném rozsahu bod 1) usnesení č. 9/XIX ze dne 20. 6. 2017, kterým schválilo prodej části pozemku p. č. 1398/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a uzavření kupní smlouvy č. 200/2017/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní J. H., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a v návaznosti na toto zrušení,

b) schvaluje prodej části pozemku p. č. 1398/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 5817-58/2015, uvedeného v příloze č. 1 projednávaného bodu, jako pozemek p. č. 1398/3 o výměře 251 m2 do společného jmění manželů J. H. a P. H., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, včetně zřízení zástavního práva k tomuto pozemku ve prospěch města,

c) schvaluje koupi pozemku p. č. 478/50 v k. ú. Dolní Bečva o výměře 39 m2 z vlastnictví Ing. E. H., trvalým pobytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

d) schvaluje uzavření kupní smlouvy se smlouvou o zřízení zástavního práva č. 36/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. E. H. a manžely J. H. a P. H. ve znění uvedeném v příloze č. 9 projednávaného bodu.

Schválená kupní smlouva se smlouvou o zřízení zástavního práva je součástí tohoto usnesení.

17/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 012/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím kupujícím a paní E. B., trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako budoucí prodávající ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu. Schválená smlouva o budoucí smlouvě kupní je součástí tohoto usnesení.

Předmětem smlouvy o budoucí smlouvě kupní je závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu po dokončení stavby „VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/4868, UL. VIDEČSKÁ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ kupní smlouvu na koupi části pozemku p. č. 855 o výměře cca 42 m2, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, do výlučného vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Přesná výměra převáděné nemovitosti bude upřesněna geometrickým plánem skutečného zaměření stavby chodníku.

18/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku p. č. 336 o výměře 163 m2 a části pozemku p. č. 335 o výměře 4 m2 oddělené a označené jako díl "a", to vše v k. ú. Hážovice dle geometrického plánu č. 497-221/2020, který je přílohou č.2 projednávaného bodu, ve prospěch P. H, Brno a zřízení služebnosti ve prospěch města dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 26/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a P. H. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

19/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi pozemku p. č. 196/5 o výměře 11 m2 v k. ú. Hážovice z vlastnictví K. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a dohodu o zrušení věcného břemene užívání pozemku p. č. 196/5 s J. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 55/2021/OSM mezi K. V. jako prodávajícím, městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a J. V. jako oprávněnou z věcného břemene, ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí usnesení.

20/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi části pozemku p. č. 1040/30 oddělené a nově označené jako pozemek p. č. 1040/150 o výměře 127 m2, dle geometrického plánu č. 6783-7/2021, který je přílohou č. 3 projednávaného bodu, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví společnosti JANEK, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 863, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 13642898, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření kupní smlouvy č. 027/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností JANEK, spol. s r.o. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu a ukládá místostarostce města schválenou smlouvu podepsat po splnění podmínky výmazu zástavního práva váznoucího na kupované části pozemku p. č. 1040/30 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

21/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 17/XXII. ze dne 12.12.2017 v plném rozsahu a bere na vědomí informace o průběhu jednání o nájmu Společenského domu na ulici Palackého v Rožnově pod Radhoštěm se společností SYNOT REAL ESTATE, k.s. dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

22/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 101/2021/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu, na výstavbu veřejné dopravní infrastruktury – nové účelové komunikace na části pozemku p. č. 260 v k. ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, pro výstavbu rodinného domu na pozemku p. č. 242/4 v k. ú. Tylovice na ul. Nezdařilova v ploše pro bydlení individuální dle projektové dokumentace „Novostavba rodinného domu a garáže, inženýrské sítě, zpevněné plochy“ s žadatelem L. V., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Schválená plánovací smlouva je součástí tohoto usnesení.

23/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatné nabytí:

1) stavby tělesa pozemní komunikace (ul. Palackého), silnice III/48611 v úseku od uzlového bodu 2523A001 po uzlový bod 2523A053, v délce 1,226 km, ve staničení od km 0,000 - 1,226 (od vyústění ze silnice I/35 po konec silnice), nacházející se na pozemcích p. č. 3616/1 a p. č. 3616/2, včetně mostu ev. č. 48611-2 (most u Eroplánu) nacházejícího se na pozemcích p. č. 3625/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1 a p. č. 3689/6, a veškerých součástí a příslušenství,

2) pozemků p. č. 3616/1 a p. č. 3616/2 včetně veškerých součástí a příslušenství, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření darovací smlouvy č. 97/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a Zlínským krajem jako dárcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

24/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje budoucí bezúplatné nabytí:

1) stavby tělesa pozemní komunikace III/48612 v úseku od uzlového bodu 2523A009 po uzlový bod 2523A021, v délce 1,619 km, ve staničení od km 0,000 - 1,619 (od vyústění ze silnice I/35 po konec silnice - t.j. ul Bezručova, ul. Hradišťko a část ul. Dolní Paseky), včetně veškerých součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č. 3729/11 ostatní plocha, p. č. 3613/3 ostatní plocha, p. č. 3613/4 ostatní plocha, p. č. 1267/1 ostatní plocha, p. č. 6149 ostatní plocha, p. č. 3605/3 ostatní plocha, p. č. 1336/2 zahrada, p. č. 3613/14 ostatní plocha, p. č. 3613/15 ostatní plocha, p. č. 3613/16 ostatní plocha, p. č. 2220/2 ostatní plocha, p. č. 2220/4 ostatní plocha, p. č. 1250/1 ostatní plocha, p. č. 2235/10 ostatní plocha, p. č. 2218/10 ostatní plocha, p. č. 3701/72 vodní plocha v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, se všemi právy, povinnostmi, s jejím příslušenstvím a součástmi,

2) pozemku p. č. 3613/3, ostatní plocha, silnice, o výměře 2 180 m2 včetně veškerých součástí a příslušenství, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 98/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím obdarovaným a Zlínským krajem jako budoucím dárcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu.

Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

25/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje směnu pozemku p. č. 878/1, lesní pozemek ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za pozemky p. č. 1213/2, p. č. 2421/8, p. č. 2576/3, p. č. 3642/9, p. č. 1076/2, p. č. 1076/11, p. č. 1079/4 a p. č. 3642/10 ve vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší společnosti Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, IČO 42196451, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, s doplatkem ve výši 305 080 Kč bez DPH ve prospěch společnosti Lesy České republiky, s. p., což je rozdíl hodnot směňovaných nemovitostí stanovených v cenách administrativních na základě znaleckých posudků, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm učinit veškeré úkony nutné k uskutečnění této směny a následnému předložení směnné smlouvy zastupitelstvu města ke schválení.

26/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení dnešního jednání ZM do 22:00.

27/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu, dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. Schválená obecně závazná vyhláška č. 3/2021 je součástí tohoto usnesení.

28/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí Informaci o vyřizování stížností a petic za rok 2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto bodu.

29/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm:

1. schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Dolní Paseky navazující na ulici Na Pařeničkách dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu názvem ulice Na Pařeničkách,

2. ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenovaného úseku ulice do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

30/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm:

1. schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Nezdařilova dle zákresu uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu názvem ulice Nezdařilova,

2. ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenovaného úseku ulice do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

31/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm:

1. schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Horní Dráhy dle zákresu uvedeném v příloze č. 3 tohoto bodu názvem ulice Horní Dráhy,

2. ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenovaného úseku ulice do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

32/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm:

1. schvaluje pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Tvarůžkova dle zákresu uvedeném v příloze č. 4 tohoto bodu názvem ulice Tvarůžkova,

2. ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenovaného úseku ulice do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

33/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci k převodu městských sportovních zařízení dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje postup převodu městských sportovních zařízení ze společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., IČO 49606361 a KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., IČO 48390453 na nově zřizovanou sportovní příspěvkovou organizaci města uvedený v důvodové zprávě.

34/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informace o záměru změny názvu T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace, IČO 44740743, 1. máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

35/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení dnešního jednání ZM do 22:30.

36/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města schvaluje projednání bodu 34 před bodem 33.

37/16/ZM/20/04/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 20. 4. 2021 do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Marka Treteru, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm.

Mgr. Kristýna Kosová                        Ing. Radim Holiš

   místostarostka                                     starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 26.4.2021 8:23:12 - aktualizováno 26.4.2021 8:35:25 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load