Usnesení XVIII. zasedání zastupitelstva

Usnesení z jednání zastupitelstva č. 18/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 14. 9. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

1/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele:

Libora Adámka

Ing. Jiřího Sapíka

2/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele:

Ing. Lenku Střálkovou

Mgr. Martina Drápala

Ing. Radúze Máchu

3/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky.

4/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vypuštění výdajové položky č. 4 (Kulturní centrum v částce 500.000 Kč) z předloženého návrhu ROP č. 6 a hlasovat o ní samostatně.

5/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vypuštění výdajové položky č. 5 a 6 (Rekostrukce obřadní síně v částce 3.8 mil. Kč) z předloženého návrhu ROP č. 6 a po předložení prezentace projektové dokumentace hlasovat o této položce samostatně.

6/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 6/2021 v rozsahu 7.746 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a upravené předložené přílohy.

7/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 v rozsahu 500 tis. Kč na straně příjmů i výdajů ve prospěch kulturního centra.

 8/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 v rozsahu 3.500 tis. Kč na straně příjmů i výdajů ve prospěch rekonstrukce obřadní síně.

9/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí průběžnou informaci o zajištění financování nákupu budov České pošty, s. p., pobočky Rožnov pod Radhoštěm, formou budoucího přijetí střednědobého úvěru dle důvodové zprávy.

10/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje aktualizovanou verzi „Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“ (verze 1.3) dle důvodové zprávy a předložených příloh. Aktualizovaná verze „Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“ (verze 1.3) ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.

 11/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí realizaci projektu Obec přátelská seniorům 2021 dle důvodové zprávy a předložených příloh.

12/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm a kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/04 a č. 9/05, kterými byly stanoveny spádové obvody základních škol na území města Rožnova pod Radhoštěm zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1. Schválená obecně závazná vyhláška č. 5/2021 je součástí tohoto usnesení.

13/18/ZM/14/09/2021  

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádost ředitelek mateřských škol Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918678 (dále jen "MŠ Na Zahradách") a Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70918694 (dále jen "MŠ 5. května 1527") o převod "detašovaného pracoviště MŠ Horní Paseky" z MŠ Na Zahradách na MŠ 5. května 1527 a po projednání schvaluje s účinností od 1. 1. 2022

1. přechod veškerých činností, práv a povinností spojených s poskytováním vzdělávání, výchovy a zajištěním školního stravování dle zákona č. 561/2004 Sb. v místě poskytovaného vzdělávání Horní Paseky č. ev. 307, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm z MŠ Na Zahradách na MŠ 5. května 1527 dle důvodové zprávy a předložených příloh:

2. dodatek č. 3 ke Zřizovací listině MŠ Na Zahradách uvedený v předložené příloze č. 2

3. dodatek č. 3 ke Zřizovací listině MŠ 5. května 1527 uvedený v předložené příloze č. 1.

Schválené dodatky zřizovacích listin jsou součástí tohoto usnesení.

14/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výkup části pozemku p. č. 658/1 o výměře 30 m2 oddělené a označené jako pozemek p. č. 658/5 od manželů M. M. a J. M. oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a výkup části pozemku p. č. 655 o výměře 9 m2 oddělené a označené jako díl "a" od spoluvlastníků L. H., trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a M. M., trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k. ú. Tylovice, dle geometrického plánu č. 1363-163/2021, který je přílohou č. 1 projednávaného bodu, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 172/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, M. M., J. M. a L. H. jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

15/18/ZM/14/09/2021 

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výkup pozemku p. č. 3025/87 o výměře 636 m2 odděleného a nově označeného dle geometrického plánu č. 6826-70782/2021, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví manželů K. Š. a V. Š., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy o koupi nemovité věci č. 158/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a manžely K. Š. a V. Š., oba trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícími ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

16/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výkup pozemku p. č. 3025/88 o výměře 253 m2 odděleného a nově označeného dle geometrického plánu č. 6826-70782/2021, uvedeného v příloze č. 3 projednávaného bodu, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a dohodu o zrušení věcného břemene chůze, jízdy a průhonu dobytka na pozemku p. č. 3025/88 s PaedDr. Z. J. Ph.D., trvale bytem 700 30 Ostrava a Ing. R. R., trvale bytem 700 30 Ostrava a dohodu o zrušení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 3025/88 s O. N., akademickým malířem, trvale bytem 602 00 Brno a H. P., trvale bytem 110 00 Praha 1, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zrušením věcného břemene č. 159/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, M. K., trvale bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a O. N., akademickým malířem, H. P. ,PaedDr. Z. J. Ph.D. a Ing. R. R. jako oprávněnými z věcného břemene, ve znění uvedeném v příloze č. 6 projednávaného bodu. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení.

 17/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje bezúplatné nabytí

1) stavby tělesa pozemní komunikace III/48612 v úseku od uzlového bodu 2523A009 po uzlový bod 2523A021, v délce 1,619 km, ve staničení od km 0,000 - 1,619 (od vyústění ze silnice I/35 po konec silnice), včetně veškerých součástí a příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č. 3729/11 ostatní plocha, p. č. 3613/3 ostatní plocha, p. č. 3613/4 ostatní plocha, p. č. 1267/1 ostatní plocha, p. č. 6149 ostatní plocha, p. č. 3605/3 ostatní plocha, p. č. 1336/2 zahrada, p. č. 3613/14 ostatní plocha, p. č. 3613/15 ostatní plocha, p. č. 3613/16 ostatní plocha, p. č. 2220/2 ostatní plocha, p. č. 2220/4 ostatní plocha, p. č. 1250/1 ostatní plocha, p. č. 2235/10 ostatní plocha, p. č. 2218/10 ostatní plocha, p. č. 3701/72 vodní plocha v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.

2) pozemku p. č. 3613/3, ostatní plocha, silnice, o výměře 2.180 m2 včetně veškerých součástí a příslušenství,

 vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm,

z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření darovací smlouvy č. 198/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a Zlínským krajem jako dárcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

18/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi staveb veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu v délce 91 m a splaškové kanalizace v délce 96 m uložených v pozemcích p. č. 559/3, 560/2, 561/5, 567/2 v k. ú. Tylovice v lokalitě Za Hážovkou ve prospěch města, od vlastníka J. T., trvalý pobyt 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za cenu ve výši 361.966,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření smlouvy č. 205/2021/OSM o koupi staveb veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze č. 15 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a stavebníkem J. T. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

19/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje prodej:

a) pozemku ve vlastnictví města p. č. 2767/32 o výměře 188 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch manželů J. a V. H., oba trvalý pobyt 7566 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy o koupi nemovité věci č. 188/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a manželi J. a V. H. jako kupujícími ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu.

b) pozemku ve vlastnictví města p. č. 2767/50 o výměře 45 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch M. P., trvalý pobyt 7566 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu, a uzavření kupní smlouvy o koupi nemovité věci č. 189/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako prodávajícím a M. P. jako kupujícím ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu.

Schválené kupní smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

20/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o oznámení R. M. uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu a schvaluje uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a práva zpětné koupě č. 144/2021/OSM/1, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a R. M., trvalým bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu. Dohoda o zrušení kupní smlouvy je součástí tohoto usnesení.

21/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o průběhu jednání ve věci převodu části pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a schvaluje ukončení veškerých jednání o prodeji či směně části pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch pana R. M., trvalým bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

22/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o přejmenování příspěvkové organizace T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 (dále jen „příspěvková organizace“) dle důvodové zprávy a předložených příloh a po projednání:

1. souhlasí se změnou názvu příspěvkové organizace z „T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace“ na „Téčko, kulturní agentura, příspěvková organizace“ od 1. 1. 2022

2. ukládá Odboru kanceláře starosty MěÚ Rožnov pod Radhoštěm připravit odpovídající změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace a předložit ji zastupitelstvu města.

23/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí informace k vítěznému návrhu veřejné soutěže na jednotný vizuální styl města dle důvodové zprávy a předložených příloh.

24/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje a s účinností od 1. 10. 2021 vydává Jednací řád Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1. Schválený jednací řád je součástí tohoto usnesení.

25/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí rezignaci zastupitele města Ing. Radima Holiše na funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm ke dni 14. 9. 2021.

26/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města schvaluje dohodovací řízení k návrhu usnesení č.1 bodu číslo 21.

27/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení zasedání zastupitelstva do 23:00 hodin.

28/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informace o změnách ve vedení města Rožnov pod Radhoštěm uvedených v důvodové zprávě a po projednání zrušuje k dnešnímu dni své usnesení č. 3/I a 7/I ze dne 30. 10. 2018, usnesení č. 15/14/ZM/08/12/2020 a usnesení č. 17/15/ZM/23/02/2021 a s účinností od 15. 9. 2021

1. určuje funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm jako funkci, pro kterou bude zvolený člen zastupitelstva města uvolněn,

2. stanovuje 2 místostarosty města a určuje funkci prvního místostarosty jako funkci uvolněnou, funkce druhého místostarosty bude vykonávána jako funkce neuvolněná,

3. určuje, že starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje první místostarosta. Nebude-li přítomen ani první místostarosta, zastupuje starostu druhý místostarosta,

4. souhlasí, aby funkci prvního místostarosty vykonávala místostarostka města Mgr. Kristýna Kosová, která doposud zastávala pozici druhého místostarosty,

5. souhlasí, aby funkci druhého místostarosty vykonával místostarosta města RNDr. Jiří Melcher, který doposud zastával pozici třetího místostarosty, přičemž výše odměny druhého neuvolněného místostarosty činí 34 516 Kč měsíčně

29/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města potvrzuje, že počet členů rady města Rožnov p. R. zůstává 7.

30/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm volí s účinností od 15. 9. 2021 starostou města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jiřího Pavlicu, trvalým pobytem 756 61Rožnov pod Radhoštěm.

31/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje své usnesení č. 19/15/ZM/23/02/2021 a ukládá starostovi města připravit návrh rozdělení gescí k projednání na příští zastupitelstvo města.

32/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy k tomuto bodu volí s účinností od 15.9.2021 do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radúze Máchu, člena zastupitelstva města a do funkce členů Finančního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše, a Ing. Lenku Střálkovou, členy zastupitelstva města.

33/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 15. 9. 2021 dle důvodové zprávy k tomuto bodu odvolává Ing. Jana Kučeru, MSc. z funkce předsedy Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a volí jej do funkce člena tohoto výboru. Následně volí do funkce předsedy Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jiřího Pavlicu, zastupitele města.

34/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje písm. b) a c) svého usnesení č. 15/I ze dne 30. 10. 2018 a s účinností od 15. 9. 2021

1. určuje, že osobou oprávněnou k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642 do konce volebního období 2018 až 2022 je, v souladu s platnými stanovami Sdružení, starosta města Ing. Jiří Pavlica. V případě, že se starosta města nebude moci některé z valných hromad Sdružení zúčastnit, účastní se valné hromady za město Rožnov pod Radhoštěm místostarosta města Mgr. Kristýna Kosová. Starostovi i místostarostovi se ukládá, aby na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovali o rozhodnutích přijatých valnou hromadou.

2. navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do funkce předsedy Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 702 38 642, starostu města Ing. Jiřího Pavlicu.

35/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje své usnesení č. 18/I ze dne 30. 10. 2018 a s účinností od 15. 9. 2021 pověřuje funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21“ do konce volebního období 2018–2022 místostarostku města Mgr. Kristýnu Kosovou, dle důvodové zprávy.

36/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí, aby Ing. Jan Kučera MSc., zastupitel města Rožnov pod Radhoštěm, i po svém odstoupení z funkce místostarosty města pokračoval ve funkci předsedy Revizní komise Národní sítě Zdravých měst České republiky, se sídlem Na Poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, Palác YMCA, IČO 61385247, do které byl navržen usnesením zastupitelstva města č. 11/III ze dne 19. 2. 2019 dle důvodové zprávy.

37/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje své usnesení č. 17/I ze dne 30. 10. 2018 a č. 10/III ze dne 19. 2. 2019 dle důvodové zprávy a předložené přílohy a s účinností od 15. 9. 2021 zmocňuje na všechny valné hromady a na jednání Výběrové komise zapsaného spolku Místní akční skupina Rožnovsko, z. s., se sídlem Zašová 36, Obecní úřad, IČO 270 34 925, konané do konce volebního období 2018 až 2022 jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm starostu města Ing. Jiřího Pavlicu. V případě, že se starosta nebude moci některé z valných hromad spolku nebo jednání Výběrové komise zúčastnit, zmocňuje zastupitelstvo města k účasti na valné hromadě nebo jednání Výběrové komise za město Rožnov pod Radhoštěm Ing. Michala Laktiše, vedoucího odboru strategického rozvoje a projektů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. Zmocněným osobám se ukládá, aby na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovaly o rozhodnutích přijatých valnou hromadou.

38/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm zrušuje písm. b) usnesení č. 14/I ze dne 30. 10. 2018 dle důvodové zprávy a s účinností od 15. 9. 2021 deleguje do konce volebního období 2018–2022 na všechny valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652, jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm starostu města Ing. Jiřího Pavlicu. V případě, že se starosta města nebude moci některé z valných hromad společnosti zúčastnit, deleguje na valnou hromadu místostarostku města Mgr. Kristýnu Kosovou. Zastupitelstvo města pověřuje delegovanou osobu hlasováním a výkonem práv města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře, přičemž ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude na valné hromadě hlasovat, podmínkou je přitom neoslabení postavení města Rožnov pod Radhoštěm jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejich orgánů. Delegované osobě se ukládá, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm po konání valné hromady informovala o rozhodnutích přijatých valnou hromadou.

39/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí, aby Ing. Radim Holiš, zastupitel města Rožnov pod Radhoštěm, i po svém odstoupení z funkce starosty města pokračoval ve funkci člena předsednictva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČO 47674652, do které byl navržen usnesením zastupitelstva města č. 15/IV ze dne 16. 4. 2019, dle důvodové zprávy.

40/18/ZM/14/09/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje s účinností od 15. 9. 2021 zastupitele města Ing. Radima Holiše a Ing. Jana Kučeru, MSc., výkonem funkce oddávajícího při svatebních obřadech.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

 _________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 17.9.2021 9:26:21 - aktualizováno 17.9.2021 9:29:52 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load