Usnesení XVII. zasedání zastupitelstva

Usnesení z jednání zastupitelstva č. 17/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 22. 6. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele pana Martina Drápala a pana Jaromíra Koryčanského.

2/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele Lenku Střálkovou, Markétu Blinkovou a Zdeňka Němečka.

3/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí se zařazením bodu č. 29 „Informace o rezignaci místostarosty Jana Kučery a radního Martina Drápala do programu zastupitelstva města a s jeho projednáním za bodem č. 2.

4/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města.

5/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí odstoupení zastupitele Ing. Jana Kučery, MSc. z funkce místostarosty města Rožnov pod Radhoštěm ke dni 14. 9. 2021 a odstoupení zastupitele Mgr. Martina Drápala z funkce člena Rady města Rožnov pod Radhoštěm ke dni 14. 9. 2021.

6/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s použitím finančních prostředků tvořících obecnou finanční rezervu spravovanou finančním odborem městského úřadu na zaplacení regresní úhrady požadované Ministerstvem dopravy dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu.

7/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm navrhuje vyjmout z rozpočtového opatření položku k projektové dokumentaci na revitalizaci sídliště Koryčanské Paseky a hlasovat o této položce samostatně.

8/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 4/2021 v rozsahu 2.380 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a upravené přílohy č. 1.

9/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 v rozsahu 1.450 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 7.

10/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2020, a to bez výhrad, a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku města Rožnov pod Radhoštěm sestavenou k 31. 12. 2020, dle důvodové zprávy a předložených příloh.

11/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, IČO 70238880 za rok 2020 a zprávu č. 389/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2020, která tvoří přílohu závěrečného účtu.

12/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zhotovení dokumentu Plán udržitelné mobility města na roky 2021-2030 dle důvodové zprávy a předložených přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

13/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dokument "Pravidla pro posuzování a podporu revitalizací bytových domů" dle důvodové zprávy a předložených příloh č. 1, 2, 3 a 4. Schválená "Pravidla pro posuzování a podporu revitalizace bytových domů" jsou součástí tohoto usnesení.

14/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje aktualizaci Zásad pro zřízení a použití peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury města Rožnov pod Radhoštěm spočívající v doplnění nového účelu použití, a to „poskytnutí dotace na podporu revitalizací bytových domů na území města dle pravidel schválených zastupitelstvem města“, dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 projednávaného bodu. Aktualizované znění Zásad pro zřízení a použití peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury města Rožnov pod Radhoštěm je součástí tohoto usnesení.

15/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1. schvaluje záměr financování energeticky úsporných opatření na objektech ve vlastnictví města a jím zřizovaných příspěvkových organizací prostřednictvím metody energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC)

2. souhlasí s úhradou vysoutěžené ceny za poskytnuté služby formou splátek a

3. ukládá radě města zajistit nezbytné úkony pro výběr poskytovatele služeb EPC,

dle důvodové zprávy a předložených příloh.

16/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zřizuje k 1. 10. 2021 příspěvkovou organizaci Sport Rožnov, příspěvková organizace, se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 10872345 a schvaluje zřizovací listinu této organizace dle předložené přílohy č. 1. Schválená zřizovací listina je součástí tohoto usnesení.

17/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti se zřízením nové příspěvkové organizace Sport Rožnov, příspěvková organizace ukládá:

1. odboru školství a sportu MěÚ provést zápis organizace Sport Rožnov, příspěvková organizace do veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem Ostrava

2. odboru správy majetku MěÚ provést záznam do katastru nemovitostí k svěřenému nemovitému majetku dle zřizovací listiny a její přílohy č. 1 organizace Sport Rožnov, příspěvková organizace.

18/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje poskytnutí individuální dotace společnosti Agentura Orange s. r.o., Maxe Švabinského 2239,Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek, IČO 26856425 ve výši 100 000 Kč na projekt RožnovFest dle důvodové zprávy a předložených příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 8/13/ZM/12/11/2020 dne 12. 11. 2020 s příjemcem individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu této smlouvy.

19/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na usnesení č. 10/15/ZM/23/02/2021 ze dne 23. 2. 2021 o poskytnutí programové dotace jednotlivým žadatelům rozhodlo, že všem příjemcům programové dotace v roce 2021 na projekty, jejichž realizace byla dočasně znemožněna z důvodu pandemie koronaviru a s ní souvisejících opatření orgánů státní správy, se tímto bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí programové dotace umožňuje posunout termín realizace uvedený v žádosti o programovou dotaci až k datu 31. 12. 2021 za těchto podmínek:

1. žadatelé, umožní-li to okolnosti, dokončí své projekty dle původně avizovaných termínů a jen s nezbytně nutným posunem,

2. žadatelé zachovají původní koncept projektu (určený účel) a dodrží závazná rozpočtová pravidla stanovená ve smlouvě, minimální programové změny anebo změny místa realizace – nezbytně nutné vzhledem k okolnostem – jsou přijatelné,

3. veškeré změny (termínu, obsahu, místa) žadatelé s uvedením důvodu včas písemně oznámí Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm – odboru školství a sportu.

20/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví města p. č. 211/10 o výměře 4 m2 do vlastnictví manželů P. V. a M. V., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a koupi pozemků ve vlastnictví P. V., trvalý pobyt  756 61 Rožnov pod Radhoštěm, p. č. 198/3 o výměře 2 m2 a p. č. 211/14 o výměře 5 m2 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k. ú. Hážovice, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy č. 57/2021/OSM mezi P. V., M. V. a městem Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí usnesení.

21/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm na pozemcích pod bytovými domy ve výši:

a) 59836/1000000 k pozemku p. č. st. 2336 ve prospěch L. D., trvalý pobyt 757 01 Valašské Meziříčí, jako vlastníka bytové jednotky č. 1349/13 v bytovém domě č. p. 1349, a uzavření darovací smlouvy č. 112/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a L. D. jako obdarovanou ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu,

b) 2674/1000000 k pozemku p.č.st. 2293 ve prospěch M. P., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako vlastníka bytové jednotky č. 1534/10 v bytovém domě č. p. 1534, a uzavření darovací smlouvy č. 113/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a M. P. jako obdarovanou ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu.

Schválené darovací smlouvy ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 projednávaného bodu jsou součástí tohoto usnesení.

22/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 18/VIII ze dne 10. 12. 2019 a schvaluje prodej části pozemku p. č. 1306/1 o výměře 505 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6834-189/2021 jako pozemek p. č. 1306/5, ve prospěch pana R. M., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy se zřízením předkupního práva a výhrady zpětné koupě č. 144/2021/ OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a panem R. M. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

23/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi stavby technického vybavení bez č. p na pozemku p. č. st. 1376 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví společnosti IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., IČO 60747641, se sídlem Všechromy 26, 251 63 Strančice, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy č. 141/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

24/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi stavby veřejné technické infrastruktury, splaškové kanalizace v celkové délce 112,11 m uložené v pozemcích p. č. 3628/1, p. č. 1930/27, p. č. 1930/28, p. č. 1930/14 a p. č. 1930/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Sladské do vlastnictví města, od vlastníků:

Ing. P. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

J. B., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

R. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

K. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

Ing. M. Š. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

T. G. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

L. Z., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

S. Z., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

Ing. J. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

Ing. RNDr. L. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

Mgr. P. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

za cenu ve výši 52. 967,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření smlouvy č. 146/2021/OSM o koupi stavby veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a výše uvedenými stavebníky. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

25/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 1 (agendové č. 221/2017/OSM/1) ke Smlouvě o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům č. 221/2017/OSM ze dne 18. 12. 2017 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a stavebníky uvedenými v důvodové zprávě projednávaného bodu, spočívající ve změně výše poslední páté splátky za převedenou veřejnou infrastrukturu v lokalitě Za Sokolovnou dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Schválený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.

26/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje:

1. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Bezručova dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu názvem ulice Bezručova,

2. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Dolní Dráhy dle zákresu uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu názvem ulice Dolní Dráhy,

3. pojmenování 4 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Dolní Paseky dle zákresů uvedených v příloze č. 3 tohoto bodu názvem ulice Dolní Paseky,

4. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Družstevní dle zákresu uvedeném v příloze č. 4 tohoto bodu názvem ulice Družstevní,

5. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Frenštátská dle zákresu uvedeném v příloze č. 5 tohoto bodu názvem ulice Frenštátská,

6. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Horečky dle zákresu uvedeném v příloze č. 6 tohoto bodu názvem ulice Horečky,

7. pojmenování 2 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Horní Dráhy dle zákresu uvedeném v příloze č. 7 tohoto bodu názvem ulice Horní Dráhy,

8. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Javornická dle zákresu uvedeném v příloze č. 8 tohoto bodu názvem ulice Javornická,

9. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Letenská dle zákresu uvedeném v příloze č. 9 tohoto bodu názvem ulice Letenská,

10. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici nábřeží Dukelských hrdinů dle zákresu uvedeném v příloze č. 10 tohoto bodu názvem ulice nábřeží Dukelských hrdinů,

11. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Tylovice, navazující na ulici Nezdařilova dle zákresu uvedeném v příloze č. 11 tohoto bodu názvem ulice Nezdařilova,

12. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici Revoluční dle zákresu uvedeném v příloze č. 12 tohoto bodu názvem ulice Revoluční,

13. pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, navazující na ulici V Mokrém dle zákresu uvedeném v příloze č. 13 tohoto bodu názvem ulice V Mokrém,

14. pojmenování 14 stávajících nepojmenovaných ulic v katastrálním území Hážovice, navazující na ulici Hážovice dle zákresů uvedených v příloze č. 14 tohoto bodu názvem ulice Hážovice,

a ukládá městskému úřadu provést zápis nově pojmenovaných úseků ulic do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

27/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu, dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. Schválená obecně závazná vyhláška č. 4/2021 je součástí tohoto usnesení.

28/17/ZM/22/06/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm pro druhé pololetí roku 2021 uvedený v důvodové zprávě.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Radim Holiš

starosta

______

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 25.6.2021 9:25:45 - aktualizováno 28.6.2021 16:34:54 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load