Usnesení XX. zasedání zastupitelstva

Usnesení z jednání zastupitelstva č. 20/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 7. 12. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 1/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele pana doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. a Mgr. Martina Drápala.

usnesení č. 2/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele Ing. Lenku Střálkovou, Jaromíra Koryčanského a MVDr. Janu Malcovou.

usnesení č. 3/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm souhlasí s projednáním bodu 16 (Investiční akce Přístavba knihovny) až po bodu 19 (Převod střediska zimní stadion, do společnosti Krytý Bazén Rožnov spol. s r.o.).

usnesení č. 4/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky aktualizované na zasedání zastupitelstva města.

usnesení č. 5/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o možné postupu města z kategorie C*** do kategorie B v rámci agendy MA21 dle důvodové zprávy a předložených příloh a po projednání schvaluje zájem města vstoupit do kategorie B a přihlášení města k obhajobě kategorie B v roce 2022.

usnesení č. 6/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí první report aktivit Akčního plánu 2022-2025 v pracovním prostředí ATTIS dle důvodové zprávy a její přílohy.

usnesení č. 7/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a schvaluje Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+ dle důvodové zprávy a předložených příloh.

usnesení č. 8/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádost ředitele Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 75044340 (dále jen "SVČ") o rozšíření okruhu doplňkové činnosti a po projednání schvaluje s účinností od 1. 1. 2022 dodatek č. 4 ke Zřizovací listině SVČ uvedený v předložené příloze.

usnesení č. 9/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádost organizace Iskérka o.p.s, se sídlem Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 286 47 912 (dále jen "Iskérka o.p.s.") o návratnou finanční výpomoc ve výši 600 000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi poskytnutím finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedenou v předložené příloze č. 4 a po projednání schvaluje:

• rozpočtové opatření č. 11/2021 v rozsahu 600 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1

• poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Iskérka o.p.s. ve výši 600 tis. Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, č. smlouvy 267/2021/OSK, ve znění uvedeném v předložené příloze č. 2 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem a organizací Iskérka o.p.s. jako příjemcem dle důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 10/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm revokuje své usnesení č. 14/18/ZM/14/09/2021 ze dne 14.09.2021 a schvaluje výkup části pozemku p. č. 658/1 o výměře 30 m2 oddělené a označené jako pozemek p. č. 658/5 od manželů Mxxxxxxx Mxxxxxxx a Jxxx Mxxxxxxxxx, xxx trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a výkup části pozemku p. č. 655 o výměře 9 m2 oddělené a označené jako díl "a" od spoluvlastníků Lxxxxxx Hxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a Mxxxxxxx Mxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle geometrického plánu č. 1363-163/2021, který je přílohou č. 1 projednávaného bodu a dohodu o zrušení věcného břemene cesty a stezky, spočívající v právu chůze a jízdy nemotorovými i motorovými vozidly za účelem zajištění přístupu a příjezdu pro oprávněnou nemovitost pozemek p. č. 658/4 na nově odděleném dílu "a" z pozemku p. č. 655 s Jxxxx Mxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxx, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k. ú. Tylovice dle důvodové zprávy a předložených příloh. Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření kupní smlouvy se zrušením věcného břemene č. 250/2021/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, Mxxxxxxxx Mxxxxxxxx, Jxxxx Mxxxxxxxxxx a Lxxxxxxx Hxxxxxxx jako prodávajícími a Jxxxx Mxxxxxxxx jako oprávněným z věcného břemene ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu.

Schválená kupní smlouva se zrušením věcného břemene je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 11/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje koupi staveb veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu v délce 75,3 m a splaškové kanalizace v délce 90,2 m uložených v pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě ul. Sluneční do vlastnictví města od vlastníků: manželé xxxxPxxx Kxxxxxxxxx a xxxxLxxxx Kxxxxxxxxxxxx, oba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

Rxxxxxx Vxxxx, xxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

Jxxxx Zxxx, xxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

za cenu ve výši 445 000,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy a příloh projednávaného bodu a uzavření smlouvy č. 266/2021/OSM o koupi staveb veřejné technické infrastruktury ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a výše uvedenými stavebníky. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 12/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Dodatku č. 2 (ag. č. 303/2017/OSM/2) k Plánovací smlouvě ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ č. 303/2017/OSM uzavřené dne 21.12.2017, ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, mezi žadatelem Kxxxxx Mxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx756 61 Rožnov pod Radhoštěm a městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Schválený Dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 13/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh tohoto bodu:

1) navrhuje do funkce přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2022 - 2026 Ing. Věru Coufalovou a Ing. Michaelu Wrobelovou, DiS.

2) navrhuje a volí do funkce přísedících k Okresnímu soudu pro období 2022 – 2026 tyto stávající přísedící: Hanu Mikeškovou, Františka Mitáše, Blanku Špinarovou a Bc. Pavla Vránu

usnesení č. 14/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021 v rozsahu 209 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

usnesení č. 15/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje mimořádný převod částky 11 500 tis. Kč z peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch (financování) rozpočtu města 2022 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

usnesení č. 16/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o závěrech hodnotící komise veřejných zakázek v rámci projektu "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519", dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit podklady k projednání dalšího postupu ve věci projektu "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519" na zasedání dne 21.12.2021.

usnesení č. 17/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci k převodu části společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., IČO 48390453 - střediska zimní stadion a schvaluje postup převodu tohoto střediska do společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. IČO 49606361 uvedený v důvodové zprávě a ukládá radě města a MěÚ učinit veškeré úkony nutné v souvislosti se schváleným postupem.

usnesení č. 18/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o závěrech hodnotící komise veřejné zakázky "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm", dle důvodové zprávy a předložené přílohy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit podklady k projednání dalšího postupu ve věci investice "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm" na zasedání zastupitelstva dne 21.12.2021.

usnesení č. 19/20/ZM/07/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí závěry kontrolního výboru z kontrolní akce „Kontrola efektivity výdajů města Rožnova p. R. na propagaci cestovního ruchu v letech 2019 a 2020" dle důvodové zprávy a předložené přílohy.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 10.12.2021 10:22:49 - aktualizováno 10.12.2021 10:25:22 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load